Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Lepi pot 6
Naziv ali firma: Tehniška založba Slovenije, d. d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5048745
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izvajalcev po podjemnih, avtorskih in založniških pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pisna privolitev posameznika, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, avtorji in izvajalci del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 20 let po preteku pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno previbališče, transakcijski račun, banka, pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja, status.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe, - Zavod RS za zaposlovanje, - Zavod R za statistiko, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca in v arhivu družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovnje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem v maju 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz trtjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O DELAVCU: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO kraj rojstva, davčna številka državljanstvo, naslov stalnega prabivališča (ulica, hišna številka,kraj, poštna številka, šifra občine) izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) B) PODATKI O DELOVNEM DOVOLJENJU DELAVCA (TUJCI): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaja delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno devoljenje. C) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Č) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Tehniške založbe Slovenije. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družinoin socialne zadeve, Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04), oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v osebni mapi v zaklenjeni omari, delno v ognjevarni omari v tajništvu družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (URL 40/06, 16. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci. Avtorji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. Zakona o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki. B) PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH, KI BRMENIJO DELODAJALCA: - plača za tekoči mesec, izplač. v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, bruto iplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaotala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. C) PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: - povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpavnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Č) PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavrovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Tehniške založbe Slovenije, d. d. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov URL 86/04, oiroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v osebnih mapah v zaklenjeni omari v računovodstvu in tajništvu družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem v maju 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca naročnikov revij in kupcev knjig.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in naročniki naših publikacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ZA FIZIČNE OSEBE: Ime in priimek, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, telefonska številka. ZA PRAVNE OSEBE: Naziv podjetja, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, matična številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Fizične in pravne osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjenih omarah pri referentih. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem v maju 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni odatki se ne povezujejo z urandnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnik iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje registra, izplačilo dividend, obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, kraj, poštna številka, davčna številka, banka, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v tajništvu in pisarni računovodstva. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem v maju 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu oebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca gostov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni in njihovi družinski člani ter druge osebe, ki letujejo v počitniških objektih družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Prijava in odjava nastanitve gostov pri policijski postaji v kraju letovanja, vodenje knjige gostov, izstavitev računa, plačilo turistične takse.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, naslov prebivališča, kraj, poštna številka, EMŠO, državljanstvo, številka javne listine, trajanje letovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pristojne policijske postaje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu in pisarni računovodstva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (URL 40/06, 18. čl.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov /URL 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnim in krajšim delovnim časom z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovnje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (URL 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v osebnih mapah v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca in tajništvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem v maju 06.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam