Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA 0015
Naziv ali firma: INTER DISKONT D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2390
Kraj: RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 5298261
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zaposleni delavci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili delovno razmerje za določen ali nedoločen čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Mape »PLAČE« pa so shranjene v ognjevarni kovinski omari pod ključem. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KUPCI (imetniki kartice ugodnosti)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja posameznikov, ki so podana preko TISKANEGA OBRAZCA ID ali obrazca na spletni strani podjetja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, imetniki kartice ugodnosti (prejemniki darilnih bonov, ugodnosti ob nakupih, prejemniki reklamnih obvestil); kupci, ki sklepajo kredite in odpirajo trajne naloge za nakup v podjetju; kupci, ki naročajo po telefonu, internetu, kupujejo v prod
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, tel. številka, stalno prebivališče; številka kreditne ali plačilne kartice, osebni račun, podatki o pooblaščeni osebi
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v arhivu v mapi v originalni obliki (tiskani obrazci).Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Dolžniki (PRIJAVE NA POLICIJO , SODIŠČE)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki ne plačajo kupljenega blaga ali opravljenih storitev kljub opominjanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vodenje evidenc o dolžnikih in neplačnikih . Podatki se obdelujejo za namen pošiljanja opominov, obvestil o prijavi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, tel. številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, status osebe, številka kreditne ali plačilne kartice, osebni račun, podatki o pooblaščeni osebi
 • Uporabniki zbirke: Policija, sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v arhivu v mapi v originalni obliki. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006). Del zbirke osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Dijaki in študenti, ki delajo preko napotnic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki delajo preko napotnic, ki jih izda študentski servis in potrdi naše podjetje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dela po napotnici, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, tel. Številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, čas zaposlitve, datum sklenitve in prenehanja trajanja pogodbe , urna postavka za delo, osebni račun, status dijaka oz. študenta, pogodba o opravljanju prakse
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, študenstki servis, ki napotnico izda; šola, s katero je sklenjena pogodba o praktičnem usposabljanju praktikanta na del. mestu v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Iskalci zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki pošljejo /po redni ali elektronski pošti/ ali osebno dostavijo prošnjo za delo oz. zaposlitev v našem podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidenc o povpraševanju po delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, tel. Številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, delovne izkušnje, pridobljeno znanje, izpiti, izobraževanja, veščine.
 • Uporabniki zbirke: Interna uporaba v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v arhivu v mapi v originalni obliki. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Delavci s sklenjeno podjemno pogodbo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili delovršno oz. podjemno pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje podjemne pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, tel. Številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, čas zaposlitve, datum sklenitve in prenehanja trajanja pogodbe , urna postavka za delo, osebni račun.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. PREJEMNIKI REKLAM, LETAKOV, OBVESTIL PODJETJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki prejemajo obvestila o prodajnih akcijah na tiskanem letaku ali reklamnih obvestil po elektronski pošti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo prejemnikov reklamnega gradiva, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij , tiskovin, vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, tel. številka, stalno prebivališče; elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v arhivu v mapi v originalni obliki (tiskani obrazci). Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Stroški dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili delovno razmerje in dobijo plačilo za opravljeno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Izraba delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili delovno razmerje in opravljajo delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca posnetkov video nadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili delovno razmerje, študenti in dijaki, ki delajo preko študentske napotnice ter obiskovalci poslovnega objekta, ki so pred vstopom na območje video nadzora o tem seznanjeni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varnost ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oz. poslovnih prostorov in možnosti ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video nadzor
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam in se uporabijo le v primerih, ki bi povzročili kakršnokoli škodo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka video posnetkov se nahaja na osrednjem računalniku podjetja, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Arhiv se ne vodi.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. POŠKODBE PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, objavljen v UL št.56/1999), Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravju pri delu (ReNPVZD, objavljen v UL št. 126/2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so se poškodovali pri delu kot zaposlenci v našem podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje, osebnemu zdravniku poškodovanca, zavarovalnici; za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev. (iz 30. in 32. člena ZVOP, UL RS , št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) – izobrazba (šolska in strokovna), poklic, ki ga opravlja – zakonski stan, b) podatki o delovnem mestu c) podatki o poškodbi na delu č) podatki o neposrednem vodji: ime in priimek, naslov d) podatki o očividcu: ime in priimek, naslov e) poročila zdravnika, ki je pregledal poškodovanca: • Priimek in ime in šifra zdravnika, naslov • Diagnoza poškodbe • Bolezni, fizične in psihične pomanjkljivosti poškodovanca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Policija, Biro za varstvo pri delu Ravne, osebni zdravnik poškodovanca; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. MapA »POŠKODBE PRI DELU« pa so shranjene v ognjevarni kovinski omari pod ključem oz. v omari, ki se nahaja v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo 15.,16. in 22.člen, ter 5. in 6 točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ul ŠT. 56/99) IN Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih (UL št. 87/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so napoteni na preventivne zdravstvene preglede (glede na obseg, vsebino in roke), ki so predlagani s strani pooblaščenega zdravnika po delovnih mestih skladno z Oceno tveganja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje podatkov pooblaščenemu zdravniku ; za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev. (iz 30. in 32. člena ZVOP, UL RS , št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Na napotnici za usmerjeni (predhodni ali obdobni) in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – enotna matična številka občana, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) – izobrazba (šolska in strokovna), poklic, ki ga opravlja. b) podatki o delovnem mestu c) podatki o varovalni opremi č) podatki o posebnih zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati delavec d) zdravniško spričevalo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zdravnik; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. SEZNAM NAGRAJENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja posameznikov, ki so podana preko TISKANEGA NAGRADNEGA KUPONA id za sodelovanje v nagradni igri ali igri na srečo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri ali igri na srečo in so izžrebani ali na kakšen drugačen način po pravilih dobijo nagrado
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, za plačilo davkovnega odtegljaja od izplačanih nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev. (iz 30. in 32. člena ZVOP, UL RS , št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, tel. številka, stalno prebivališče; davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava, Občinska uprava (finančni oddelek)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v arhivu v mapi NAGRADNE IGRE,. In Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. AVTORSKE POGODBE; POGODBE O NAJEMU PROSTOROV S FIZIČNO OSEBO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavlja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so sklenili avtorsko pogodbo (avtorji) oz. fizična oseba, ki je sklenila pogodbo o najemu poslovnih prostorov (najemodajalec)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe – varstvo pravnega prometa, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki imajo po zakonu vse pravice brez posebnih omejitev. (iz 30. in 32. člena ZVOP, UL RS , št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, tel. Številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, datum izvajanja avtorskega dela oz. časa najema, datum sklenitve in prenehanja trajanja pogodbe , urna postavka za delo oz. skupni znesek plačila za delo oz. najem; osebni račun, ime avtorske agencije
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava, Policija; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se ne iznašajo v tretjo državo. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v mapah , se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (INT. AKT 5/2006). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 31.3.2006 (int. Akt 5/2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam