Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 18
Naziv ali firma: OBČINA TRŽIČ
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4290
Kraj: Tržič
Matična številka: 5883547
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci (sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen in določen čas).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega delavca, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), podatki o zavarovanih družinskih članih delavca, podatki o porodniški odsotnosti zaposlene delavke oz. delavca, podatki o disciplinskih ukrepih zoper posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebni mapi za vsakega javnega uslužbenca oziroma javno uslužbenko posebej, v zaklenjeni vodotesni, protivlomni in ognjevarni omari v mali sejni sobi Občine Tržič. Kodiran je pristop v bazo podatkov, vodenih v računalnikih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 0711-1/2006-21 z dne 27.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami in sicer s podatki o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega javnega uslužbenca/javne uslužbenke in osebi zaposleni preko sistema javnih del

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci/javne uslužbenke (pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in določen čas) in osebe zaposlene preko sistema javnih del (posebne pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, poklic, šolska izobrazba, stopnja izobrazbe, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum nastopa in datum prenehanja zaposlitve, številka pogodbe o zaposlitvi, številka osebnega računa za nakazilo izplačila in naziv banke, številka delovne knjižice, poskusna doba, delovna doba, odmera letnega dopusta, olajšava za vzdrževane družinske člane, seznam odtegljajev, podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnega uslužbenca pri Zaprtem vzajemnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev, zavarovalna doba PODATKI O DELOVNEM ČASU: a) možno število ur (s polnim in krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g)neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa i) izmensko delo PODATKI O PLAČAH: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b)neto plače: za delo s polnim delovnim časom, za nadurno delo c) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d)nadomestila neto plače v breme drugih e)prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: a) pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič b) drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari v Uradu za finance Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami, ki jih vodijo Davčna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izplačilih fizičnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izplačila avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, osebnega dopolnilnega dela, domače obrti, najemnin, dohodkov iz premoženjskih pravic, samozaposlenim v kulturi, družinskemu pomočniku, finančnih pomoči, občinskim funkcionarjem (članom občinskeg
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje izplačil fizičnim osebam in obdavčitev izplačil fizičnim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, , enotna matična številka občana, davčna številka, datum nastopa in datum prenehanja zaposlitve, številka pogodbe o zaposlitvi, številka osebnega računa za nakazilo izplačilo in naziv banke.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari v Uradu za finance Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2009-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Davčne uprave RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izdanih obvestilih in plačilnih nalogih zoper kršitelje Zakona o varnosti cestnega prometa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V bazi podatkov so vneseni podatki o kršiteljih cestnoprometnih predpisov, ki jih nadzirajo občinski redarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidence podatkov o izdanih obvestilih, plačilnih nalogih, njihovih plačilih in zahtevah za sodno varstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, rojstni podatki, registrska številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela občinskega redarja, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), - odvetnik in njegov pooblaščenec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007), Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se nahajajo na mestni ulici Trga svobode, parkirišču in tržnici na Trgu svobode ter atriju Občine Tržič. Zaposleni v stavbi Občine Tržič. Stranke, poslovni partnerji v stavbi Občine Tržič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varovanja in varnosti objektov Občine Tržič in njene neposredne okolice, • zagotavljanje večje stopnje varnosti občanov in zaposlenih, varovanje nepremičnin in opreme v objektu ter njihovega premoženja in na površinah v neposredni bližini objekta, • večje stopnje varnosti na javnih površinah in parkiriščih, varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v objekte ter zagotavljanja varnosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se, če ni zaznanih izrednih dogodkov, tekoče avtomatsko brišejo najkasneje vsakih 7 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika, datum nastanka in čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe za pregled posnetkov so: • župan ali v njegovi odsotnosti podžupan, • direktor občinske uprave ali oseba, ki jo pooblasti, • operater sistema, • drugi javni uslužbenci, ki jih direktor občinske uprave pooblasti za izvajanje nadzora nad uporabo sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Sistem za videonadzor se nahaja na Uradu za splošne zadeve, soba 101 v prostorih Občine Tržič v zaklenjeni omari in je ustrezno zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Sistem za videonadzor vsebuje nadzorne kamere, snemalnik in programski vmesnik. Dostop do programskega vmesnika za spremljanje videonadzora v realnem času ima operater sistema in je omejen le preko določenega statičnega IP naslova računalnika ter posebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vlog vlagateljev, ki s strani Občine Tržič prejemajo socialnovarstveno pomoč za otroke, ki se v sklopu organizacije osnovne šole udeležijo letne ali zimske šole v naravi ali različnih taborjenj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši-vlagatelji vlog za dodelitev socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vlagateljev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izračuna upravičenosti do dodelitve socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime  naslov stalnega bivališča  naslov začasnega bivališča  družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu  sorodstveno razmerje  status družinskih članov  neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge  status o brezposelnosti  delovna knjižica  odločba o dohodnini  odločba o dodelitvi otroškega dodatka  odločba o dodelitvi denarno socialno pomoči  odločba o dodelitvi subvencije stanarine  potrdilo o prejemu preživnine  davčna številka vlagatelja  številka osebnega računa vlagatelja  rojstni podatki družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04): osnovne šole na območju občine Tržič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov, vodenih v računalniku, v registratorjih vodenih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca vlog vlagateljev, ki s strani Občine Tržič prejemajo socialnovarstveno pomoč za otroke, ki se udeležijo letovanja v zdravstveni koloniji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši-vlagatelji vlog za dodelitev socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vlagateljev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izračuna upravičenosti do dodelitve socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime  naslov stalnega bivališča  naslov začasnega bivališča  družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu  sorodstveno razmerje  status družinskih članov  neto dohodki in prejemki v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge  status o brezposelnosti  delovna knjižica  odločba o dohodnini  odločba o dodelitvi otroškega dodatka  odločba o dodelitvi denarno socialno pomoči  odločba o dodelitvi subvencije stanarine  potrdilo o prejemu preživnine  davčna številka vlagatelja  številka osebnega računa vlagatelja  rojstni podatki družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov, vodenih v računalniku, v registratorjih vodenih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca vlog vlagateljev, ki s strani Občine Tržič prejemajo povrnitev stroškov za prevoz otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši-vlagatelji za povračilo stroškov za prevoz otrok, ki obiskujejo osnovno šolo, šolo s prilagojenim programom in razvojni vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vlagateljev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe izračuna upravičenosti iz sredstev proračuna Občine Tržič.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime  naslov stalnega bivališča  naslov začasnega bivališča  sorodstveno razmerje  davčna številka vlagatelja  številka osebnega računa vlagatelja  rojstni podatki otroka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov, vodenih v računalniku, v registratorjih vodenih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o vlagateljih vlog za znižano plačilo vrtca za otroke vključene v programe predšolske vzgoje v vrtcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji vlog za znižano plačilo vrtca, družinski člani vlagatelja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki vlagatelja in njegovih dru
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime vlagatelja, - davčna številka vlagatelja, - stalno prebivališče (naslov, občina), - priimek in ime otroka, vključenega v vrtec, - datum rojstva otroka, vključenega v vrtec, - priimek in ime ostalih družinskih članov, - status družinskih članov, - premoženjsko stanje družine, - odločba davčnega organa o odmeri dohodnine, - odločba o davku od dejavnosti (za samostojne podjetnike), - letno potrdilo o katastrskem dohodku, - potrdilo o višini preživnine, - potrdilo o letnih zneskih prejetih pokojnin (za upokojence), - potrdilo delodajalca o bruto plači (za tiste, ki niso bili v preteklem/predpreteklem letu neprekinjeno zaposleni vseh 12 mesecev) - dokazilo o statusu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - vzgojno-varstveni zavodi, Ministrstvo za šolstvo in šport.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o razporejenih javnih uslužbencih Občine Tržič za delo v vojni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci Občine Tržič.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pozivanje na delovno dolžnost.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: - župan - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič - Ministrstvo za obrambo RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omejen na nivo varnostnega območja III. stopnje, dokumentacija se hrani v zaklenjeni ognjevarni in vodotesni omari, za kar skrbi in odgovarja upravitelj obrambnega načrta Občine Tržič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Ministrstva za obrambo RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o pripadnikih Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Tržič

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pripadniki Civilne zaščite, operativnih sestavov gasilskih društev, gorske reševalne službe, kinološkega društva, radiokluba, taborniške organizacije in Rdečega križa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdelava pozivov, refundacije plač in izplačilni nalogi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, številka bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija se hrani v zaklenjeni ognjevarni in vodotesni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Uprave RS za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Tržič, Gorske reševalne službe Tržič in Kinološkega društva Tržič.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o vključenih osebah v program javnih del Občine Tržič

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe, ki so iz uradne evidence Zavoda RS za zaposlovanje vključene v občinski program javnih del.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Priprava posebnih pogodb o zaposlitvi, prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, izplačilni nalogi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka bančnega računa - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič - Zavod RS za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebni mapi za vsakega javnega delavca posebej, v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari. Kodiran je pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Zavoda RS za zaposlovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki o posamezniku – zavezancu za plačilo nadomestila: ime, priimek, naslov, EMŠO - podatki, ki se nanašajo na ekonomsko in stanovanjsko stanje posameznika: velikost stanovanja in/ali nezazidanega stavbnega zemljišča katerega uporabnik/lastnik je zavezanec.
 • Uporabniki zbirke: - Občina Tržič – odgovorna oseba za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davčna uprava RS – odgovorna oseba za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v elektronski obliki in zavarovani z geslom za identifikacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka je povezana z evidenco podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pri Davčni upravi RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o vlagateljih za dodelitev občinskih najemnih stanovanj in najemnikih občinskih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji, najemniki in uporabniki občinskih stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o najemniku in uporabnikih stanovanja: ime, priimek, sorodstveno razmerje, enotna matična številka, davčna številka, naslov, občina, podatki o materialnem stanju vlagateljev in družinskih članov, o zaposlitvi vlagateljev in družinskih članov, zdravstvenem stanju vlagateljev in družinskih članov in njihov status.
 • Uporabniki zbirke: - višji referent v Uradu za urejanje prostora, zadolžen za stanovanjske zadeve, - finančnik V. v Uradu za finance, - predsednik in člani komisije za stanovanjsko gospodarstvo, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, registratorjih v zaklenjeni omari v Uradu za urejanje prostora Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 0711-1/2006-21 z dne 27.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): RS, Upravna enota Tržič.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o vlagateljih za pridobitev subvencionirane najemnine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki in uporabniki stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic upravičencem do subvencionirane najemnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o najemniku in uporabnikih stanovanja: ime, priimek, enotna matična številka, davčna številka, naslov, najemodajalec, transakcijski račun, podatki o dohodkih in materialnem stanju vlagatelja in družinskih članov.
 • Uporabniki zbirke: - višji referent v Uradu za urejanje prostora, zadolžen za stanovanjske zadeve, - višji referentki v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, registratorjih v zaklenjeni omari v Uradu za urejanje prostora Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, št. 0711-1/2006-21 z dne 27.03.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o izdanih obvestilih in plačilnih nalogih zoper kršitelje Odloka o javnem redu in miru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V bazi podatkov so vneseni podatki o kršiteljih, ki jih nadzirajo občinski redarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidence podatkov o izdanih obvestilih, plačilnih nalogih, njihovih plačilih in zahtevah za sodno varstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, rojstni podatki, registrska številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela občinskega redarja, - drugi uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), - odvetnik in njegov pooblaščenec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o prejemnikih finančne pomoči za izgradnjo/rekonstrukcijo gozdne traktorske vlake

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki gozdov, ki so izvedli izgradnjo ali rekonstrukcijo gozdne traktorske vlake z namenom smotrnega gospodarjenja z gozdom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki oseb iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe sofinanciranja izgradnje, oziroma prenove gozdnih traktorskih vlak.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - davčna številka, - naslov stalnega prebivališča, - številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič - komisija za razdeljevanje sredstev za rekonstrukcijo gozdnih traktorskih vlak, - Zavod za gozdove, Območna enota Tržič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o vlagateljih in prejemnikih štipendij Občine Tržič skupaj z gospodarskimi subjekti delodajalci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki se izobražujejo za deficitarne poklice in izpolnjujejo ostale razpisne pogoje (javni razpis letno objavljen na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Tržič skupaj z gosp
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki dijakov in študentov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe sofinanciranja kadrovske štipendije v posameznem šolskem letu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - datum in kraj rojstva, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča, - naslov začasnega prebivališča, - številka osebnega računa, - naziv in kraj šole, - stopnja strokovne izobrazbe, - izobraževalna smer oziroma poklic, - letnik šolanja, - šolski uspeh, - ime in priimek zakonitega zastopnika, - rojstni datum zakonitega zastopnika, - sorodstveno razmerje z zakonitim zastopnikom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - gospodarski subjekti, ki podeljujejo štipendije skupaj z Občino Tržič, - komisija za sofinanciranje štipendij s strani Občine Tržič delodajalcem.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o zaposlenih, za katere se uveljavlja pravica do sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Tržič po pravilu »de minimis«

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, za katere je bila odobrena nepovratna pomoč za samozaposlitev oz. zaposlitev oseb za nedoločen čas, ki so imele pred zaposlitvijo status brezposelne osebe in za zaposlene prvič, ki opravljajo pripravništvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki oseb iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe preverjanja namenske porabe razpisanih nepovratnih pomoči iz naslova sofinanciranja zaposlovanja v občini Tržič.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - enotna matična številka občana, - datum in kraj rojstva, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča, - datum zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič, - komisija za odločanje o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Tržič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Zavoda RS za zaposlovanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o zavarovancih obveznega zdravstvenega zavarovanja po zavarovalni podlagi 099

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe brez prejemkov – državljani RS s stalnim prebivališčem v občini Tržič, ki niso zavarovani iz drugega naslova.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki občanov iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe plačevanja prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja občanom, ki so brez sredstev za preživljanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - spol, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - status, - datum vloge, - datum začetka zavarovanja, - datum prenehanja zavarovanja, - datum odjave, - naslov stalnega prebivališča, - naslov začasnega prebivališča, - številka in vrsta osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Občine Tržič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski obliki s kodiranim pristopom v bazo podatkov vodenih v računalniku, v registratorjih v zaklenjeni omari na Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič. V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti je nakup vodotesne ognjevarne omare za potrebe urada. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. 0711-1/2006-21 z dne 27.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam