Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA
Sedež ali naslov: PODLUBNIK 1
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5087848000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših za svetovalno službo

 • Pravna podlaga (neobvezno): 95. člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006(63/2006 popr.), 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/2013; ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V šolo vpisani učenci (osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program) in njihovi starši oziroma skrbniki – matični list.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega izobraževanja ter posredovanje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno – raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke se izbrišejo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov učenca ter staršev, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva ter državljanstvo učenca, zdravstvene posebnosti učenca, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole,Ministrstvo za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem (šifriran dostop v računalniški sistem). Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih, stroških dela in o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavke, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na OŠ Jela Janežiča, družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe Osnovne šole Jela Janežiča, za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za potrebe AJPES, za potrebe zavarovalnice Vzajemna z.v.d., za potrebe zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d., za potrebe zavarovalnice Triglav, d.d., za potrebe Finančnega urada Republike Slovenije, za potrebe Modre zavarovalnice, za potrebe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in objavljajo tako, da identiteta delavca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih (ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država), zakonski stan, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki za pokojninsko zavarovanje, delovna doba, zavarovalna doba, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, številka transakcijskega računa in naziv banke, podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi, razporeditev na delovno mesto in plačilni razred, določitev in evidenca o letnih dopustih, odsotnosti z dela, zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda), podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja).
 • Uporabniki zbirke: Osnovna šola Jela Janežiča, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, AJPES, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Adriatic Slovenica d.d., Vzajemna z.v.d., za potrebe zavarovalnice Triglav- Zdravstvena zavarovalnica, Zavarovalnica, d.d., Finančni urad Republike Slovenije, Modra Zavarovalnica in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča z dne 2. 4. 2013, dopolnjeno dne 2.2.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega usposabljanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 36. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju z Osnovno šolo Jela Janežiča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca/-ke, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanje invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, stalno prebivališče (kraj, občina in država), datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na zadnjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 78. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 101/1999, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 14/2003 - UPB1, 34/2003, 55/2003 - UPB2, 79/2003, 115/2003 - UPB3, 65/2005, 98/2005 - UPB4, 117/2005, 118/2006-ZUOPP-A, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007, 36/2008, 22/2009, 55/2009, 58/2009 (64/2009popr., 65/2009 popr.),16/2010, 47/2010, 20/2011, 34/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V šolo vpisani učenci in njihovi starši oziroma skrbniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država), posebnosti, potrebne za obračun (prisotnost/odsotnost), podatki o višini mesečnih in občasnih plačil staršev oz. skrbnikov za prehrano, podatki o višini subvencije za šolsko malico in/ali kosilo, ki jih izda Center za socialno delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem z gesli. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osedni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (za mladoletne osebe podajo privolitev starši oziroma skrbnik).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V Osnovno šolo Jela Janežiča vpisani učenci(osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega izobraževanja ter posredovanje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke se izbrišejo eno leto po zaključku šolanja učenca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem, podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Profesor športne vzgoje na OŠ Jela Janežiča, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, so shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem z gesli.. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o poškodbi pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. RS, št. 65/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci/-ke, ki so se poškodovali pri delu (zaposleni, učenci, praktikanti, izvajalci po pogodbah delu).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poškodb, ki so se zgodile zaposlenim na delu in na službeni poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Podatki o delavcih, za katere se neha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država), delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o zavezancu za prijavo (delodajalcu), čas, datum, kraj in vzrok nastanka poškodbe, diagnoza, smrtne in skupinske poškodbe, število zaposlenih v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Pooblaščeni delavci Osnovne šole Jela Janežiča - Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o članih organov zavoda

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Sveta zavoda OŠ Jela Janežiča člani Sveta staršev OŠ Jela Janežiča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za namen delovanja organov zavoda – sveta zavoda in sveta staršev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno. Podatki o delavcih, za katere se neha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2.4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evodencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 95. člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006(63/2006 popr.), 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/2013; ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V Osnovno šolo Jela Janežiča (osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program) vpisani oz. vključeni učenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena tega zakona se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zbirke podatkov o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno, ostali podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi osnovna šola, pa se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov učenca ter staršev, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva ter državljanstvo učenca, podatki o ocenah in napredovanju v matičnih listih, matični knjigi in v elektronskem arhivu, podatki o izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem z gesli. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilnih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo (za mladoletne osebe podajo privolitev starši oziroma skrbnik). 95. člen Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 33/1997, 54/2000, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006(63/2006 popr.), 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12, 63/2013; ), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011, 40/2012-ZUJF, 90/2012).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: V Osnovno šolo Jela Janežiča vpisani učenci(osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje obveznega izobraževanja ter posredovanje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke se izbrišejo eno leto po zaključku šolanja učenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov učenca ter staršev, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva ter državljanstvo učenca, zdravstvene posebnosti učenca, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem ter telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli. Zbirka podatkov iz 4. točke prvega odstavka tega člena obsega poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena še: - družinsko in socialno anamnezo; - razvojno anamnezo; - strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov; - podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja; - dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami; - strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem z gesli. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci/-ke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca/-ke, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanje invalidnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, stalno prebivališče (kraj, občina in država), datumi opravljenih usposabljanj in preizkusov praktičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci šole, na podlagi ustrezne zahteve pa tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, shranjeni v materializirani obliki, morajo biti shranjeni in zaklenjeni v posebnih omarah oziroma predalnikih, do katerih je dostop omogočen samo pooblaščenim osebam. Računalniki ter drugi nosilci osebnih podatkov so zaščiteni pred računalniškimi virusi in nepooblaščenim vdorom v sistem. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Jela Janežiča, z dne 2. 4. 2013, posodobljen dne 2.2.2015. Prostori šole so izven delovnega časa varovani z alarmno napravo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam