Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: C Automobil Import d.o.o.
Sedež ali naslov: Barjanska cesta 54
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5934737000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o ocenjevanju prodajnega in poprodajnega osebja - TEST FORCE

 • Pravna podlaga (neobvezno): sklenjene pogodbe s koncesionarji in pooblaščenimi serviserji ter pisna dovoljenja ocenjevanih oseb (1. in 2. odst. 10. člena ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebje koncesionarjev upravljavca ( direktorji koncesij, vodje prodaje vozil, prodajalci vozil, pripravljalci vozil, tajnice izdobav) Osebje pooblaščenih servisov upravljavca ( direktorji servisov, vodje servisov, tehniki eksperti, mehaniki eksperti, m
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ocenjevanje nivoja znanja v pooblaščeni mreži koncesionarjev Citroen in mreži pooblaščenih serviserjev Citroen v skladu s sklenjenimi pogodbami z njimi.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, koda prodajnega mesta in firma prodajnega mesta, datum zadnje povezave - podatki o rezultatih ocenjevanja TEST FORCE
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec, - Automobiles Citroen SA Francija - drugi uporabniki, ki imajo podlago za to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške podatkovne baze je mogoče le na podlagi identifikacije in gesla na določenih računalnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o kupcih in potencialnih kupcih vozil Citroen

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna dovoljenja posameznikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci novih vozil Citroën , stranke storitev pooblaščenih serviserjev, kupci dodatne opreme Citroën, udeleženci Citroën nagradnih iger, obiskovalci odprtih vrat, ki jih organizira podjetje C Automobil Import, d.o.o. ali pooblaščeni prodajalec znamk
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Evidenca potencialnih kupcev - pošiljanje propagandnega materiala - akcije vpoklica vozil v servis - e-mailing - ankete zadovoljstva. - statistična obdelava - pošiljanje vabil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo dokler obstaja naš komercialni interes.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: - ime in priimek posameznika, - spol, - naziv, - stan, - datum rojstva, - zaposlen v dejavnosti, - delovni status; Osebni podatki v kontaktni funkciji: - naslov: ulica in hišna številka ali poštni predal, kraj in poštna številka, država - fiksni telefon, mobilni telefon, faks, elektronski naslov; Osebni podatki v nakupni funkciji: - kupljeno vozilo (znamka, model, verzija...), - vrednost nakupa, datum nakupa, način in trajanje financiranja nakupa, - finančna institucija; Osebni podatki v povezovalni funkciji: - identična številka kupca (ID), - identična številka pooblaščenega prodajalca, kjer je bil nakup izvršen, - številka podvozja vozila (šasija); Ostali osebni podatki: - prejšnje lastništvo avtomobila in datum registracije, - želeni avtomobil in datum želenega nakupa, - način kontaktiranja posameznika, - status odziva, - indeks zadovoljstva.
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec - Automobiles Citroen SA - EFG - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov - drugi uporabniki, ki imajo podlago za to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške podatkovne baze je mogoče le na podlagi identifikacije in gesla na določenih računalnikih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6., 7., 13., 14. in 15. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, UL št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi C Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZEPDSV.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113 / 05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec, - Automobiles Citroen SA, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje RS. - ZPIZ - ZZZS - Zavod za varstvo pri delu - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni arhivi o zaposlenih delavcih za tekoče in pretekla leta se nahajajo v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku; dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe. Elektronska evidenca se vodi zaščitena z gesli, ki se dodelijo samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 6., 7. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, UL št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi C Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, • za statistična raziskovanja in druge uradne namene, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba na podlagi tretjega odstavka 14. člena ZEPDSV.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113 / 05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela naslednje: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: - številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec, - Automobiles Citroen SA, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje RS. - ZPIZ - ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni arhivi se nahajajo v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku; dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe. Elektronska evidenca se vodi zaščitena z gesli, ki se dodelijo samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 6., 7., 20. in 21. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, UL št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi C Automobil Import d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba tri leta z možnostjo podaljšanja za nadaljnja tri leta po odločbi zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca za vodenje evidence podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113 / 05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje RS. - ZPIZ - ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki se vodijo zaščiteni z gesli, ki so dodeljena samo pooblaščenim osebam. Pisni arhivi s področja delovnih sporov za tekoče in pretekla leta se nahajajo v zaklenjeni omari v kadrovskem oddelku; dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): • 6., 7., 18. in 19. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, UL št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Citroën Slovenija, d.o.o.,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja in druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba na podlagi drugega odstavka 19. člena ZEPDSV.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113 / 05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: - podatke o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - upravljavec, - Davčna uprava RS, - Zavod za zaposlovanje RS. - ZPIZ - ZZZS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni arhivi evidenc o izrabi delovnega čas za tekoče in pretekla leta se nahajajo v zaklenjenih omarah v vsaki posamezni službi. Dostop do arhiva imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu in otroci zaposlenih pri upravljavcu v starosti do 15. leta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje, •prijava v prostovoljno zdravstveno zavarovanje •olajšava za dohodnino, •odmera letnega dopusta, •obdaritev ob koncu leta, •varnostno preverjanje družinskih članov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna hramba na podlagi 8. člena ZEPD.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO, spol, vrsta sorodstva, potrdilo o šolanju, državljanstvo, podatki o otrokovih starših - ime in priimek, za mater tudi dekliški priimek, državljanstvo, podatki iz poročnega lista (podatki o sklenitvi zakonske zveze - imeni in priimka, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče in naslov stanovanja zakoncev; dan, mesec, leto in kraj sklenitve zakonske zveze ter izjavi zakoncev o njunem priimku; imena in priimki staršev zakoncev, imena in priimki ter stalno prebivališče prič pri sklenitvi zakonske zveze, ime in priimek uradne osebe, pred katero je bila zakonska zveza sklenjena, ter ime in priimek matičarja), podatki iz potrdila o šolanju (priimek, ime, šola, letnik, datum rojstva), datum odjave. •Rojstni podatki: rojstni list (dan, mesec, leto, ura in kraj rojstva, EMŠO) • Prebivališče: - Stalni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, - Začasni naslov: ulica, hišna številka, kraj, pošta, • Št. potnega lista ali osebne izkaznice • Finančni podatki: davčna številka, davčna izpostava, podatki iz potrdila o negi in varovanju telesno ali duševno prizadetega otroka, izjava zakonca zaposlenega, da nima lastnih sredstev za preživljanje, .
 • Uporabniki zbirke: •ZZZS •Davčna uprava RS, •Izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja •pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (Advise, d.o.o.). Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • podatki se hranijo tudi v elektronski zbirki podatkov Kadrovski informacijski sistem, ki se nahaja na strežniku v sistemski sobi na podjetju Advise. Prostor se zaklepa, varovan pa je tudi s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. Podatki so zaščiteni s sistemom gesel, dostop do podatkov je možen preko lokalne mreže, dostop ima le direktor družbe, • pisni arhiv se nahaja tudi v ognjevarni omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3.odst.5.člena ZVOP -1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •delavci, zaposleni pri upravljavcu, •osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, (1. točka 3. člena ZVZD) •osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja.(1. točka 3. člena ZVZD )
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določa zakonodaja (prijava nezgodeinšpektoratu za delo in ZZZS, invalidinine ZPIZu, posredovanje podatkov pooblaščenemu zdravniku) •uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici, •statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov - ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu •podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, občina, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba delavca, ali ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; •podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu - podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. l. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO, zakonski stan, spol,
 • Uporabniki zbirke: •ZPIZ, •ZZZS, •Inšpektorat za delo RS •pooblaščeni zdravnik po ZVZD •pogodbeni upravljalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •podatki se hranijo v personalnih mapah v ognjevarnih omarah v prostorih pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (Advise, d.o.o.). Prostori so varovani s protipožarno zaščito in alarmno zaščito vhoda v poslovne prostore. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe (različna imena za vse evidence, razen za arhiv plač), • pisni arhiv se nahaja tudi v ognjevarni omari obdelovalca osebnih podatkov, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju, •elektronska zbirka podatkov je zaščitena s sistemom gesel; dostop do podatkov ima le pooblaščena oseba v kadrovskem oddelku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, •osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, (1. točka 3. člena ZVZD) •osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi prakse ali usposabljanja, (1. točka 3. člena ZVZD) •kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti iz 2. točke 4. člena Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, št. 87/02)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86 / 04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) •zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) •Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljalcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca) •Zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) •Datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi. Glavni podatki: ime, priimek, EMŠO,
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • Pooblaščeni zdravnik., • Inšpektorat za delo - pooblaščena oseba v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •Pisni arhiv se nahaja v omari upravitelja osebnih podatkov, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, •Osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Osebni podatki, ki so najpogosteje navedeni na pisni prošnji iskalca zaposlitve (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonska številka, mobitel, e-mail, podatki o izobrazbi in dosedanjih zaposlitvah, dodatno izobraževanje) •podatki s kadrovskega vprašalnika: - datum rojstva, telefon, mobitel, e-mail, - delovna zgodovina (podjetje, delovne naloge, trajanja – od / do), razlogi za menjavo zaposlitve, - dodatno izobraževanje in usposabljanje (naziv oziroma vsebina, trajanje), usposobljenost za delo z računalnikom (programi, stopnja usposobljenosti), znanje tujih jezikov (tuj jezik, stopnja znanja), - dosedanji uspehi v karieri, - bistvene prednosti kandidata, - - zdravstveno stanje in počutje: popolnoma zdrav / občasno manjše težave / kronično oziroma drugo resnejše obolenje; (ne)kadilec; rekreativno oziroma aktivno ukvarjanje s športom; - opravljanje drugih (ne)plačanih funkcij izven delovnega razmerja – funkcija, čas imenovanja oz. Mandat
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščena oseba v podjetju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv se nahaja v omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH (PREJETI RAČUNI FIZIČNIH OSEB)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela na podlagi avtorske ali podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorske ali podjemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status davčnega zavezanca, tekoči račun, banka, predmet pogodbe, znesek, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu.
 • Uporabniki zbirke: •Davčna uprava RS, •Zavod za zaposlovanje RS •Pooblaščena oseba družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v Finančno-računovodskem sektorju; dostop do arhiva ima le pooblaščena oseba v tem sektorju,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •hramba podatkov zaradi zahtev zakonodaje, •zdravstveno/invalidsko zavarovanje dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz naslova dela na podlagi napotnice (7. odst. 214. člena ZDR), •statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Glavni podatki: Ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, številka osebnega dokumenta, • Rojstni podatki: datum rojstva, • Podatki o šolanju: fakulteta oziroma šola, vpisna številka, •Finančni podatki: davčna številka, znesek neto izplačila •Podatek o splošni zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela, podatek o zdravstveni sposobnosti za opravljanje posebnih del, dokazilo o opravljenem izpitu iz varstva pri delu, vrsta dela, trajanje dela,
 • Uporabniki zbirke: •ZZZS, •Davčna uprava RS, •Inšpektorat RS za delo. •Pooblaščena oseba družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •pisni arhiv se nahaja v zaklenjeni omari, do katere lahko dostopa le pooblaščena oseba v kadrovski službi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH ZA SKLENJENE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Kontaktne osebe pogodbenih partnerjev upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Učinkovito izvajanje sklenjene pogodbe- vzpostavitev kontakta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, pogodbeni partner, pri katerem je zaposlena kontaktna oseba, delovno mesto, telefonska številka, fax, GSM številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: •ZZZS, •Davčna uprava RS, •Inšpektorat RS za delo. •Pooblaščena oseba družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • pisni arhiv tekočih pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v tajništvu; dostop do arhiva imajo le pooblaščena oseba
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O PRAKTIKANTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: praktikanti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o obvezni praksi, - statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, naslov bivališča, šola, davčna številka, transakcijski račun, ime in priimek ter prebivališče zakonitega zastopnika, podatki o članih družine (ime in priimek, sorodstveno razmerje, EMŠO, zaposlitev oz. šola), prevozni stroški, telefon, podatki o opravljenih šolskih obveznostih (izpiti in praksa), potrdilo o vpisu v višji letnik.
 • Uporabniki zbirke: - SURS, - ZRSZ, - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - pisni arhiv dokumentacije v zvezi s praktikantisti (pogodbe o obvezni praksi) se hrani v prostorih kadrovske službe vzaklenjeni omari. V prostor lahko vstopajo zaposleni v kadrovski službi v in izven delovnega časa, ostali zaposleni pa le v delovnem času v prisotnosti zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe, - izpiski plačilnega prometa se nahajajo v prostorih zunanjega servisa za obračun plač, - postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v kadrovski službi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam