Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vilharjeva cesta 11
Naziv ali firma: Pionirski dom Center za kulturo mladih
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov za zaposlene delavce

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsebuje podatke in listine, potrebne za urejanje delovnopravnega status zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega in začasnega prebivališča, podatke o izobrazbi in dodatnih zunanjih in usposobljenosti, zdravniško spričevalo, delovno knjižico, EMŠO, davčno št. delavca, številko bančnega računa (kamor se nakazuje plača), ev. potrebni podatki za določanje obsega pravice iz dela, podatki o višini vsakokratne plače v času trajanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v tajništvu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog za uporabnike storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsebuje podatke in listine, potrebne za vzpostavitev in urejanje pogodbnega razmerja s posameznim uporabnikom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razvrščanje udeležencev dejavnosti v skupine, obveščanje udeležencev o spremembah, izdajanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek učenca, ki obiskuje program, roj. datum, naslov prebivališča, smer oz. področje izobraževanja, ki se ga udeležuje v zavodu, ime in priimek slušateljevega starša (kot zakonitega zastopnika, oz. drugega zastopnika, skrbnika ali pooblaščenca), njegov stalnega prebivališča, tel. številko, podatke o zaposlitvi, \"Pogodba o obiskovanju dejavnosti\".
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v bazi podatkov vodeni v računalniku, dostop je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam