Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): DOBRAVLJE 009
Naziv ali firma: EXCEL INTERNATIONAL D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5263
Kraj: DOBRAVLJE
Matična številka: 5768497
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH V PODJETJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI,ZA STATISTIKO, ZA URADNE NAMENE, ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC ZAPOSLENEGA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA,DELOVNA DOBA, IZOBRAZBA,DELOVNE NALOGE, PODATEK O VZDRŽEVANIH ČLANIH, TELEFON,DATUM NASTOPA DELA,
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZPIZ, DURS,BANKE, SODIŠČA,MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE,STATISTIČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH ROČNO IN SE ZAKLEPAJO, DOSTOP DO BAZE PODATKOV V RAČUNALNIKU JE KODIRAN, DOSTOP IMAJO POOBLAČŠENI DELAVCI, KI VODIJO KADROVSKO EVIDENCO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ, NADOMESTIL PLAČ,UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ SISTEMA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA IN SOCIALNEGA VARSTVA,ZAGOTAVLJANJE STATISTIČNEGA SPREMLJANJA TER POTREBE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,DATUM ROJSTVA,KRAJ ROJSTVA,EMŠO,DAVČNA ŠTEVILKA,DRAŽAVLJANSTVO,NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA, NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA,ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA,PODATKI O VZDRŽEVANIH ČLANIH, PLAČA IZPLAČANA V SKLADU S KOLEKTIVNO POGODBO OZ. POGODBO O ZAPOSLITVI: BRUTO PLAČA ZA POLNI DELOVNI ČAS,BRUTO PLAČA ZA DELO S POLOVIČNIM DELOVNIM ČASOM, NADURNO DELO, PLAČE KI NE BREMENIJO DELODAJALCA,DODATNA IZPLAČILA IZ NASLOVA USPEŠNOSTI, PODATKI O DRUGIH STOŠKIH DELA: POVRAČILA V ZVEZI Z DELOM, REGRES ZA PREHRANO, PREVOZ NA DELO, REGRES ZA LETNI DOPUST,ODPRAVNINE, JUBILEJNE NAGRADE,DAVKI NA IZPLAČANE PLAČE, PLAČANI PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST IZ PLAČE IN NA PLAČO
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ,DURS,BANKE,SODIŠČA ,MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, STATISTIČNI URAD RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH V ZAKLENJENI OMARI,DOSTOP V BAZO PODATKOV V RAČUNALNIKU JE KODIRAN,DOSTOP IMAJO POOBLAŠČENI DELAVCI ,KI VODIJO KADROVSKO EVIDENCO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO,NASLOV ,IZOBRAZBA, POKLIC,OPIS DELAVNEGA PROSESA,DELOVNA OPREMA IN PREDMETI DELA,IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM,UKREPI NA PODROČJU TEHNIČNEGA VARSTVA, OSEBNA VAROVALNA OPREMA, POSEBNE ZDRAVSTVENE ZAHTEVE,KI JIH MORA IZPOLNJEVATI DELAVEC,NEUSTREZNOST DELOVNEGA MESTA OZ.PRIPOMBE DELODAJALCA, NAPOTNICA OZ. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO O OCENI DELOVNE ZMOŽNOSTI DELAVCA, MOREBITNE OMEJITVE
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ,POOBLAŠČENI ZDRAVNIK
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZDRAVNIŠKA SPIČEVALA PRED ZAPOSLITVIJO, TER ZDRAVNIŠKA SPRIČEVALA O OPRAVLJENIH OBDOBNIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH ZAPOSLENIH, KI SE NAHAJAJO V ZAKLENJENI OMARI. DOSTOP IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: STRANKE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBVEZNOSTI IZ NASLOVA ZAKONA O DDV, ZA POTREBE POSLOVANJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNO IME, NASLOV STALNEGA PREBIVAČIŠČA,NASLOV ZA DOBAVO BLAGA,V KOLIKOR SE RAZLIKUJE OD PREBIVALIŠČA,TELEFONSKA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA FAXA,NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: IZDANI RAČUNI SE HRANIJO V REGISTRATORJIH, KI SE NAHAJAJO V ARHIVU , DOSTOP DO BAZE PODATKOV V RAČUNALNIKU JE Z OSEBNIM GESLOM, DOSTOP IMAJO LE POOBLAŠČENI DELAVCI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA NAROČNIKOV REKLAMNEGA MATERIALA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POTENCIALNI KUPCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: POŠILJANJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNO IME,NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA,TELEFONSKA ŠTEVILKA, NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE, VRSTA ZAHTEVANEGA GRADIVA
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO BAZE PODATKOV V RAČUNALNIKU JE ZAŠČITEN Z OSEBNIMI GESLOM DOSTOPEN LE POOBLAŠČENIM DELAVCEM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam