Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Juhartova ulica 2
Naziv ali firma: SICO, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3311
Kraj: Šempeter v Savinjski dolini
Matična številka: 5821797
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, priimek in ime, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj občina in država rojstva, stalno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, delovna doba, oblika delovnega razmerja, kategorija invalidnosti, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, plačilna grupa.
 • Uporabniki zbirke: - poooblaščenidelavci upravljalca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarniomari v pisarni upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščen delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil za plače.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in        država rojstva, stalno prebivališče     - datum nastopa, datum izstopa,     - tarifni razred, plačilna grupa, povprečje za bolniško, davčne olajšave, kilometrina        bruto plača, število voznin, ure bolniške, članstvo sindikat, mentorstvo, regresirana        prehrana, invalidnost.
 • Uporabniki zbirke: Poooblaščenidelavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno  v zaklenjeni  omari v pisarni obračuna plač.     Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.     Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o     zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti     - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost,       da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime      - enotna matična številka občana      - spol      - datum rojstva      - stalno prebivališče in naslov (kraj, občina)      - poklic      - šolska izobrazba      - podlaga zavarovanja      - datum priznanja pravic      - datum začetka uveljavljanja pravic      - vrsta pravice, ki se uveljavlja      - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - poooblaščenidelavci upravljalca     - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje     - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:      Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarniomari v pisarni pooblaščene delavke za      obdelavo podatkov in vodenje zbirke.      Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.      Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o      zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:       Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: matična številka, ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, šifra dejavnosti. - Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. - Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, ura), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na poti v službo ali iz nje, na službenem potovanju), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na delovnem mestu, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - poooblaščenidelavci upravljalca     - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije     - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapi v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega delavca upravljalca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:  Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam