Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tržaška cesta 2
Naziv ali firma: adessa.Moden d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1537920
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnem razmerju in splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in trgovino
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju adessa.Moden d.o.o., Tržaška cesta 2, Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, statistična raziskovanja, druge uradne name
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, - naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega/GSM telefona, - interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje za nego in varstvo otroka, - izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), - izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, - povračilo stroškov prevoza: oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta in višina povračila - javni prevoz, - delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec bil zaposlen v preteklosti, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), - podatki o izrečenih disciplinskih ukrepih, - delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, - podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, - delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje - delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve, - plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave, - družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu - drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca,
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Pooblaščeni delavci družbe,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno - v personalnih mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.01.2005 izdal direktor družbe adessa.Moden d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stalnih strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - prejemniki katalogov podjetja adessa.Moden d.o.o., Tržaška cesta 2, Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, katalogov, interno statistično raziskovanje in za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje strank.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stalnih strankah: osebno ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, rojstni podatki, telefonska številka, e-mail naslov,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - podatki se uporabljajo izključno za namene podjetja adessa.Moden d.o.o. – pošiljanje raznih ponudb oz. katalogov na naslove strank, anketiranje le teh ter interno statistiko.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v programu kundendaten, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.01.2005 izdal direktor družbe adessa.Moden d.o.o. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakov, optični diski, .........., ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 01.01.2005 izdal direktor družbe adessa.Moden d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam