Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JUTEKS d.o.o.
Sedež ali naslov: Ložnica 53 a
Poštna številka: 3310
Kraj: Žalec
Matična številka: 5037590000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV, KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v stavbe ali iz njih, zagotavljanje varnosti pri delu za zaposlene in varstvo premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek (video zapis), ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz varovanega območja oz. prostora ter gibanje teh oseb v varovanem območju.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.8.2014 Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniške aplikacije, ki omogoča vpogled v posnetke je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Zavarovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov in Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v družbi Juteks d.o.o. z dne 8.6.2016
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe in njihovi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistične raziskave, uveljavljanje pravic osebe, na katere se podatki nanašajo, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stan, stalno in začasno prebivališče, datum in način pridobitve šolske izobrazbe, šolska izobrazba, poklic, strokovna izobrazba, opravljeni izpiti iz varstva pri delu, evidenca kompetentnosti zaposlenih (izobraževanja, izpiti, šolanja), delovno mesto, plačilni razred, organizacijska enota, kraj dela, oblika delovnega razmerja, tedenski delovni čas, pogoji dela, zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju, datum sklenitve delovnega razmerja, prejšnji delodajalec in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe in njihovi vzdrževani družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje izplačila plač in uveljavljanje pravic, ki so vezane na plačo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stan, stalno in začasno prebivališče, datum in način pridobitve šolske izobrazbe, šolska izobrazba, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto,DiN in količnik za izračun plače, organizacijska enota, kraj dela, oblika delovnega razmerja, tedenski delovni čas, pogoji dela, zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju, datum sklenitve delovnega razmerja, prejšnji delodajalec in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO, stroškovno mesto, plačilno obdobje, delovni čas in njegova izraba, oziroma prisotnost in zadržanost od dela (dopust, bolniška), bruto in neto plača oziroma nadomestilo plače ter delovna uspešnost, drugi prejemki iz delovnega razmerja, povračila stroškov v zvezi z delom, število vzdrževanih članov, podatki o osebnem računu, o posojilih oziroma drugih odtegljajih.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih FRS in v računalniški aplikaciji. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni prisoten nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Do aplikacije se dostopa preko gesla, s katerim razpolagata finančni referent za obračun plač ter vodja financ in kontrolinga. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ko so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, datum rojstva, zakonski stan, poklic, izobrazba delavca, strokovna izobrazba, koliko časa je opravljal delo, na katerem se je poškodoval, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, opis dogodka in opis poškodbe, poročilo zdravnika, zapisnik o nesreči pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanje pridobljenih pravic delavcev, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, matična številka, stalno in začasno prebivališče, šolska oziroma strokovna izobrazba, delovno mesto, podlaga zavarovanja, vrsta pravice, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanje pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UPOKOJENCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za udeležbo na prireditvah, statistične raziskave, uveljavljanje pravic osebe, na katere se podatki nanašajo, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stan, stalno in začasno prebivališče, datum in način pridobitve šolske izobrazbe, šolska izobrazba, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto, oblika delovnega razmerja, zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, invalidnost.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O ČLANIH NADZORNEGA SVETA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje plačil v zvezi z opravljanjem funkcije člana NS in druge obveznosti predpisane z ZGD.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, spol, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, državljanstvo, spol, stan, stalno in začasno prebivališče, datum in način pridobitve šolske izobrazbe, šolska izobrazba, poklic, strokovna izobrazba, delovno mesto,DiN in količnik za izračun plače, organizacijska enota, kraj dela, oblika delovnega razmerja, tedenski delovni čas, pogoji dela, zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju, datum sklenitve delovnega razmerja, prejšnji delodajalec in datum prenehanja delovnega razmerja, invalidnost, priimek in ime vzdrževanega družinskega člana in njegov EMŠO, stroškovno mesto,plačilno obdobje, delovni čas in njegova izraba, oziroma prisotnost in zadržanost od dela (dopust, bolniška), bruto in neto plača oziroma nadomestilo plače ter delovna uspešnost, drugi prejemki iz delovnega razmerja, povračila stroškov v zvezi z delom, število vzdrževanih članov, podatki o osebnem računu, o posojilih oziroma drugih odtegljajih.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto; osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata na objavljeno pro
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki jih na vlogah posredujejo sami iskalci zaposlitve skupaj s prilogami.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006 (referent PKS, vodja PKS, vodje OE-selektivno, direktor). Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum prejšnjega pregleda, napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca), zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu), roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006 (referent PKS, vodja PKS, svetovalec za OS) Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe in svetovalec za OS. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O USPOSABLJANJU IN IZOBRAŽEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto, za izpolnjevanje zakonskih zahtev in ISO standardov, za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, za potrebe statistike in internih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, datum rojstva, delovno mesto, organizacijska enota, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, način usposabljanja, rok veljavnosti usposabljanja, dokazilo o usposabljanju.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006 (vodja PKS, svetovalec za OS). Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu dijaka oziroma študenta ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, opozorilo delodajalcu, da je dolžan ob pričetku dela izročiti dijaku oziroma študentu en izvod napotnic. napotnica za predhodni zdravstveni pregled, zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006 (referent PKS, vodja PKS). Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o prisotnosti/odsotnosti na delovnem mestu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa za potrebe plačil, statistična obdelava ur za potrebe interne analitike, uveljavljanje pravice do nadomestil, nadzor nad bolniškim staležem, omogočanje koriščenja dopustov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, čas prihoda in odhoda z dela, podatek o načinu odobritve odsotnosti med delovnim časom (službena, zasebna), razlog odsotnosti (neupravičena, dopust, bolniška) podatek o številu opravljenih ur, nadure, podatek o skupnem/izkoriščenem/neizkoriščenem dopustu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.8.2014 (kadrovski referent, vodje OE-selektivno, generalni direktor, director PKS). Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov in registracija delovnega časa je dostopna na enem osebnem računalniku in je zaščitena z geslom na ravni vstopa v aplikacijo. Dostop do podatkov ima sistemski skrbnik in administrator sistema Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.8.2014.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o delničarjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji, ki imajo v lasti delnice Juteks d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba skupščin delniške družbe, izplačilo dividend, analiza lastniške strukture, obveščanje delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, število delnic, vrsta delnic, davčna številka, številka bančnega računa, banka, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006 (Vodja PKS, vodja FRS, direktor, glavni računovodja). Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov ima glavni računovodja, vodja PKS, vodja FRS in direktor. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O UPOKOJENCIH IN BIVŠIH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni in bivši zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vabljenje na prireditve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, zaposlitev, datum zaposlitve in datum prenehanja delovnega razmerja, naslov
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI SO JIM DOSTOPNE NOTRANJE INFORMACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so jim dostopne notranje informacije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje ATVP v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, enotna matična številka občana, Funkcija, ki jo oseba opravlja za izdajatelja, Delovne, poklicne ali druge naloge / dolžnosti, Pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge / dolžnosti, Razlog uvrstitve na seznam / razlogi za dostop do notranje informacije, Vrsta notranje informacije, Datum pridobitve dostopa do notranje informacije, Način in nivo dostopa do notranje informacije, Datum pisne seznanitve osebe, Datum prenehanja dostopa do notranje informacije
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) Pooblaščeni zaposleni Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v računalniški aplikaciji. Do aplikacije se dostopa preko gesla, s katerim razpolaga direktor za pravno in kadrovsko področje. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki so povezani z registrom, ki ga vodi ATVP.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O PRITOŽBAH TRETJIH OSEB ZARADI EMISIJ V OKOLJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tretje osebe, ki se pritožijo zaradi emisij v okolje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: reševanje pritožb glede emisij v okolje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, telefonska številka, vsebina pritožbe, datum pritožbe.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni delavci družbe v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na sedežu družbe Juteks d.d. Registratorji s pritožbami se nahajajo v pisarni Svetovalca za kakovost in ekologijo, pisarna je izven delovnega časa in tudi med delovnim časom, ko v njej ni zaposlenega zaklenjena, dostop do podatkov ima le Svetovalec za kakovost in ekologijo• Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV UPORABNIKOV POČITNIŠKIH KAPACITET

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, upokojenci in drugi uporabniki počitniških kapacitet.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe koriščenja počitniških kapacitet (ocenjevanje na razpisu za letovanje, oddajanje počitniških kapacitet).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavnica, ki vsebuje: Priimek, ime, leto rojstva, čas letovanja, naziv počitniške kapacitete,
 • Uporabniki zbirke: Referent za kadrovske zadeve. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci Pravno kadrovske službe. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O DELNIČARJIH, KI SE PRIJAVIJO NA SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe, ki se prijavijo na skupščino in/ali pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba posamezne skupščine družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: Direktor za pravno in kadrovsko področje. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov ima samo Direktor za pravno in kadrovsko področje. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O IZREČENIH DISCIPLINSKIH UKREPIH IN OPOZORILIH NA IZPOLNJEVANJE DELOVNIH OBVEZNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki jim je izrečen disciplinski ukrep ali opozorilo na izpolnjevanje delovnih obveznosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vzdrževanje reda in delovne discipline.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum izreka, vrsta ukrepa, trajanje ukrepa, rok veljavnosti ukrepa, razlog za izrek ukrepa.
 • Uporabniki zbirke: Direktor za pravno in kadrovsko področje. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov ima samo Direktor za pravno in kadrovsko področje in referent za kadrovske zadeve. . Dostop do podatkov v elektronski obliki je varovan z gesli. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O UPORABNIKIH SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki uporabljajo službeni mobilni telefon
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad službenimi mobilnimi telefoni, nadzor stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, delovno mesto, tehnični podatki o mobilnem telefonu in paketu, datum prevzema aparata.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci za vodenje evidence o uporabnikih mobilnih telefonov . Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov ima samo pooblaščeni delavec za vodenje evidence o uporabnikih mobilnih telefonov in na izrecno zahtevo Direktor za finance in kontroling. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O PREDLAGATELJIH KORISTNIH PREDLOGOV IN INOVACIJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki podajo predlog v skladu s Pravilnikom o spodbujanju in nagrajevanju inovativnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spodbujanje inovacijske dejavnosti in nagrajevanje v skladu z internim Pravilnikom o spodbujanju in nagrajevanju inovativnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, vsebina predloga, opredelitev predloga s strani komisije, datum oddaje predloga, datum uveljavitve predloga v praksi, izbrana metoda ocenjevanja gospodarske koristi, ocenjena gospodarska korist, izplačane oz. podeljene nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v skladu z Pravilnikom o spodbujanju in nagrajevanju inovativnosti. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo osebni podatki, se izven delovnega časa zaklepajo, enako velja za čas, ko v prostoru ni pristen nobeden od zaposlenih delavcev, ki ima pravico dostopa do podatkov. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci v skladu z Pravilnikom o spodbujanju in nagrajevanju inovativnosti. Podatki v elektronski obliki so varovani z gesli. Postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov z dne 1.3.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam