Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ljubljanska cesta 61
Naziv ali firma: KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 1263099000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu in drugi vzdrževani člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava zaposlenega v ZZZS, • obračun število dni dopustov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z obrazca M-DČ: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, podatki o nosilcu zavarovanja: EMŠO, ime, priimek, podatki o zavarovani osebi: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, vrsta dogodka, datum dogodka, podlaga za zavarovanje, sorodstvo, potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto), stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica hišna številka, številka in kraj pošte), država, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine: - podatki o davčnem zavezancu: ime in priimek davčnega zavezanca, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni številki, poštni številki, naziv glavnega delodajalca oz. izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka, naslov, naselje, ulica hišna številka, poštna številka, ime pošte, - vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o vzdrževanih družinskih članih (MD-Č obrazci in rojstni listi otrok) se nahaja v personalni mapi delavca v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • planiranje kadrovskih aktivnosti, • spremljanje razvoja delavca, • obračun stroškov izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o izobraževanju: ime in priimek, naziv izobraževanja, izvajalec izobraževanja, opravil/ni opravil izobraževanja datum predvidenega naslednjega izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: • izvajalci izobraževanj, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izobraževanjih zaposlenih (potrdila o izobraževanju) se nahaja v personalni mapi delavca v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Pisna zbirka podatkov o izobraževanjih zaposlenih (seznam izobraževanj zaposlenih) se nahaja v fasciklu Kadrovska evidenca v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH IN UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, itd. po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Prijava nezgode-poškodbe pri delu (obrazec ER-8): Podatki o delodajalcu: naziv, naslov(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), matična številka, šifra dejavnosti, registrska številka, število zaposlenih, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol(moški/ženski/ni podatka), državljanstvo(neznano/slovensko/neslovensko iz EU/ neslovensko izven EU), enotna matična številka občana, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, Podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode(dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila (ni podatka/na običajnem delovnem mestu/začasno delovno mesto v isti enoti/ službena pot ali delovno mesto v drugi enoti/ pot na delo/ pot z dela/ drugo), vrsta poškodbe (lažja/hujša/ kolektivna /smrtna), kraj nezgode(ulica, hišna številka, poštna koda in kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč (da/ne/ni podatka), pričakovani bolniški stalež (do vključno 3 dni/ 4 dni ali več), kdo je opravil oziroma bo opravil interno raziskavo, Podatki o prijavitelju: ime in priimek, telefon, delovno mesto, podpis odgovorne osebe delodajalca, žig, evidenčna številka pri delodajalcu, Podatki o poškodovancu: ime in priimek, datum poškodbe (dan, mesec, leto), naslov bivališča (kraj, občina, ulica), poročilo osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo (da/ne/neznano), ali ima poškodovanec psihične ali fizične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe (da/ne/neznano), opis dogodka po izpovedi poškodovanca, datum, žig, podpis zdravnika,
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec iz varnosti in zdravja pri delu, • inšpektorat za delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o poškodbah pri delu se nahaja v fasciklu Varnost pri delu v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, • zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz potrdila o teoretičnem in praktičnem usposabljanju delavca iz varnosti in zdravja pri delu: ime in priimek zaposlenega, delovno mesto, datum usposabljanja, podpis, zaposlen v, izvajalec usposabljanja, podpis izvajalca, ali je posameznik usposabljanje iz varnosti in zdravju pri delu opravil, • podatki iz evidenčnega lista o seznanitvi s požarnim redom: ime in priimek, datum usposabljanja, podpis zaposlenega, • podatki iz evidenčnega lista o praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz objekta pri požaru: ime in priimek, datum usposabljanja, podpis zaposlenega, • podatki iz evidenčnega lista o usposabljanju za varstvo pred požarom: zaporedna številka, ime in priimek udeleženca, uspešnost teoretičnega preizkusa, uspešnost praktičnega preizkusa, (je/ni usposobljen).
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec iz varnosti in zdravja pri delu (podjetje Klek varnost pri delu, d.o.o., Ljubljanska cesta 106, Domžale), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o usposabljanju za varnost in zdravje pri delu se nahaja v fasciklu Varnost pri delu, podatki v zvezi z usposabljanjem iz varstva pri požaru pa v fasciklu Požarna varnost v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • zagotavljanje nemotenega delovnega procesa, • izvajanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec varnosti in zdravja pri delu, • zunanji izvajalec zdravniških pregledov, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o zdravstvenih pregledih zaposlenih se nahaja v fasciklu Varnost pri delu v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Pisna zbirka podatkov iz seznama oseb, ki se morajo udeležiti zdravniškega pregleda se nahaja v fasciklu Varnost pri delu, podatki v zvezi z usposabljanjem iz varstva pri požaru pa v fasciklu Požarna varnost v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz študentskih napotnic: zaporedna številka napotnice, datum izdaje napotnice, ime in priimek, datum rojstva, fakulteta/šola, davčna številka, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, trajanje dela, kraj dela, • podatki o obračunu študentskih ur: ime in priimek, stroškovno mesto, število opravljenih ur • podatki iz obračunskega lista: številka obračunskega lista, ime in priimek, datum od-do, številka napotnice, opravljeno delo, skupina, število ur, bruto znesek, skupaj bruto, skupaj neto.
 • Uporabniki zbirke: • FURS, • študentski servis, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o študentskem delu (študentska napotnica, obračunski list) se nahaja v fasciklu Hostese-študentsko delo v kovinski omari v pisarni koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do prostora in do podatkov ima koordinator in organizator kulturnega programa VI.. • Pisna zbirka podatkov o študentskem delu (opravljene študentske ure) se nahaja v fasciklu Hostese- seznami in obračuni ur) v kovinski omari v pisarni koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do prostora in do podatkov ima koordinator in organizator kulturnega programa VI.. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto: izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto, • osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoiniciativno: evidentiranje oseb, ki iščejo zaposlitev zaradi morebitnih potreb upravljavca po zaposlitvi oseb z izobrazbo oziroma delovnimi izkušnjami, ki ustrezajo iskalcu zaposlitve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o iskalcih zaposlitve: ime in priimek, naslov bivališča, EMŠO, davčna številka, podatki o predhodnih delovnih izkušnjah in drugi podatki, ki so potrebni za zasedbo delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zaposlovanje, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • izplačilo jubilejnih nagrad, • letno poročanje za dohodnino, • letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, • posredovanje podatkov na ZZZS, • povračila stroškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz potnega naloga: številka potnega naloga, ime in priimek, naslov, delovno mesto, naloga, relacija, tip avtomobila, stanje števca, potne naloge plača, odhod ob prihod ob, trajanje potovanja, število kilometrov, vrednost, skupni znesek, ostali stroški, • podatki iz aplikacije Plače: šifra, ime in priimek, naslov, država, EMŠO, datum rojstva, davčna številka, davčni urad, delovno mesto, opis delovnega mesta, stroškovno mesto, banka, številka TRR, plačni razred, datum in mesec sklenitve pogodbe o zaposlitvi, predhodna delovna doba drugje, predhodna delovna doba v javnem sektorju, • podatki iz plačilne liste: davčna številka, datum zaposlitve, skupna delovna doba, osnovna plača, osnovna plača, mesečni fond ur, dopust po odločbi, preostali stari dopust, preostali dopust skupaj, ime in priimek, naslov, naziv vrste plačila, ure, bruto, neto, prispevki, osnova, stopnja, za plačilo.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije Plače (podjetje Vasco), • ZZZS, ZPIZ, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o potnih nalogih se nahaja v aplikaciji Potni nalogi na delovni postaji poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostorov imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu, dostop do podatkov ima poslovni sekretar. • Pisna zbirka podatkov iz izjave za povračilo stroškov prevoza se nahaja v personalni mapi delavca v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Pisna zbirka podatkov v zvezi s stroški povezani z delom (potni nalogi, plačilne liste, podatki o odtegljajih od plače, rek obrazci, izjave za povračilo stroškov prevoza) se nahaja v pisarni računovodje v zaklenjeni omar v zaklenjeni pisarni. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih delavcih aplikacije Plače (plačilne liste, odtegljaji, REK obrazci) se nahaja na delovni postaji računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, • posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, • vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz evidence o dejanski zasedenosti delovnih mest: šifra delovnega mesta, naziv, stopnja izobrazbe, predvideno število delovnih mest, dejanska zasedenost (število in ime in priimek zaposlenega), • podatki iz pogodbe o zaposlitvi: ime in priimek, naslov, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naziv delodajalca, trajanje delovnega razmerja, kraj opravljanja dela, delovni čas, ukrepi iz varnosti in zdravja pri delu, obveznosti delodajalca in delavca, višina plače, višina dopusta, datum sklenitve pogodbe, • podatki z obrazca M-1: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), matična številka enote poslovnega subjekta, reg. številka prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki z obrazca M-2: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, priimek, ime, podatki o zavarovanju: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), vzrok prenehanja zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja (dan, mesec, leto), opombe, datum izpolnitve odjave, • podatki z obrazca M-3: podatki o zavezancu: firma in sedež/osebno ime in prebivališče, registrska številka, EMŠO, matična številka poslovnega subjekta, podatki o zavarovancu: EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, stalno prebivališče v tujini (naselje, ulica, hišna številka, številka in kraj pošte, država), podatki o spremembi zavarovanja: vzrok spremembe zavarovanja, datum spremembe zavarovanja (dan, mesec, leto), podatki o zavarovanju, ki se ne spreminjajo: datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga za zavarovanje, delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), polni delovni/zavarovalni čas zavarovanca (ur na teden), podatki o zavarovanju, ki se spreminjajo: matična številka enote poslovnega subjekta, številka delovnega dovoljenja, iztek zavarovalnih pogojev (dan, mesec, leto), poklicna/strokovna izobrazba, vrsta izobrazbe, področje izobrazbe, poklic, ki ga opravlja, delovno razmerje, izmensko delo, poslan v državo, vrsta invalidnosti, opombe, datum izpolnitve prijave, • podatki iz evidenčnega lista napredovanja javnega uslužbenca: ime in priimek, datum rojstva, šifra in ime delovnega mesta oz. naziva, organizacijska enota, osnovni plačni razred delovnega mesta, datum zadnjega napredovanja, plačni razred javnega uslužbenca, napredovalno obdobje od, ocene javnega uslužbenca: ocenjevalno obdobje od-do, ocena število točk, točke skupaj, za kateri plačni razred javni uslužbenec izpolnjuje pogoje, datum napredovanja, številka in datum aneksa, naziv novega plačnega razreda, odgovorna oseba, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz evidence o zaposlenih delavcih (potrdila o izobrazbi, obrazec M1, M2 in M3, pogodba o zaposlitvi, aneksi k pogodbi, delovna knjižica- za nekatere zaposlene, evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju) se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih delavcih (pogodba o zaposlitvi ter aneksi) se nahaja v pisarni računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje plačila po pogodbi, • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in služnostnih pogodb, • hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, • poročanje FURS..
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz avtorske, podjemne ali druge pogodbe: ime in priimek, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, številka TRR, banka, vrsta avtorskega dela, datum in ura izpolnjevanja pogodbene obveznosti, višina honorarja, podpis, datum pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije Fakturiranje, Avtorski honorar, VascoWeb in KPFW (podjetje Vasco, d.o.o.), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah se nahaja v zaklenjeni omari v skupnih prostorih poslovnega sekretarja ter koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar, računovodja ter koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Elektronska zbirka podatkov iz računov v zvezi s izvajanjem avtorskih, podjemnih in drugih pogodb se nahaja v aplikaciji Fakturiranje (izdani računi) na računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI, poslovnega sekretarja in računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo koordinator in organizator kulturnega programa VI, poslovni sekretar in računovodja, vsak do podatkov na svoji delovni postaji. • Elektronska zbirka podatkov o avtorskih pogodbah se nahaja v aplikaciji Avtorski honorar. na računalniku računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Elektronska zbirka podatkov iz računov v zvezi s izvajanjem avtorskih, podjemnih in drugih pogodb se nahaja v aplikaciji VascoWeb (prejeti računi) na računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, računovodja, koordinator in organizator kulturnega programa VI, v primeru nadomeščanja poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnih programov VII. • Elektronska zbirka podatkov iz računov v zvezi s izvajanjem avtorskih, podjemnih in drugih pogodb se nahaja v aplikaciji KPFW (prejeti računi) na računalniku računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Pisna zbirka podatkov iz računov v zvezi s izvajanjem avtorskih, podjemnih in drugih pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora ima računovodja. Dostop do podatkov ima računovodja. • Pisna zbirka podatkov iz delovodnika o prejetih pogodbah se nahaja v pisarni koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI v predalu. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar ter koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z upravljavcem in študentje, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, za obračun izplačil, • evidentiranje podatkov za namen ustvarjanja urnikov zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz sklepa o dodelitvi dopusta: ime in priimek, naziv delovnega mesta, število pripadajočih dni dopusta • podatki iz obračuna ur za posamezen mesec: ime in priimek, število na posamezen dan • podatki iz naloga za obračun in izplačilo plače: ime in priimek, dnevi prisotnosti, število praznikov, število dni dopusta, delo ob sobotah nedeljah in praznikih, število dni bolniške, število ur- nedelja prazniki, število uro po posebnem razporedu, število dni za prehrano, število dni za prevoz, število opravljanih ur za delo na višini, število opravljanih ur ponoči • podatki o opravljenih urah za leto: ime in priimek, število opravljenih ur za posamezen mesec
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar • Pisna zbirka podatkov iz naloga za obračun in izplačilo plače se nahaja v omari v pisarni v zaklenjeni omari računovodstva. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O DOLŽNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki so dolžni določen znesek upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled nad gibanjem terjatev, • obračun davščin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz opomina: ime in priimek, naslov, številka opomina, datum opomina, rok plačila, šifra kupca, številka dokumenta, datum izdaje računa, zapadlost računa, znesek računa, datum knjiženja plačila
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o dolžnikih se nahaja v aplikaciji Vasco- Glavna knjiga na računalniku računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do pisarne in do podatkov ima računovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH, KI SO FIZIČNE OSEBE IN KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pri obstoječih poslovnih partnerjih (pravnih osebah, npr. dobaviteljih)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja naročila (posla).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek poslovnega partnerja oz. kontaktne osebe pri poslovnem partnerju, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije (podjetje Vasco), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih se nahaja v aplikaciji Vasco Fakturiranje na delovnih postajah poslovnega sekretarja in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI in računovodje. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do podatkov imajo poslovni sekretar, koordinator in organizator kulturnega programa VI ter računovodja. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI MOBILNEGA TELEFONA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene, katerim je bilo dano sredstvo v uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o imetnikih mobilnih telefonov: ime in priimek, datum rojstva, naslov uporabnika, telefonska številka uporabnika, datum sklenitve naročniške pogodbe, davčna številka, datum aktivacije telefonske številke, številka SIM kartice. • podatki o imetnikih ključev/žigov: številka ključa/žiga, ime in priimek prejemnika, datum prejema/vračila,
 • Uporabniki zbirke: • izvajalec telekomunikacijskih storitev, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o uporabnikih mobilnih telefonov se nahaja v naročniški pogodbi s telekomunikacijskim operaterjem v fasciklu v zaklenjeni skupni omari poslovnega sekretarja in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Pisna zbirka podatkov o imetnikih ključev/žigov se nahaja v pisarni poslovnega sekretarja v zaklenjeni ognjevarni omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O NAGRADNIH IGRAH, KI JIH ORGANIZIRA UPRAVLJAVEC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sodelujoči: - izvedba nagradne igre, - obveščanje o rezultatih žrebanja in o prejemnikih nagrad, • nagrajenci: - dokazovanje istovetnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek posameznika, naslov, rešitev nagradne križanke
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o sodelujočih v nagradni igri ter o nagrajencih se nahaja v skupni omari poslovnega sekretarja in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki sodelujejo v nagradni igri preko aplikacije Facebook se nahaja na spletni strani aplikacije Facebook. Dostop do podatkov je mogoč vsem posameznikom, ki imajo dostop do Facebook profila upravljavca. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU ALKOTESTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, ki izvajajo alkotest.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • preverjanje alkoholiziranosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti z alkotestom: datum in ura izvedbe preizkusa alkoholiziranosti, ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, lokacija, razlog zaradi katerega je bil opravljen alkotest, ali je zaposleni prostovoljno opravil alkotest, ali je zaposleni odklonil alkotest, tip alkotesterja, ime in priimek osebe, ki je izvedla preizkus alkoholiziranosti, se zaposleni s potekom preizkusa strinja, se zaposleni z rezultatom preizkusa strinja, prisotne priče, datum in ura zaključka alkotesta, opombe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec iz varnosti in zdravja pri delu, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o merjenju alkoholiziranosti in drugih psihoaktivnih substanc se nahaja v fasciklu Varnost pri delu v zaklenjeni omari v pisarni upravljavca v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata direktor in poslovni sekretar. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O PREJEMNIKIH E-NOVIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki posredujejo upravljavcu svoj elektronski naslov za posredovanje e-novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje elektronskih novic posameznikom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije namenjene pošiljanju elektronskih novic, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki se prijavijo na e-novice se nahajajo na strežniku zunanjega izvajalca Am plus, d.o.o.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imata pomočnik direktor in koordinator in organizator kulturnih programov VII. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O PREJETI IN POSLANI POŠTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki posredujejo pošto upravljavcu, • posamezniki, katerim upravljavec posreduje pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje prejete in poslane pošte znotraj upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz knjige prejete pošte: datum prejema, vrsta pošte, pošiljatelj, prejemnik pošte znotraj upravljavca. • podatki iz delovodnika: zaporedna številka, datum posredovanja pošte, nosilec pogodbe, predmet pogodbe, rešitev, roki in opombe v zvezi s pogodbo, arhivske pripombe
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz knjige prejete pošte se nahaja v predalu v prostorih poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar ter koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Pisna zbirka podatkov iz delovodnika se nahaja v pisarni koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI v predalu. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo direktor, poslovni sekretar ter koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O IMETNIKIH ABONMAJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki so kupili abonma upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pridobivanje podatkov za nove oz obstoječe abonente, • pošiljanje obvestil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz aplikacije Dragon Ticketing: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, naziv abonmaja, številka sedeža, številka računa, datum računa, znesek, datum plačila, • podatki iz prijavnice za obnovitev/vpis abonmajev: podatki o naročniku abonmaja/prejemniku računa: ime, priimek, naslov, pošta, telefonska številka, številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, vrsta abonmaja, status (podjetje, redni, upokojenci, študenti), način vpisa (obnovitev abonmaja / nov vpis), način plačila (takojšnje plačilo / dva obroka), opombe, • podatki iz izjave za pošiljanje obvestil: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte, kraj in datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji vzdrževalec aplikacije Dragon Ticketing (programski atelje A&Z Informacijski inženiring, d.o.o.), • zunanji vzdrževalec aplikacije MM studio ter vzdrževalec spletne strani (podjetje AM Plus, d.o.o.), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o imetnikih abonmajev se nahaja v aplikaciji Dragon Ticketing na strežniku zunanjega izvajalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja, koordinator in organizator kulturnih programov VII, poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI in blagajnik, ki izdaja račune (študentje z omejenim dostopom). • Elektronska zbirka podatkov obrazcev za vpis/obnovo abonmajev na daljavo se nahaja v aplikaciji MMstudio na strežniku zunanjega izvajalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so opredeljeni v pogodbi o obdelovanju osebnih podatkov. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja, koordinator in organizator kulturnih programov VII, poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI • Pisna zbirka podatkov obrazcev za vpis/obnovo abonmajev se nahaja v omari poslovnega sekretarja v fasciklu. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo pomočnik direktorja, koordinator in organizator kulturnih programov VII, poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O BREZPLAČNIH PREJEMNIKIH ČASOPISA SLAMNIK IN NAROČNIKIH GLASILA SLAMNIK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki se prijavijo na časopis Slamnik, • posamezniki, ki so reklamirali nedostavo časopisa, • posamezniki, ki objavijo oglas v časopisu upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence posameznikov, ki se želijo prijaviti na časopis, • plačilo naročnine za časopis, • plačilo malega oglasa ali zahvale
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz prijavnice za naročilo časopisa: ime in priimek, naslov, številka časopisa od katere želijo prejemati časopis, datum, podpis, • podatki o posameznikih, ki reklamirajo prejem glasila: ime in priimek, naslov, razlog reklamacije, • podatki o posameznikih, ki pošljejo prošnjo za objavo malega oglasa ali zahvale: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • zunanji izvajalec, ki zagotavlja dostavo časopisov (posreduje se reklamacija in seznam oseb, ki eksplicitno naročijo glasilo), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov iz prijavnic na časopis Slamnik se nahaja v skupni omari poslovnega sekretarja in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Pisna zbirka reklamacij v primeru napake pri posredovanju časopisa se nahaja v skupni omari poslovnega sekretarja in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata poslovni sekretar in koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Elektronska zbirka reklamacij v primeru napake pri posredovanju časopisa se nahaja na računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov ima koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Elektronska zbirka podatkov o imetnikih malih oglasov in zahval se nahaja na računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov ima koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O PRIJAVLJENIH UDELEŽENCIH NA DOGODKIH /DELAVNICAH/STROKOVNIH EKSKURZIJAH V ORGANIZACIJI UPRAVLJAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki se prijavijo na delavnico upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence o udeležencih delavnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • naziv delavnice, datum, ime in priimek, telefonska številka, naslov elektronske pošte
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o udeležencih delavnic se nahaja na osebnem računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnih programov VII (muzej) in koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imata koordinator in organizator kulturnih programov VII (muzej) in koordinator in organizator kulturnega programa VI • Pisna zbirka podatkov o udeležencih delavnic se nahaja v fasciklu v omari poslovnega sekretarja. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov imajo poslovni sekretar. koordinator in organizator kulturnih programov VII (muzej) in koordinator in organizator kulturnega programa VI, koordinator in organizator kulturnih programov VII. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI PRODAJO ALI PODARIJO MUZEJSKE EKSPONATE UPRAVLJAVCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki prodajo in podarijo muzejske eksponate upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence muzejskih eksponatov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz prevzemnega lista in dogovora o uporabi gradiva: številka dokumenta, ime in priimek naslov ter telefon izročitelja gradiva, ime in priimek naslov ter telefon lastnika gradiva, seznam gradiva, ki je bil posredovan upravljavcu v trajno last ali v posojo, skupna vrednost, namen posoje, čas posoje, zgodovina gradiva, način pridobitve gradiva, kraj in datum sklenitve dogovora.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o osebah, ki so podarile ali prodale muzejske eksponate se nahaja na osebnem računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnih programov VII (muzej) in na muzejskem računalniku. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov ima koordinator in organizator kulturnih programov VII (muzej). • Pisna zbirka podatkov o osebah, ki so podarile ali prodale muzejske eksponate se nahaja v fasciklu v omari koordinatorja in organizatorja kulturnih programov VII (muzej). Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov ima koordinator in organizator kulturnih programov VII (muzej). • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O NAROČNIKIH MALIH OGLASOV IN ZAHVAL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • posamezniki, ki objavijo mali oglas in zahvalo v časopisu upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • plačilo malega oglasa ali zahvale
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o posameznikih, ki pošljejo prošnjo za objavo malega oglasa ali zahvale: ime in priimek, naslov, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o imetnikih malih oglasov in zahval se nahaja na računalniku koordinatorja in organizatorja kulturnega programa VI. Prostori upravljavca so izven delovnega časa zaklenjeni. Pri vhodu v stavbo se nahaja protivlomni alarmni sistem. Dostop do prostora imajo vsi redno zaposleni pri upravljavcu. Dostop do podatkov ima koordinator in organizator kulturnega programa VI. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam