Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ob železnici 27
Naziv ali firma: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 5035511
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidi dela, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale del. zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje je urejeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Hranjeno v mapik v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zdravja zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kartotečno hranjenje vseh napotnic oziroma zdravniških spričeval o oceni delovne zmožnosti delavcev, roki, v katerih morajo biti delavci poslani na predhodne specialne, občasne in druge zdravstvene preglede ter naročila in korespondenco za take zdravniške preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v omari v pisarni službe varnosti, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni pdoatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, številka osebnega računa, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: možno št. ur, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure (z nadomestilom plače v breme družbe, v breme ZZZS), neopravljene ure brez nadomestila plače, nadurno delo; podatki o plačah: izplačane plače, plače iz dobička neto plače, nadomestilo neto plače (v breme družbe, v breme drugih), neto plače iz dobička, ostali prejemki - delovno mesto s povečanjem zavarovalne dobe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje urejeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni osebnih dohodkov družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja; podatki o partnerju, otrocih: EMŠO, ime in priimek, rojstni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje urejeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu, na poti na delo ali z dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovanem delavcu: ime in priimek, spol, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, izobrazba, vrsta zaposlitve, št. ur zaposlitve, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo, koliko časa je opravljal to delo, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je del. mesto nevarno, ali je del. mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev; podatki o poškodbi pri delu: datum prijave, datum in ura nezgode, kje se je nezgoda pripetila, vrsta, oblika in način poškodbe, del. okolje in proces, specifična aktivnost v času nezgode, št. poškodovanih, vrzok nezgode, materialni povzročitelj, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v pisarni službe varnosti, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, čas prihoda, čas odhoda, razlog vstopa v prostore družbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, pogodbeni obdelovalec družbe SINET d.d. Hrastnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v zaklenjeni omari v vratarnici družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, delovno mesto, kontrolni list pravilnih odgovorov preizkusa znanja o varnosti pri delu in požarni varnosti; evidenčni list o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom: priimek in ime, datum usposabljanja, (ne)opravljen teoretični in praktični del, št. potrdila, podpis izpolnjevalca; potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za varnost delo in varstvo pred požarom, zapisnik o praktični usposobljenosti za varno delo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Interni pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, hranjeno v omari v pisarni službe varnosti, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam