Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 12
Naziv ali firma: OBČINA ŠOŠTANJ
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3325
Kraj: Šoštanj
Matična številka: 5884284000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca magnetogramov s sej Občinskega sveta Občine Šoštanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Župan - Občinski svetniki Občine Šoštanj - Drugi prisotni na sejah Občinskega sveta Občine Šoštanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pisanje zapisnikov sej Sveta Občine Šoštanj Izdelava točnih prepisov s sej, na zahtevo občinskih svetnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočno snemanje sej Občinskega sveta Občine Šoštanj na nosilce zvoka (običajno na AV kasete)
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (tajnica župana) - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v škatli v zaklenjenih prostorih, kjer ima Občina Šoštanj shranjeno dokumentarno in arhivsko gradivo.Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo tajnica župana, dokumentalist ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca avtorskih, podjemnih in drugih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z Občino Šoštanj sklenejo pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic pogodbenih sodelavcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka PODATKI O IZPLAČILIH: izplačila pogodbenim sodelavcem
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji referent za finance, višji referent za splošne zadeve) - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni višjega referenta za finance Občine Šoštanj. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščena delavka, ki ureja izplačilo plač, pooblaščena delavka, ki ureja kadrovske zadeve ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča v Občini Šoštanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šoštanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Naslov stalnega bivališča EMŠO Naslov objekta, za katerega se plačuje nadomestilo Namembnost objekta Opremljenost objekta s komunalnimi vodi Površina objekta Število določenih točk Višina nadomestila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor, višji svetovalec za arhitekturo) - Davčni Urad Republike Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni višjega svetovalca za arhitekturo Občine Šoštanj. r Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o otrocih v vrtcih in njihovih starših s stalnim prebivališčem v Občini Šoštanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Otroci in starši otrok, vpisanih in vključenih v Vrtec Šoštanj - Otroci in starši otrok s stalnim prebivališčem v Občini Šoštanj, ki vključujejo otroke v vrtce izven Občine Šoštanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje odločb o višini sofinanciranja plačil vrtca s strani Občine Šoštanj Sofinanciranje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in naslov otrok, vključenih v vrtec ter njihovih staršev Dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov Število družinskih članov Druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila Plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji svetovalec za družbene dejavnosti) - Pooblaščeni delavci Vrtca Šoštanj - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjenih omarah vrtca. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca stanovanj v Občini Šoštanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki stanovanj v Občini Šoštanj Uporabniki stanovanj v Občini Šoštanj (najemniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Stanovanjski zakon
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek lastnika/najemnika Naslov stalnega prebivališča Naslov začasnega prebivališča Naslov stanovanja Kvadratura stanovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor, svetovalec za okolje in prostor, višji referent za gospodarstvo) - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni višjega svetovalca za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca občinskih funkcionarjev in članov komisij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Funkcionarji Občine Šoštanj ( župan, podžupan, občinski svetniki) - Čllani komisij pri Svetu Občine Šoštanj - Člani drugih komisij Občine Šoštanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic funkcionarjev in članov komisij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka, zaposlitev PODATKI O IZVOLITVI, IMENOVANJU: datum imenovanja, datum prenehanja funkcije, funkcionar (župan, podžupan) - poklicni, nepoklicni članstvo v Občinskemm svetu Občine Šoštanj članstvo v komisijah pri svetu Občine Šoštanj članstvo v drugih komisijah prisotnost na sejah sveta in komisij. PODATKI O IZPLAČILIH izplačila funkcionarjem bonitete funkcionarjem delovna doba izplačane sejnine za seje Občinskega sveta Občine Šoštanj izplačane sejnine za seje komisij pri svetu Občine Šoštanj izplačane sejnine za seje drugih komisij izplačana nadomestila delodajalcem članov sveta in komisij (za čas odsotnosti v službi)
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji referent za finance, višji referent za splošne zadeve) - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni višjega referenta za finance Občine Šoštanj. Dostop v bazo podatko, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščena delavka, ki ureja izplačilo plač, pooblaščena delavka, ki ureja kadrovske zadeve ter župan in direktorica občinske uprave. Dostop do nekaterih podatkov ima tudi tajnica župana (ime, priimek, naslov, rojstni datum, telefonska številka). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca oseb, ki jim Občina Šoštanj plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelni in njihovi družinski člani, ki jim Občina Šoštanj plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Datum rojstva Naslov stalnega bivališča EMŠO Datum prijave Datum odjave
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji referent za splošne zadeve, višji referent za finance) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni višjega referenta za splošne zadeve Občine Šoštanj. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščena delavka, ki vodi kadrovske evidence, ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca najemnikov stanovanj, ki so v lasti Občine Šoštanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj v Občini Šoštanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Stanovanjski zakon
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek Naslov stalnega prebivališča Naslov začasnega prebivališča Število uporabnikov stanovanja Višina najemnine, evidenca plačil
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Občine Šoštanj (višji svetovalec za gospodarstvo, okolje in prostor, svetovalec za okolje in prostor, višji referent za gospodarstvo) - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni višjega svetovalca za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci ter župan in direktorica občinske uprave. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 1.1.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O STROŠKIH DELA OBČINE ŠOŠTANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OB?INE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLA? IN NADOMESTIL PLA?
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. podatki o delavcu - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - država rojstva, ?e je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - dav?na številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališ?a (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra ob?ine, ob?ina, šifra države, država), - naslov za?asnega prebivališ?a (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra ob?ine, ob?ina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in mati?na številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega ra?una, na katerega se izpla?ujejo pla?e in ostali prejemkiB. podatki o pla?ah in nadomestilih pla?, ki bremenijo delodajalca: Pla?a za teko?i mesec, izpla?ana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto pla?a za delo s polnim delovnim ?asom, - bruto pla?a za delo s krajšim delovnim ?asom od polnega, - bruto izpla?ila za delo preko polnega delovnega ?asa (nadurno delo), - bruto nadomestila pla?, ki bremenijo delodajalca, Zaostala izpla?ila in nadomestila pla?, ki bremenijo delodajalca, izpla?ana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izpla?ila in nadomestila pla?, Izredno izpla?ilo (izpla?ilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mese?ne pla?e), - bruto izpla?ila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izpla?ila iz naslova uspešnosti poslovanja, Neto pla?a (za mesec poro?anja, za zaostala izpla?ila, nadomestila pla? in za izredna izpla?ila): - pla?a, - zaostalo izpla?ilo, - nadomestilo pla?e, - izredno izpla?ilo. C. podatki o drugih stroških dela: - povra?ila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna pla?ila, namenjena socialni varnosti delavcev, - pla?ila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomo?, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izpla?ane pla?e, - ostali stroški dela.?. podatki o zakonsko dolo?enih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: Prispevki v breme delodajalca: - pla?ani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - pla?ani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - pla?ani prispevki za starševsko varstvo, - pla?ani prispevki za zaposlovanje, Prispevki v breme zavarovanca: - pla?ani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - pla?ani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - pla?ani prispevki za starševsko varstvo, - pla?ani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠ?ENI DELAVEC OB?INE ŠOŠTANJ (višji referent za finance), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V REGISTRATORJIH V ZAKLENJENI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA FINANCE OB?INE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RA?UNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠ?ENA DELAVKA, KI UREJA IZPLA?ILO PLA?, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OB?INSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLO?ENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU OBČINE ŠOŠTAN

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OB?INE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI DELAVCEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih prakti?nega znanja: OSEBNI PODATKI: Ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva. DRUGI PODATKI: Datum zadnjega usposabljanja in opravljanja preverjanja s podro?ja varstva pred požarom in varstva pri delu, uspešnost opravljanja preverjanja, datum prihodnjega usposabljanja in opravljanja preverjanja s podro?ja varstva pred požarom in varstva pri delu. B. evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev: OSEBNI PODATKI: Ime in priimek, delovno mesto.Datum zadnjega preventivnega zdravniškega pregleda, zdravstveno stanje delavca na zadnjem preventivnem zdravniškem pregledu, datum prihodnjega preventivnega zdravniškega pregleda. C. evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih,ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih: OSEBNI PODATKI: Ime in priimek, EMŠO, dav?na številka, kraj rojstva, stalno prebivališ?e, naslov, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni ?as (v urah na teden), dejavnost organizacije (šifra)Datum zadnjega preventivnega zdravniškega pregleda, zdravstveno stanje delavca na zadnjem preventivnem zdravniškem pregledu, datum prihodnjega preventivnega zdravniškega pregleda. C. evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih,ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih: OSEBNI PODATKI: Ime in priimek, EMŠO, dav?na številka, kraj rojstva, stalno prebivališ?e, naslov, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni ?as (v urah na teden), dejavnost organizacije (šifra)PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: Delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU: Kdaj se je pripetila nesre?a (datum, dan v tednu, ura), kje se je pripetila nesre?a (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju dogodka, ali se je podobna nesre?a zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesre?e, vzroki nesre?e, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu). DRUGI PODATKI: Podatki o ugotovljenih nevarnih pojavih, podatki o ugotovljenih poklicnih boleznih, podatki o boleznih v zvezi z delom, razlogi za nastanek pojavov in bolezni
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠ?ENI DELAVEC OB?INE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE OB?INE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RA?UNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠ?ENA DELAVKA, VODI KADROVSKE EVIDENCE, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OB?INSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLO?ENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O OBLIKAH KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV NA OBČINI ŠOŠTANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ, KI SODELUJEJO V DELOVNIH SPORIH Z OBČINO ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA O DELOVNIH SPORIH, POSREDOVANJE PODATKOV STATISTIČNEMU URADU RS
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: STAVKE A. podatki o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika. B. podatki o organizatorju stavke: - naziv organizatorja stavke. C. podatki o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, - razlogi za stavko, - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), - trajanje stavke, - število izgubljenih delovnih dni, - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, - ocena rezultatov stavke. ARBITRAŽE A. podatki o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika. B. podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije, - naslov sindikalne organizacije, - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. C. podatki o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora, - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: TOVRSTNIH OSEBNIH PODATKOV NIMAMO, SAJ ŠE NISMO IMELI DELOVNIH SPOROV Z ZAPOSLENIMI DELAVCI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V DELOVNI KNJIGI V ZAKLENJENEM PREDALNIKU V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE IN V REGISTRATORJU V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE OBČINE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠČENA DELAVKA, KI VODI KADROVSKE EVIDENCE, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH OBČINE ŠOŠTANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: A. podatki o delavcu - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - država rojstva, ?e je kraj rojstva v tujini, - EMŠO, - dav?na številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališ?a (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra ob?ine, ob?ina, šifra države, država), - naslov za?asnega prebivališ?a (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra ob?ine, ob?ina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in mati?na številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). B. podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal dovoljenje. C. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela,- vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. č. podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - na?in prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVEC OB?INE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, - ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE OBčINE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RAčUNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠČENA DELAVKA, KI VODI KADROVSKE EVIDENCE, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAM
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O DEJANSKI ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST NA OBČINI ŠOŠTANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek javnega uslužbenca, - delovno mesto javnega uslužbenca.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVCI OBČINE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE OBČINE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠČENA DELAVKA, KI VODI KADROVSKE EVIDENCE, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O STRUKTURI JAVNIH USLUŽBENCEV OBČINE ŠOŠTANJ PO NAZIVIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: URADNIKI OBČINE ŠOŠTANJ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek javnega uslužbenca – uradnika, - delovno mesto, izobrazba, delovna doba javnega uslužbenca – uradnika, - ali je javni uslužbenec – uradnik državljan Republike Slovenije, je neobsojen in nekaznovan - naziv, v katerega je bil javni uslužbenec – uradnik imenovan - ocenjevanja javnega uslužbenca,, - morebitna napredovanja javnega uslužbenca – uradnika,, - morebitne premestitve, razrešitve iz nazivov, imenovanja v drug naziv.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVEC OBČINE ŠOŠTANJ (višji referent za splošne zadeve), - DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V PERSONALNIH MAPAH V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VIŠJEGA REFERENTA ZA SPLOŠNE ZADEVE OBČINE ŠOŠTANJ. DOSTOP V BAZO PODATKOV, VODENIH V RAČUNALNIKU, JE KODIRAN. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO POOBLAŠČENA DELAVKA, KI VODI KADROVSKE EVIDENCE, TER ŽUPAN IN DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam