Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Aškerčeva 1
Naziv ali firma: ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1430971000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, pridobljeno izobrazbo, in zaključek izobraževanja v šoli.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 4. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o plačnikih izobraževanja po pogodbah o izobraževanju udeležencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, EMŠO udeleženca, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonsko številko za posredovanje nujnih sporočil, podatke o zaposlitvi udeleženca izobraževanja, podatke o plačniku izobraževanja, če se za plačilo stroškov zaveže druga fizična ali pravna oseba.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št.79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobra
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokuentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki/odrasli, ki so končali zaključni letnik izobraževalnega programa in se prijavili k maturi oziroma so opravljali maturo v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca zapisniki šolske maturitetne komisije v skladu z 8. in drugimi členi Pravilnika o maturi vsebuje: sklepe v zvezi s pooblastili šolske maturitetne komisije, podatke o poteku pisnega oz. ustnega dela izpita oz. praktičnega in teoretičnega dela izpita in v tem okviru, seznam prijavljenih kandidatov in o razvrstitvi kandidatov po skupinah in prostorih (ime in priimek), prilagoditve opravljanja izpitan za udeležence s posebnimi potrebami (ime in priimek, način prilagoditve pri izpitu), izrečene ukrepe v zvezi s kršitvami izpitnega reda (ime in priimek kandidata in ukrep), odločitve o pritožbah v zvezi s kršitvami postopka pri opravljanju mature, sklepe o potrditvi ocen izpitnih komisij za posameznega kandidata in o določitvi splošnega učnega uspeha pri zaključnem izpitu oz. poklicni maturi za posameznega kandidata; podevidenca zapisniki o maturi vsebuje: ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba (vrsta izobrazbe, uspeh po predmetnih in morebitni splošni učni uspeh), podatke o poteku mature (o prijavi k maturi, poročilo o uspehu pri seminarskih naloga, vajah oz. terenskem delu in zapisnike o poteku usnega oz. pisnega dela mature, podatke o izpitnih nalogah oz. vprašanjih, podatke o ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri maturitetnem izpitu; podevidenca poročilo o maturi vsebuje: v I. delu: splošno poročilo o maturi, v II. delu: knjiga maturantov: ime, priimek in spol vseh kandidatov, ki so opravili maturo, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih ter splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu, ki je sestavljena iz treh delov (evidenc), in sicer: zapisnikov sej šolske komisije za poklicno maturo oziroma zaključni izpit, zapisnikov o poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu in poročila

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo ali zaključni izpit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov, ocenah in zaključnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi s poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom, podatki o uspehu pa so povzeti v evidenci št. 3 istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izdanih spričevalih (vrsta spričevala oziroma druge šolske javne listine, dosežena izobrazba, datum in kraj izdaje).
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 3 iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov, ki so se vpisali in izobraževali v šoli, razporejenih po letnikih, razredih, oddelkih oziroma skupinah in sicer: osebno ime, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in državljanstvo ter datum začetka in konca izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz evidence št. 2. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati. To evidenco sestavljajo evidence št. 3.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3., ki je njen sestavni del, v elektronski obliki pa tudi z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem iz
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah;
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 3 iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih delavcih na šoli/zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, kraj dela (kraj, občina, država), delovne naloge, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve pri šoli/zavodu, status zaposlitve (določen čas/nedoločen čas) in pogodbeno delo, dopolnilno delo kot postranska dejavnost, dejavnost šole/zavoda, podatki o delavčevem delovnem času in njegovi izrabi ter v tem okviru vsi podatki pod a) podtočko 12. člena zakona, bruto plača ter v tem okviru vsi podatki pod b) podtočko 12. člena Zakona o evidencah na področju dela.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu zaposlenih delavcih na šoli/zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče in naslov (kraj, občina, država), davčna številka in telefonska številka, kraj dela (kraj, občina, država), poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, dela delovna mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve, dejavnost šole/zavoda, podatki o poškodovanem delavcu ter v tem okviru vsi podatki pod a) podtočko 16. člena Zakona o evidencah na področju dela, podatki o poškodbi pri delu ter v tem okviru vsi podatki pod b) podtočko 16. člena Zakona o evidencah na področju dela.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih vpisanih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: .Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob soglasju dijaka oziroma njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3 iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonsko številko za posredovanje nujnih sporočil, podatki o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja, o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o starših mladoletnih dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so vpisani v šolo/zavod, starši/skrbniki mladoletnih dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol dijaka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika dijaka ter naslov prebivališča le-teh na katerem so dosegljivi in telefonska številka, na kateri so dosegljivi za nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o ocenah, opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja ter o splošnem učnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko (v redovalnici). Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 3.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o (pogodbeno) zaposlenih delavcih na šoli/zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče in naslov (kraj, občina, država), davčna številka in telefonska številka, kraj dela (kraj, občina, država), poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma naloge napredovanja in podatki o strokovnem izpopolnjevanju, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovna čas v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve pri šoli/zavodu, status zaposlitve (določen čas / nedoločen čas) in pogodbeno delo, dopolnilno delo (poleg delovnega časa pri drugem delodajalcu), dejavnost šole/zavoda, ime druge organizacije ali delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum in razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih status upokojenec/invalid, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki se izobražujejo ali samo opravljajo izpite na šoli/zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek in spol udeleženca izobraževanja, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, telefonsko številko za posredovanje nujnih sporočil.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o nacionalni poklicni kvalifikaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 31. člena Zakona o nacionalni poklicni kvalifikaciji (Uradni list RS, št. 83/03).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja kandidatov za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo .
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni šolske svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v drugem javnem zavodu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša vključuje osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v pisarni šolske svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca je povezana z evidencami št. 1 in 2 ter povzeta v evidenci št. 3.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam