Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Novi trg 5
Naziv ali firma: Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 0
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; stopnja in smer strokovne izobrazbe, poklic, dodatna znanja, vrsta zaposlitve (za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali delovnim časom, krajšim od polnega, zaposlitev po drugih pogodbah o zaposlitvi v skladu z ZDR, zaposlitev po posebni pogodbi o zaposlitvi - javna dela), delovno mesto, delovni čas; podatki povezani z zaposlitvijo, kot so: datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, poskusno delo, pripravništvo, rperazporeditve, izobraževanje; podatki o kategoriji invalidnosti, podatki o poškodbah pri delu, podatki o zdravstvenih omejitvah pri delu; naziv drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen; podatki o družinskih članih (v povezavi z razlogi, kot so odmera letnega dopusta, ugotavljanje presežkov); izrečeni disciplinski ukrepi, dokler v skladu s predpisi niso izbrisani iz evidence; telefon na domu in/ali GSM (zaradi dosegljivosti, povezane z naravo delovnega procesa). Hramba delovne knjižice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o obiskovalcih prireditev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci prireditev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (doma ali v službi), telefonska številka, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Kulturnem centru
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, tarifna skupina, plačilni razred oziroma količnik osnovne plače, delovna doba, dodatki in drugi prejemki po kolektivni pogodbi, podatki o napredovanju, odtegljaji (krediti, administrativne prepovedi, prepovedi, preživninske in podobne obveznosti na podlagi sklepov sodišč in obvestil CSD ipd.), številka tekočega ali drugega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, podatki o prejemkih - plačah, regresi, nadomestili jubilejnih nagradah; akontacija dohodnine itd.; za pogodbene sodelavce: ime in priimek, stano/začasno bivališče; davčna številka, številka tekočega računa in podatek o banki, kjer je račun odprt, telefon na delu/doma ali GS, podatki o agenciji, prek katere se izplačuje honorar.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam