Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Erjavčeva 26
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5025004242
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog uporabnikov INDOK INV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Raziskovalci, študentje, družbeno-politični delavci, dijaki, ostali
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, poklic
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o delu študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki so delali na podlagi napotnice na inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi ovidence avtorjev po posameznem projektu, višina izplačanega zneska ter za potrebe posredovanja podatkov in dokazovanje stroško pri projektu, ki ga zahtevajo pristonne institucije.
 • Rok hrambe (neobvezno): odatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ine, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, št. telefona in GSM, e-pošta, spol, št. osebnega dokumenta, št. osebnega računa, kraj dela, srednješolska izobrazba, naziv servisa, datum in kraj vpisa v evidenco, vrsta statusa, vozniški izpit, željena vrsta dela, delovni čas, delovne izkušnje, znanja, pogoji dela, znesek izplačila, vrsta dela, plačana akontacija dohodnine, plačan prispevek za pokojninsko zavarovanje, plačan prispevek za zdravstveno zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davnčan uprava Republike Slovenije, - Uporabnii oziroma naročniki projektov pri katerih sodelujejo študenti in dijaki., - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča dostop do podatkov le eni osebi, ki je odgovorna za izdelavo in hranjenje teh podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor zavoda v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovenga časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile podjemno pogodbo na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje in opravljanje različnih del in storitev, ki jih opravlja delavec po pogodbi o delu in evidenca podatkov v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, čas in vsebina opravljanja dela, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja dela, bruto plačilo za opravljeno delo, neto plačilo, osnova za dohodnino in znesek plačane akontacije dohodnine, znesek drugih davkov in prispevkov oziroma drugih odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje R Slovenije - Davčna uprava R Slovenije - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. rgi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop do podatkov na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer se nahaja strežnik in prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa so poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile avtorsko pogodbo na Inštitutu za narodnostna vprašanja, Erjavčeva 26, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje različnih avtorskih del, ki jih opravlja avtor po pogodbi in evidenca podatkov za posredobanje podatkov o avtorjih v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 3o. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, avtorsko delo, čas in vsebina avtorskega dela, datum sklenitve avtorske pogodbe, datum prenehanja avtorskega dela, bruto plačilo za opravljeno delo, neto plačilo, osnova za dohodnino in znesek plačane akontacije dohodnine, znesek drugih davkov in prispčevkov ozroma drugih odtegljajev.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zaposlovanje R Slovenije, - Davčna uprava R Slovenije, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je hranjena v dveh delih. Prvi del se nahaja na papirju in se hrani v zaklenjenih omarah. Drugi del se nahaja na računalniku. Računalnik je programsko varovan pred zunanjimi vdori in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Vsaka oseba pooblaščena za dostop do podatkov na računalnik potrebuje geslo. Prostori kjer s nahaja strežnik in prostori kjer se nahajajo omare je v delovnem času pod stalnim nadzorom, izven delovnega časa pa sso poslovni prostori fizično varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam