Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Šmarska c. 3
Naziv ali firma: Občina Škofljica
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1291
Kraj: Škofljica
Matična številka: 5874602
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uvrstitev na seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofljica.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, stalno ali začasno prebivališče upravičenca. • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, stalno ali začasno prebivališče vlagatelja. • Transakcijski račun in banka vlagatelja.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni režijskega obrata Občine Škofljica, ter v računalniški opremi, ki je izven delovnega časa zaklenjena, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je ta prostor izven delovnega časa varovan tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v programu Excel, je varovana s sistemov gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zaupnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila stavbnega zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov stalnega bivališča, rojstni datum, naslov objekta za katerega se plačuje nadomestilo, površina, delež plačništva, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem programu Dreviz, je varovana s sistemom gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v evidenco podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na osebne podatke, se izven delovnega časa zaklepajo v omaro. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o vodovodnih priključkih na vodovodnem sistemu Želimlje, Orle in Dole

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Porabniki vode na vodovodnem sistemu Želimlje, Orle in Dole.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračunavanje porabljene vode.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, številka vodomera, stanje vodomera.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni režijskega obrata Občine Škofljica, ter v računalniški opremi, ki je izven delovnega časa zaklenjena, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je ta prostor izven delovnega časa varovan tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v programu Excel, je varovana s sistemov gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelni občani, ki ne prejemajo nobenih denarnih sredstev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki 15. člena ZZVZZ-UPB2.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj, stalno prebivališče, datum prijave, datum odjave in razlog, katasterski dohodek.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem programu DOS, je varovana s sistemom gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zaupnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o najemnikih grobov na pokopališču Želimlje in Škofljica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki grobnih polj na pokopališču Želimlje in pokopališču Škofljica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračunavanje letne najemnine grobnih polj na pokopališčih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, številka grobnega prostora.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni režijskega obrata Občine Škofljica, ter v računalniški opremi, ki je izven delovnega časa zaklenjena, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je ta prostor izven delovnega časa varovan tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v programu Word, je varovana s sistemov gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o novorojencih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novorojenci in njihovi starši.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo enkratnega denarnega prispevka za novorojence.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, stalno ali začasno prebivališče in številka TRR vlagatelja, • ime in priimek, datum rojstva novorojenca • ime in priimek zakonca oz. partnerja.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem programu DOS, je varovana s sistemom gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zaupnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica. • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni Tajnice občine, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok zaradi dolčitve višine plačila staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši katerih otroci so vpisani v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izračun prispevne stopnje za vrtec na podlagi dohodka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, stalno ali začasno prebivališče vlagatelja, • ime in priimek, datum rojstva in naziv vrtca otroka za katerega se uveljavlja znižanje plačila vrtca, - ime in priimek, sorodstveno razmerje leto rojstva in status družinskih članov, - bruto plače staršev oz. skrbnikov, katasterski dohodek, zaposlitev, dodatne olajšave, posebne socialne razmere, dohodek na družinskega člana in plačilni razred, premoženje s katerim razpolagajo družina oz. družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Škofljica • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni režijskega obrata Občine Škofljica, ter v računalniški opremi, ki je izven delovnega časa zaklenjena, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je ta prostor izven delovnega časa varovan tudi z alarmno napravo. Evidenca osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu v programu DOS, je varovana s sistemov gesel z avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo omenjeno evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zaupnih podatkov, ki ga je izdal župan Občine Škofljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam