Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HALCOM D.D.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 118
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5556511000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov pravnih oseb in poblaščencev pravnih oseb ter fizičnih oseb - imetnikov digitalnih potrdil HALCOM-CA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZEPEP, Ur.l. RS, št. 57/2000 in Ur.l. RS, št. 25-1066/2004, Politika Halcom-CA - javni del in Politika Halcom CA - zaupni del
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri pravnih osebah in zaposleni pri fizičnih osebah, registriranih za opravljanje dejavnosti, imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil Halcom-CA ter fizične osebe, imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil Halcom-CA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za identifikacijo zastopnika in pooblaščenca pravne osebe ter identifikacijo fizične osebe za namen pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, matična številka občana, naslov stalnega bivališča, številka osebnega dokumenta, izdajatelj dokumenta, osebna davčna številka, telefonska številka, elektronski naslov, naziv podjetja, matična številka podjetja, naslov podjetja, davčna številka podjetja, pošta in kraj.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne iznašajo iz podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z izbiro osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Hkrati so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnim nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na internem računalniškem sistemu, je varovana z večnivojskim sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kadrovske evidence zaposlenih delavcev HALCOM-a

 • Pravna podlaga (neobvezno): Veljavni Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Halcom d.d., Tržaška 118, Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, spremljanje udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih za razvoj poklicne poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijska številka delavca v IPS-u, osebni podatki o delavcu (priimek in ime, matična številka, osebna davčna številka, naslov bivališča, telefonska številka, naslov e-pošte, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog delovnega mest, številka bančnega računa za nakazilo osebnega dohodka in nadomestil), podatki o delovnem mestu, podatki o izrabi delavčevega delovnega časa, podatki o delovnem razmerju, številka osebnega dokumenta, podatki o bruto osebnem dohodku, čistem osebnem dohodku, podatki o izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter na osnovi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki, dostop do obeh pa je točno omejen. V elektronski obliki se nahajajo v sistemu IPS pod restriktivnimi pooblastili in papirno v personalni mapi, hranjeni v sefu. Varovanje prostorov in naprav je pod sistemom varovanja zunanje varnostne službe, povezane z najvišjim vodstvom podjetja aktivirano non stop, tudi izven delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovsko-informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Veljavni zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študentje in zunanji pogodbeni delavci v Halcom skupina d.o.o., Tržaška 118, Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, spremljanje na usposabljanjih in izobraževanjih za razvoj poklicne poti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, spol, datum rojstva, EMŠO, naslov bivanja, davčna številka, državljanstvo, številka bančnega računa in banka, kontaktni podatki (domači in službeni), podatki o zaposlitvi (datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, pogodba o zaposlitvi), naziv in stopnja izobrazbe, podatki o delovnem mestu, podatki o datumu zdravniškega pregleda, pripadajoči dostopi za posameznika do internih dokumentov, zapis uspešnosti posameznika za določeno obdobje (cilji, KPI-ji, ...), podatki o bruto plači in vseh dodatkih, podatki o izobraževanjih, podatki o družinskih članih
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Republiški zavod za zaposlovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, vodja oddelka za posameznike, ki jih vodi, direktor področja za posameznike iz področja, ki ga vodi ter na osnovi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v elektronski obliki, vsak ima dostop s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebe, ki pošljejo prošnjo za zaposlitev samoinciativno - 23. člen Zakona o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pošljejo prošnjo samoinciativno - osebe, ki se prijavijo na razpise za razpisano delavno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje oseb, ki iščejo zap
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, datum sprejema vloge
 • Uporabniki zbirke: Sodelavci na področju kadrovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija o iskalcih zaposlitve se nahaja v zaklenjenih omarah v Kadrovski službi, prostori so zaklenjeni izven delovnega časa, vstop v prostore imajo v delovnem času zaposleni v Kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca vstopov in izstopov iz prostora - 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja in oseb, ki se nahajajo v poslovnih prostorih upravljalca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, naziv podjetja oz. organizacije obiskovalca, čas prihoda, čas odhoda, h komu so namenjeni.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je shranjena v tajništvu, dostop do zbirke imajo le osebe pooblaščene za vnos podatkov in varovanje lokacije. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Seznam poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partner s katerim sodeluje Halcom d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vabila na predavanja in izobraževanja ter izvedba le-teh.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: akademski naziv, ime, priimek, strokovni naziv, ime organizacije, oddelek, službeni naslov, službeni telefon, GSM, faks, elektronski naslov, funkcija.
 • Uporabniki zbirke: Prodaja, marketing, vodstvo, tajništvo, administratorji baze.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je kreirana v obliki elektronske baze podatkov in shranjena na strežniku v sistemskem prostoru. Dostop do podatkov je varovan z uporabniškim imenom in geslom. Elektronska baza podatkov je organizacijsko, fizično in tehnično varovana v skladu z vsemi določili 24. člena ZVOP-1. Kopije zbirk (back-up) se hranijo v sistemskih prostorih, ki so zavarovani, zaklenjeni ter odporni proti ognju, vlomu, poplavam in elektromagnetnim motnjam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca uporabnikov mBills

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki sodelujejo v pilotskem projektu M-Bills.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačevanje rednih mesečnih obveznosti za različne izdajatelje računov, izpolnjevanje pogodbenih in davčnih obveznosti, zaščita v primeru zlorab, nadzor nad porabo, statistične obdelave, izgradnja baze CRM,.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • Ime in priimek • ulica • hišna številka • naslov • davčna številka • telefonska številka • e-naslov • TRR (za imetnike plačilne kartice) • podatki o nakupih plačanih in neplačanih rednih mesečnih obveznostih • podatki o sklenjenih pogodbah oz. drugih interakcijah s potrošnikom • podatki o sklenjenih obveznostih uporabnika z izdajatelji.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Halcom d.d., Ljubljana, pogodbeni obdelovalci oz. podizvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence, smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Halcom, d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): X
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: X
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam