Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta 9. avgusta 59c
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1410
Kraj: Zagorje ob Savi
Matična številka: 5549612
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o varovancih, njihovih starših, oziroma zakonitih zastopnikih v VDC Zagorje ob Savi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci, starši, oz. zakoniti zastopniki, sorodniki (brat, sestra)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o varovancu: ime in priimek, EMŠO, datum, kraj, občina in republika rojstva, naslov stalnega prebivališča, banka in št. HK, datum vstopa v VDC, skrbništvo, stalna zdravila, podatki o stanovanju, o ekonomskem in socialnem položaju, jubilejne nagrade, podatki o nagradah var. in prisotnosti v VDC, št. zdravstvene in osebne izkaznice; podatki o starših, oz. zakonitih zastopnikih: ime in priimek, rojstni podatki, šolska izobrazba, poklic in zaposlitev, zakonski stan; Podatki o sorodnikih /brat, sestra):
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V kovinski omari, ki je nameščena v arhivu, ki je sestavni del upravnih prostorov, so shranjeni dosjeji varovancev, personalne mape zaposlenih z vsemi dokumenti in matična knjiga. Vse evidence o zaposlenih, plačah, varovancih in nagradah, ki se nahajajo v osebnih računalnikih v upravi, so zaščitena s sistemom gesel. Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi kadar v njih ni zaposlenih. Vsi zaposleni so podpisali izjavo o poznavanju Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ter o varovanju dokumentarnega gradiva. Zahtevane osebne podatke posredujemo samo tistim, ki so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve oz. privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Notranji pravni akt, ki to ureja je Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC, družinski člani - otroci zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivaliče, delovni kraj, delovni čas, status, čas, za katerega je sprejet, delovne naloge, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, štev. del. knjižice, zakonski stan; družinski člani - otroci: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V kovinski omari, ki je nameščena v arhivu, ki je sestavni del upravnih prostorov, so shranjeni dosjeji varovancev, personalne mape zaposlenih z vsemi dokumenti in matična knjiga. Vse evidence o zaposlenih, plačah, varovancih in nagradah, ki se nahajajo v osebnih računalnikih v upravi, so zaščitena s sistemom gesel. Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi kadar v njih ni zaposlenih. Vsi zaposleni so podpisali izjavo o poznavanju Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ter o varovanju dokumentarnega gradiva. Zahtevane osebne podatke posredujemo samo tistim, ki so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve oz. privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Notranji pravni akt, ki to ureja je Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v VDC Zagorje ob Savi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Plače zaposlenih v VDC Zagorje ob Savi
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V kovinski omari, ki je nameščena v arhivu, ki je sestavni del upravnih prostorov, so shranjeni dosjeji varovancev, personalne mape zaposlenih z vsemi dokumenti in matična knjiga. Vse evidence o zaposlenih, plačah, varovancih in nagradah, ki se nahajajo v osebnih računalnikih v upravi, so zaščitena s sistemom gesel. Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo pa se tudi kadar v njih ni zaposlenih. Vsi zaposleni so podpisali izjavo o poznavanju Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ter o varovanju dokumentarnega gradiva. Zahtevane osebne podatke posredujemo samo tistim, ki so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve oz. privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Notranji pravni akt, ki to ureja je Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam