Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije Kucler Vrhnika
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 2a
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 5050839000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbeni delavci ( podjemne pogodbe, avtorske pogodbe...), dijaki in študentje na obvezni praksi, dijaki in študentje priorpavlajnju študentskega dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo plač in drugih stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal, stalno in začasno prebivališče, naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, za tujino še šifra države), kraj dela, delovno mesto, poklic, ki ga opravlja, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, podlaga za zavarovanje, datum prijave v zavarovanje, datum in vzrok spremembe med zavarovanjem, delo, ki ga je zavarovanec opravljal in za katero se mu zavarovalna doba šteje s povečanjem, pokojninska doba, delovni čas (število ur dejanskega delovnega oziromazavarovalnega časa zavarovanca), zavarovalna doba, delovna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), vrsta zaposlitve, podlaga zavarovanja, iztek zavarovalnih pogojev, vrsta oziroma kategorija invalidnosti, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka tekočega računa in banka za nakazilo plače delavcu, dejavnost organizacije (šifra), vrsta dodatnega zavarovanja; podatki o delovnem času: možno število ur (poln ali krajši delovni čas), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela za katero se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, skrajšanega delovnega časa, ure porodniškega dopusta, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, pogodbeno delo, bonitete, dodatki, odbitki, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, pogodbeno delo, dodatki, plače iz dobička, nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS RS, Zavod RS za zaposlovanje, Zpiz, Sodišča, Davčna uprava RS, Ministrstvo za šolstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo podatki o stroških dela se izven delovnega časa zaklepajo. Shranjeni so v omarah. Hranijo se v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari in arhivu z ognjevarnimi vrati, ki so zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so dolečeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva Vzgojno izobraževalnega zavod Antonije Kucler Vrhnika, z dne 18.2.2000 in Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojno izobraževalnem zavodu Antonije Kucler Vrhnika, ki jih je sprejel Svet zavoda dne 28.2.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z uradnimi evidencami Davčne uprave Rs in Ajpesa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorna oseba je ravnateljica MARTA SAMOTORČAN.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah in nezgodah otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci, ki so utrpeli poškodbo ali nezgodo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi spremljanja števila in vrste poškodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek otroka, datum rojstva otroka, datum poškodbe ali nezgode, opis poškodbe ali nezgode, ime in priimek strokovnega delavca prisotnega pri nesreči
 • Uporabniki zbirke: zdravstveni inšpektor, pooblaščenemu podjetju za varnost, ravnateljica vrtca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obrazec se hrani v omari pri Organizatorki PZHR, omara se nahaja v prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prejete in oddane pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zapoelni v vrtcu, pošiljatelji, dobavitelji ter druge pravne in fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv dobavitelja, naslov in drugi podatki, ki so zabeleženi na posameznih dopisih, vlogah in podobno
 • Uporabniki zbirke: ni zunanjih uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se harni v računalniku kateri ima kodiran vstop zaposlenih delavcev na upravi vrtca. V skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva Vrtca Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Mata Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in osebe vključene v program javnih del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv delovnega mesta, datum opravljenega preizkusa znanja za varnost pri delu in varstvo pred požarom
 • Uporabniki zbirke: z zakonom pooblaščeni uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: potrdila o usposobljenosti in znanju zaposlenih in oseb vključenih v program javih del se nahajajo v personalnih mapah zaposlenih, te pa se nahajajo v ognjevarni omari v kadrovski službi zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v zavodu, osebe vključene v program javnih del, dijaki in študentje pri opravljanju obvezne prakse ali študentskega dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naziv enote vrtca, naziv posameznega meseca, ura prihoda na delo, ura odhoda z dela, pedagoško delo ( za strokovne delavce), seštevek ur v posameznem mesecu, ure zaradi bolniške zadržanosti od dela, letni dopsut, koriščenje opravljenih ur, nadurno delo
 • Uporabniki zbirke: zaposleni, vodje enot, delavci v računovodstvu - podlaga za obračun plač, ni zunanjih uporabnikov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v registratorjih ti pa v omari v kadrovski službi. Pravilnik o varovanju zaupnih in ostalih osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva Vrtca Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o opravljenih zdravstvenih pregledov zaposlenih in vključenih v program javnih del

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in vključenih v prgram javnih del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanje nezgod in poškodb pri delu, poklicne bolezni v zvezi z delom in preprečevanje invalidnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj rojstva, izobrazba, emšo, stalno in začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Originali se nahajajo v personalnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari, ki se nahaja v kadrovski službi, ta prostor je zaklenjen izven delovnega časa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok v vrtec in njihovih starših/skrbnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci vpisani in vključeni v Vrtec Vrhnika in njihovi straši/skrbniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek sprejema otrok v vrtec, obračun oskrbine za otroke vključenev vrtec.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok je določen v Zakonu o vrtcih in Pravilnik o dokumentaciji vrtca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o otroku: ime, priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, potrdilo pediatra (20. čl. Zvrt), zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom, podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v vrtcu, EMŠO - vlagatelja, telefonska številka in naslov elektronske pošte, za obveščanje o dnevni prisotnosti/odsotnosti otrok, podatki o statusu staršev ( študent, enostarševska družina in podobno).
 • Uporabniki zbirke: Ustanovitelj zavoda-Občina Vrhnika, občine v katerih imajo otroci vključeni v vrtec prijavljeno stalno prebivališče, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, starši/skrbniki otrok, ki so vključeni v vrtec, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V omarah, ki se nahajajo v zaklenjeni prostorih izven delovnega časa ( v tajništvu in posarni pomočnice ravnateljice).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralna evidenca udeležencev izobraževalnih zavodov, sodišča, pristojnim ministrstvom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca je potrebna zaradi transparentnosti poslovanja zavoda in spremljanja tekočih plačil in ugotavljanja neplačnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok je določen v pravilniku o računovodstvu Vrtca Vrhnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Višina plačil staršev, mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: Sodiščem v primeru izterjave dolgov, občinam, sodni izvršitelji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V omari, ki se nahaja v tajništvu, ki je izven delovnega časa zaklenjeno. V arhivu zavoda, ki je zaščiten z ognjevarnimi vrati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorni zastopnik je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidneca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, zavarovani družinski člani, dijaki in študentje na obvezni praksi, pogodbeni delavci ( podjemne in avtorske pogodbe ), študentje, ki delajo na podalgi študenske napotnice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, številka delovnega dovoljenja, datum poteka delovnega dovoljenja in organ, ki je delovno dovoljenje izdal, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče in naslov, kraj, uica, hišna številka, poštna številka, občina in šifra občine, šifra države, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, napredovanja med zaposlitvijo, delovni čas delavca v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, delovna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas) podalga zavarovanja, iztek zavarovalnih pogojev, invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, vrsta dodatnega zavarovanja, dejavnost organizacije (šifra).
 • Uporabniki zbirke: Ministrstva, Davčna uprava Rs, Zpiz, ZZZS RS, in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravinik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju dokumentarnega gradiva v Vrtcu Vrhnika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca socialnega položaja družin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih v vrtec, ki uveljavljajo znžano plačilo vrtca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba podatkov, ker so podlaga za obračun oskrbin-terjatve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov, ševilo družinskih članov, druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila, plačila staršev, podatki o starših oz. skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je otrok v vrtcu, zaposlitev, davčna številka vlagatelja, EMŠO - vlagatelja, podatki o dohodkih staršev, število družinskih članov, socialne razmere.
 • Uporabniki zbirke: Minstrstvo za delo družino in socialne zadeve oz. Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vloge in odločbe se hranijo v arhivu, ki je zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgvorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonsko predpisana izpolnitev predpisanega obrazca, ki ga posredujemo osebnemu zdravniku in inšektoratu za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osbni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o poškodovanm delavcu, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Osebni zdravnik zaposlenega, ki se je poškodoval pri delu in Inšpektoratu za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obrazci se nahajajo v registratorju, ki se nahaja v omari - v prostorih kadrovske službe zavoda, ki je izven delovnega časa zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca otrok, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe in staršev potrebujejo strokovno svetovanje oz. pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč otrokom in vodenje postopkov v zvezi s strokovno obravanavo in pomočjo
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s predpisi in zakoni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: starši, razvojne ambulante v zdravstvenih domovih, svetovalna služba osnovne šole ob vstopu otroka v šolo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne mape otrok, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje se nahajajo v omari, ki se nahaja v prostorih svetovalne služve zavoda in je izven delovnega časa zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, otroci, starši in drugi obiskovalci Vrtca Vrhnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki se hranijo na računalniku ravnateljice vrtca z vednostjo Varnosti Vič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencmi ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovrna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca zapolsenih, ki so usposobljeni za civilno zaščito

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni vrtca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vročanje pozivov k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravni in drugi nesreči
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, prebivališče, datum rojstva, EMŠO, telefonska številka, stopnja šolske izobrazbe, poklic
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Vrtca Vrhnika in Uprava RS za zaščito in reševanje ( izpostava Ljubljana )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v prostoru-pisarni ravnateljice vrtca, ki je izven delovnega časa zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ministrstvo za obrambo Rs.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca zaposlenih uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so obravnavani v postopkih pravic invalidskega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Postopek pridobivanja določene pravice iz naslova invalidskega zavarovanja za zaposlene, ki so v teh postopkih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, začasno in stalno prebivališče, emšo, kraj rojstva, izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznnja pravice, podatki o delovni dobi, vrsta pravice
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Sklad za vzpodbujanje zaposloevanja invalidov Rs.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v omari kadrovske službe zavoda, ki se izven delovnega časa zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Odgovorna oseba je ravnateljica vrtca Marta Samotorčan.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam