Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stara Loka 31, p.p. 154
Naziv ali firma: Center slepih, slabovidnih in starejših, Škofja Loka
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5050715000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca posnetkov video nadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, stanovalci, zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja ter varovanje poslovnih skrivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni, nato se avtomatsko brišejo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika, datum, čas, št. kamere, lokacija kamere)
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba, pooblaščeni osebi: vodja tehnične službe in vodja finančno računovodske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o izvajanju videonazora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic zaposlenih, ki izhajajo iz plač in stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni in drugi podatki: priimek in ime, stalno bivališče, rojstni datum, EMŠO, davčna številka, spol, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), davčni urad, občina, stroškovno mesto, banka in TR za nakazovanje plače, delovna doba do vstopa v zavod, olajšava dohodnine za družinske člane, datum vstopa v zavod, datum izstopa, podatki o višini plače, PR, dodatki za obračun plače, znesek dodatnega zdravstvenega zavarovanja, članarine, odtegljaji, invalidnost, rezident, država rezidenta, identifikacijska številka KDPZ, znesek premije KDPZ, začetek zavarovanja, datum izračuna dob na dan - delovna, pokojninska, premijski razred na dan 1.8.2003, skupne premije za obdobje, podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), vsi podatki o plačah.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba, pooblaščeni zaposleni v splošno kadrovski in finančno računovodski službi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem registratorju, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, pooblaščene osebe do zbirke v elektronski obliki dostopajo na podlagi osebnega uporabniškega imena in gesla, ki si ga sami določijo. Program omogoča revizijsko sled.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni s statusom invalidne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka, spol, datum rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, podlaga zavarovanja, podatki o invalidnosti (datum priznanja pravice, vrsta invalidnosti)
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba, poooblaščeni zaposleni splošno kadrovske in finančno računovodske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v personalni mapi zaposlenega, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, pooblaščene osebe dostopajo na podlagi osebnega uporabniškega imena in gesla, program omogoča revizijsko sled.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče in naslov, občina, zaposlitveni status, delovni čas, poklic, število ur dela pred nezgodo ter podatki o nezgodi - podatki, ki jih vsebuje Obrazec ER - 8 (vrsta poškodbe, kraj, delovni proces, povzročitelj, opis,...), poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca; podatek ali je bila kopija prijave poslane na Inšpektorat RS - v kolikor traja bolniška odsotnost nad tri delovne dni, podatek o bolniški odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba, pooblaščeni delavci splošno kadrovske in finančno računovodske službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebnem registratorju, v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni in drugi podatki iz evidence o zaposlenem: ime in priimek, narodnost, datum rojstva ter kraj, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, telefon, podatki o delovnem mestu, podatki o plači, podatki o izobrazbi, strokovni usposobljenosti, oblika delovnega razmerja, podatki o delovnem času in razporeditvi, podatki o invalidnosti, podatki o delovnem dovoljenju (tujci), podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, zadnji zdravniški pregled; podatki o delovni dobi, prenehanje delovnega razmerja, razlog prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba, pooblaščeni zaposleni splošno kadrovske in finančno računovodske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, pooblašene osebe do zbirke v elektronski obliki dostopajo na podlagi osebnega uporabniškega imena in gesla, ki si ga sami določijo. Program omogoča revizijsko sled.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev institucionalnega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, narodnost, poklic, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, vrste zdravstvene nege in oskrbe (program), plačnik storitev, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba in pooblaščeni delavci zavoda (socialna služba, služba ZNO, finančno računovodska služba)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni kovinski omari, pooblaščene osebe do zbirke v elektronski obliki dostopajo na podlagi osebnega uporabniškega imena in gesla, ki ga sami določijo, program omogoča revizijsko sled.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam