Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Pod vinogradi št. 5
Naziv ali firma: Detektiv Zdravko Červ, dipl. VS
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8352
Kraj: Straža
Matična številka: 1641069
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. členi Zakona o detektivski dejavnosti ((Uradni list RS, št. 32/94 z dne 10.6.1994, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti - ZDD-A (Uradni list RS, št. 96/02 z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne in fizične osebe, s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo •Za druge uradne namene – inšpekcijski nadzor nadzornih organov
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatke o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); •podatke o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); •podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe); •podatke o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila) •datum izpolnitve pogodbe;
 • Uporabniki zbirke: •upravljalec sam •posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo •pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb, zaklepajo, •zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem, •dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec, •prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara •strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv, vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca, •dostop v osebni računalnik-prenosnik je zaščiten z geslom, v odsotnosti upravljalca je računalnik-prenosnik zaklenjen v kovinski omari •za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov, •USB ključ, na katerega se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. •postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 7. 5. 2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 1. 12. 2007 sprejel upravljalec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. členi Zakona o detektivski dejavnosti ((Uradni list RS, št. 32/94 z dne 10.6.1994, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti - ZDD-A (Uradni list RS, št. 96/02 z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Osumljenec: fizične in pravne osebe, zoper kat
 • Namen obdelave osebnih podatkov: •za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo •za druge uradne namene – inšpekcijski nadzor nadzornih organov
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po vnosu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Podatki o osumljencu: Pravna oseba: Naslov firme in sedež Fizična oseba: priimek, ime in kraj bivanja •Podatki o oškodovancu: Pravna oseba: Naslov firme in sedež Fizična oseba: priimek, ime in kraj bivanja
 • Uporabniki zbirke: •upravljalec sam •posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo •pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec, prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv; vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca;dostop v osebni računalnik-prenosnik je zaščiten z geslom, v odsotnosti upravljalca je računalnik-prenosnik zaklenjen v kovinski omari; za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument.;Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov;USB ključ, na katerem se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 7. 5. 2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 1. 12. 2007 sprejel upravljalec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbranih inforamcij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. členi Zakona o detektivski dejavnosti ((Uradni list RS, št. 32/94 z dne 10.6.1994, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o detektivski dejavnosti - ZDD-A (Uradni list RS, št. 96/02 z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, o katerih detektiv pridobiva informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivnske storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: informacije za naročnika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v tej evidenci (iz 2. tč. 26. čl.) se hranijo do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve, 2. tč. 1. odst. 26. c čl.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •podatki o vrsti zbranih informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; •podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); •podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); •drugi podatki o posamezni informaciji;
 • Uporabniki zbirke: upravljalec sam posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s ključem; dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec; prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s siglano varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara; strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv, vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca;dostop v osebni računalnik-prenosnik je zaščiten z geslom, v odsotnosti upravljalca je računalnik-prenosnik zaklenjen v kovinski omari; za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument; po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatkih vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov; USB ključ, na katerem se sestavljajo dokumenti, se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec; Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št. 1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 7. 5. 2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 1. 12. 2007 sprejel upravljalec-detektiv.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se pogosto povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam