Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tabor 9
Naziv ali firma: TABOR LJUBLJANA D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5072239000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O GOSTIH (KNJIGA GOSTOV) IN NAJMNIKIH HOTELA Z EVIDENCO OBISKOVALCEV HOTELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon prijavi prebivališča
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domači gostje hotela in drugih nastanitev za krajši čas, tuji gostje, obiskovalci hotela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Gostje hotela: prijave in odjave prebivališča gosta pristojni policijski postaji; Obiskovalci hotela: za namene varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznika ter reda v prostorih upravljavca osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek , EMŠO oz. datum rojstva in spol, če ta ni določen, kraj rojstva, novo prebivališča, državljanstvo, datum prijave, odjave ali spremembe, številko javne listine
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca osebnih podatkov, - drugi organi v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec, zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. DELNIŠKA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: davčna številka, stalno bivališče in naslov (kraj, občina, država) in začasno bivališče; št. transakcijskega računa, število delnic, podatki o izplačani dividendi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v TABORU LJUBLJANA, d.d., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralni register pri Centralni klirinški depotni družbi, d.d.,
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela, - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci zaposleni v podjetju, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek , enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov; poklic , šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba; dejavnost družbe, - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, b) koliko ur je delal delavec tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, č) narava poškodbe, d) poškodovani del telesa, e) ali je bila poškodba smrtna, f) podlaga zavarovanja: - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je zgodila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela od domov, na službenem potovanju, drugo. c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo pri nesreči , č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti do zdravstvene organizacije, d) ali se je podobna nesreča že zgodila na istem delovnem mestu , e) vir nesreče, f) vzrok nesreče, g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, h) uporaba osebnih varstvenih sredstev: ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v TABORU LJUBLJANA, d.d., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH, KI VSEBUJE TUDI EVIDENCO O IZRABI DELOVNEGA ČASA, O DRUŽINSKIH ČLANIH ZAPOSLENIH, O PREVENTIVNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH, O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN VARSTVOM PRED POŽAROM TER DOPOLN

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci , - družinski člani delavcev, za katere delavci predložijo podatke za zdravstveno zavarovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter zdravstvenega in pokojninskega zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za zaposlene delavce: -ime in priimek , enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, stalno in morebitno začasno bivališče, -kraj dela, poklic , šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (nedoločen, določen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), datum zdravstvenega pregleda in ugotovitve, datum usposabljanja za varno delo z rezultati. Za družinske člane: -ime in priimek , enotna matična številka občana, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, stalno in morebitno začasno bivališče.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec, zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH DELAVCEM IN DRUGIM OSEBAM, KI ZA DRUŽBO ALI V ORGANIH DRUŽBE OPRAVLJAJO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela, - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci in drugi, ki za družbo ali v organih družbe opravljajo delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plače in izplačil drugim, ki opravljajo za družbo delo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek , enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost; delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba; dejavnost delodajalca (šifra), -podatki o delovnem času): - možno število delovnih ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), - skupaj opravljene delovne ure: dejansko opravljene, ure čakanja na delo , ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe. - ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih in dela prostih dnevih v skladu z Zakonom o državnih praznikih in dela prostih dnevnih, ure odsotnosti z nadomestilom plače , ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme podjetja, drugo, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za delo v podaljšanjem delovnem času, - plače iz dobička, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za delo v podaljšanem delovnem času, - nadomestilo neto plače v breme podjetja- za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestilo neto plače v breme drugih, - neto plače iz dobička, - prejemki delavca: za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres za letni dopust, drugo,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v TABORU LJUBLJANA, d.d., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec, zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV Z VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, gostje hotela in drugih nastanitev za krajši čas
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zaradi varnosti ljudi, - zaradi varnosti premoženja, - zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz prostorov, - ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - slika, - datum posnetka, - čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v TABORU LJUBLJANA, d.d.,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se v času, ko v prostoru ni prisoten pooblaščeni delavec, zaklenjeni, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni omari. Zbirka osebnih podatkov na računalniških medijih je zavarovana z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o ukrepih in zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 30.11.2006 direktor TABOR LJUBLJANA, D.D
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam