Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 3DVA, d.o.o.
Sedež ali naslov: Cesta 24. junija 90
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana-Črnuče
Matična številka: 5926742000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov nagrajencev in sodelujočih pri nagradnih igrah in promocijskih akcijah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah, ki jih pripravi Tobačna 3DVA d.o.o. samostojno ali v sodelovanju s tretjimi pravnimi osebami (mediji ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov je izvedba nagradne igre, obvešanje sodelujočih ter nagrajencev o poteku nagradne igre po elektronski pošti, običajni pošti ali preko telefona.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o sodelujočih v nagradni igri: ime, priimek, naslov, EMŠO/davčna št., telefonska številka, e-pošta, podatki o glasovanju. b) podatki o nagrajencih: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta, naslov, EMŠO/davčna št.
 • Uporabniki zbirke: 3DVA d.o.o., pooblaščeni delavci družbe, Davčna uprava RS, na podalgi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali na podlagi osebne privolitve posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa varovani (zaklepanje vrat, vstop le s pomočjo ključev oz. vstopno kartico). Papirni nosilci osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 10.1. Matična številka: 10.2. Osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika: 2.3. Naslov prebivališča ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedež zastopnika:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delavcev in njihovih družinskih članov ter bivših delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obvezno
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanjstvo, zakonski stan, - naslov stalnega, začasnega in/ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka stacionarnega/GSM telefona, - interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje za nego in varstvo otroka, - izobrazba: naziv šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, pridobljena delovna zmožnost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), - izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, - povračilo stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo), vstopno in izstopno postajališče, - delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), - delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, - podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, - invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktivni, bivši, umrli) - delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje - delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve - plača: davčna številka, davčna izpostava, plačni razred, koeficient plačnega razreda, bruto plača, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki po kolektivni pogodbi, posebne nagrade, povračila stroškov, prejemki iz dela in v zvezi z delom (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), nadomeščanja, % davčne olajšave - nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata), bvp članarina in stanje, skupina izobrazbe za M4 obrazec, regionalna zdravstvena skupnost, samoprispevek, - odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka - prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO - družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu - drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni ISDN oz. ADSL na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nanahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Paprini nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica) se hranijo v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam