Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NOVA KBM d.d.
Sedež ali naslov: Ulica Vita Kraigherja 4
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5860580000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SLIKA KOMITENTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih ter Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov - uradno prečiščeno besedilo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, stranke NKBM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje integriranih podatkov po komitentu za namen izvajanja kontrolnih in tržnih aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člena in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o stranki: davčna številka, EMŠO, št TRR, osebno ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, zaposlitev, tel. številka, davčna izpostava in urad, datum zadnjega pregleda, spol, politična izpostavljenost, kategorija tveganja, dejavnost stranke, datum otvoritve, klasifikacija, izdajatelj osebnega dokumenta, bonitetna ocena, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopov do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi v bančnem informacijskem sistemu Nobis. V aplikaciji za posrednike je možen pregled odobrenih in prevzetih kreditov kreditnega posrednika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Izvršilni predlogi, tožbe, pritožbe in druga redna in/ali izredna pravna sredstva Nove KBM d.d. proti dolžnikom ( komitentom in nekomitentom banke) iz različnih pravnih razmerij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 25/2015 s spremembami), Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/1998 s spremembami), Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/1999 s spremembami), Zakon o nepravdnem postopku (Ur. l. SRS, št. 30/1986 s spremembami), Zakon o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št.. 58/2003 s spremembami), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Ur. l. RS, št. 58/2009 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe ter druge osebe civilnega in javnega prava – dolžniki Nove KBM d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje zadev (izvršilni predlogi, tožbe, pritožbe in druga redna in/ali izredba pravna sredstva banke proti dolžnikom iz različnih pravnih razmerij na osnovi zakonov, navedenih pod točko 3 te zbirke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: - Osebno ime, rojstni datum, kraj rojstva, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka TRR in podatki o nepremičnem, premičnem premoženju ter imetništvu vrednostnih papirjev; - Firma in sedež pravne osebe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka oziroma ident. št. za DDV, TRR (v skladu z veljavno zakonodajo) in podatki o nepremičnem, premičnem premoženju ter imetništvu vrednostnih papirjev. Neobvezni podatki: drugi podatki v skladu s pisnim dovoljenjem komitenta – stranke banke.
 • Uporabniki zbirke: Delavci s posebnimi pooblastili v določenih službah banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah ločeno od ostalih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani (povezljivi) z zbirko osebnih podatkov in drugih podatkov o komitentih banke oziroma v kreditnih/depozitnih mapah, katerih vodenje določa podzakonski predpis Banke Slovenije, Zakon o revidiranju, MSRP in SRS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov Komitenti Nove KBM d.d. Elektronskega bančništva za fizične osebe.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe komitenti Nove KMB d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje računov, ki jih komitent uporablja preko elektronskega bančništva, kontaktiranje in obveščanje uporabnikov elektronskega bančništva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -obvezni podatki ; priimek,ime, kraj rojstva, prebivališče stalno, začasno in popolni naslov, davčna številka, država bivanja, -neobvezni podatki : telefonska številka , naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov na podlagi zahtev komitentov, ter bančni delavci, ki ocenjujejo tveganja naložb glede na posle komitenta, ki ima sklenjene z banko, Urad za preprečevanje pranje denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca izrečenih disciplinskih ukrepov - delavcem Nove KBM d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami), Kolektivne pogodbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi Kreditni banki Maribor d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obravnavo delavcev, ki so v disciplinskem postopku.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: osebno ime, rojstni datum, kraj rojstva, stalno prebivališče, naziv delovnega mesta, izrečen disciplinski ukrep in sankcija zanj. Neobvezni podatki: EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni sektorja za razvoj zaposlenih in drugi zaposleni v banki v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo skladno z varnostno politiko Nove KBM v kadrovsko-informacijskih sistemih in zakljenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Komitenti Nove KBM d.d. - NOBIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, Zakona o deviznem poslovanju, Zakona o davčnem postopku, Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, Neobvezni podatki so zbrani, če jih je komitent vpisal.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: 1. Za odpiranje in vodenje računov, depozitov, direktnih obremenitev in trajnih nalogov, raznih vrst varčevanj, kreditov, garancij, akreditivov, nakup vrednostnih papirjev, zavarovanj, borzno posredništvo, za pošiljanje SMS sporočil o stanju na TRR in o transakcijah, opravljenih s plačilnimi karticami Nove KBM, za spremljanje zadovoljstva komitentov (reklamacije), za izvajanje storitev Nove KBM na Pošti Slovenije, 2. Na podlagi osebne privolitve za namene izvajanja neposrednega trženja, izvajanja aktivnosti vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave podatkov o strankah, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga. 3. Za vir podatkov v nekaterih internih aplikacijah (1. Sredstva in viri, 2.CRK, 3. Vodenje izvršb, 4. TRK, 5. CBK, 6. Slika komitenta, 7. Urbis, 8. Krede, 9. MIPS, 10. Sefi, 11. Bank@net, 12. Podatkovno skladišče, 13. Fraud, itd.), izvajanje FATCA in CRS.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se za namene neposrednega trženja hranijo do preklica oz. še 3 leta po prenehanju poslovnega razmerja, za ostale namene pa v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki: priimek in ime, kratki naziv, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, občina, stalni naslov, spol, davčna številka oz. številka za davčne namene, davčni urad, davčna izpostava, država bivanja, država tveganja, domicilna država, država rezidentstva za davčne namene, podatki o osebnem dokumentu (vrsta, številka, datum izdaje, izdajatelj, datum poteka, status ukraden), opcionalni naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega, vrsta komitenta, boniteta, klasifikacija, kategorija tveganja, namen poslovnega razmerja, razlog sklenitve v SLO, status, številka komitenta v Novi KBM, stroškovno mesto, številka TRR, primarni TRR, politična izpostavljenost, podatki o pooblaščencih za zastopanje ali podpisovanje, ki so nerezidenti, dejanski lastniki pravnih oseb, naslov‚ poštno ležeče‘ ali ‚v skrbi drugega‘ v državi članici, če banka v evidenci nima nobenega drugega naslova imetnika računa, status obvladujoče osebe, podatki o in v zvezi s finančnim računom na podlagi veljavnih predpisov FATCA ter veljavnimi predpisi glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja (CRS), številka komitenta CPB. - neobvezni podatki: vrsta komitenta, EMŠO, telefon (domači, službeni, mobilni), št. faksa, e-naslov, soglasje za neposredno trženje (status, datum soglasja), SMS obveščanje, poroštvo, oznaka VIP, storitev osebno bančništvo (da, ne, pregled, ukinjen), dekliški priimek za žensko, titula, stanovanjski status, šifra poklica, vir dohodka/sredstev, znesek sredstev, vir priliva, zakonski status, stanovanjski status, hobi, šola/univerza, leto vpisa, razred/letnik, stopnja izobrazbe, status zaposlitve, tip zaposlitve, število vseh oseb v gospodinjstvu, število zaposlenih v gospodinjstvu, delovna doba, štev.vzdrževanih članov, št.indeksa (študenti), datum zaključka insolvenčnega postopka, povezane osebe FO/PO z banko, imetnik fiduciarnega računa, štev.vizuma oz. potnega lista za nerezidente, datum poteka za nerezidante, naziv delodajalca, datum smrti, štev. ZPIZ za upokojence, elektronsko bačništvo, naziv plačnika, davčna številka tujca, ID za DDV, davčna osnova.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov, Urad za preprečevanje pranje denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Stanovanjski sklad za varčevalno shemo, kreditni posredniki in EKO Sklad, javni zavod za namenske EKO kredite, Sistemi izmenjave informacij (SISBON), zavarovalnice, delavci Pošte Slovenije v skladu s pooblastili za sklepanje poslov Nove KBM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z zbirko Register transakcijskih računov fizičnih oseb RTRR pri Banki Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 96/2012 s spremembami), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992 s spremembami) in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi KBM d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu in delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, starost, spol, matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, poklic, dejanska izobrazba, šifra organizacijske enote, naziv organizacijske enote, šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta, vrsta pregleda, datum zadnjega pregleda, obdobje izvajanja pregleda (na koliko mesecev), datum naslednjega obdobnega zdravstvenega pregleda, datum naslednjega drugega zdravstvenega pregleda, izpolnjevanje pogojev, morebitne omejitve pri delu, datum napotnice, tip preg
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni sektorja za razvoj zaposlenih, izvajalec medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo skladno z varnostno politiko Nove KBM v kadrovsko-informacijskih sistemih in v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezuje z zbirkami iz uradnih evidenc in javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. IZVRIS – vodenje izvršb.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem postopku-2, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki), podjetniki in pravne osebe – upniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca upnikov za katere so organizacije, ki izvajajo plačilni promet, skladno z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, Zakona o izvršbi in zavarovanju in Zakona o davčnem postopku – 2, ter Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih, dolžne izvrševati sklepe o izvršbah in izvšnice v skladu z navodili sodišča in zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: davčna številka, osebno ime, številke transakcijskih računov pri organizacijah za plačilni promet. Podatki o upniku: ime, priimek, naslov, davčna številka, številka TRR. Podatki o sporu: višina terjatve, opravilna številka zadeve, organ, ki vodi zadevo.
 • Uporabniki zbirke: Delavci banke, ki izvajajo plačilni promet (zaposleni v oddelku za izvršbe in v poslovalnicah, spremljavi poslovanja, upravljanju tveganj, pravni pisarni, upravljanju tveganih terjatev).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki – delavci banke v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se povezuje s podatki iz Registra transakcijskih računov – javni (gospodarski subjekti in ostale pravne osebe) in nejavni del (fizične osebe).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preizkusu znanja za varno delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi KBM d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, spol, stalno prebivališče in naslov, kraj rojstva, dejanska izobrazba, poklic, podlaga zavarovanja, šifra organizacijske enote, naziv organizacijske enote, šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta, vrsta usposabljanja, dodaten opis usposabljanja, izvajalec usposabljanja, število ur usposabljanja, cena, rezultat, rok opravljanja preizkusa znanja, datum zadnjega opravljanja preizkusa znanja, datum naslednjega opravljanja preizkusa znanja, naziv programa, zaporedna številka, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni sektorja za razvoj zaposlenih in drugi zaposleni v banki v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi akti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo skladno z varnostno politiko Nove KBM v kadrovsko-informacijskem sistemu in v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke te zbirke.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 54/04), Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur.l. RS, št. 40/04), Zakon o zaposlovanju za primer brezposelnosti (Ur.i.RS, št. 5/91), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi KBM d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statistističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - invalidnost, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, - članstvo v sindikatu (naziv sindikata, indikator za višino vplačila članarine) - krediti (naziv kreditodajalca, sklic za izvedbo vplačila, višina obroka, število obrokov). b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plače/za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Nove KBM d. d., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statististični urad RS, Davčni urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v Sektorju računovodstva Nove KBM d. d., kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca videoposnetkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci in zaposleni Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja Nove KBM d.d..
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se predvidoma hranijo do 30 dni, nakar se presnamejo v odvisnosti od gostote dogodkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Nove KBM d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzorni sistem je zavarovan s posebnimi namenskimi ali drugimi omarami, ali z drugačnimi prostorskimi rešitvami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni v Novi KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja Nove KBM d.d..
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Obiskovalci, poslovni partnerji – ime in priimek posameznika, številka osebnega dokumenta za ugotavljanje istovetnosti, registrska številka avtomobila, obiskani delavec banke, čas prihoda in odhoda. - Zaposleni Nove KBM d.d. – ime in priimek zaposlenega, bančna matična številka, seznam prehodov (čas in točka prehoda).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Nove KBM d.d..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani s posebnimi namenskimi ali drugimi omarami, ali z drugačnimi prostorskimi rešitvami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992 s spremembami), podzakonski akti in interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi KBM d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, starost, naslov stalnega prebivališča, kraj, šifra organizacijske enote, naziv organizacijske enote, šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta, datum poškodbe, kraj poškodbe, vrsta poškodbe, vzrok poškodbe, ukrepi po poškodbi, prijavitelj, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni sektorja za razvoj zaposlenih in drugi zaposleni v banki v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti in internimi akti ter drugi uporabniki v skladu z zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo skladno z varnostno politiko Nove KBM v kadrovsko-informacijskih sistemih in v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. Osebne podatke obdeluje upravljavec osebnih podatkov iz 2. točke te zbirke.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. E-SOCIALA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe Nove KBM, ki ne opravljajo dejavnosti in ki imajo v Novi KBM odprte transakcijske račune, depozite, varčevanja in vrednostne papirje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je posredovanje podatkov z uporabo interoperabilnostnih komponent Asinhroni modul in IS pladenj z namenom vzpostavitve avtomatiziranega elektronskega posredovanja osebnih podatkov o komitentih iz zbirk, ki jih vodi banka. Podatki se obdelujejo za namen poročanja v okviru E-Sociale na Ministrstvo za javno upravo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po letu, ko se podatki zbirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki fizične osebe: davčna številka, številka komitenta v Novi KBM, številka računa / pogodbe, tip računa (transakcijski račun, varčevalni račun, depozit, trgovalni račun), stanje na računih v vseh valutah.
 • Uporabniki zbirke: Dostop imajo bančni delavci s pooblastili do revizijske sledi. Podatki se posredujejo na Ministrstvo za javno upravo na podlagi ZUJPS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za varovanje in zavarovanje podatkov skrbijo stranke glede na skrbništvo posameznega dela sistema. To pomeni, da posamezna stranka poskrbi za ustrezne ukrepe v svojem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se povezuje s podatki iz Asinhronega modula (projekt eSociala, 1.4.2011 pridobljeno mnenje o ustreznosti načina pridobivanja podatkov s strani bank v okviru projekta eSociala).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenaca o članih nadzornega sveta Nove KBM d. d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZGD-1, Zakon o bančništvu (Zban-1), Zakon o sodnem registru, Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za operativno delo in komuniciranje s člani nadzornega sveta, za poročanje Banki Slovenije, za vpis v sodni register, nakazilo sejnin.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, prebivališče, davčna številka, številka transakcijskega računa. Neobvezni podatki: EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so tehnično varovani s pristopno kontrolo in prostorskim varovanjem. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. SISBON - sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZCKR - Zakonom o centralnem kreditnem registru v vsakokratno veljavni vsebini. ZPotK-2 - Zakon o potrošniških kreditih v vsakokratno veljavni vsebini. Pogodba o uporabi SISBON, sklenjena med Banko Slovenije, Služba SISBON, Slovenska 35, 1505 Ljubljana in Novo KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Skladno z ZCKR, morajo banke in hranilnice vzpostaviti sistem izmenjave informacij o boniteti komitentov, in sicer od 1.1.2008 dalje z namenom zbiranja in obdelovanja podatkov ZBan-1E dopolnjen: podatki se zbirajo in obdelujejo za namen upravljanja s kreditnim tveganjem bank in drugih pravnih oseb iz zakona zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja in jih je dovoljeno uporabljati samo za ta namen. SISBON omogoča avtomatsko obdelavo osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba ali sporočanje, razkritje s prenosom, iskanjem, širjenje ali drugo dejanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.
 • Rok hrambe (neobvezno): Komitenti: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla; pri podatkih o osebnem stečaju pa 4 leta po končanju postopka zaradi osebnega stečaja. Posli: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma končanju postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe. Dogodki (pozitivni ali negativni): 4 leta po prenehanju obveznosti iz kreditnega posla in obveznosti dajalca zavarovanja. Poizvedbe:Podatki o poizvedbah prav tako 4 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika glede na 30. člen ZVOP-1-UPB1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o komitentu: davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), podatki o sodnih, davčnih in upravnih izvršbah (datum sklenitve posla se poroča datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi. - Podatki o poslih: transakcijski račun (z odobrenim rednim ali izrednim limitom, blokade, omejitve uporabe ali zapadlega dolga), redni in izredni limit na transakcijskem računu, kartice z odloženim plačilom, kreditne kartice, kartice za nakup na obroke, posojila, dana poroštva, finančni leasing, prevzeti posli poslovnih subjektov, plačilni instrumenti, izterjave, davčne, upravne in sodne izvršbe. - Podatki o dogodkih: zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan, zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan, zaključek posla zaradi odprodaje dolga,zaključek posla zaradi ukinitve člana SISBON, umik posla zaradi spremembe zakona, predčasno poplačilo,sprememba odplačilne dobe,sprememba obroka/anuitete, sprememba limita, nakup na obroke,zavarovanje, umik zavarovanja, neodplačana obveznost, zapadli dolg, poplačilo zapadlega dolga, odlog in konec odloga plačila zapadlega dolga, blokacija in deblokacija računa, omejitev in umik omejitve uporabe računa prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka, konec izvršilnega postopka, ustavitev izvršilnega postopka.
 • Uporabniki zbirke: Člani SISBON - vse banke in hranilnice, katerih glavni sedež ali sedež registrirane podružnice se nahaja v Republiki Sloveniji; finančne institucije s sedežem v RS, katera izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in ki izpolnjujejo kriterije za vključitev v SISBON v skladu z ZCKR; pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdaje osebnih kartic z odloženim plačilom, izpolnjujejo pogoj za vključitev v SISBON v skladu ZCKR in so se za to vključitev odločile; • Vključeni dajalci kreditov SISBON – (subjekti iz tretjega odstavka 19. člena ZCKR),drugi dajalci kreditov s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, za katere ne velja obveznost/možnost vključitve v SISBON po ZCKR, in ki imajo pravico do omejenega dostopa in obdelave podatkov iz SISBON skladno z določili ZPotK-2. Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe podpisnic, in sicer v naslednjih primerih: • sklepanje novega posla s komitentom, • izterjava zapadlih obveznosti, • reklamacija komitenta, • posodabljanje njegovih matičnih podatkov in • revizija. Dokler ne bodo sklenjeni tovrstni posebni dogovori skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in z evropsko ureditvijo tovrstne izmenjave, se član zaveže onemogočiti svojim morebitnim podružnicam ali hčerinskim družbam v tretjih državah dostop do podatkov v sistem SISBON.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih, kot so: • varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega, • vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, delovna dokumentacija, ...) so zaklenjeni v omarah, • dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je dovoljen le pooblaščenim delavcem preko sistema dostopnih gesel, skladno z internimi akti banke, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih predpisih: • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Nove KBM d.d. , poglavja: • Varovanje prostorov, osebja in računalniške opreme, • Zavarovanje sistemske in poslovne programske računalniške opreme ter podatkov ki se obdelujejo z računalniško opremo • Ravnanje z osebnimi podatki in zbirkami osebnih podatkov • Navodila za bančne delavce - varstvo osebnih podatkov, poglavje: • Zavarovanje osebnih podatkov • Pravilnik o poslovni skrivnosti in zaščiti Nove KBM d.d. • Informacijska varnostna politika Nove KBM in področne politike • Politika za izvedbo varovanja v Novi KBM d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (Povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču RS, ki polni podatke o osebnem stečaju komitenta)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Darila in nagrade

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem posotpku, Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, Tehnična navodila za predložitev obračuna davčnega odtegljaja individualno po posameznem davčne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, komitenti Nove KBM, ki so prejeli darila oziroma nagrade in za katere je v skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o davčnem postopku potrebno poročanje Posebnemu davčnemu uradu in obračun davčnega odtegljala.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun, izplačilo, knjiženje in poročanje o davčnih odtegljajih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po letu oddaje podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu fizični osebi: priimek in ime, davčna številka, naslov, država, datum rojstva. Podatki o darilu/nagradi: vrsta prejemka, vrednost prejemka, številka računa/pogodbe, datum izplačila prejemka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v banki, pooblaščene osebe na DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev in je omejen. Pravice dostopa do zbirke osebnih podatkov imajo bančni delavci v skladu s pooblastili za dostop do informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. PLAČILNE KARTICE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o deviznem poslovanju in Zakon o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki plačilnih kartic, pooblaščenci na računih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Naročanje in izdelava kartic ter vodenje podatkov o karticah in procesiranje kartičnih sistemov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, zaposlitev, davčna številka, EMŠO, matična številka podjetja, številka računa, država.
 • Uporabniki zbirke: Registrirani uporabniki aplikacije v banki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z procesnim centrom je pri prenosu matičnih podatkov o karticah direktna povezava, ki je zaščitena po standardih. Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na rezervni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

18. KOMITENTI Nove KBM d.d. Elektronskega bančništva za pravne osebe.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja, Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in Zakona o deviznem poslovanju. Neobvezni podatki so zbrani, če jih je komitent vpisal.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe uporabniki elektronskega bančništva za pravne osebe Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje računov, ki jih komitent uporablja preko elektronskega bančništva, kontaktiranje in obveščanje uporabnikov elektronskega bančništva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki: priimek, ime, prebivališče, davčna številka, država bivanja, - neobvezni podatki: datum in kraj rojstva, EMŠO, delovno mesto, telefon, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov na podlagi zahtev komitentov, ter bančni delavci, ki ocenjujejo tveganja naložb glede na posle komitenta, ki ima sklenjene z banko, Urad za preprečevanje pranje denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

19. Zbirka Opomini

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola pred izpisom opominov za zapadle neplačane terjatve po kreditih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: osebno ime, naslov stalnega prebivališča, zaposlitev (enaki podatki se zajemajo tudi ostale udeležence pri kreditu, npr. poroke, zastavitelje,…).
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki spremljajo opominjevalni postopek.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. MONETA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja, Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ter Zakona o deviznem poslovanju. Neobvezni podatki so zbrani, če jih je komitent vpisal.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve Moneta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence uprabnikov Moneta in obveščanje uporabnikov o prometu in avtorizacija plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki: priimek, ime, prebivališče, pošta, davčna številka, država bivanja, naslov za obveščanje, datum in kraj rojstva, podatek o davčnem zavezanju (da ali ne), GSM številka uporabnika Monete . - neobvezni podatki: telefon, fax in naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do aplikacij Moneta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na rezervni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. RIP – Register izvršb in poizvedb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Zakon o izvršbi in zavarovanju, Zakon o davčnem postopku-2, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki) – upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca upnikov za katere so organizacije, ki izvajajo plačilni promet, skladno z določili Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, Zakona o izvšbi in Zavarovanju in Zakona o davčnem postopku – 2 dolžne izvrševati sklepe o izvršbah v skladu z navodili sodišča in zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: davčna številka, osebno ime, datum in kraj rojstva, številke transakcijskih računov pri organizacijah za plačilni promet. Podatki o upniku: ime, priimek, naslov, številka TRR Podatki o sporu: višina terjatve, opravilna številka zadeve, organ, ki vodi zadevo.
 • Uporabniki zbirke: Delavci banke, ki izvajajo plačilni promet (zaposleni v oddelku za izvršbe in v poslovalnicah, spremljavi poslovanja, upravljanju tveganj, pravni pisarni).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki – delavci banke v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. PPDFT – Podatki, ki se obdelujejo z namenom izvajanja ZPPDFT-1 in Zakona o omejevalnih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Ur.l. 68/2016), Zakon o omejevalnih ukrepih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti in nekomitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo z namenom izvajanja ZPPDFT-1 – sporočanje podatkov Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, izvajanja Zakona o omejevalnih ukrepih, za interne preglede in poročila. ter obravnavo na Komisiji za obravnavo tveganih strank z vidika ZPPDFT.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji ali pristopu k sefu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Stranki se ne sme razkriti, da so bili oz. bodo podatki in dokumentacija o stranki ali njeni transakciji posredovani Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki iz ZPPDFT-1:  osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo ter davčna številka ali EMŠO zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo civilnega prava sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;  osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo ter davčna številka ali EMŠO pooblaščene osebe, ki za stranko zahteva ali opravi transakcijo, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;  osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, džavljanstvo ter davčna številka ali EMŠO fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene poslovno razmerje ali opravi transakcija, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta;  osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo ter davčna številka ali EMŠO fizične osebe, ki pristopi k sefu;  podatki o politično izpostavljenosti osebe, kategoriji tveganja, v primeru tujca podatek o vizumu (številka in datum poteka), datumu pregleda stranke, podatek o pregledu preko tretje osebe in podatek UPPD, ali je bila prijava suma ali poizvedba s strani Urada, država bivanja, država tveganja, domicilna država, državljanstvo, skrbnik komitenta;  namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke ter v primeru nerezidenta še razlog sklenitve v Sloveniji;  datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum in čas pristopa k sefu;  datum in čas izvedbe transakcije;  znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija;  namen transakcije ter osebno ime in stalno prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena;  način izvedbe transakcije;  podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet transakcije;  razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;  osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter datum in kraj rojstva dejanskega lastnika pravne osebe oziroma v primeru iz točke b drugega odstavka 19. člena ZPPDFT, podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava;  naziv druge osebe civilnega prava ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO člana;  osebno ime, številka komitenta, vrsta komitenta, datum in kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, matična številka (matična PO), PIO, davčna številka ali EMŠO, podatki iz plačilnega naloga transakcije oseb, ki se nahajajo na listi EU, listi Združenih narodov, listi OFAC, na katere so uvrščene osebe zoper katere veljajo omejevalni ukrepi oz. druge omejitve.
 • Uporabniki zbirke: Urad RS za preprečevanje pranja denarja, zaposleni v Službi za PPD,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v prostore banke je varovan z video nadzornim sistemom. V delovnem času in izven njega so zgradbe in poslovni prostori NKBM d.d. zaklenjeni in varovani. Dostop omogočen le delavcem z nalogom za delo. Vsi nosilci osebnih podatkov (pogodbe, papirne evidence, mikrofiš kartice, elektronski mediji...) so zaklenjeni v varnostnih ognjevarnih omarah. V skladu z Informacijsko varnostno politiko NKBM d.d., je dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki dovoljen le pooblaščenim bančnim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca posredovanih ponudb zavarovalniških poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo, Pogodba o opravljanju storitev posredovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, stranke NKBM, ki imajo namen skleniti zavarovalno polico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje ponudb zavarovalniških poslov in priprava internih poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o stranki:davčna številka, EMŠO, št. TRR, osebno ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, tel. številka, številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje, pričetek zavarovanja, potek zavarovanja, frekvenca plačevanja, cenik, zavarovalna doba, doba plačevanja, pristopna starost, številka ponudbe, zavarovalna vsota, višina premije, upravičenci, naložbeni del, posrednik
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopov do podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi v bančnem informacijskem sistemu Nobis. V aplikaciji za posrednike je možen pregled odobrenih in prevzetih kreditov kreditnega posrednika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Western Union

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o plačilnih storitvah in sistemih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, uporabniki storitve Western Union.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje poslov - WU, za preprečevanje pranja denarja, reklamacijska baza.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: obvezni podatki: priimek, ime, prebivališče, kraj in datum rojstva, številka, vrsta in izdajatelj identifikacijskega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov na podlagi zahtev komitentov, ter bančni delavci, ki so pooblaščeni za vnos in kontrolo podatkov, Urad za preprečevanje pranje denarja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Poslovanje s sefi, depoji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1), Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki sefa, deponenti in njihovi pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence najemnikov sefov in deponentov, za uveljavljanje pravic posameznika in za druge namene skladno z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaprtju sefa oziroma 10 let po dvigu vrednosti iz depoja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčni zavezanec, telefonska številka, številka osebnega dokumenta, datum izdaje, izdajatelj osebnega dokumenta, zaposlitev, datum in čas obiska.
 • Uporabniki zbirke: Delavci banke, ki so pooblaščeni za sklepanje pogodb, vodenje evidenc in izdajo potrdil o najemu sefa ter o hrambi deponiranih odprtih in zaprtih vrednosti, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (sodišča, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostopi do poslovnih prostorov v katerih se hranijo osebni podatki so posebej omejeni in dodeljeni le tistim delavcem, ki morajo zaradi narave dela dostopati do njih. Režim je prilagojen naravi dela in varnostno tehničnim ukrepom. Vsi nosilci osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Do osebnih podatkov hranjenih v informacijskem sistemu dostopajo uporabniki skladno s svojimi pooblastili preko sistema dostopnih gesel v skladu z Informacijsko politiko Nove KBM d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. CBK - Centrala baza klasifikacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenja podatkov o klasifikacijah in njenih spremembah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zgodovina sprememb klasifikacij se vodi časovno neomejeno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: davčna številka, EMŠO; št. komitenta, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, klasifikacija in predhodne klasifikacije (zgodovina), odstotki slabitev (trenutno veljaven in pregled prejšnjih), vir spremembe klasifikacije (zamude ipd.) v primeru vodenja komitenta na Seznamu oseb zoper katere veljajo omejevalni ukrepi banke (SOOUK) datum in razlog prenosa.
 • Uporabniki zbirke: Delavci banke, ki so pooblaščeni za delo s postopki sprememb klasifikacij (enote, Oddelek spremljave aktivnih poslov, člani komisije za spremljanje naložb občanov).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostopi do aplikacije so ločeni po nivojih, ki so skladni z naravo dela uporabnika in določenimi pristojnostmi. Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Bankredit

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki), podatki o pooblaščenih osebah kreditnega posrednika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje Bankreditov v odplačevanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: davčna številka, EMŠO; št. TRR, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, zaposlitev, tel. št., št. računa in predmet nakupa. Matični podatki o kreditnem posredniku: podatki o pooblaščenih osebah kreditnega posrednika: ime priimek, zaposlitev (podjetje, prod. mesto posrednika), tel. št., fax. št. e-naslov, stalni naslov, datum rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka,, št. osebnega dokumenta, davčna izpostava, davčni urad.
 • Uporabniki zbirke: Delavci, ki so pooblaščeni za dostop do aplikacije Bankredit: pooblaščeni delavci kreditnega posrednika, poblaščeni delavci banke, Zavarovalnica Maribor d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (aplikacije za vnos Bankreditov pri posredniku in aplikacije za prenos kredita v odplačevanje pri banki) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno arhivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi v bančnem informacijskem sistemu Nobis. V aplikaciji za posrednike je možen pregled odobrenih in prevzetih kreditov kreditnega posrednika.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Uporablja se povezava na listo separatne obravnave Zavarovalnice Maribor, vendar samo po EMŠO kreditojemalca, podatki o vzroku uvrstitev in matični podatki oseb, ki jih vodi ZM na tej listi, niso na voljo za pregled.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Davčni odtegljaji (aplikacija MIPS)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so prejele dohodek, ki v skladu z zakonodajo zapade pod obračun davčnega odtegljaja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun, izplačilo, knjiženje in poročanje o davčnih odtegljajih.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po letu oddaje podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu fizični osebi: priimek in ime, davčna številka, naslov, država, država rezidentstva, datum, kraj in država rojstva. Podatki o višini obračunanih in izplačanih dohodkov: osnova za izplačilo dohodka, datum izplačila dohodka, znesek izplačanega dohodka, davčna osnova, stopnja davka, znesek davčnega odtegljaja, datum obračuna davčnega odtegljaja, datum plačila davka, vrsta dohodka (šifrant DURS).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v banki, pooblaščene osebe na DURS. Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov, obračun, knjiženje in poročanje o davčnih odtegljajih, MF-Davčna uprava RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev in omejen, pravico uporabe programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. SOOUK - Seznam oseb zoper katere veljajo omejevalni ukrepi banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe (posamezniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad poslovanjem komitenta (omejitev odobravanja nadaljnjih plasmajev) ustrezno klasificiranje komitenta in oblikovanje slabitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zgodovina zapisov na SOOUK se vodi časovno neomejeno, upošteva se za zadnjih 5 let oziroma časovno neomejeno v primeru zlorabe banke s strani komitenta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu:, EMŠO; št. komitenta, osebno ime, datum in razlog (iz šifranta) prenosa na Seznam oseb zoper katere veljajo omejevalni ukrepi banke (SOOUK)
 • Uporabniki zbirke: Delavci banke, ki so pooblaščeni za delo s postopki sprememb klasifikacij (Oddelek spremljave aktivnih poslov) ter za vpis in upoštevanje podatkov na SOOUK (enote).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Aplikacija Naložbe in zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban – 1, Ur.l. RS, št. 131/2006 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS št. Ur.l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki se pojavljajo kot lastniki inštrumentov zavarovanj, kot poroki, kot cenilci premoženja, kot komitentovi dolžniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevna, mesečna in letna obdelava za ugotavljanje lastništva inštrumentov zavarovanj, točne identifikacije cenilcev, komitentovih dolžnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zapadlosti naložbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: davčna številka, EMŠO, osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, zaposlitev, osebni račun - številka.
 • Uporabniki zbirke: Vsi delavci, ki imajo z geslom dovoljen dostop do aplikacije Naložbe in zavarovanja - delavci sektorja upravljanja tveganj, pravne pisarne, centra za notranjo revizijo, sektorja informacijske tehnologije, delavci komerciala banke in spremljave komerciale.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. Delniška knjiga - KBMR

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZTFI, Zakon o bančništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki trgujejo s finančnimi instrumenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc in dokumentacije zaradi vodenja trgovalnih računov, ugotavljanja vrste naložb, ki so primerne za stranko, poročanju DURS o transakcijah po komitentu. Opravljanje poslov s finančnimi instrumenti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od sklenitve pogodbe oziroma od zadnje transakcije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica stalnega prebivališča, pošta, kraj pošte, država, davčna številka, EMŠO, izobrazba in poklic, podatki o transakcijskem računu, telefon, fax, e-mail, znanje in izkušnje z investiranjem v finančne instrumente, finančni položaj, naložbeni cilji, kategorizacija stranke.
 • Uporabniki zbirke: Sektor investicijskega bančništva in skrbniških storitev, Sektor spremljave poslovanja banke, Pooblaščene osebe banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

32. Podatki o strankah borznega posredovanja Nove KBM d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZTFI, Zakon o bančništvu (Zban-1), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki trgujejo s finančnimi instrumenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidenc in dokumentacije zaradi vodenja trgovalnih računov, ugotavljanja vrste naložb, ki so primerne za stranko, poročanju DURS o transakcijah po komitentu. Opravljanje poslov s finančnimi. instrumenti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od sklenitve pogodbe oziroma od zadnje transakcije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, ulica stalnega prebivališča, pošta, kraj pošte, država, davčna številka, EMŠO, izobrazba in poklic, podatki o transakcijskem računu, telefon, fax, e-mail, znanje in izkušnje z investiranjem v finančne instrumente, finančni položaj, naložbeni cilji, kategorizacija stranke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

33. SEZNAM VARNOSTNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk (Ur.l. RS 96/2005, 16/2008 in 81/2008).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - zaposleni pri pogodbenem izvajalcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje identifikacije ob prihodu v varovane prostore banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Seznami s podatki se spreminjajo glede na izvajalčevo kadrovsko zasedbo. Po zamenjavi seznama, se stari uniči.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: priimek in ime, datum rojstva, kraj rojstva, prebivališče, EMŠO, številka službene izkaznice.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so zaposleni v Oddelku gotovinskega poslovanja in pooblaščeni bančni delavci v poslovalnicah.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni bančni delavci, seznami se hranijo v trezorjih ali blagajnah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

34. Zbirka UGODNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja, Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in Zakona o deviznem poslovanju. Neobvezni podatki so zbrani le v primeru, če jih je komitent posredoval.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe - komitenti Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje evidence odobrenih ugodnosti po komitentu za namen izvajanja kontrolnih in tržnih aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. člen in 32. člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatki: priimek in ime, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno arhivira, arhivirani podatki se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Osnovne kadrovske evidence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013 s spremembami), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/2014 s spremembami), Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 50/2011 s spremembami), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/2015), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/2012 s spremembami), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1192 s spremembami) ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki imajo oz. so imeli sklenjeno delovno razmerje v banki ter potencialni kandidati za zaposlitev v banki v skladu z zakonodajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vršijo se dnevne, mesečne in letne obdelave glede na vsebino podatkov, ročnost in proces dela. Podatki za obdelave se uporabljajo v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti, kolektivnimi pogodbami ter internimi akti banke
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 05.1. Osnovni podatki 5.1.1. Matični podatki: • matična številka delavca • EMŠO • davčna številka • davčna izpostava • ime • priimek • datum rojstva • starost • kraj rojstva • država rojstva • spol • državljanstvo • rezident • detaširani delavec • glavni delodajalec • davčni zavezanec • ime očeta • ime matere • dekliški priimek • dekliški priimek matere • telefon v službi • telefon doma • mobilni telefon • elektronski naslov 5.1.2. Naslov in prevoz: • naslov • kraj bivališča • pošta • občina • država •  krajevna skupnost • začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država, krajevna skupnost) • prevoz na delo (avtobusna proga, cesta za avtobusno progo, oddaljenost od bivališča, oddaljenost od prvega postajališča) 5.1.3. Družinski člani: • ime • priimek • spol • razmerje • EMŠO • datum rojstva • zavarovanje • davčna številka • davčna izpostava •  splošna davčna olajšava •  število vzdrževanih oseb •  število vzdrževanih otrok •  število invalidnih otrok •  dodaten procent olajšav • družinski člani – vzdrževane osebe, uveljavlja olajšavo za vzdrževane osebe • prizadetost za izračun LD: - indikator - datum velja od - datum velja do 5.1.4. Delovno razmerje: • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prekinitve delovnega razmerja • vrsta delovnega razmerja • status • delovni čas • organizacijska enota • področje • sektor • oddelek • poslovalnica • angleški naziv oddelka • enota v sestavi •  izplačilno mesto • delovno mesto • angleški naziv delovnega mesta • vrsta delovnega mesta • delovno mesto 2 • funkcija • vrsta pogodbe • faktor (delovnega mesta, napredovanja) • karierna stopnica • faktor karierne stopnice • osnovna bruto plača • stroškovno mesto • zahtevana izobrazba • tarifni količnik • faktor uspešnosti • lokacija delovnega mesta • plačilni razred • dodatki k plači • vrste delovnega časa • številka pogodbe o zaposlitvi • datum veljavnosti pogodbe o zaposlitvi • razlog prenehanja delovnega razmerja • dodatki k pogodbi o zaposlitvi • premestitve • predhodna in trenutno delovno mesto delavca s tarifnim količnikom, obračunskimi točkami, vrsto napredovanja • mentor • izmensko delo • poskusno delo • datum prve zaposlitve • začasna razporeditev • trajanje mandata • registrska števila prijave potrebe po delavcu • registrska številka ZPIZ • blokada odtegljajev • izplačilo plače na banko (banka, poslovalnica, vrsta računa, številka računa, delež izplačila, dodatki) • pogodba (obračun minulega dela, odpovedni roki v mesecih,) • izračun delovne dobe • dopolnilno delo • ime drugega delodajalca • vodja delavca • transakcijski račun za nakazilo plače • krvodajalec • delovna dovoljenja (tip delovnega dovoljenja, številka, veljavnost, občina izdaje) • bivalna dovoljenja (številka, veljavnost, občina izdaje) • delovna knjižica (registrska številka, datum izdaje, izdajatelj) • osebna izkaznica (registrska številka, datum izdaje, veljavnost), potni list, zdravstvena izkaznica, članstvo 5.1.5. Delovna uspešnost: • četrtletne ocene delovne uspešnosti, ocena delovne uspešnosti za tekoče leto, • pretekle delovne uspešnosti. 5.1.6. Predhodne zaposlitve • skupna delovna doba • delovna doba do banke • delovna doba v banki • zavarovalna doba. 5.1.7. Disciplinski postopki: • sankcija, • datum 5.1.8 Solidarnostna pomoč: • datum odločitve o dodelitvi • razlog o dodelitvi • višina solidarnostne pomoči. 5.1.9. Zdravje in invalidnost: • kategorija invalidnosti • vzrok invalidnosti • vrsta invalidnosti • datum nastopa invalidnosti • invalidski postopek v teku • datum zaključka postopka • telesna okvara • stopnja telesne okvare • obdobje izvajanje pregleda • datum zadnjega pregleda • datum naslednjega usmerjenega zdravstvenega pregleda • datum naslednjega drugega usmerjenega zdravstvenega pregleda • datum zadnjega usmerjenega obdobnega preventivnega pregleda • datum napotnice • tip pregleda • izvajalec pregleda • rezultat pregleda • priporočena omejitev • cena • status • opombe • številka odločbe • datum odločbe • indikator invalidnosti • indikator kvote • omejitve pri delu • indikator kontrolnega pregleda. 5.1.10 Poškodbe pri delu: • datum poškodbe • ura poškodbe • kraj poškodbe • vrste poškodbe • način poškodbe • narava poškodbe • število poškodovanih na kraju dogodka • koliko je umrlih na kraju dogodka • delo, ki ga je opravljal ob nezgodi • koliko ur je delal tistega dne • ali je delovno mesto nevarno • ali je delovno mesto tehnično zavarovano • ali so bila uporabljena zaščitna sredstva • poškodovani del telesa • delovno okolje • delovni proces • specifična aktivnost v času nezgode • vzrok • ukrepi • materialni povzročitelj • ali je poškodovanec umrl • ali je bila nudena prva pomoč • pričakovani bolniški stalež• prijavitelj • datum prijave. 5.1.11 Starševski dopust: • vrsta dopusta • ime in priimek otroka • izraba dopusta. 5.1.12. Dopust delavca 5.1.13. Podatki obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja 5.1.14. Študij ob delu: • šola • stopnja • program • smer • letnik vpisa • datum zaključka • številka pogodbe o izobraževanju • datum podpisa pogodbe • predvideni datum zaključka študija • dejanski datum zaključka študija • izpolnjevanje določil pogodbe o izobraževanju. 5.1.15. Funkcionalno izobraževanje: • izobraževalni program • datum zaključka • potrdilo. 5.1.16. Kolektivno nezgodno zavarovanje • številka police • znesek premije • datum zavarovanja • ime in priimek družinskega člana • datum prekinitve zavarovanja • dodaten opis. 5.1.17. Podatki o izobrazbi delavca: • poklic • stopnja • smer • način pridobitve izobrazbe • datum pridobitve izobrazbe • dejanska izobrazba (dokončana šola, naziv šole, kraj šole, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti) • dodatna znanja, šolanje, seminarji, obvezni seminarji, interna usposabljanja, evropske zadeve • poklic ISCO, poklic. 5.1.18. Podatki o delovnih veščinah, usposobljenosti • oznaka delovne veščine • klasifikacija • datum pridobitve veščine 5.1.19. Soglasje za opravljanje dejavnosti izven banke • datum odobritve soglasja • odobritelj soglasja • obdobje veljave o datum od o datum do • vrsta dejavnosti • funkcija v dejavnosti 5.1.20 Podatki o letnih razgovorih 6.1. Podatki o vključenosti v dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje 6.2. Podatki o vključenosti delavca v kolektivno nezgodno zavarovanje 5.1.21 Evidenca potrdil o nekaznovanosti • potrdilo o nekaznovanosti • potrdilo, da zaposleni ni v kazenskem postopku. 5.1.24 Evidenca povezanih oseb in morebitnih nasprotij interesov zaposlenih • izjava zaposlenega (ime in priimek zaposlenega, bančna matična številka, delovno mesto, organizacijska enota, ime in priimek povezane osebe, način povezanosti, delovno mesto in organizacijska enota povezane osebe) 5.1.25 Dodatno zdravstveno zavarovanje • šifra • datum vstopa • datum izstopa • dodaten opis.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo uporabnikom samo na podlagi zakona ter pooblaščenim delavcem banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo skladno z varnostno politiko Nove KBM d.d. v kadrovsko-informacijskih sistemih in v zaklenjenih prostorih z alarmnimi napravami. Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del inforamcijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno arhivira, arhivirani podatki se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.Prostori, kjer se vodijo evidence so tehnično varovani s pristopno kontrolo in prostorskim varovanjem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Evidenca podatkov o dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013 s spremembami), Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010 s spremembami), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo oz. so opravljale delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje podatkov za plačilo študentskega dela in izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanja pravic iz naslova dela na podlagi napotnice
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • številka napotnice • osebni podatki napotene osebe (ime in priimek, rojstni podatki, številka osebnega dokumenta, številka naročnika, naslov prebivališča, naziv izobraževalne organizacije, letnik, status, vrsta dela, datum pričetka in končanja dela, število opravljenih ur, urna postavka, datum in kraj izdaje napotnice, neto znesek, podpis)
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se posredujejo uporabnikom samo na podlagi zakona in pooblaščenim delavcem banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM, v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013 s spremembami), zakonodaja s področja šolstva ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje napoteni s strani visokošolskih zavodov, dijaki napoteni s strani srednješolskih zavodov, ki opravljajo oz. so opravljali strokovno prakso
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • EMŠO • davčna številka • naslov • naziv fakultete oz. srednje šole • ime in priimek mentorja • termin opravljanja prakse • podpis • transakcijski račun • naziv banke dijaka oz. študenta • znesek plačila • število ur obvezne prakse • oddaljenost od prebivališča do kraja opravljanja prakse
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se posredujejo uporabnikom samo na podlagi zakona in pooblaščenim delavcem banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM, v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Evidenca podatkov o avtorskih pogodbah in pogodbah o delu in drugih podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995 s spremembami), Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013 s spremembami), ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo oz. so opravljali dela oz. storitve na podlagi avtorskih pogodb, pogodb o delu in drugih podjemnih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih pogodb, pogodb o delu in drugih podjemnih pogodb. Podatki za obdelavo se uporabljajo v skladu z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • naslov • davčna številka • transakcijski račun • vrsta dela • kraj opravljanja dela • število opravljenih ur • rok plačila • trajanje pogodbenega razmerja • pogodbeno izplačilo • podpis • kraj in datum sklenitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki se posredujejo uporabnikom samo na podlagi zakona in pooblaščenim delavcem banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM ali v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z zbirkami v uradnih evidencah in javnih knjigah
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Zbirka fotografij zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013 s spremembami) in interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, fotografija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja papirna dokumentacija, vezana na zbirko, je varovan z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. NAGRADNE IGRE NOVE KBM D.D.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dohodnini, Zakon o preprečevanju pranja denarja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, komitenti in nekomiteni Nove KBM, ki sodelujejo v nagradnih igrah Nove KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo oziroma podelitev nagrad.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po letu, ko se podatki zbirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki fizične osebe: ime in priimek, naslov; občasno še telefonska številka, e-pošta, davčna številka, datum rojstva, soglasje za obveščanje o marketinških akcijah.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopov do teh podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov. (posamezne rešitve za vpoglede). Zavarovani so s pravicami dostopa do zbirke osebnih podatkov, ki jih imajo bančni delavci v skladu s pooblastili za dostope.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Centralni register uporabnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu osebnih podatkov, uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Interna navodila za upravljanje dostopov do aplikacij in informacijskih virov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bančni delavci in sodelavci banke v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopov do podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco - pregled dostopov do aplikacij in informacijskih virov posameznih delavcev banke in uporabnikov Bank@Neta in Poslovnega Bank@Neta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku (bančni delavec ali uporabnik Bank@Neta in Poslovnega Bank@Neta): ime in priimek, davčna številka, naslov, kraj, poštna številka, država, naslov obveščanja, kraj obveščanja, pošta obveščanja, davčna številka podjetja, elektronski naslov, telefonska številka, fax številka, GSM številka, spol, uporabniško ime v banki, bančna matična številka, stroškovno mesto in naziv, kjer je posameznik zaposlen, stroškovno mesto Nobis, Nobis ID, matična poslovalnica uporabnika in vodilnega računa Bank@Neta, telefonski, GSM in elektronski naslov NKBM, user name Lotus in Windows. Ostali podatki: naziv aplikacije oz. informacijskega vira, skrajšan naziv aplikacije, dostopna skupina/pravica, status, delovna postaja, datum vnosa in zadnje spremembe, tarifa, tarifna skupina, tip aplikacije, moduli, podatki o securidID – če obstaja, dogodki/aktivnosti, podatki o dodeljevanju, spremembi, odvzemu.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci in sodelavci banke v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Evidenca brisanih mrtvih vlog

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe; imetniki brisanih mrtvih vlog in upravičenci izplačila iz mrtve vloge.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence brisanih mrtvih vlog, izplačil iz brisanih mrtvih vlog ter kontrola podatkov pred izplačilom iz mrtve vloge.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, stalno prebivališče, davčna številka, številka partije brisane mrtve vloge, številka računa izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del inforamcijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno arhivira, arhivirani podatki sa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. FOTOGRAFIJE IN VIDEO POSNETKI ZAPOSLENIH ZA UPORABO IN OBJAVO V INTERNIH PROGRAMIH NOVE KBM D.D.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Nove KBM, katerih fotografije in video posnetki se uporabljajo v internih programih Nove KBM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in enotno arhiviranje foto in video materialov o zaposlenih ter soglasij za uporabo in objavo.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po letu, ko se podatki zbirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki zaposlenega: ime in priimek, organizacijska enota, soglasje o uporabi za namen interne komunikacije.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo skladno s soglasjem za interno uporabo. Dostop do izvornih podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov. Zavarovani so s pravicami dostopa do zbirke osebnih podatkov, ki jih imajo bančni delavci v skladu s pooblastili za dostope. Izvorni osebni podatki se delno ali v celoti obdelajo, uporabijo v internih programih, objavljajo v internih medijih in so tako dostopni vsem zaposlenim banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Register pogodb z zunanjimi izvajalci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), ZGD-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe – pogodbeni partnerji s katerimi banka sklepa pogodbe za svoje potrebe in zaposleni – delavci banke, ki sodelujejo pri pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence – enoten seznam zunanjih izvajalcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki fizične osebe - pogodbenega partnerja; ime in priimek, naziv, davčna številka, client number, naslov. Osebni podatki zaposlenega – (podpisnik, nosilec, skrbnik, vnašalec, nadzornik): ime in priimek, e-mail, stroškovno mesto in naziv organizacijske enote, kjer je zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki imajo vlogo vnašalca, skrbnika, glavnega skrbnika, podpisnika in nadzornika v skladu z pooblastili banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se vodijo evidence so tehnično varovani s pristopno kontrolo in prostorskim varovanjem. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci banke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Evidenca podatkov vprašalnikov, preizkusov znanj oz. sposobnosti ter psihometričnih testiranj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št.21/2013 s spremembami) in interni akti banke
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki, kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za preverjanje zaposlitvenih možnosti kandidatov za zaposlitev ter kadrovsko planiranje in izvedbo razvojnih načrtov z zaposlenimi. Obdelava glede na vsebino podatkov, delovno mesto oz. vrsto in proces dela. Podatki se uporabljajo v skladu z zakonodajo, podzakonskimi akti, kolektivnimi pogodbami ter internimi akti banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve namena obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj bivanja, dosežena izobrazba, delovna doba, strokovni nazivi, licence in leto pridobitve, delovne izkušnje, pretekla delovna mesta, znanja, kompetence, osebnostne lastnosti, ustreznost znanj, kompetenc in osebnostnih lastnosti glede na zahteve delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se posredujejo uporabnikom samo na podlagi zakona ter pooblaščenim delavcem banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM in v kadrovsko-informacijskem sistemu v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Evidenca imetnikov Kvalificiranih digitalnih potrdil delavcev banke.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban - 1) z dopolnili (ZBan-1H), Zakon o varstvu osebnih podatkov, uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1), Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP; Uradni list RS, št. 57/2000) ter Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 in 2/2001.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki ki jim je dodeljen dostop do aplikacij, kjer potrebujejo Kvalificirano digitalno potrdilo (v nadaljevanju KDP).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za ažurno evidenco - pregled imetnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler ima imetnik sklenjeno delovno razmerje oz. za obdobje veljavnosti certifikata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku: ime in priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka, št. dokumenta, veljavnost, e-naslov, št. službenega telefona, faxa, uporabniško ime v banki, bančna matična številka, podpis. Ostali podatki: stroškovno mesto ali naziv, kjer je posameznik zaposlen, naziv aplikacije oz. informacijskega vira, dostopna skupina/pravica, status, obdobje veljavnosti certifikata, PUK, ser. št. kartice, podatki o odgovorni osebi (ime in priimek, podpis) in podatki o pooblaščeni osebi (ime in priimek, št. dokumenta, veljavnost, podpis), morebitno geslo za preklic in tip potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili za oddajo vlog pri CA, pooblaščene osebe v pogodbah sklenjenih s CA , generalni skrbnici za Sisbon, ter delavci, ki pripravljajo fakture.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji. Del podatkov pa se hrani kot dokumentacija v ognjevarnih omarah, v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Prijava sumov nedovoljenih ravnanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l. RS št. Ur.l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l. RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami), Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Uradni list RS, št. 57/2000, s spremembami in dopolnitvami), ter Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki, zoper katere je bila podana prijava suma.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obravnavo podane prijave oz dogodka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku: ime in priimek, bančna matična številka, opis dogodka za katerega je podan sum kršitve, ki se nanaša na obravnavano osebo. Ostali podatki: stroškovno mesto ali naziv, kjer je posameznik zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Direktor Službe skladnosti poslovanja, zaposleni v Službi skladnosti poslovanja skladno s pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do aplikacije Sumi nedovoljenih ravnanj. Varnostna kopija se izdeluje tedensko. Del podatkov pa se hrani kot dokumentacija v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Komitenti Nove KBM d.d. – TRR na daljavo.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obvezni podatki o komitentu so zbrani na osnovi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakona o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP – UPB -1), Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in Zakona o deviznem poslovanju. Neobvezni podatki so zbrani, če jih je komitent vpisal.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za povratno komunikacijo s stranko v primeru nedokončane prijave ali v primeru nepopolnih podatkov ter hrambo že vnesenih podatkov z namenom, da banka tako pridobljene podatke uporabi za pridobivanje manjkajočih podatkov od uporabnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obvezni podatki: ime, priimek, spol, naslov, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, elektronskinaslov, - številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, datum veljavnosti osebnega dokumenta, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, vrsta komitenta, davčna številka, davčni urad, davčna izpostava, namen otvoritve, paket ugodnosti, način dostave dokumentacije, poslovalnica, - neobvezni podatki: prenos poslovanja iz druge banke, storitve banke,.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov, Urad za preprečevanje pranje denarja, MF-Davčna uprava RS, sodišča, Stanovanjski sklad za varčevalno shemo, kreditni posredniki in EKO Sklad, javni zavod za namenske EKO kredite, SISBON, zavarovalnic,.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov je osnova za vnos v zbirko KOMITENTI Nove KBM d.d. - NOBIS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Upravljanje nasprotij interesov- Seznam povezanih oseb z zaposlenimi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu- (ZBan-2 Uradni list RS, št. 25/15), Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVop-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT), Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice : Uradni list RS, št. 73/15, Kodeks ravnanja Nove KM d.d., Pravilnik o upravljanju nasprotij interesov - Pr50
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatke bomo obdelovali za namen učinkovitega obvladovanja nasprotja interesov ter zmanjševanja korupcijskega in operativnega tveganja ter tveganja ugleda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve posameznega zaposlenega oz. do zaključka morebitnih pravnih postopkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku: - ime in priimek zaposlenega - organizacijska enota zaposlenega - informacija ali je z njim povezana oseba zaposlena v Novi KBM d.d. - način povezanosti zaposlenega in te osebe - ime in priimek povezane osebe - organizacijska enota, v kateri je povezana oseba zaposlena Podatek o dejavnosti: - vrsta dejavnosti - kraj opravljanja dejavnosti - opis del v okviru te dejavnosti Podatek o pravni osebi: -ime/ naziv -sedež/naslov -davčna/matična -šifra dejavnosti -opis del/funkcija Podatek o upravljalnem organu: -ime/naziv, naslov, sedež -dejavnost -funkcija
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v službi skladnosti poslovanja in v Sektorju za razvoj zaposlenih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omejen dostop. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci zaposleni v Službi skladnosti poslovanja. Podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM d.d. ter v zaklenjeni ognjevarni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Evidenca podatkov avtomatiziranega zaznavanja prevar

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o bančništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in pravne osebe - so uporabniki plačilnega prometa Nove KBM d.d. in zaposleni v Novi KBM d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaznavanje in preprečevanje prevar in goljufij na področju plačilnega prometa za pravne in fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Brez omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posamezniki: - ime in priimek zaposlenega, - organizacijska enota zaposlenega, - povezana oseba zaposlena v Novi KBM d.d. DA/NE - način povezanosti osebe in zaposlenega - ime in priimek povezane osebe - sorodstveno razmerje povezanih oseb. Pravne osebe: - številka TRR, - številka komitenta, - davčna številka, - naziv. Fizične osebe: - številka TRR, - ime in priimek, - kraj in datum rojstva, - stalno in začasno prebivališče s polnim naslovom - davčna številka, država bivanja.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostopi do aplikacije so ločeni po nivojih, ki so skladni z naravo dela uporabnika in so določeni s pristojnostmi. Dostop do podatkov je urejen preko programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede. Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu z dodeljenimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ažurira, arhivirani podatki pa se hranijo na ločeni lokaciji. Omogočeno je kasnejše ugotavljanje: - kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko, - kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni, - kdo jih je vnesel ali uporabljal. Ugotavljanje je možno za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Podatkovna baza sumov prevar

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o deviznem poslovanju, Zakon o bančništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in pravne osebe - uporabniki plačilnega prometa Nove KBM d.d. in zaposleni v Novi KBM d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje zbirke primerov suma prevar za namene odkrivanja in preprečevanja prevar in goljufij in obveščanje internih organov zaradi suma nedovoljenega ravnanja in organov pregona v primeru suma kaznivega dejanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z internim pravilnikom o arhiviranju - 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o posamezniku: - ime in priimek zaposlenega - organizacijska enota zaposlenega - informacija ali je z njim povezana oseba zaposlena v Novi KBM d.d. - način povezanosti zaposlenega in te osebe - ime in priimek povezane osebe – sorodstveno razmerje obeh oseb. Podatki o pravnih osebah – številka TRR, številka komitenta, davčna številka, naziv Podatki o fizičnih osebah – številka TRR -obvezni podatki; priimek, ime, kraj rojstva, prebivališče stalno, začasno in popolni naslov, davčna številka, država bivanja.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V skladu z Informacijsko varnostno politiko NKBM d.d., je dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki dovoljen le pooblaščenim bančnim delavcem. Dostop do podatkov je izveden preko izdelane programske rešitve, ki je sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Podatkovna zbirka se dnevno ažurira, nahaja se v hrambi na izločeni lokaciji. Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka podatkov se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Evidenca o prejemnikih pokojninskih nakaznic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prejemniki sredstev iz naslova ZPIZa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in vodenje gotovinskih izplačil pokojnin in drugih dajatev iz tega naslova.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države), številka upravičenca pri banki, številka upravičenca pri ZPIZu.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniško obdelani podatki se hranijo na različnih medijih za hranjenje in obdelavo podatkov, ki so skrbno nadzorovani in hranjeni v skladu s standardi IT in pogodbenih izvajalcev s katerimi ima banka podpisane pogodbe o vodenju in obdelavi podatkov, ki vsebujejo tudi določila o varstvu osebnih podatkov. Dostop do podatkov je urejen z sistemom pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. e-FURS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) ter Pravilnik o izvajanju ZdavP-2.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe, podjetniki in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz bančnih evidenc se v skladu z 39. členom ZDavP-2 in Skupnim navodilom FURS ZBS_GZS zbirajo in posredujejo Finančni upravi Republike Slovenije za namen davčnega nadzora, za vodenje postopkov davčne izvršbe in za vodenje postopkov odloga, odpisa ali obročnega plačila.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po posredovanju podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki o komitentu: davčna številka, številka TRR, številka pogodbe za depozite in varčevanja, prometi po TRR, promet po depozitu in varčevanju. Osebni podatki osebe pooblaščene za poslovanje preko TRR: davčna številka, naziv, naslov, poštna številka, država.
 • Uporabniki zbirke: Dostop do podatkov imajo bančni delavci s pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki – delavci banke v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Bančni delavci pri delu upoštevajo interne predpise na področju varovanja osebnih podatkov, predpise o varovanju dokumentarnega ter arhivskega gradiva, predpise o elektronskem podpisu ter elektronskem poslovanju ter v primeru podatkov, ki šteje kot davčna tajnost, upoštevajo predpise, ki urejajo davčno tajnost.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz bančnih evidenc se posredujejo na FURS v skladu z ZdavP-2.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

54. Shakespeare

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 25/2015 s spremembami), Zakon o davčnem postopku (ur. l. RS št. 117/2006 s spremembami), Zakon o sodiščih (Ur. l. RS št. 19/1994 s spremembami), Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 80/1999 s spremembami), Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS št. 63/1994 s spremembami), Zakon o prekrških (Ur. l. RS št. 7/2013 s spremembami), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS št. 36/2008 s spremembami), Zakon o finančni upravi (Ur. l. RS št. 25/2014), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ur. l. RS št. 56/2002 s spremembami), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ur. l. RS št. 126/2007 s spremembami), Zakon o sodnih taksah (Ur. l. RS št. 37/2008 s spremembami), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/2010 s spremembami), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (Ur. l. RS št. 58/2009 s spremembami), Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Ur. l. RS št. 91/2011 s spremembami), zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Ur. l. RS št. 68/2016) ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti banke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti kot fizične osebe, podjetniki in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz bančnih evidenc se zbirajo za namen posredovanj podatkov glede na poizvedbe komitentov po lastnih poslih, zapuščinah, poizvedbe sodišč, FURS-a, CSD-jev, Banka Slovenije, upnikov, stečajnih upraviteljev in policije ter drugi upravičenci v skladu z ustrezno pravno podlago.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov razen v primeru odredb zahtev policije v skladu s celotnim 156. členom ZKP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbirka vsebuje vse vrste osebnih podatkov, ki se nanašajo na fizične in pravne osebe, nekomitente in komitente banke ter njegove posle katere je banka obvezana posredovati upravičencem za pridobitev podatkov v skladu z ustrezno pravno podlago. Obvezni osebni podatki: ime, priimek, spol, stalni in začasni naslov prebivališča, številka osebnega dokumenta, izdajatelj osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, datum veljavnosti osebnega dokumenta, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, vrsta komitenta, davčna številka, matična številka, davčni urad, davčna izpostava, občina, spol, država bivanja, država tveganja, domicilna država, država rezidentstva za davčne namene, opcionalni naslov za obveščanje, če je drugačen od stalnega, vrsta komitenta, boniteta, klasifikacija, kategorija tveganja, politična izpostavljenost. Neobvezni osebni podatki: EMŠO, telefonska številka, GSM številka, št. faksa, e-naslov, uporabniško ime za elektronsko bančništvo, dekliški priimek za žensko, titula, stanovanjski status, šifra poklica, vir dohodka/sredstev, znesek sredstev, vir priliva, zakonski status, hobi, šola/univerza, leto vpisa, razred/letnik, stopnja izobrazbe, status zaposlitve, štev.vzdrževanih članov, št.indeksa (študenti), štev.vizuma oz. potnega lista za nerezidente, datum poteka za nerezidante, naziv delodajalca, štev. ZPIZ za upokojence, elektronsko bančništvo, naziv plačnika, davčna številka tujca, ID za DDV. Neobvezni podatki o vlogah in prometu po vlogah: številke, stanje in promet na denarnih računih, številke, stanje in promet na računih vrednostnih papirjev, številke in podatke o višini sredstev na varčevalnih računih, številke depozitov in stanja na depozitih, namen nakazil, prejemniki nakazil, podatki o izvršbah (blokadah po vlogah), številka kartice in poslovanje po plačilnih karticah, podatki o poslovanju po bankomatu, podatki o odobrenih garancijah, podaki o odobrenih krediti, podaki o odkupu terjatev Ostali neobvezni podatki: ip-računalnika ter evidenca prijav in odjav, podatki o imetniku sefa ter datum in čas pristopa ter pristopniku k sefu, naziv deponenta, številka osebnega dokumenta deponenta, datum pologa v depo, podatki o nakazilih in prejemkih preko Western Uniona.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v spremljavi poslovanja banke, pravni pisarni, oddelek za upravljanje fizične in informacijske varnosti ter upravičenci za pridobitev podatkov v skladu z ustrezno pravno podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v prostore banke je varovan z video nadzornim sistemom. V delovnem času in izven njega so zgradbe in poslovni prostori NKBM d.d. zaklenjeni in varovani. Dostop omogočen le delavcem z nalogom za delo. Vsi nosilci osebnih podatkov (pogodbe, papirne evidence, mikrofiš kartice, elektronski mediji...) so zaklenjeni v omarah. V skladu z Informacijsko varnostno politiko NKBM d.d., je dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki dovoljen le pooblaščenim bančnim delavcem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

55. Evidenca o stroških dela – KBS BANKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 111/2013 s spremembami), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, 26/2014 s spremembami), Zakon o tujcih (Ur. l. RS, št. 50/2011 s spremembami), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS. št. 47/2015), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 96/2012 s spremembami), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1192 s spremembami) ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe banke. Za potrebe statističnih analiz- identiteta delavcev ne sme biti razvidna. Za potrebe drugih zunanjih institucij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: matična številka, priimek in ime, slika, enotna matična številka, datum rojstva, kraj rojstva, spol, stalno bivališče(ulica, pošta, kraj, država, občina, krajevna skupnost), začasno bivališče(ulica, pošta, kraj, država, občina, krajevna skupnost), rezident, stan, prevoz na delo (avtobusna proga, cena za avtobusno progo, oddaljenost od bivališča, oddaljenost od prvega postajališča), državljanstvo, narodnost, ime očeta, ime matere, dekliški priimek, dekliški priimek matere, telefon v službi, telefon doma, mobilni telefon, elektronski naslov - poslovna enota, oddelek, stroškovna mesta, enota v sestavi, izplačilno mesto, delovno mesto, vrsta pogodbe, tarifni razred, plačilni razred, faktor ( iz delovnega mesta, iz napredovanja), karierna stopnica, faktor karierne stopnice, osnovna bruto plača, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno razmerje, izmensko delo, izplačilo plače na banko ( banka, poslovalnica, vrsta računa, številka računa, delež izplačila ( v %) ), redne ur, nadure, ure boleznin, bruto plača - obračunski podatki: tarifa prevoznih stroškov, obračun prehrane, članstvo v sindikatu, procent olajšave dohodnine, dopust, zadnja zaposlitev v podjetju, delovna doba pred zadnjim vstopom, skupna delovna doba - način obračuna, urne postavke: način obračuna urne postavke, osnovna urna postavka, postavka preteklega meseca, postavka preteklega leta, 3 mesečna postavka, bruto osnova za izračun plače, - plačila delavcem: naziv plačila ( dosežen fond ur, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije ( npr. ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilo plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, drugo), skupaj neopravljene ure z nadomestilo plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje ( npr. ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta ter dopusta za varstvo in nego otroka, očetovskega dopusta), neopravljene ure brez nadomestila plače, dosežen fond nadur, izmensko delo, deljen delovni čas, različni dodatki, nadomestila, poračuni, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, božičnica) - pripadajoč dopust ( zahtevnost dela in delovno dobo, deljen delovni čas, delo v izmeni, edinim skrbnikom otrok, za otroka do 15 let starosti, za nego družinskega člana invalida, za dopolnjenih 50 let starosti, invalidnost III. kategorije) - odtegljaji: številka dokumenta, datum dokumenta, mesec ( od/do), znesek odtegljaja, osnovna anuiteta, plačana anuiteta, ostanek, št. računa, račun za nakazilo, številka izračuna - obračunana plačila, obračunani prispevki, obračunani samoprispevki, obračunane članarine, obračunani odtegljaji, obračunane malice, obračunana dohodnina
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM in v kadrovsko-informacijskem sistemu ter v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

56. Seznam oseb v posebnem razmerju z banko v skladu s 149. členom ZBan-2

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe v posebnem razmerju z banko v skladu z drugo točko 149. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje 149. in 150. člena Zakona o bančništvu (ZBan-2) - obravnava tveganj pri poslovanju z osebami v posebnem razmerju z banko in poslovanje banke z osebami v posebnem razmerju z banko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, naziv oz. razmerje, rojstni datum oz. davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke (skrbnik skladnosti poslovanja, skrbnik za ustreznost in primernost članov uprave in nadzornega sveta ter ključnega kadra banke, uprava, nadzorni svet, člani kreditnega odbora, nadzorne inštiucije (Banka Slovenije, Evropska centralna banka)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Arhiv skrbnika za ustreznost in primernost članov uprave, nadzornega sveta in ključnega kadra banke (zaščitene omare - pod ključem).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

57. Evidenca o kandidatih za prijavo na prosta delovna mesta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013) ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: priimek, ime, prebivališče (naselje, občina), kontakt ( elektronski naslov ali mobilna telefonska številka) - datum prijave, - kandidiral na prostem delovnem mestu ( katerem delovnem mestu)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM in v kadrovsko-informacijskem sistemu ter v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

58. Evidenca o izrabi delovnega časa – KBS d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS št. 96/2012 s spremembami), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1192 s spremembami) ter drugi zakoni in podzakonski akti ter interni akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v banki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe banke. Za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za potrebe drugih zunanjih institucij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. člena in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniški obliki skladno z varnostno politiko Nove KBM in v kadrovsko-informacijskem sistemu ter v zaklenjenih prostorih, varovanih z alarmnimi napravami.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidence se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

59. Baza podatkov internetnega prometa in zunanje elektronske pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno): 126. člen Zakona o bančništvu (ZBan-2, Uradni list RS, št. 25/15), 4. in 6. poglavja Kodeksa ravnanja Nove KBM d.d., priporočila Evropske Centralne Bank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Novi KBM d.d., uporabniki poštnega naslova s končnico @nkbm.si ter službenih informacijskih sredstev in virov Nove KBM, uporabniki zunanjih elektronskih naslovov, ki so po elektronski pošti komunicirali z zaposlenimi v Novi KBM s končnico @nkbm.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preprečevanje oziroma zaznavanje odtekanja podatkov za namene obvladovanja tveganja za izgubo podatkov zaupne narave, poslovne skrivnosti, osebnih podatkov, intelektualne lastnine ter drugih podatkov banke, ki zahtevajo varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): I. Podatki o elektronski pošti in internetnem prometu: 1 leto II.Evidenca zahtev: v skladu z internim Pravilnikom o hrambi dokumentarnega gradiva - 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: I. Podatki o elektronski pošti: 1. službeni elektronski naslov pošiljatelja oz. prejemnika 2. eksterni elektronski naslov pošilljatelja oz. prejemnika 3. IP službene naprave 4. datum in ura elektronskega sporočila 5. zadeva elektronskega sporočila 6. morebitna priponka II. Podatki o internetnem prometu: 1. spletni naslov obiskane spletne strani 2. datum in ura, čas trajanja obiska 3. IP naslov službene naprave III. Podatki o predlagatelju zahteve v evidenci zahtev: 1. ime in priimek zaposlenega 2. organizacijska enota zaposlenega 3. osebni podatki zaposlenega, ki izhajajo iz zahteve (našteti pod točko I., II.)
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s poooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostopi do aplikacije je dvonivojski, kar pomeni da se zahteva hkratni dostop dveh pooblaščnih uporabnikov. Dostop do podatkov je izveden preko izdelane programske rešitve, ki je sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve). Pravico uporabe programske rešitve imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ažurira, nahaja se v hrambi na izločeni lokaciji. Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni, kdo je to storil, in sicer za obdobje ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja podatkov. Zbirka osebnih podatkov oziroma dokumentarno gradivo se hrani v prostorih Oddelka za upravljanje fizične in informacijske varnosti, v skladu z veljavno zakonodajo v posameznih postopkih obravnave oziroma v skladu z določili internih aktov (Pravilnik o hrambi dokumentarnega gradiva Pr15). Podatkovna zbirka se ažurira ob prejetih zahtevah in v času obdelave posamezne zahteve
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

60. Evidenca o strankah in poslovnih razmerjih Summit Leasing Slovenija d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): UREDBA (EU) št. 575/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (»CRR Uredba«), Zakon o bančništvu (ZBan-2), Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO), Zakon o varstu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene: i) poročanja o kapitalskih zahtevah in finančnih informacijah zneska skupne izpostavljenosti tveganju v skladu z UREDBO (EU) št. 575/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (»CRR Uredba«) v skladu z 92. členom in 99. členom CRR. ii) spremljanja in nadziranja skupne izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih v skladu z delom IV. CRR Uredbe. iii) izvajanja ukrepov po Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO) ter internimi pravili Nove KBM d.d. (OFAC liste ipd.). iv) napotitve kupcev in za ostale, predhodno dogovorjene dejavnosti skupnega trženja, ki izhajajo iz predhodno pridobljenih soglasij posameznikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katere so bili zbrani oz. do preklica posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.člen in 32.člen ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, državljanstvo, datum rojstva, stopnja tveganosti, datum vnosa komitenta, dejavnost fizične osebe, država, davčna številka, oznaka fizične osebe (PER), kratki naziv, klasifikacija komitenta, poštna številka, boniteta, št. komitenta, za namene neposrednega trženja še: telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema (integrirane rešitve) oz. preko programskih rešitev za dostop do teh podatkov (posamezne rešitve za vpoglede). Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema, ki podatke potrebujejo za zgoraj naveden namen obdelave. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

61. ZBIRKA PODATKOV REKLAMACIJ STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o trgu finančnih instrumentov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki so komitenti ali nekomitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe kvalitetnega reševanja pritožb strank z namenom ustreznega in pravilnega informiranja prave stranke o ravnanju banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o stranki - komitenti banke: davčna številka, EMŠO, št TRR, osebno ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, zaposlitev, tel. številka, davčna izpostava in urad, datum zadnjega pregleda, spol, politična izpostavljenost, kategorija tveganja, dejavnost stranke, datum otvoritve, klasifikacija, izdajatelj osebnega dokumenta, bonitetna ocena, izobrazba. Matični podatki o stranki - nekomitenti banke: osebno ime in priimek, naslov bivališča, telefonska številka, elektronski naslov. Številke aktivnih računov stranke.
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci, ki so pooblaščeni za dostop do podatkov na podlagi veljavnih pooblastil za obdelavo in reševanje reklamacij
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistena aplikacije Kontakti. Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

62. Zbirka podatkov strank in njihovih klicev (dohodnih in odhodnih)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o bančništvu, Zakon o trgu finančnih instrumentov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki so komitenti banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe kvalitetnega reševanja povpraševanj in reklamacij strank ter izvajanje klicnih akcij z namenom pospeševanje prodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matični podatki o komitentu: • Ime in priimek • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča • Številka kartice • Elektronski naslov • Številka računa • EMŠO • Davčna številka • Telefonska številka • Datum in kraj rojstva • številke aktivnih računov • Vsebina reklamacije • Vsebina odgovora na reklamacijo Matični podatki o nekomitentu: • Ime in priimek • Naslov stalnega ali začasnega prebivališča • Elektronski naslov • Telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Bančni delavci v klicnem centru, ki so pooblaščeni za sprejemanje dohodnih klicev in izvajanje odhodnih klicev (obdelava in reševanje reklamacij, povpraševanj, klicnih akcij).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je izveden preko izdelanih programskih rešitev, ki so sestavni del informacijskega sistema aplikacije Klicni center, aplikacije Kontakti, aplikacije CRK. Pravico uporabe teh programskih rešitev imajo uporabniki v skladu s svojimi pooblastili za dostop do informacijskega sistema. Podatkovna zbirka se dnevno ahivira, arhivirani podatki pa se nahajajo v hrambi na izločeni lokaciji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam