Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dom starejših Na fari
Sedež ali naslov: Na Fari 50
Poštna številka: 2391
Kraj: Prevalje
Matična številka: 1602608000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - Podatki o poškodovanem delavcu: poklic, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je pripetila nesreča; datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča; na delovnem mestu, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu, priimek in ime ter naslov o neposrednem vodji, priimek, ime in naslov o očividcvu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma in drugi uporabniki v skladu z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni Splošne službe doma, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Doma starejših Na fari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev uživalcev pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni Splošne službe doma, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Doma starejših Na fari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času; možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delo daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja, odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma, vodja računovodstva, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Doma starejših Na fari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, dekliški priimek, osebna številka, enotna matična številka občana, davčna številka, datum, kraj, občina rojstva, spol, državljanjstvo, številka vpisa v matično knjigo, stalno in začasno prebivališče, številka delovne knjižice, izpostava stalnega bivališča, izobrazba, banka, vrsta računa, številka računa, številka transakcijskega računa, delovno mesto, vrsta zaposlitve (za določen ali nedoločen čas), datum nastopa delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, napredovanje, opomba: invalid II. ali III. kategorije, stroškovno mesto, organizacijska enota, režim dela, datum nastopa refundirane bolniške, delovna uspešnost, popravek količnika, dodatni količnik za naziv, količnik za vodstveni dodatek, dodatek po individualni pogodbi, zmanjšanje osnove za dohodnino, delovna doba v državi, delovna doba v tujini, vrsta obračuna (redno zaposleni, javna dela, porodniški dopust, pripravnik, ni obračuna), odstotek ur delovne obveze, član ZVPSJU, identifikacijska številka člana ZVPSJU
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni Splošne službe doma, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Doma starejših Na fari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev institucionalnega varstva varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za poterbe doma pri vodenju postopkov in odločanje in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO; davčna številka, telefonska številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o zavezancih za plačilo storitev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci doma - vodja zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, fizioterapevt, delovni terapevt, socialna delavka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v jekleni, vodotesni in ognjevarni ter zaklenjeni omari v pisarni socialne delavke zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov Doma starejših Na fari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev zdravstvene nege
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, za izdelavo statističnih analiz, pooblaščeni delavci doma - vodja zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, soba, oddelek, negovalna in medicinska diagnoza, terapija kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko tehnični posegi, ortopedski pripomočki
 • Uporabniki zbirke: Ni podatka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni na posameznih oddelkih doma, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O DIJAKIH, ŠTUDENTIH IN DRUGIH ZAPOSLENICIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni po podjemni pogodbi, upokojenci po pogodbi o začasnem ali občasnem delu, člani Sveta zavoda, študenti, dijaki (delo na podlagi študentske napotnice, obvezna praksa, praktično usposabljanje z delom), programi aktivne politike zaposlovanja, usposabljanje na delovnem mestu (rehabilitandi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Doma starejših Na Fari, za posredovanje podatkov pooblaščenim Študentskim servisom, avtorskim agencijam, zavodom in organizacijam.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, spol, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, prebivališče, datum začetka opravljanja dela, datum prenehanja opravljanja dela, poklic, šolska izobrazba, številka tekočega računa, zneski bruto in neto izplačil.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma starejših Na Fari.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni tajništva, posebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni omari, v pisarni vodje finančno računovodske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavku 5. člena ZVOP-1 ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA OBISKOVALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stanovalci in njihovi obiskovalci (svojci, znanci) Doma starejših Na Fari.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Doma starejših Na Fari.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, kraj bivanja, datum obiska, obiskan stanovalec, razmerje do stanovalca, ki je obiskan.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Doma starejših Na Fari.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni tajništva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavku 5. člena ZVOP-1 ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: UPORABNIKI STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe službe pomoči na domu. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, spol, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana, telefonska številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, poklic, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerju članov do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku oz. pooblaščencu, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o plačniku storitve, podatki o zavezancih za plačilo storitve, datum pričetka izvajanja storitve, datum zaključka izvajanja storitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Ur.l. RS,št. 86/04, 113/05, 51/07, 67/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni mapi, pisarni socialne delavke - koordinatorke izvajanja storitve »pomoč na domu«, kodiran dostop v računalniško bazo podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavku 5. člena ZVOP-1 ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODI ZARADI IZVAJANJA VIDEONADZORA V DOMU STAREJŠIH NA FARI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74., 75., in 77. člen ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OBISKOVALCI, STANOVALCI, ZAPOSLENI V DOMU STAREJŠIH NA FARI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZARADI VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA TER VAROVANJA POSLOVNIH SKRIVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno): NAJDLJE 1 LETO, NATO SE AVTOMATSKO BRIŠEJO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKOV IZ 30. IN 32, ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: POSNETEK POSAMEZNIKA (SLIKA), DATUM POSNETKA, ČAS POSNETKA, št. KAMERE, LOKACIJA KAMERE.
 • Uporabniki zbirke: ODGOVORNA OSEBA, POOBLAŠČENA OSEBA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O IZVAJANJU VIDEONADZORA: Dostop do arhiva posnetkov in pravico pregledovanja posnetkov imajo samo direktorica Doma in pooblaščena oseba. Dostop do nastavitev VNS je varovan s posebnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam