Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Na Loko 2
Naziv ali firma: VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 1271229000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81.a, 82.a, 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto, pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek (tudi dekliški) in ime, spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti (akt o sistemizaciji delovnih mest), razpis delovnega mesta, sklep o izbiri kandidata, pogodba o zaposlitvi, delovni čas u urah na teden, zaposlenost za določen/ nedoločen čas, zaposlenost s krajšim delovnim časom, status invalida, status upokojenca, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, odločba o plači, sklep o letnem dopustu, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, strokovna usposobljenost, vloga za izvolitev v naziv, sklep senata o imenovanju komisije, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi v naziv, doba izvolitve, habilitirano področje, predlog za napredovanje, sklep o napredovanju, delavčev delovni čas in njegova izraba, tedenska pedagoška obveznost, opravljene ure po mesecih, letni dopust in njegova izraba, odsotnost zaradi strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnost zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o delovni ter zavarovalni dobi, poprejšnje soglasje za dopolnilno delo, soglasje za sklenitev pogodbe o delu, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, podatki o bruto plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo), podatki o izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, regres za letni dopust), podatki o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod RS za zaposlovanje, Davčni urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zasotpnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Osebni karton študenta na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskega študija (redni študij, izradni študij), vpisani v študijski program, ki ga izvaja visoka šola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občanov, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, študijski program, način študija ter drugi podatki po posebnih predpisih, podatki o zaposlitvi, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskega študija (redni študij, izredni študij) vpisani v študijski program, ki ga izvajaj šola
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občanov, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, naslov diplomskega dela/naloge in ime ter naziv mentorja, način študija ter drugi podatki v posebnih predpisih, datum zagovora, ocena zagovora diplomskega dela/naloge, zaporedna številka.
 • Uporabniki zbirke: - Statistični urad Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Baza uporabnikov Knjižnice šole

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15. člen Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci šole, študentje, zunanji uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe knjižničnega dela in za zavarovanje knjižničnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbrišejo eno leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno in začasno bivališče, izobrazba, zaposlitev ali šola.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časovm, ko v njih ni zaposlenih. Podatki se nahajajo v računalniku, dostopni so preko programske opreme COBISS/Izposoja in COBISS/Izpisi. Dostop je možen zgolj preko osebnega gesla v knjižnici in IZUMu kot vzdrževalcu programske opreme. Organizacijsko in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS, št.56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so utrpeli poškodbo pri delu ali jim je bila ugotovljena poklicna bolezen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, Ime in priimek poškodovanca, datum nezgode, kraj nezgode, vrsta poškodbe, bolniški stalež. V prijavo poškodbe pri delu se vpisujejo podatki o poškodovancu, o poškodbi na delu, o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je poškodovanca pregledal, mnenje inšpektorja dela.
 • Uporabniki zbirke: Statistični urad RS, Inšpektorat RS za delo, policija, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca prijavljenih študentov za vpis in vpisanih študentov na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje dodiplomskega študija (redni študij, izredni študij).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca prijavljenih študentov za vpis se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, evidenca vpisanih študentov se hrani trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, spol, ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občanov, državljanstvo, podatki o vpisu, podatki o bivanju in prehrani med študijem, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, študijski program, podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prijavljenih študentov za vpis in vpisanih izrednih študentov na podiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izredni študentje podiplomskega študija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih izrednih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca prijavljenih študentov za vpis se hrani do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov, evidenca vpisanih študentov se hrani trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, spol, ime in priimek študenta ( za študentke tudi dekliški priimek), datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, enotna matična številka občana, državljanstvo, podatki o vpisu, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, študijski program, podatki o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81.a, 82.a, 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime (tudi dekliški priimek), spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, davčna številka, kraj dela, poklic, izobrazba, delovno mesto, opisi del in nalog ter odgovornosti (akt o sistemizaciji delovnih mest), razpis delovnega mesta, sklep o izbiri kandidata, pogodba o zaposlitvi, delovni čas v urah na teden, zaposlitev za določen/ nedoločen čas, zaposlitev s krajšim delovnim časom, statu invalida ali upokojenca, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, odločba o plači, sklep o letnem dopustu, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, strokovna usposobljenost, vloga za izvolitev v naziv, sklep senata o imenovanju komisije, poročilo komisije, soglasje senata, sklep o izvolitvi v naziv, doba izvolitve, habilitirano področje, predlog za napredovanje nepedagoških delavcev, sklep o napredovanju nepedagoških delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Vsa dokumentacija se nahaja v posebni kovinski ognjevarni omari, ki se sproti zaklepa. Do nje imajo dostop le pooblaščene osebe. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16., 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS 73/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki tuje listine o izobraževanju, ki vložijo zahtevo za priznavanje tujega izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Da se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno ime, spol, državljanstvo. Podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katre je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino. Podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Vsa dokumentacija se nahaja v posebni kovinski ognjevarni omari, ki se sproti zaklepa. Do nje imajo dostop le pooblaščene osebe. Evidence v elektronski obliki so dostopne le pooblaščenim osebam- z osebnim geslom. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Osebni karton študenta na podiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu ( Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izredni študenti podiplomskega študija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občina rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, EMŠO, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, študijski program, način študija ter drugi podatki po posebnih predpisih, podatki o zaposlitvi, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena na podiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izredni študenti podiplomskega študija.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta, spol, način študija, letnik študija, datum izpita, podatki o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter ocena, dosežena na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci referata za študentske zadeve. Po dokončanju študija se vsa dokumentacija hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS, št.56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na šoli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek zaposlenega, delovno mesto, datum zadnjega zdravniškega pregleda, datum predvidenega naslednjega zdravniškega pregleda, zdravstvene omejitve, kategorija invalidnosti. Priloge, ki so del evidence: napotnica na zdravniški pregled, zdravniško spričevalo, odločba o priznani invalidnosti.
 • Uporabniki zbirke: Medicina dela, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole, do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci s pomočjo osebnega gesla. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS, št. 56/99).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, ime in priimek, delovno mesto, datum teoretičnega usposabljanja in datum preizkusa znanja, datum veljavnosti preizkusa znanja. Priloga, ki je del evidence: potrdilo o teoreičnem in praktičnem usposabljanju in preizkusu usposobljenosti za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Izvajalec teoretičnega usposabljanja in teoretičnega preizkusa usposabljanja, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena na dodiplomskem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81., 82., 83. in 84. člen Zakona o visokem šolstvu ( Ur. l. RS, št. 100/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti dodiplomskega študija (redni študij, izredni študij) vpisani v študijski program, ki ga izvaja šola.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje visokošolske dejavnosti visokošolskega zavoda in uresničevanje pravic vpisanih študentov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidence se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta, spol, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatki o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter ocena, dosežena pri izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci v referatu za študentske zadeve. Vsa dokumentacija se hrani v zaklenjeni kovinski arhivski omari. Do podatkov v elektronski obliki dostopajo le pooblaščeni delavci v referatu s pomočjo osebnega gesla. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Seznam raziskovalcev in projektov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (25. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Načrtovanje politike ter izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime raziskovalca, rojstni podatki, spol, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, prebivališče, podatki o naslovu, kjer raziskovalec opravlja raziskovalno oziroma razvojno dejavnost, podatki o zaposlitvi, podatki o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter vsa dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Prostori se zaklepajo tudi med delovnim časom, ko v njih ni zaposlenih. Do dokumentacije imajo dostop le pooblaščeni delavci šole. Organizacijski in logistično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje zaupnih in osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih podatkov in osebnih podatkov ter o varstvu dokumentarnega gradiva, ki ga je dne 25.11.1999 sprejel Senat Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Elektronska evidenca prihodov in odhodov zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, čas prihoda na delo, čas odhoda na malico in prihoda z malice, čas službenega odhoda in prihoda, nadure, odhod z dela, odhod na službeno potovanje, medfazni odhod, odhod k zdravniku, dopust, privaten odhod, koriščenje ur, najava službenega odhoda, najava bolniške, najava porodniškega dopusta, najava plačanega dopusta, najava neplačanega dopusta, najava suspenza, najava vojaških vaj, neopravičen izostanek, saldo ur, najava letnega dopusta, najava koriščenja ur, izredni dohod.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Do podatkov imajo dostop le zaposlene osebe, ki imajo za to posebno pooblastilo. Dostop je možen le preko osebnega gesla na računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam