Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Abanka d.d.
Sedež ali naslov: Slovenska 58
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5026024000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Sklepanje poslovnega razmerja in zavarovanje s premoženjem poroka – krediti in garancije pravnim osebam, podjetnikom, zasebnikom

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 390. a člen Zakon o bančništvu (ZBan-1) - 83. člen Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT); - Izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki je porok za zavarovanje kredita oziroma garancije gospodarski družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega razmerja, ugotavljanje višine in zavarovanje terjatev banke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po poplačilu kredita oziroma prenehanju veljavnosti garancije
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - stalno ali začasno prebivališče in država; - datum, kraj rojstva, država in državljanstvo; - vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta; - davčna številka; - specifikacija nepremičnin in premičnin, katerih lastnik je; - osebni račun – številka; - EMŠO
 • Uporabniki zbirke: - odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje; - urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Akceptanti kartičnih produktov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja; izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so lastniki in direktorji pravnih oseb, oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost, ter fizične osebe, ki vodijo javna podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija in izvrševanja pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju veljavnosti pogodbe o sprejemanju plačilnih kartic.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 29.-35. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/2004), razen omejitev pravic posameznika iz 36.člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; Naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, kraj, poštna številka in država); Datum, kraj in država rojstva; Davčna številka; Vrsta in številka osebnega dokumenta; Naziv izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta od-do; Podpis identificirane osebe.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Mobilno bančništvo (ABAMOBI COM)

 • Pravna podlaga (neobvezno): * 83. člen Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; * izvrševanje pogodbenega razmerja (uporaba Abamobi, Abamobi com); * osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe ter njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, zasebniki, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega razmerja in s privolitvijo stranke za namen statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se od izteka veljavnosti pogodbenega odnosa s stranko hranijo še 10 let v elektronski obliki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (Velja tako za uporabnika storitve, kot za njegovega morebitnega zakonitega zastopnika.)  ime;  priimek;  davčna številka;  stalni naslov;  pošta in kraj stalnega naslova;  država stalnega naslova; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva;  številka mobilnega telefona;  elektronski naslov;  vrsta osebnega dokumenta;  številka osebnega dokumenta;  izdajatelj osebnega dokumenta;  datum izdaje osebnega dokumenta;  datum veljavnosti osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: * odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; * na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; * varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; * preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; * omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; * Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Življenjsko zavarovanje (življenjsko zavarovanje z varčevanjem, življenjsko zavarovanje za primer smrti, naložbeno življenjsko zavarovanje, enkratno naložbeno zavarovanje in življenjsko zavarovanje kreditojemalcev)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so zavarovalci, zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in obnavljanje zavarovanj, podpora strankam, pomoč pri izvajanju zavarovanj – pregledovanje neplačanih premij, opominjanje, obračun provizije,zagotavljanje časovne vrste vplačil na polico življenjskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo toliko časa, kolikor časa traja poslovni odnos s stranko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zavarovanca in zavarovalca: ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov stalnega bivališča, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, organ, ki je izdal dokument, e-naslov (ni obvezen podatek), telefonska številka (ni obvezen podatek). Splošni podatki: številka zavarovalne police, zavarovalna doba, valuta, način plačevanja premije (trajni nalog, položnica, ostalo), frekvenca plačevanja premije, Podatki o zavarovalnih vsotah in zavarovalnih premijah: zavarovalna premija za osnovno življenjsko zavarovanje, zavarovalna premija za dodatno nezgodno zavarovanje, zavarovalna premija za dodatno zavarovanje kritičnih bolezni, premija za dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini, skupna zavarovalna premija.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Plačilne kartice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu; - 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; - osebna privolitev posameznika; - izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki plačilnih kartic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja in poslovanje s plačilno kartico.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo trajno. V primeru reklamacije se podatki hranijo 10 let po zaključenem reklamacijskem postopku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 29.-35. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/2004), razen omejitev pravic posameznika iz 36. člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o kontaktni osebi pri pravni osebi (ime, priimek, telefon, telefaks, elektronska pošta); - podatki o zakonitem zastopniku (ime, priimek); - ime, priimek, datum rojstva spol, davčna številka, slika; - osebni dokument (številka dokumenta, datum izdaje, izdajatelj dokumenta po upravnih enotah); - državljanstvo, EMŠO; - sorodstveno razmerje z uporabnikom osnovne kartice, zakonski stan, število vzdrževanih družinskih članov, stopnja izobrazbe, poklic; - stalno prebivališče(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj); - začasno prebivališče(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj); - naslov za pošiljanje izpiskov prometa pravnim in fizičnim osebam (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj); - naslov za pošiljanje kartice in osebne številke (PIN) - številka telefona, številka GSM, elektronska pošta; - delodajalec,delovno mesto, zaposlitev, delovna doba, letni izredni dohodki; - potrdilo o povprečnih izplačilih na osebnem oziroma transakcijskem računu; - številka kartice.
 • Uporabniki zbirke: - Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - Urad RS za preprečevanje pranja denarja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so zavarovalci in zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled in obnavljanje zavarovanj, podpora strankam, pomoč pri izvajanju zavarovanj – pregledovanje neplačanih premij, opominjanje, obračun provizije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo toliko časa, kolikor časa traja poslovni odnos s stranko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; spol; naslov; EMŠO, datum in kraj rojstva; krvodajalec (Da/Ne), št. kartice zdravstvenega zavarovanja; davčna številka; telefonska številka; e-naslov; vrsta, številka, datum in kraj izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta; zavarovalna premija; delodajalec; zavarovalnica, pri kateri ima sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje; datum začetka zavarovanja; datum zaključka zavarovanja; zavarovalna doba; frekvenca plačevanja; način plačila; popust na premijo.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Vrednostni papirji

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 390 a. člen Zakona o bančništvu (Ur.list RS št. 07/1999, 59/2001, 55/2003, 110/2003, 42/2004, 104/2004 in 131/2006); - 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.list RS št. 79/2001 in 59/2002) in financiranju terorizma (Ur.list RS št.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so sklenile pogodbeno razmerje iz naslova poslovanja z vrednostnimi papirji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnova za vzpostavitev poslovnega razmerja in odprtja trgovalnega računa, za zagotavljanje ažurnih podatkov, zato se izvajajo obdelave dnevno, mesečno in letno.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let v elektronski obliki, po zaključeni zadnji transakciji sklenjene pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov razen omejitev pravic posameznika iz 36. člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/naziv pravne osebe, ki je sklenila poslovno razmerje ali je zastopnik oz. pooblaščenec osebe, ki je sklenilo poslovno razmerje*; Naslov, elektronski naslov*; Država rezidence*; Davčni zavezanec, davčna številka*; EMŠO/matična številka; Rojstni podatki za fizično osebo: datum, kraj, država; Podatki o osebnem dokumentu fizične osebe: vrsta, številka, izdajatelj; Številka registrskega vložka in sodišče, pri katerem je vpisana pravna oseba; Podatki o dejavnosti pravne in fizične osebe: opis, številka dejavnosti, sektorizacija; Številka telefona, telefaksa; Izobrazba in poklic fizične osebe; Delodajalec in delovno mesto fizične osebe; Osebni oziroma transakcijski račun; Izkušnje pri poslovanju z vrednostnimi papirji; Namen v zvezi z naložbami v vrednostne papirje; Razlog sklenitve poslovnega razmerja. Podatki, ki so označeni z zvezdico se iznašajo iz države.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Transakcijski račun pravnih oseb in s.p.-jev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o bančništvu (Zban-2); Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS); Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ); Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1); Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP); Zakon o davčnem postopku (ZDavP); izvrševanje pogodbenega razmerja; osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki pravnih oseb, prokuristi pravnih oseb in samostojnih podjetnikov, nosilci dejavnosti samostojnega podjetnika ali zasebnika, ki imajo poslovni transakcijski račun pri Abanki in pooblaščene osebe za poslovanje po poslovnih TRR.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke; posredovanje podatkov v Register transakcijskih računov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; zagotavljanje jamstva vlog.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po zaprtju računa v elektronski obliki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv ter stalno in/ali začasno prebivališče osebe, ki opravlja samostojno dejavnost ter ime in priimek, stalno in/ali začasno prebivališče pooblaščene osebe, naziv oz. ime in priimek ter stalno prebivališče dejanskih upravičencev sredstev po skrbniških in fiduciarnih računih; davčna številka osebe, ki opravlja samostojno dejavnost; podatek o davčnem rezidentstvu osebe, ki opravlja samostojno dejavnost; davčna številka pooblaščenih oseb za poslovanje po TRR pravne osebe, podjetnika ali zasebnika; številka telefona in telefaksa osebe, ki opravlja samostojno dejavnost ter številka telefona in telefaksa pooblaščene osebe za poslovanje po TRR pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov; datum in kraj rojstva osebe, ki opravlja samostojno dejavnost ter datum in kraj rojstva pooblaščene osebe za poslovanje po TRR pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov; vrsta, izdajatelj, registrska št. in veljavnost osebnega dokumenta osebe, ki opravlja dejavnost in pooblaščene osebe za poslovanje po TRR pravnih oseb, podjetnikov in zasebnikov; številka transakcijskega računa; ime in priimek zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe; stalno oz. začasno prebivališče zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe; datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe; vrsta, izdajatelj, registrska št. in veljavnost osebnega dokumenta zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe; davčna številka zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe; podatek o državljanstvu zakonitega zastopnika in pooblaščene osebe.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Elektronsko bančništvo (ABACOM in ABANET COM)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT); izvrševanje pogodbenega razmerja (Uporaba elektronske banke Abacom in spletne banke Abanet com).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija in izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let v elektronski obliki, po zaključeni zadnji transakciji sklenjene pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek; - stalno prebivališče (naslov, kraj ,pošta država); - datum, kraj in država rojstva; - davčna številka; - vrsta in številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje, izdajatelj in veljavnost osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Krediti prebivalstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 390. člen Zakona o bančništvu; 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; osebna privolitev posameznika; izvrševanje pogodbenega razmerja (Kreditne pogodbe).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kreditojemalec, soplačnik pri odplačilu kredita, porok, zastavitelj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija, izvrševanja pogodbenega razmerja in na podlagi osebnega soglasja statistične obdelave, segmentacija strank, obde
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, če pogodbeno razmerje ni bilo sklenjeno; 10 let po izteku pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki kreditojemalca oz. soplačnika: ime; priimek; spol; datum in kraj rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; telefonska številka (doma, v službi, mobilni telefon); elektronska pošta; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje in datum veljavnosti osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; prebivališče, čas trenutnega prebivališča; bivališče, stan; zaposlitev (status); stopnja izobrazbe;; številka, promet in stanje osebnega in transakcijskega računa;, številka, promet in stanje deviznega osebnega računa v Abanki; številke, ročnosti in stanja varčevalnih računov v Abanki; številka plačilne in kreditne kartice izdane v Abanki; številka TRR; številka osebnega računa in deviznega osebnega računa v drugi banki; skupno stanje vseh kreditov pri Abanki in kreditov pri Abanki, zavarovanih pri določeni zavarovalnici; rednost poravnavanja dosedanjih obveznosti v Abanki (brez zamud / z zamudo do 30 dni / z zamudo nad 30 dni); višina in datum izteka odobrene prekoračitve na osebnem računu; namen kreditiranja; podatki o nepremičnini (št. parcele, vložna številka, katastrska občina); pri prošnji za stanovanjski kredit vrsta investicije; površina stanovanjske enote; število družinskih članov, ki uporabljajo ali bodo uporabljali stanovanjsko enoto; število vzdrževanih članov; višina lastnih sredstev, znesek kreditov drugih bank in vrste ter zneski ostalih virov sredstev za investicijo; pri prošnji za kredit, ki jo separatno obravnava zavarovalnica, podatki o lastništvu nepremičnin, premičnin, vrednostnih papirjev ali ostalih oblik premoženja, sklenjeno osebno življenjsko ali rentno zavarovanje (številka police, višina zavarovalne vsote in naziv zavarovalnice), višina že obstoječih zadolžitev in zadolžitev solastnikov z roki vračil ter imena, priimki in lastniški deleži solastnikov; pri stanovanjskem kreditu za popačilo kredita v drugi banki še podatke o rednosti poravnavanja obveznosti.  Dodatni osebni podatki zaposlenega kreditojemalca oz. soplačnika: izplačevalec osebnih prejemkov; številka delavca pri izplačevalcu osebnih prejemkov; poklic; delovno mesto; podatki o tem, ali je zaposlen za nedoločen čas, ali mu ne preti odpoved ali prenehanje delovnega razmerja in ali ni na čakanju; podatek o tem, ali je zaposlen za določen čas in če je, obdobje zaposlitve; višina neto mesečne plače v zadnjih treh mesecih (neto plača za redno delo, dodatek za invalidnost in dodatki iz pogojev dela ter stalnosti); višina odtegljajev od mesečne plače zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodni prepovedi; številka računa in naziv banke, kamor prejema redne mesečne prilive iz naslova plače; višina zadnjih 6 rednih mesečnih prilivov iz naslova plače; višina odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov; vrste in višine dodatnih virov zaslužka (najemnine, rente, honorarji); pri prošnji za stanovanjski kredit, ki jo separatno obravnava zavarovalnica, trajanje obstoječe zaposlitve in trajanje prejemanja plače na zadnjo izbrano banko. V primeru, da je kreditojemalec zaposlen v tujini še podatke iz delovne vize, prilivih na račun v Abanki v preteklih 12-ih mesecih in podatke iz zadnjih treh plačilnih list. V primeru, da je kreditojemalka oz soplačnica na porodniškem dopustu še potrdila o višini nadomestila za porodniški dopust za zadnje tri mesece in potrdilo o višini odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec (s strani Centra za socialno delo).  Dodatni osebni podatki upokojenca kreditojemalca oz. soplačnika za kredit: firma, sedež in matična številka izplačevalca pokojnine; številka upokojenca pri izplačevalcu pokojnine; višina pokojnine, varstvenega dodatka, republiške priznavalnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja in dodatka k tuji pokojnini v zadnjih dveh mesecih; davek, če ga prosilec plačuje; višina odtegljajev zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodnih prepovedi; višina odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov; višina zadnjih 6 rednih mesečnih prilivov iz naslova pokojnine.  Dodatni osebni podatki kreditojemalca oz. soplačnika za kredit, ki je prejemnik rente, najemnine ali honorarja: višina in rok prejemanja rente, najemnine ali honorarja; znesek priliva na račun pri banki iz naslova rente, najemnine ali honorarja za zadnji mesec; višina odtegljajev iz naslova kreditov.  Dodatni osebni podatki kreditojemalca oz. soplačnika za kredit, ki je samostojni podjetnik ali druga oseba, ki samostojno opravlja poklic in ima pri Abanki aktiven transakcijski račun: neto osnova, od katere plačuje prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za zadnjih 12 mesecev; predhodne zadolžitve; potrdilo o plačanih davčnih obveznostih; višina odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti; podatki iz bilance stanja, podatki iz izkaza poslovnega izida. V primeru, da je kreditojemalka oz. soplačnica na porodniškem dopustu še neto osnovo, od katere je plačevala prispevke zadnjih 12 mesecev pred nastopom porodniškega dopusta in potrdilo o višini odtegljajev iz naslova administrativnih in sodnih prepovedi za zadnji mesec (s strani Centra za socialno delo).  Dodatni osebni podatki kreditojemalca oz. soplačnika za kredit, ki je kmet: “pri kmetu, ki se mu odmerja davek od katastrskega dohodka”: podatki o kmetijskem zemljišču; letna osnova, od katere je bil odmerjen davek iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti – katastrski dohodek; pri kmetu, ki se mu odmerja davek po dejanskem dohodku, ostanek neto dohodka preteklega leta in odmerjeni davek iz kmetijske dejavnosti, potrdilo o plačanih davčnih obveznostih, potrdilo zadruge ali druge organizacije o vrednosti odkupa pridelkov, promet po TRR in podatki o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti ter kreditodajalcu; pokojnina; status kmeta; neto osnova, od katere se plačuje prispevek za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje.  Dodatni osebni podatki kreditojemalca, ki je študent: potrjena izjava štipenditorja o višini štipendije in datum veljavnosti.  Dodatni osebni podatki kreditojemalca oz. soplačnika, ki je zobozdravnik oz. zdravnik specializant: podatki iz Odločbe o začetku specializacije. - Računalniško obdelani podatki kreditojemalca oz. soplačnika:; EMŠO; priimek; ime; poštna številka, kraj, ulica in hišna številka bivališča; datum in kraj rojstva; matična številka izvajalca upravno izplačilne prepovedi; številka delavca pri izplačevalcu osebnih prejemkov. - Osebni podatki ponudnika poroštva: ime; priimek; datum in kraj rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča; telefonska številka; vrsta osebnega dokumenta; registrska številka, izdajatelj, kraj in datum izdaje osebne izkaznice ali potnega lista; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; zaposlitev; višina in datum izteka odobrene prekoračitve na osebnem računu; višina odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov.  Dodatni osebni podatki zaposlenega ponudnika poroštva: firma, sedež, telefonska in matična številka izplačevalca osebnih prejemkov; številka delavca pri izplačevalcu osebnih prejemkov; poklic; delovno mesto; podatki o tem, ali je zaposlen za nedoločen čas, ali mu ne preti odpoved ali prenehanje delovnega razmerja in ali ni na čakanju; podatek o tem, ali je zaposlen za določen čas in če je, obdobje zaposlitve; višina neto mesečne plače v zadnjih treh mesecih (neto plača za redno delo, dodatek za invalidnost in dodatki iz pogojev dela in stalnosti); višina odtegljajev od mesečne plače zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodnih prepovedi.  Dodatni osebni podatki upokojenega ponudnika poroštva: firma, sedež in matična številka izplačevalca pokojnine; številka upokojenca pri izplačevalcu pokojnine; višina pokojnine, varstvenega dodatka, republiške priznavalnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja in dodatka k tuji pokojnini v zadnjih dveh mesecih; davek, če ga ponudnik poroštva plačuje; višina odtegljajev zaradi kreditnih obremenitev, upravno izplačilnih in sodnih prepovedi; višina zadnjih 6 rednih mesečnih prilivov iz naslova pokojnine. - Računalniško obdelani osebni podatki poroka: enota banke; partija; EMŠO; priimek; ime. - Osebni podatki ponudnika zastavitelja depozita, ki je varščina: EMŠO; priimek; ime; poštna številka, kraj, ulica in hišna številka bivališča; datum in kraj rojstva; podatki o depozitu. - Računalniško obdelani osebni podatki zastavitelja depozita, ki je varščina: enota banke; partija; EMŠO; priimek; ime; poštna številka, kraj, ulica in hišna številka bivališča; datum in kraj rojstva; podatki o depozitu. - Osebni podatki ponudnika ostalih zastav: EMŠO; priimek; ime; poštna številka, kraj, ulica in hišna številka bivališča; datum in kraj rojstva; davčna številka, specifikacija lastništva enote vzajemnih skladov stranke po pristopnih izjavah (pristopna izjava, vzajemni sklad, skupno število enot, enote iz katerih terjatve so zastavljene, proste enote, vrednosti enot, zastavni upnik, datum vpisa zastave, datum pogodbe, ki je pravna podlaga za zastavo, vrednost terjatve, ki je zavarovana z zastavo), podatki iz police za naložbeno življenjsko zavarovanje ter podatki o premoženju na naložbenem računu in izbranih investicijskih skladih, podatki o premoženju, lastnini in vrednosti nepremičnine, premičnine, vrednostnih papirjev ali drugih oblik premoženja. - Računalniško obdelani osebni podatki zastavitelja: enota banke; partija; EMŠO; priimek; ime; poštna številka, kraj ulica in hišna številka bivališča, datum in kraj rojstva, ter podatki o zastavljenih terjatvah oziroma zastavljenemu premoženju. - Vsebina reklamacijskega zahtevka.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške in notarske pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; Zavarovalnica v skladu s pogodbo o zavarovanju kreditov; Klirinško depotna družba (KDD); Družbe za upravljanje (DZU-ji) po pogodbah o poslovnem sodelovanju; Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. AIII Vzajemni pokojninski sklad Abanke

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.list RS št. 79/2001 in 59/2002) in financiranju terorizma (Ur.list RS št. 60/2007); izvrševanje pogodbenega razmerja; osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci in upravičenci iz zavarovanj; zakoniti zastopnik in kontaktna oseba delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega razmerja, identifikacija.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o zakonitem zastopniku delodajalca: ime, priimek; - Podatki o kontaktni osebi delodajalca: ime, priimek, telefon, elektronski naslov; - Podatki o zavarovancu: ime, priimek, spol, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, pošta, datum rojstva, delovna doba na dan sklenitve pogodbe, telefon, el.naslov, poklic/izobrazba/stopnja izobrazbe; - Podatki o premiji: višina premije, način plačila premije; - Način obveščanja zavarovanca in naslov za pošto zavarovanca; - Podatki o upravičencu za primer smrti med plačevanjem premije za dodatno starostno pokojnino: ime, priimek, naslov, pošta, datum rojstva, davčna številka; - Podatki o pogodbi: št. pogodbe, številka osebnega računa člana.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Mehke informacije v registru FIOS

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki želijo posredovati navedene podatke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo toliko časa, kolikor časa traja poslovni odnos s stranko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen omejitev pravic posameznika iz 36. člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prosti čas stranke (članstva, hobiji, potovanja, ostalo); stanovanje (lastniško, najemno, živi pri sorodnikih, ostalo); lastništvo nepremičnin (hiša, zemljišče, stanovanje, počitniška hiša, ostalo); zaključena izobrazba; poklic; zakonski status in število članov v gospodinjstvu; sorodstveno razmerje z družinskim članom, status in leto rojstva družinskega člana; zdravje; premoženje (avtomobil, jadrnica/čoln/jahta, umetnine, vrednostni papirji, ostalo); informacije o zanimanju za določene storitve banke; informacije o nakupnih in varčevalnih namerah.
 • Uporabniki zbirke: Abanka Vipa d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Otroški varčevalni račun s knjižico, varčevalni račun, depoziti (evrski in devizni), rentno varčevanje, namensko varčevanje, NSVS Nacionalna stanovanjska varčevalna shema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT); 337. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) izvrševanje pogodbenega razmerja; osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: varčevalci, ki želijo vezati prosta sredstva pri banki, ter njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave: vršijo se dnevne, mesečne in letne obdelave glede na vsebino produktov, ročnost in proces dela povezani s sklenitvijo in izvajanjem teh pogodb. Na podlagi osebne privolitve se uporabljajo tudi za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let v elektronski obliki po izteku sklenjenega pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen omejitev pravic posameznika iz 36.člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; stalno prebivališče in država; začasno prebivališče in država; vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in veljavnost osebnega dokumenta; datum, kraj rojstva in država ter državljanstvo, EMŠO; davčna številka; informacija o dejavnosti stranke;izobrazba; razlog sklenitve poslovnega razmerja; naziv delodajalca oz. izplačevalca dohodka; telefonska številka, naslov elektronske pošte, naslov prejemanja izpiskov; podatek o tem ali odpira varčevanje pooblaščenec ali zakoniti zastopnik podatki za DURS poročanje: država, sklep DURS in njegova veljavnost.
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; posebni davčni urad RS; Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirajo se podatki za sledeče skupine: vse osebe, ki se nahajajo pred oz. vstopajo v bančne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja banke; preprečevanje, odkrivanje, razkrivanje, dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 29.-35. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/2004), razen omejitev pravic posameznika iz 36. člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetki.
 • Uporabniki zbirke: drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.59/1999, 57/2001 in 86/2004); odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Poškodbe pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci banke, ki so zboleli ali se poškodovali, prijavitelji ter očividci nesreče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Prijava inšpekciji za delo - Za obračun nadomestila osebnega dohodka; - Za analize nezgod pri delu in priprava ukrepov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Identifikacijski podatki o poškodovancu: priimek in ime, državljanstvo, spol, EMŠO, davčna številka, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ure dela na dan poškodbe, naslov bivališča stalnega in začasnega, občina bivanja; - Podatki o nezgodi poškodovanca:datum in ura nezgode, kraj nezgode, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, aktivnost v času nezgode, povzročitelj poškodbe, podatki o nudenju prve pomoči, bolniški stalež; - Podatki o prijavitelju poškodbe: Ime in priimek, delovno mesto; - Poročilo osebnega zdravnika: priimek in ime zdravnika, šifra zdravnika, zdravstvena ustanova ki izdaja poročilo, diagnoza poškodbe, šifra poškodbe, vzrok poškodbe, vrste bolezni in zdravstvenih težav poškodovanca; - Podatki o očividcu in njegov naslov; - Podatki o neposredni vodji ter njegov naslov;
 • Uporabniki zbirke: - Lečeči zdravnik, zdravnik medicine dela - Inšpekcija dela - Zavod za zdravstveno zavarovanje; - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Povezane osebe z Abanko

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so povezane z družbo za upravljanje in fizične osebe, ki se štejejo za povezane z družbo za upravljanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trimesečna obdelava (usklajevanje podatkov) zaradi upoštevanja omejitev poslovanja s povezanimi osebami. Podatke smo dolžni posredovati investicijskim skladom in družbam za upravljanje, banki skrbnici ter Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju opravljanja dejavnosti družbe za upravljanje, podatki, ki se nanašajo na posamezno osebo, ki se šteje za z družbo za upravljanje povezano osebo, pa se izbrišejo iz seznama po 10 letih od prenehanja po
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - stalno prebivališče; - davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidence s kadrovskega področja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o dohodnini (Zdoh-2), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o varstvu pri delu (ZVZD), Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS št 87/02), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Pravilnik o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov (Ur. l. RS 25/08), Zakon o davčnem postopku (ZDavP), Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov od pravnih oseb, Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci banke; delavci, zaposleni preko agencije za zagotavljanje dela; dijaki in študentje; štipendisti banke; družinski člani; posamezniki, ki imajo osnovo za izplačilo po določeni vsebini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelovanje kadrovskih evidenc po različnih sklopih: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem oz. za opravljanje dela za banko, urejanje pravic in obveznosti iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, urejanje pravic in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, statistična raziskovanja, uporaba fotografij v internih aplikacijah, uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, obdelava in posredovanje kadrovskih evidenc z namenom dokumentiranja, planiranja in analiziranja delovnih aktivnosti povezanih z delavci, obdelovanje evidenc za potrebe izvajanja predhodnih preventivnih ter usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih pregledov v skladu z zakonom, obdelovanje pravic iz naslova varstva pri delu in požarne varnosti, za potrebe praktičnega izobraževanja študentov in dijakov, obdelovanje podatkov o bivših delavcih, obdelovanje evidenc iz naslova delovne uspešnosti, vodenja letnih razgovorov z zaposlenimi, obdelovanje podatkov iz naslova pogodb o delu in avtorskih pogodb, za potrebe funkcionalnega izobraževanja in izobraževanja delavcev ob delu, evidenca personalnih map zaposlenih (ročna), za potrebe kadrovskega štipendiranja, za izvajanje aktivnosti povezanih s pridobitvijo Certifikata družini prijazno podjetje, za potrebe reševanja škodnih dogodkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 1) Podatki o zaposlenih: matična številka, ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, priimek ob rojstvu, kraj rojstva, država rojstva, občina rojstva, državljanstvo, davčna številka, davčni urad, oznaka spola, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, številka transakcijskega računa, rezident, 2) Podatki o izobrazbi: poklic, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, smer izobrazbe, naziv izobraževalne institucije, datum pridobitve izobrazbe, 3) Podatki o zaposlitvi: vrsta delovnega razmerja, datum opravljanja pripravniškega izpita, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, podatek ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog oz. način prenehanja delovnega razmerja, delovna doba do zaposlitve v banki, delovna doba v banki in njenih pravnih prednicah, zavarovalna in pokojninska doba, razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, podatki o delovnem dovoljenju (tujci), 4) Podatki o delovnem mestu: naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil delovno razmerje, organizacijska enota, stroškovno mesto, datum pričetka dela na delovnem mestu, tarifni količnik delovnega mesta, stopnja napredovanja, skupni tarifni količnik, 5) Podatki o delovni dobi: podatki o zavarovalni, pokojninski in dokupljeni dobi, podatki o predhodnih zaposlitvah, 6) Fotografije zaposlenih, 7)Podatki o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, davki na izplačane plače, ostali stroški dela 8) Podatki o članstvu: podatek o članstvu v sindikatu, podatek o članstvu blagajne vzajemne pomoči, podatek o članstvu v športnem društvu, podatek o vključitvi v kolektivno nezgodno zavarovanje. 9) Uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja: vrsta invalidnosti, datum začetka invalidnosti, stopnja invalidnosti, telesna okvara, kronična bolezen, nega težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe. 10) Podatki o izrabi delovnega časa za posameznega delavca: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, 11) Preventivni zdravniški pregledi: vrsta zdravniškega pregleda, datum opravljenega zdravniškega pregleda, veljavnost preventivnega pregleda, 12) Usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkus praktičnega znanja, datum opravljenega usposabljanja, datum veljavnosti usposabljanja, 13) Varstvo družinskih članov: vrsta odsotnosti (materinski, starševski dopust, očetovski dopust, nega ožjega družinskega člana), trajanje dopusta oz. odsotnosti, 14) Podatki o izobraževanju: program izobraževanja, izvajalec, trajanje izobraževanja, stroški izobraževanja, 15) Podatki o letnem dopustu: število dni letnega dopusta, 16) Podatki o delovni uspešnosti: ocena delovne uspešnosti za ocenjevalno obdobje, vsebina letnega razgovora, 17) Podatki o dodatnem zdravstvenem zavarovanju: številka sklenjene police, višina premije, 18) Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ): upravičenec (ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka, davčni urad), datum sklenitve – vstopa v PDPZ, datum izstopa, višina premij, način plačevanja premije, številka sklenjene police PDPZ, 19) Evidenca poškodb pri delu: podatki o poškodovancu, čas opravljanja dela delovnega mesta, na katerem je bil poškodovan, kdaj in kje je nastala poškodba, opis nezgode, podatki o očividcu (ime in priimek), 20) Vzdrževani družinski člani: ime in priimek, letnica rojstva, davčna številka, status družinskega člana – sorodstveno razmerje, 21) Avtorska pogodba/pogodba o delu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno / začasno prebivališče, vrsta dela, obdobje sklenitve, višina honorarja, račun za nakazilo honorarja, 22) Evidenca študentskega dela: ime in priimek, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, davčna številka, vrsta dela, urna postavka, število opravljenih ur oz. čas dela in višina plačila 23) Obvezna delovna praksa dijakov in študentov: ime in priimek, stalno/začasno prebivališče, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, številka osebnega dokumenta, trajanje obvezne delovne prakse, izobraževalna ustanova, višina nakazila regresa za prehrano, številka računa za nakazilo regresa. 24) Štipendisti banke: ime in priimek, stalno/začasno prebivališče, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka in izpostava, smer in letnik, višina štipendije, trajanje štipendiranja, 25) Zaposleni preko agencije za zagotavljanje delavcev: ime, priimek, datum rojstva, naslov, spol, podatki o izobrazbi, podatki o delovnem mestu, kraj opravljanja dela, čas dela, tarifni količnik, razlog sklenitve delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z zakonom in pooblaščeni delavci banke, odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Elektronsko bančništvo (ABANET, ABASMS)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 83. člen Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; - izvrševanje pogodbenega razmerja (uporaba Abanet in Abasms); - osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Domače in tuje fizične osebe ter njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki in zasebniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija stranke in s privolitvijo stranke za namen statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se od izteka veljavnosti pogodbenega odnosa s stranko hranijo še 10 let v elektronski obliki.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (Velja tako za uporabnika storitve, kot za njegovega morebitnega zakonitega zastopnika.) ime; priimek; datum rojstva; kraj in država rojstva; davčna številka; stalni naslov; pošta in kraj stalnega naslova; država stalnega naslova; začasni naslov; pošta in kraj začasnega naslova; država začasnega naslova; naslov za prejemanje pošte pošta in kraj naslova za prejemanje pošte telefon doma; telefon na delovnem mestu; številka mobilnega telefona; mobilni operater; elektronski naslov; vrsta osebnega dokumenta; številka osebnega dokumenta; izdajatelj osebnega dokumenta; datum izdaje osebnega dokumenta datum veljavnosti osebnega dokumenta zaposlitev dejavnost.
 • Uporabniki zbirke: - odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Seznam preklicanih kvalificiranih digitalnih potrdil (javni overitelji)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Osebe, izključene iz jamstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): 310. člen Zakona o bančništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, katerih vloge niso zajamčene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence oseb, katerih vloge so izključene iz zajamčenih vlog in poročanje Banki Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po izplačilu vseh vlog vlagatelju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; stalno prebivališče; EMŠO; datum rojstva; davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - Banka Slovenije - odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. »Moja Abanka« – spletni portal Abanke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci spletnega portala Abanke, ki želijo posredovati navedene podatke za uporabo zaščitenih vsebin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija stranke in s privolitvijo stranke za namen statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanja E-biltena in/ali E-novic Abanke
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo do odjave registriranega uporabnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime, priimek, naslov e-pošte, GSM številka, področje ki stranko zanima, datum rojstva, spol, število družinskih članov, izobrazba, okvirna višina osebnega prihodka, poklic, uporaba e-bančništva. Poslovni podatki o stranki: davčna številka firme, okvirna pravno organizacijska oblika (vrsta organizacije), okvirno število zaposlenih v firmi, okvirni letni prihodek firme, pretežno poslovanje firme.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Abanke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Poslovanje z osebnimi računi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), Zakon o bančništvu (ZBan-2), Zakon o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o izvršbi in zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki osebnih računov, njihovi zakoniti zastopniki, skrbniki, pooblaščenci in menični upniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke; Posredovanje podatkov v Register transakcijskih računov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; S privolitvijo stranke za namen možnosti hitrejšega obveščanja, bolj učinkovitega reševanja reklamacij, statističnih obdelav, segmentacije, raziskav nakupnega obnašanja, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, preučevanja tržnega potenciala in razvoja novih storitev, ostalih tržnih raziskav, obveščanja strank o morebitnih napakah pri storitvah, pošiljanja ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev in razpisov v oglaševalske namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pridobljeni podatki se hranijo deset let po prenehanju poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; Stalno prebivališče (ulica, številka,poštna številka, kraj in država); Začasno prebivališče (ulica, številka,poštna številka, kraj in država); Datum, kraj rojstva in država ter državljanstvo; Vrsta, številka, izdajatelj, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta; Davčna številka, tuja davčna številka; Dejavnost stranke (status, naziv delodajalca oz. izplačevalca rednih prilivov, položaj v zaposlitvi); Namen in predvidena narava poslovnega razmerja ( predviden vir sredstev in znesek mesečnih prihodkov, namen uporabe računa, predviden znesek gotovinskih transakcij, vrste transakcij, razlog odprtja računa v RS); V katerem imenu uporabnik odpira račun (v svojem imenu, kot zakoniti zastopnik ali skrbnik); Telefonska številka; Naslov elektronske pošte; Naslov za prejemanje izpiskov; EMŠO; Ali je oseba rezident ZDA za davčne namene in davčna številka rezidenta ZDA; Davčna rezidentstva za davčne namene (država in davčna številka); Potrdilo pristojnega davčnega organa o davčnem rezidentstvu; FATCA status; Status rezidentstva po davčni zakonodaji (država, sklep, FURS-a in datum veljavnosti sklepa); Enotno delovno dovoljenje za prebivanje in delo, osebno delovno dovoljenje ali pogodba o zaposlitvi pri delodajalcu s sedežem v RS, če uporabnik skladno z veljavno zakonodajo za opravljanje dela v Sloveniji delovnega dovoljenja ne potrebuje in bivalno dovoljenje.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; Zavarovalnica; Finančna uprava RS; Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; Družbe v večinski lasti banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Register transakcijskih računov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Skrbništvo in administrativne storitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT); osebno soglasje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakoniti zastopniki pravnih oseb, ki so sklenile pogodbo v povezavi s skrbništvom in administrativnimi storitvami.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija zakonitih zastopnikov, izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let v elektronski obliki, po zaključeni zadnji transakciji sklenjene pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zakonitega zastopnika, naslov, kraj in država bivališča; davčna številka, davčni urad; EMŠO; vrsta in številka dokumenta, izdajatelj in veljavnosti osebnega dokumenta; datum rojstva, kraj in država rojstva; izobrazba, delovno mesto, delodajalec, dejavnost; številka osebnega računa; telefon doma, telefon na delu, elektronski naslov, povezane osebe.
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Skupine povezanih oseb-krediti pravnim osebam

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o bančništvu – 163. člen v povezavi s 30. členom - Izvrševanje pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki je povezana s pravno osebo, ki je z banko sklenila kreditno in/ali garancijsko pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave: ugotavljanje višine izpostave banke do posamezne skupine povezanih oseb in upoštevanje omejitev izpostave, poročanje Banki Slovenije o veliki izpostavljenosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po poplačilu kredita oziroma prenehanju veljavnosti garancije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Stalno bivališče, - Davčna številka, - Način povezave.
 • Uporabniki zbirke: - Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Obračun plač in drugih prejemkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46.člen Zakona o delovnih razmerjih izvrševanje pogodbenega razmerja; 4., 6., 7., 12., 13., člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: •Delavci, ki imajo sklenjeno delovno razmerje, ter druge osebe, ki prejmejo izplačila v obliki drugih prejemkov. •Družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevno, mesečno, letno.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obračuni plač in drugih prejemkov – trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •Ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče, občina bivališča; rojstni podatki, državljanstvo, zakonski stan •EMŠO, davčna številka, davčna izpostava; •Delovna doba; •Dejanska in zahtevana kvalifikacija delavca; •Številka osebnega računa. •Podatki o delovni uspešnosti , osebni oceni, tarifnem količniku, stopnji napredovanja, podatki o delovnem mestu, oblika delovnega razmerja, delovni čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, razlog za prenehanje delovnega razmerja •Podatki o višini osebnega dohodka in drugih prejemkov iz dela •Podatki o obremenitvah mesečne plače zaradi administrativnih, sodnih in drugih prepovedi •Zdravstveno stanje delavca: invalidnost, boleznina, poškodba, nega družinskega člana •Varstvo družinskih članov: porodniški dopust, očetovski dopust, posvojitveni dopust, •Podatki o vzdrževanih družinskih članih: priimek in ime, davčna številka, leto rojstva, sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: •Pooblaščeni delavci v Službi računovodstva, Področje informatike in bančne tehnologije, Pravni službi; •Vsi delavci, ki imajo z geslom dovoljen dostop do baz podatkov FIOS; •Odvetniška pisarna, ki zastopa banko za navedeno področje; •Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Posebni davčni urad RS, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov; •Zunanje revizorske službe •Urad RS za preprečevanje pranja denarja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja (Ur.list RS št. 79/2001 in 59/2002); •Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.59/1999, 57/2001 in 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; •Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; •Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; •Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. •Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Trgovanje z državnimi vrednostnimi papirji na primarnem trgu

 • Pravna podlaga (neobvezno): izvrševanje pogodbenega razmerja; osebno soglasje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in zastopniki in kontaktne osebe pravni oseb, ki želijo trgovati ali imeti naložbo v državne vrednostne papirje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 5 let po zaključku naročila v pisni obliki na navedenem obrazcu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/Naziv pravne osebe; EMŠO, matična številka; Številka telefona in faksa; Številka transakcijskega računa; Številka trgovalnega računa pri KDD; Šifra skrbnika pri katerem je trgovalni račun odprt; Davčna številka; Oznaka vrednostnega papirja; Količina in cena vrednostnega papirja, datum avkcije; Višina nakazane kupnine; Ime in priimek zastopnika in kontaktne osebe pravne osebe;
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; organi, pristojni za nadzor vrednostnih papirjev; Urad RS za preprečevanje pranja denarja; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca izdanih faktur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku, Zakon o DDV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Abanki, zunanji uporabniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računa
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let - Zakon o davčnem postopku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke v Službi IT in splošnih poslov in Službi računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Fizične osebe – stranke odvisnih družb, ki niso stranke Abanke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki niso stranke Abanke, a so stranke odvisnih družb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov za trimesečno izračunavanje kapitalske zahteve za kreditno tveganje in poročanje Banki Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju sodelovanja stranke z odvisno družbo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - stalno prebivališče; - davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o dejanskih lastnikih pravnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): * 137. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) * 2. člen Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA * Izvrševanje pogodbenega razmerja, * Na podlag določil III. poglavja 4. dela Zakona o davčnem postopku
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dejanski lastniki pravnih oseb ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, s katerimi ima banka že sklenjeno poslovno razmerje ali bo sklenila poslovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave: pregled stranke v skladu z ZPPDFT-1 in FATCA
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju veljavnosti poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * Ime in priimek; * Stalno in začasno prebivališče; * Datum rojstva; * Državljanstvo; * Višina lastniškega deleža ali oblika nadzora; * Tip lastništva – posredno ali neposredno; * Rezident ZDA (zavezanec za plačilo davkov ZDA); * Državljan ZDA; * Davčno rezidentstvo za davčne namene (država in davčna številka); * Politično izpostavljena oseba; * Podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
 • Uporabniki zbirke: * Na podlagi izrecne zahteve, uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; * Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; * Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; * Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; * Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; * Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Posnetki telefonskih razgovorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebno soglasje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirajo se podatki za sledeče skupine: zvočni posnetki klicev na določene telefonske številke banke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje oseb in premoženja banke - dokaz vsebine dogovor med banko in stranko po telefonu; - preprečevanje, odkrivanje, razkrivanje, dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 29.-35. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/2004), razen omejitev pravic posameznika iz 36. člena navedenega zakona.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočni posnetki.
 • Uporabniki zbirke: drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.59/1999, 57/2001 in 86/2004); odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. SISBON - slovenski informacijski sistem bonitet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (Zban-2), Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1), Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Pogodba o uporabi SISBON sklenjena med Banko Slovenije in Abanko d.d.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki z banko sklenejo pogodbo o vodenju transakcijskega računa z rednim limitom, pogodbo o izrednem limitu, kreditno pogodbo, pogodbo o uporabi kreditnih kartic, kartic za nakup na obroke ali kartic z odloženim plačilom ali kot porok pristopijo k pogodbam, ki jih druge fizične ali pravne osebe sklepajo z banko ter osebe, za katere je banka prejela izvršljiv sklep o izvršbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sistem izmenjave informacij je elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb. Sistem je vzpostavljen za namene učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja v zvezi s sklepanjem in izvajanjem kreditnega posla s fizično osebo ter vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolženosti fizičnih oseb. Banka mora v skladu z 10. in 11. členom ZPotK-2 oceniti kreditno sposobnost fizične osebe potrošnika na osnovi te zbirke osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): matični podatki o komitentu: 4 leta po zaključku ali ukinitvi zadnje obveznosti (posla) oziroma 4 leta po prijave smrti posameznika, matični podatki o poslih: • čas hranjenja podatkov: 4 leta po zaključku ali ukinitvi posla, poslovni podatki , ki vplivajo na potek posla: • čas hranjenja podatkov: 4 leta po zaključku ali ukinitvi posla, poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo: • čas hranjenja podatkov: 4 leta po zaključku ali ukinitvi posla
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Matični podatki o komitentu • davčna številka • osebno ime • datum in kraj rojstva • naslov stalnega prebivališča • naslov začasnega prebivališča • podatki o osebnem stečaju ( o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti ). - Matični podatki o poslih • vrsta posla (osebni računi z odobrenim rednim ali izrednim limitom, redni limit, izredni limit, krediti, kreditne kartice, kartice z odloženim plačilom, kartice za nakup na obroke, poroštva drugim, izvršba, izterjava) • datum sklenitve posla • oznaka valute • znesek ob odobritvi • znesek anuitete oz. obroka • vrsta anuitete oz. obroka • odplačilna doba • datum zapadlosti • podatki o moratoriju • datum vnosa posla v SISBON - Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla • odplačilo dolga • predčasno poplačilo • znesek neodpačanega dela obveznosti • sprememba zneska limita po kartici • nakup na obroke • sprememba odplačilne dobe • sprememba anuitete ali obroka • konec izvršilnega postopka - Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo • odpoved posla zaradi neplačila dolga • datum nastanka zamude • znesek obveznosti s katerim je oseba v zamudi • blokiranje transakcijskega računa ali kartice • deblokiranje transakcijskega računa ali kartice
 • Uporabniki zbirke: Člani sistema v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru in drugi dajalci kreditov v skladu z veljavnim Zakonom o potrošniških kreditih, ter ostale osebe v skladu z veljavnimi predpisi Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe člana sistema in druge osebe v skladu veljavnimi predpisi in sicer v naslednjih primerih: - ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za kreditodajalca ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, - reklamacij komitenta, - izterjave zapadlih obveznosti, - posodabljanje njegovih matičnih podatkov, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; - Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; - Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; - Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V sistem SISBON so vključeni tudi podatki o osebnem stečaju, podatkovni vir je Center za informatiko na vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

31. Poslovanje s sefi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma; izvrševanje pogodbenega razmerja; osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki sefa in njihovi pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija stranke, izvrševanje pogodbenega razmerja in s privolitvijo stranke za namen statistične obdelave, segmentacije, obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo toliko časa, kolikor časa traja poslovni odnos s stranko.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; stalno prebivališče in država; začasno prebivališče in država; datum, kraj rojstva in država ter državljanstvo; vrsta, številka, izdajatelj in datum izdaje dokumenta; davčna številka; telefonska številka; naslov elektronske pošte; datum veljavnosti osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. Nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika; izvrševanje pogodbenega razmerja; 108. člen Zakon o dohodnini.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci nagradnih iger.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba nagradne igre.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, e-naslov; telefon/GSM, datum rojstva, status študenta oz. dijaka (samo za nagradne igre, vezane na storitev osebni račun Akeš), spol, komitent Abanke, za nagrajence še davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema;varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov;Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. Evidenca o neregistrirani skupnosti etažnih lastnikov – krediti etažnim lastnikom

 • Pravna podlaga (neobvezno): * 83. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) Izvrševanje pogodbenega razmerja * 68. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Etažni lastniki s katerimi bo banka sklenila poslovno razmerje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave: pregled stranke v skladu z ZPPDFT in izvrševanje pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 10 let po prenehanju veljavnosti poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * Ime in priimek; * Stalno prebivališče/Začasno prebivališče; * Številka stanovanja; * Davčna številka; * Datum in kraj rojstva.
 • Uporabniki zbirke: * Na podlagi izrecne zahteve, uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; * Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; * Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; * Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; * Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; * Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. Podatki iz naslova izvajanja poslov s plemenitimi kovinami

 • Pravna podlaga (neobvezno): * Izvrševanje pogodbenega razmerja za prodajo/odkup plemenitih kovin * Identifikacija stranke na podlagi 83.člena ZPPDFT.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z banko sklenejo pogodbo za prodajo/odkup plemenitih kovin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po določilih ZPPDFT 10 let od sklenitve poslovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: * Ime in priimek; * Stalno prebivališče / Začasno prebivališče; * EMŠO; * Davčna številka; * Številka osebnega dokumenta; * Kraj izdaje osebnega dokumenta * Datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: * Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; * Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, ob osebni privolitvi posameznika ali po pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; * Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; * Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; * Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; * Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. Podatki iz zahtev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ker je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vložijo zahtevo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odgovori na zahteve za dostop do informacij javnega značaja, dokazno gradivo za morebitne sodne postopke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let od vložitve zahteve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (Velja tako za uporabnika storitve, kot za njegovega morebitnega zakonitega zastopnika.) *ime; *priimek; *stalni naslov; *pošta in kraj stalnega naslova; *država stalnega naslova; *elektronski naslov;
 • Uporabniki zbirke: *odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; *na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; *varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; *preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; *omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; *Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. Podatki iz zahtev posameznika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ker je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vložijo zahtevo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odgovori na zahteve na podlagi 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, dokazno gradivo za morebitne sodne postopke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let od vložitve zahteve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (Velja tako za uporabnika storitve, kot za njegovega morebitnega zakonitega zastopnika.) *ime; *priimek; *stalni naslov; *pošta in kraj stalnega naslova; *država stalnega naslova; *elektronski naslov; *osebni podatki vsebovani v zahtevi ali v odgovoru na zahtevo
 • Uporabniki zbirke: *odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje; *na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; *varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; *preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; *omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; *Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. Delniška knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji banke - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Delničarji banke - vpogledi v arhivske podatke
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna arhiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica stalnega prebivališča, pošta, kraj pošte, država, davčna številka, EMŠO, številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke, FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. Naročanje tečajnih list na spletni strani BC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki za prejem tečajnih list po E pošti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje tečajnih list naročnikom
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica pošiljanja naročniku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni podatek: elektronski naslov, Neobvezni podatek: podjetje, ime in priimek, naslov, kraj, telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, opream, (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. Uporabniki elektronskega bančništva BCnet

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki elektronskega bančništva BCnet
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določanje dostopov in pravic na elektronsko bančništvo BCnet
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prekinitvi uporabe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, naslov podjetja, telefonska številka v podjetju, E naslov v podjetju, Ime, Priimek, osebna davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke področja elektronskega bančništva za pravne osebe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. Plačilne kartice - sprejem plačilnih kartic na prodajnih mestih (BC)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT), - identifikacija pooblaščenih oseb pogodbene stranke ob vzpostavitvi poslovnega razmerja z banko, pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščenci pogodbenih strank, ki z banko sklepajo pogodbe za sprejem plačilnih kartic na prodajnih mestih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje osebnih podatkov pooblaščenih pogodbenih strank za morebitna poročanja po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju poslovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in primek, naslov, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, vrsta in številka osebnega dokumenta, naziv delovnega mesta, status zaposlitve, razlog za sklenitev poslovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni uporabniki aplikacije za plačilne kartice v banki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo je prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijkih omrežjih; omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. Spremljava reklamacij v aplikaciji TESW

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, Zakon o varstvu potrošnikov, pisna privolitev posameznika ob tem, ko poda reklamacijo v banki
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke - fizične osebe in samostojni podjetniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Rešitev zahtevka, ki ga je v banko posredoval komitent, vpogledi v arhivske podatke
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od rešenega zahtevka in posredovanega odgovora stranki
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Bančna številka, osebno ime in priimek komitenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kontakt komitenta (telefon ali E mail) številka računa na katerega se zahtevek nanaša
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci za reševanje reklamacij
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. Plačilne kartice - izdaja BC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu, pisna privolitev komitenta, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki plačilnih kartic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen razviden iz podpisanih vlog za izdajo kartice. Odobravanje in vodenje podatkov o karticah za namene obdelave kartic in procesiranje plačilnih transakcij s karticami
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s pravilnikom o načinu hrambe dokumentarnega gradiva (Banka Koper). V skladu spravilnikom o načinu hrambe dokumentarnega gradiva (10 let po preteku oz. prekinitvi poslovnega razmerja)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, (ulica, poštna številka, kraj) telefonska številka, davčna številka, EMŠO, državljanstvo, podatki o številki TRR, spol, osebni dokument (vrsta,številka, kraj in datum izdaje), status (zaposlen, upokojenec, samostojni podjetnik, kmet, drugo), naziv delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Registrirani uporabniki aplikacije za plačilne kartice v banki, pogodbeni obdelovalci podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. Neposredno trženje po elektronski pošti BC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje ponudbe po elektronski pošti
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po preteku trženjske akcije
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime fizične osebe, elektronski naslov, datum prijave, posredovano obvestilo, (vrednost: Da ali NE), bančna številka komitenta, IP naslov prijavitelja
 • Uporabniki zbirke: Delavci po organizacijskih enotah, na podlagi dodelitev dostopov do aplikacije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

44. Evidenca kupcev stanovanj BC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik, osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci najemniških stanovanj Banke Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev pogodbenega razmerja za nakup stanovanja, izdaja faktur za obročno odplačilo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajna arhiva za pogodbo, 10 let za fakturo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka,matična številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

45. Snemanje pogovorov storitve Halo banke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke, ki uporabljajo storitve Halo banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dokazno gradivo o oddanih naročilih strank, sklenjenih poslov in reševanje reklamacij
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s splošnimi pogoji se zvočni zapisi hranijo 1 leto od datuma nastanka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, poštna številka, kraj) , telefonska številka, fax številka, imetniški računi (OR, poslovni račun), računi na katerih je stranka pooblaščena, uporabniško geslo za dostop do storitve, preverjanje identifikacije s pomočjo naključnega para vprašanje – odgovor, podatki o naročilu storitve
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki sprejemajo telefonske klice in ostali zaposleni skladno s pooblastili
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

46. Zvočni zapisi sej ter prepisi zvočnega zapisa sej nadzornega sveta in komisij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, osebna privolitev poročevalcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta in uprave banke, vabljeni na sejo nadzornega sveta in komisij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
 • Rok hrambe (neobvezno): Seje nadzornega in seje komisij: 15 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, funkcija, službeni naslov
 • Uporabniki zbirke: Člani Nadzornega sveta, člani Uprave banke, Poslovni sekretar oziroma zapisnikar, Služba notranje revizije, Služba za skladnost poslovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

47. Evidenca SONI – seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naloženih priporočilih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni banke, člani organov vodenja in nadzora ter zunanje fizične osebe, ki imajo dostop do notranjih informacij banke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Seznam SONI je namenjen nadzoru Agencije za trg vrednostnih papirjev nad morebitnimi zlorabami notranjih informacij pri trgovanju s finančnimi instrumenti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od zadnje spremembe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, firma, stalno prebivališče, sedež, davčna številka, matična številka, redna zaposlitev, delovne, poklicne ali druge naloge/dolžnosti, pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge / dolžnosti, razlog uvrstitve na seznam / razlogi za dostop do notranjih informacij, vrsta notranje informacije, datum pridobitve dostopa do notranje informacije, način in nivo dostopa do notranje informacije, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do notranje informacije, datum sestave seznama oseb, datum zadnje spremembe vsebine seznama, datum do katerega se hrani seznam, navedba odgovorne osebe za sestavo seznama in podpis.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, pooblaščeni za vodenje seznama, Agencija za trg vrednostnih papirjev (na njihovo zahtevo)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

48. Evidenca poslovnih partnerjev BC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSSP), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe po TRR, zakoniti zastopniki, dejanski lastniki, izvršbe, cenilci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje TRR pravnih in civilno-pravnih oseb, evidenca pooblaščenih oseb po TRR pravnih in civilno-pravnih oseb, evidenca zakonitih zastopnikov, vodenje kategorije tveganosti po ZPPDFT, vodenje izvršb, centralna evidenca zavarovanj
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas ko je račun aktiven ter 10 let po zaprtju TRR (originalni izvodi pogodbene dokumentacije ter na off line mediju)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, vrsta, številka, izdajatelj ter datum veljavnosti osebnega dokumenta, telefonska številka, elektronski naslov, razlogi za odpiranje računa, šifra in opis relacije, datum veljavnosti relacije, datum ukinitve relacije, % lastništva, znesek lastništva, država stalnega prebivališča, naslov in država začasnega prebivališča, država rojstva, država izdaje dokumenta, dovoljenje za bivanje od-do
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

49. Evidenca psiho-metričnih testov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prijavijo na objavljeno (interno ali eksterno) prosto delovno mesto in so izbrani za postopek psiho-metričnega testiranja; zaposleni, ki so za potrebe kariernega razvoja izbrani za postopek psiho-metričnega testiranja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelovanje evidenc strokovne službe za potrebe internega in eksternega kadrovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, rezultati testiranja
 • Uporabniki zbirke: Pogodbeni izvajalec, pooblaščeni delavci banke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

50. Evidenca prehodov zaposlenih in obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev, Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci banke, zaposleni v banki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, izvajanje reda v prostorih banke
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek obiskovalca, podjetje (recepcija), datum vstopa, ura vstopa in izstopa, evidentiranje prehodov zaposlenih med prostori
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci banke za urejanje pogodbenega odnosa z zunanjem izvajalcem varovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

51. Osebe v posebnem razmerju z banko

 • Pravna podlaga (neobvezno): 149. člen v povezavi s 150. členom Zakona o bančništvu Zban-2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizična oseba, ki je v posebnem razmerju z banko
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o osebah v posebnem razmerju z banko.
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo vsaj 5 let po prenehanju povezanosti z banko
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 30. in 32. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

52. Evidenca sporočenih transakcij UPPD na podlagi ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, za katere se poročajo podatki Uradu za preprečevanje pranja denarja v okviru izvedenih transakcij po 68. in 69. členu ZPPDFT-1.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen določen v ZPPDFT-1.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po izvedbi transakcije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve iz 122. člena ZPPDFT-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime fizične osebe, stalni ali začasni naslov (ulica in številka, PTT številka, kraj, država), davčna številka ali EMŠO, državljanstvo, datum in kraj rojstva, vrsta, številka ter izdajatelj veljavnega osebnega dokumenta, datum in čas izvajanja transakcije, znesek transakcije in valuta, namen transakcije ter podatki o prejemniku (naziv firme in naslov oz. ime in priimek ter naslov fizične osebe), način izvedbe transakcije, datum vzpostavitve poslovnega razmerja, informacija o dejavnosti stranke ter namen in predvidena narava poslovnega razmerja, podatki o izvoru sredstev in premoženja, razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter podatki o dejanskem lastniku stranke (ime in priimek, stalni in začasni naslov, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža ali drug način nadzora)
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v banki na podlagi dodeljenih pooblastil.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; Varuje se aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; Preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; Omogoča se poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

53. Program zvestobe "Abaklub"

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Komitenti banke, ki želijo zbirati točke ugodnosti na osnovi uporabe bančnih produktov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje točk na osnovi uporabe bančnih produktov
 • Rok hrambe (neobvezno): Navedeni podatki se hranijo 6 let od odjave registriranega uporabnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, datum rojstva, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Odvetniške pisarne, ki zastopajo banko za navedeno področje, na osnovi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varujejo se prostori, oprema (tudi vhodno izhodne enote) in sistemska programska oprema; varuje se aplikativna programska oprema s katero se obdelujejo osebni podatki; preprečuje se nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih; omogoča poznejše ugotavljanje , kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam