Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Prešernova 32
Naziv ali firma: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidence o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, drug kraj iz katerega delavec prihaja na delo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za imenovanje v naziv predavatelja, sklep strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelja, dobo imenovanja, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, zavarovalna doba, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnih časom, ali je invalid ali upokojenec, ima drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o plačah in drugih stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, datum rojstva, kraj in občina rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, drug kraj iz katerega delavec prihaja na delo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, vlogo za imenovanje v naziv predavatelja, sklep strokovnega sveta oziroma sklep šole in soglasje strokovnega sveta o imenovanju v naziv predavatelja, dobo imenovanja, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, zavarovalna doba, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnih časom, ali je invalid ali upokojenec, ima drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja delovnega razmerja, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj. b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: – Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnih časom, bruto plača za delo s krajšim delovnih časom od polnega, bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa ( nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, – Zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačani v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, – Izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; – Neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestila plače, izredno izplačilo. c) Podatki o drugih stroških dela: Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. d) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: – Prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, – Plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – podatki o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom o polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovne mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Statistični urad Republike Slovenije Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Dostop do osebnih podatkov imejo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) – podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je kdaj poškodoval in kolikokrat – narava poškodbe: poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja – podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 76. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi posamezniki, ki vstopajo v zavod in Hotel Astoria
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni, razen v primerih posnetkov eventualnih sumljivih dogodkov, ki kršijo veljavno zakonodajo in akte zavoda, ki se jih shrani, praviloma do prihoda policije
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa/izstopa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Organ, pristojen za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zapisni so shranjeni na digitalni snemalni napravi, shranjeni v posebnem zaklenjenem prostoru. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Za potrebe ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence prijavljenih za vpis se hranijo do vpisa oziroma do izteka pritožbenih postopkov. Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek študenta (za študentske tudi dekliški priimek) – spol – datum, kraj, občina in država rojstva – stalno in začasno bivališče – enotna matična številka občana – državljanstvo – predhodno pridobljena izobrazba – način študija – drugi podatki po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Za potrebe ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek študenta (za študentske tudi dekliški priimek) – spol – datum, kraj, občina in država rojstva – stalno in začasno bivališče – enotna matična številka občana – državljanstvo – predhodno pridobljena izobrazba – način študija – drugi podatki po posebnih predpisih – podatki o opravljenih izpitih – podatki o napredovanju – podatki o dokončanju študija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Za potrebe ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek) – spol – enotno matično številko občana – način študija – letnik študija in študijski leto prvega vpisa – datum izpita – podatki o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja – ocena, dosežena pri izpitu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Za potrebe ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek študenta (za študentske tudi dekliški priimek) – spol – datum, kraj, občina in država rojstva – stalno in začasno bivališče – enotna matična številka občana – državljanstvo – predhodno pridobljena izobrazba – način študija – drugi podatki po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled Pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za višje strokovno šolstvo Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v referatu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne 15.05.2015.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi in počitniškem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijakov in študentov na delovni praksi in počitniškem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju praktičnega izobraževanja oz. delovne prakse ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Ime in priimek, – datum in kraj rojstva, – enotna matična številka (EMŠO), – stalno ali začasno prebivališče, – telefonska številka, – davčna številka, – osebni račun in banka, pri kateri je odprt, – posel - predmet pogodbe, – trajanje usposabljanja oz praktičnega izobraževanja, – višina nagrade.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci, – Šole, drugi pogodbeni partnerji, – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe o praktičnem izobraževanju oz. usposabljanju, programi izobraževanja, napotnice šol, dnevniki praktičnega usposabljanja ipd. se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni vodje recepcije in v pisarni referenta obračuna plač, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne _________________.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. Evidenca dijakov in študentov pri opravljanju občasnih in začasnih del preko Študentskih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, napoteni preko Študentskega servisa, ki opravljajo začasno oz. občasno delo v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za druge uradne namene v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – Ime in priimek, – enotna matična številka (EMŠO), – stalno ali začasno prebivališče, – telefonska številka, – Izobraževalna ustanova, smer, letnik šolanja oz. študija, – davčna številka, – vrsta dela, – čas opravljanja dela, – višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci v okviru pooblastil, – Študentski servisi, – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice za delo preko Študentskih servisov, razna potrdila in dokazila, se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca in v pisarni finančno računovodskega delavca Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne _____________.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. Evidenca gostov hotelov

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Hotelski gostje
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  za izvajanje hotelsko turističnih storitev in namestitev,  za prijavo začasnega prebivališča hotelskih gostov,  za potrebe statističnega spremljanja hotelskih gostov (identiteta gostov ni razvidna),  za druge namene skladno z zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Priimek in ime,  datum rojstva,  EMŠO,  spol,  državljanstvo,  številka potnega lista ali osebne izkaznice,  datum prijave, odjave,  spremembe prebivališča.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci v okviru pooblastil,  uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu ( Ministrstvo za notranje zadeve, Policija ) in  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so dostopni le za zaposlene v recepciji. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu in je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in kdo je to storil in sicer za obdobje shranjevanja podatkov. Listinski dokumenti osebnih podatkov ( potni list, osebna izkaznica in drugi dokumenti) se hranijo v prostorih recepcij v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne________________.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam