Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Veterinarska bolnica Ptuj d.o.o.
Sedež ali naslov: Ormoška cesta 28
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5957524000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka stacionarnega telefona, številka mobilnega telefona • kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: • tajnica • strokovni evidentičar • strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu • zunanji programer • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) • podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa • podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: • strokovni evidentičar • tajnica • zunanji programer • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum usposabljanja in datum preizkusa znanja (teoretični/praktični preizkus), podatki o uspešnosti preizkusa (teoretični/praktični preizkus), datum izdaje potrdila, podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa znanja (organizacija, pooblaščena oseba, kraj izvajanja, vrsta izvajanja).
 • Uporabniki zbirke: • tajnica • pooblaščeni delavec za varnost in zdravje pri delu • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika brez glasu) brez generalij
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Veterinarske bolnice Ptuj d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v omari v tajništvu družbe, monitor je v ordinaciji za male živali in je dostopen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, opis nevarnosti na delovnem mestu (izvleček ocene tveganja), podatki o predhodnih zaposlitvah, pri katerih so obstajale možnosti za posamezne škodljivosti in obremenitve, trajanje take zaposlitve, datumi preventivnih zdravstvenih pregledov s strokovno oceno, datum naslednjega preventivnega pregleda, podatek o izvajalcu pregleda
 • Uporabniki zbirke:  tajnica  strokovni evidentičar  pooblaščeni delavec za varnost in zdravje pri delu  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol d) datum rojstva e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) f) poklic g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci Veterinarske bolnice Ptuj d.o.o.  strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu  Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum usposabljanja in datum preizkusa znanja (teoretični/praktični preizkus), podatki o uspešnosti preizkusa (teoretični/praktični preizkus), datum izdaje potrdila, podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusa znanja (organizacija, pooblaščena oseba, kraj izvajanja, vrsta izvajanja).
 • Uporabniki zbirke: • tajnica • pooblaščeni delavec za varnost in zdravje pri delu • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidence kupcev-uporabnikov, fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo pri poslovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina, prebivališče, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke:  vodja specializirane trgovine za male in velike živali in skladišča zdravil za veterinarstvo  veterinarski asistent - prodajalec  zunanji finančni servis  zunanji programer  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prodajalni za male živali, kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca cepljenih psov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki oziroma imetniki psov, ki so bili cepljeni proti steklini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o lastniku: Ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka, mobilna številka, regija, davčna številka, EMŠO občina, kraj, • Ambulanta, šifra veterinarja, datum cepljenja, cepivo • Podatki o živali: o Ime, o pasma, o spol, o velikost o dlaka o rodovnik o skoten (datum) o kastrat o barva o tetovirna številka o številka čipa ali značke o posebni zaznamki
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci družbe  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  VURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari na sedežu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca pregledov stekline in poškodb človeka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali, ki je poškodovala človeka, poškodovanci, najditelji poginule živali, uplenitelji oziroma lovci, ki so živali odstranili, pooblaščeni veterinarji, ki izvajajo preglede domačih živali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in nadzor nad kužnimi bolezni, izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obveznosti iz koncesijske pogodbe, izpolnjevanje obveznosti javne veterinarske službe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: I.) Podatki z obrazca Spremni obrazec za pošiljanje lisic v preiskavo na steklino: • Uplenitelj/najditelj: Ime in Priimek, Naslov, Telefonska številka • Podatki o živali: - Poginjena/uplenjena, - vrsta živali, - datum odstrela/najdbe, - starost: več kot eno leto/manj kot eno leto, - odstrel/najdba: Redni odstrel/Odstrel ker je bila bolna, se sumljivo obnašala/Žival je bila povožena/Žival se je stepla s psom/Žival je poškodovala človeka/Drugo • Lokacija odstrela/najdbe: - Odstrel: Lovsko društvo, Kraj oz. Revir, Koordinate - Najdene poginjene/povožene: Kraj, Koordinate - Območje, kjer se izvaja cepljenje lisic: Da/Ne • Izjava Lovca/najditelja, da je truplo lisice skupaj z obrazcem dostavil na Veterinarsko postajo / ambulanto - ime postaje, katerega dne, Podpis Lovca/najditelja • Veterinarska ambulanta, Občina, št. Protokola, Datum sprejema, Anamneza, Podpis veterinarja, Žig veterinarske organizacije II.) Pregled po poškodbi človeka: • Lastnik: Ime in Priimek, Naslov • Poškodovanec: Ime in Priimek, Naslov • Datum prijave poškodbe • Zadnje cepljenje psa • Datum dopisa, številka dopisa, Antirabična ambulanta • Žival: - Ime, - pasma, - spol, - velikost - dlaka - rodovnik - skoten (datum) - barva - tetovirna številka - številka čipa ali značke - posebni zaznamki • Pregled 1, Pregled 2, Pregled 3: Datum pregleda, Veterinar, Rezultat pregleda III) Zaprosilo antirabične klinike: Vrsta živali, dan in ura napada/ugriza, podatki napadenega, podatki lastnika, mesto poškodbe, dodatni opis živali in / ali okoliščin
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci družbe  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  VURS  Zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari na sedežu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Ambulantni dnevnik

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki, imetniki ali skrbniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Podatki o lastniku: Ime in Priimek, Naslov, davčna št., KMG-MID • Podatki o živali: Opis živali, ušesna številka • Podatki o plačniku: Lastnik, račun, zavarovalnica / zavarovalna polica • Podatki o zdravljenju: Število intervencij, porabljeni material, status praesens, diagnoza, anemneza, opis dela, stroški prevoza, cena (sit/km) • Podatki o zdravilih: Karenca za mleko, karenca za meso, karenca za organe, opombe • Podatki o plačilu: Porabljeni material, količina, cena, znesek, delo, zdravila, potnina, storitev, DDV, skupaj, opombe, kraj in datum, podpis veterinarja, zaporedna številka računa, podatki o ambulanti.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci družbe  zavarovalnici pri zavarovani živali
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, na sedežu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca osemenjevanja domačih živali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali, ki se osemenjujejo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti iz koncesijskega razmerja, izvrševanje veterinarske službe, obračunavanje storitev in izdaja potrdil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o lastniku: Ime in Priimek, Naslov, KMG-ID, šifra rejca, davčna številka, • Podatki o živali: Ime živali, ušesna številka, Krava, telica, pasma, b.mati, datum rojstva plemenice, ime očeta plemenice, pregled na brejost (dne), rezultat pregleda, • Podatki o posegu: datum posega, ime in številka bika, šifra osemenjevalca, serija semena, potek, usoda, pojatev, oblika pojatve, plodnostne motnje, opombe, datum pregleda.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci družbe  pristojna občina  kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, v prostorih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o koncesijskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki, imetniki in skrbniki živali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti koncesijskih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o gospodarstvu in imetniku živali: Ime, priimek, davčna številka, naslov, telefonska številka, KMG-ID, serijska številka bloka, številka hlevske knjige, serijska številka obrazca, nosilec KMG, govedorejec, druge vloge, • Evidenčna številka pregleda, datum pregleda, prisotna stranka, ura začetka, ura zaključka, veterinarska organizacija, odobreni veterinar, • Ali je bila reja trajno opuščena- vrsta živali, datum/leto, Da/Ne, • Pregled – številčno stanje in kategorije živali na gospodarstvu na dan pregleda: vrsta živali, kategorija živali, število živali, • Število vpisov v hlevsko knjigo: - posegi pri prašičih/govedu/drobnici/ostalo, - abortusi pri prašičih/govedu/drobnici/ostalo, - pogini pri prašičih/govedu/drobnici/ostalo, • Karence se vpisujejo: brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, • Hlevska knjiga potrjena: Da/Ne, • Vrednotenje kakovosti vodenja hlevske knjige: Brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, • Identifikacija in registracija živali: - govedo: Brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, - prašiči: Brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, - drobnica: Brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, • Zaščita živali: Brez pripomb/zadovoljivo/delno zadovoljivo/neustrezno, • Izdana pisna navodila imetniku o odpravi pomanjkljivosti: Da/Ne, • Podatki o predvidenem koncesijskem delu
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci družbe  Ministrstvo za kmetijstvo  VURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, v prostorih družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o izdanih zdravilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali, ki so jim izdana zdravila in veterinarji, ki so jim izdana zdravila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti, evidentiranje porabe in izdaje zdravil, obračunavanje storitev in izvajanje nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov, telefonska številka, KMG-ID, zdravilo, navodilo, karenca in znesek
 • Uporabniki zbirke:  vodja specializirane trgovine za male in velike živali in skladišča zdravil  veterinarski asistent – prodajalec  drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, v prostorih prodajalne
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca dnevnikov veterinarskih posegov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali, ki jim je bila izdana hlevska knjiga in veterinarji, ki so jim bili izdani bloki za obračun in delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in nadzor nad izdanimi knjigami in obračunavanje storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, naslov, telefonska številka, serijska številka bloka – knjige, datum izdaje, oseba, ki je vzela knjigo oziroma blok in podpis osebe.
 • Uporabniki zbirke:  veterinarji – doktorji veterinarske medicine  veterinarski asistenti  VURS  Veterinarska zbornica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, na sedežu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca številčenja, prihodov, odhodov, napotnic in spričeval živali

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki živali, ki je bila oštevilčena, la
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakonskih in podobnih obveznosti, evidentiranje in nadzor nad prometom z živalmi, obračunavanje storitev, izvajanje nadzora, dokumentacija izdanih spričeval, dokumentacija izdanih napotnic in dokumentacija številčenja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, davčna številka, naslov, telefonska številka, KMG-ID, serijska številka bloka/napotnice/spričevala/potrdila o označitvi oz. prihodu oz. odhodu, številka hlevske knjige, potrdilo uradnega veterinarja o pregledu živali pred prevozom, izjava imetnika o resničnosti podatkov, o izvoru in zdravljenju živali, • številka zaposlenega, veterinarska organizacije, šifra označevalca, datum označitve, podpis imetnika, mrtvorojen, pogin po porodu, št. Potrdila o osemenitvi, datum osemenitve, datum rojstva živali, mati (id. Številka), oče (id. Številka), ime mame, ime očeta, • Številka ušesne številke živali, prihod/odhod s kmetije, spol, starost, pasma, barva, kraj napotitve, zdravstveno stanje, anamnestični podatki, diagnoza bolezni, vzrok pošiljanja v klavnico (bolezen, sumljive epizootiološke razmere), podatki o evisceriranju trupa/organov, pogin, zakol v sili, kraja/izguba, izvoz, prodaja, oddaja v klanje, oddaja v rejo.
 • Uporabniki zbirke:  veterinarji – doktorji veterinarske medicine  veterinarski asistenti  Ministrstvo za kmetijstvo  VURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni omari, na sedežu družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca del opravljenih po odredbi in pravilniku o preventivnih ukrepih in diagnostičnih cepljenih v državi in pravilnik o veterinarskih pregledih gospodarstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki kmetij, na katerih je bil izdan veterinarski pregled in lastniki živali, ki so bile testirane na prisotnost tuberkoloze ali vakcinirane
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti, evidentiranje in nadzor nad prometom z živalmi, obračunavanje storitev, izvajanje nadzora, dokumentacija izdanih spričeval, dokumentacija izdanih napotnic in dokumentacija oštevilčenj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, številka zaposlenega, davčna številka, naslov, telefonska številka, KMG-ID, serijska številka bloka, številka hlevske knjige; • Naslov odvzema vzorcev: po pravilniku/po odločbi/karantena/drugo/reja BM; • Plačnik: Lastnik, proračun, drugo; • Številka zapisnika o odvzemu vzorcev, interna številka zapisnika; • Poslano na naslov; • Vrsta živali, vrsta odvzetega materiala, zahtevana preiskava; • Podatki o živali: Številka ušesne številke živali, spol, starost, pasma, barva, krava, telica, bik, vol, pitanec, tele, kupljen, domače reje, starost do 2 let, brejost; • Zaporedna številka vzorca, rezultat prejšnje tuberkulinizacije, turbekulinski preizkus, debelina kožne gube (pred injekcijo in 72 ur po injekciji), razlika debeline kožne gube/presoja, lokalna reakcija otekline (difuzna, trda, testasta, vroča, boleča), klinični znaki ( bezgavke, kašelj, drugi), končna presoja (negativna, nespecifična, sumljiva, pozitivna);
 • Uporabniki zbirke:  veterinarji – doktorji veterinarske medicine  veterinarski asistenti  Ministrstvo za kmetijstvo  VURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari na sedežu družbe in dostopno le pooblaščenim osebam, kodiran pristop v bazo podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) • podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovani del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja h) podatki o poškodbi pri delu: i) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva j) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo k) koliko oseb se je skupaj poškodovalo l) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod m) ali se je podobna nesreča zgodila prej na istem delovnem mestu n) vir nesreče o) vzrok nesreče p) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen q) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: • tajnica • pooblaščeni delavec za varstvo pri delu • zunanji finančni servis • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v prostorih družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam