Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G9, inženiring in zobozdravstvo d.o.o.
Sedež ali naslov: Spodnja Slivnica 149
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 1972430000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidena o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, socialnega varstva in zavarovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, delovne naloge, poklic, kraj kjer delavec opravlja delo, število ur rednega tedenskega delovnega časa, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, ZPIZ Slovenije, ZZZ Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, številka transakcijskega računa na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki, plača za tekoči mesec, povračila stroškov v zvezi z delom, regres,davki na izplačane plače, ostali stroški dela, prispevki v breme delodajalca in zavarovanca (prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, ZPIZ Slovenije, ZZZ Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. nepooblaščenim strankam dostop v pisarni ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, socialnega varstva in zavarovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca ali v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, ZPIZ Slovenije, ZZZ Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe, kandidati za zaposlitev, osebe po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, invalidnost, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, delovne naloge, opis dela, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, podatki o rokih preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, pooblaščen zdravnik, ZPIZ Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, ZZZ Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva, stalno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom ter vrsta in datum opravljenega strokovnega izpita
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, izvajalci usposabljanja, uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe, kandidati za zaposlitev, osebe po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, datum nastopa dela, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, podatki o strokovni izobrazbi delavca, o prerazporejanju delavca, roki pridobivanj in preizkusov znanja delavcev za varno delo, podatki o ugotavljanju znanja iz varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki os vodile usposabljanje in preizkuse znanja, zapisnik o preizkusih znanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa izvajalci usposabljanja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, številka transakcijskega računa in banka, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke, ki so sklenile pogodbo o storitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sledenje zdravstvenega stanja pacientov, evidentiranje storitev. Urejanje pogodbenih storitev - izdajanje računov za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka mobilna-stacionarna, bolezensko stanje zob (STATUS zobovja, kronološki opis vsake obdelave posameznega zoba z uporabo standardnih kratic, RTG posnetki)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le pooblaščeni delavci. Nepooblaščenim strankam dostop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam