Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): IVAN HVALA MEDVED
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIV IVAN HVALA MEDVED
Sedež ali naslov: ZELENA POT 16
Poštna številka: 1370
Kraj: LOGATEC
Matična številka: 00000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1.Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26a, 26b, 26c, in 27 ZDD, ZDD-A, ZDD-B, ZDD-C
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - OSUMLJENEC:fizične in pravne osebe, zoper katere dete
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za druge uradne namene - inšpekcijski nadzor nadzornih organov - Izvajanje obveznosti, ki jo ZDD nalaga detektivu
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po vnosu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32 Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - PODATKI O OSUMLJENCU-Pravna oseba: naslov firme in sedež, Fizična oseba:priimek, ime in in kraj bivanja; - PODATKI O ODŠKODOVANCU-Pravna oseba:naslov firme in sedež, Fizična oseba: priimek, ime in kraj bivanja
 • Uporabniki zbirke: - upravljalecsam, - posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahteva - pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke, se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma ključem - dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec -prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara strojno in programsko računalniško uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv. Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravi samo ob navzočnosti upravljalca - dostop v osebni računalnik je zaščiten z geslom za indetifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Nadzorovan je z alarmnim sistemom - za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke, se uporablja USB ključ, na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatki vpišejo v evidence zbirk osebnih podatkov, nato se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma zbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov, potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahajajo v predalniki, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam. - USB ključ na katerem se sestavljajo dokumenti se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št.1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in Pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 01.10.2007 sprejel upravljalec-detektiv
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. členi ZDD, ZDDA, ZDD-B, ZDD-c,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, o katerih detektiv pridobiva informacije na podlagi pisne pogodbe o opravljanju detektivske storitve za stranko in njenega pisnega pooblastila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivskih storitev za naročnika
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki v tej evidenci (iz 2. tč. 26 člena) se morajo hraniti do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve, 2.tč. 1 od. 26. čl.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o vrsti zbranih informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji - podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča) - podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe) - druge podatke o posamezni informaciji
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec sam - posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov če to izrecno zahtevajo - pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirke se ob nenavzočnosti zaposlenih oseb, zaklepajo. - Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma ključem. - Dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec. - Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara. - Strojno in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv, vzdrževanje in popravilo, strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca. - dostop v osebni računalnik - prenosnik je zaščiten z geslom za identifikacijo in avtorizacijo uporabnika. Nadzorovan je z alarmnim sistemom. - Za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke se uporablja USB ključ na katerem se sestavlja dokument. Po izpolnitvi pogodbe o opravljenju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatki upišejo v evidenco zbirk osebnih podatkov nato se podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma zbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov potrebnih za izvajanje postopkov pa se nahaja v lesenem predalniku, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem do katerga ima dostop le upravljalec sam. - USB kluč na katerem se sestavljajo dokumenti se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št.1423-016-2/2003-3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 26.11.2007 sprejel upravljalec - detektiv
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se pogosto povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 26, 26 a, 26 b, 26 c in 27. členai ZDD, ZDD-A, ZDD-B, ZDD-C
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Pravne in fizične osebe s katerimi je sklenjena pogodba za opravljanje detektivskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo. - za druge uradne namene - inšpekcijski nadzor nadzornih organov
 • Rok hrambe (neobvezno): - pet let po izpolnitvi pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR.list RS, št 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatkie o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe) - Podatke o pogodbi o opravljanju detektivske storitve ( zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe) - Podatke o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9.člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe) - Podatke o pooblastilu stranke ( zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila) - Datum ispolnitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: - Upravljalec sam - posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki osebnih podatkov, če to izrecno zahtevajo - pristojni inšpekcijski organi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Prostori v katereih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirke se ob navzočnosti zaposlenih oseb zaklepajo. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na papirnih nosilcih se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno blagajno, ki se odklepa elektronsko s šifro oziroma s klučem. - Dostop do osebnih podatkov ima le upravljalec - Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov so varovani s signalno varnostno napravo za javljanje nepooblaščene prisotnosti ali požara - Strojna in programsko računalniško opremo uporablja samo upravljalec zbirk podatkov - detektiv Vzdrževanje in popravilo strojne računalniške in druge opreme se lahko opravlja samo ob navzočnosti upravljalca. -- Dostop v osebni računalnik - prenosnik je varovan z geslom za identifikacijsko in avtorizacijo uporabnika. Računalnik je v prostoru, ki je tehnično varovan. - Za izdelavo dokumentacije, ki vsebuje osebne podatke se uporablja USB ključ na katerem se sestavlja dokument. Po ispolnitvi pogodbe o opravljanju detektivskih storitev se ustrezni osebni podatki upišejo v evidence zbirk osebnih podatkov nato pa podatki in pomožno gradivo uničijo oziroma izbrišejo na vseh nosilcih osebnih podatkov. Papirni nosilci ostalih dokumentov potrebni za izvajajanje postopkov pa se nahaja v lesenem predalniku, ki je v prostoru kateri je tehnično varovan z alarmno napravo. Predalnik se zapira s posebnim ključem, do katerega ima dostop le upravljalec sam. - USB kluč na katerega se sestavljajo dokumenti se hrani v kovinski blagajni in ima dostop do njega le upravljalec. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti št.1423-016-2/2003/3, ki ga je dne 07.05.2003 izdal minister za notranje zadeve in pravilnika o ravnanju z osebnimi podatki, ki ga je dne 26.11.2007 sprejel upravljalec - detektiv
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam