Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MUELLER DROGERIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: TACENSKA CESTA 26
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1879901000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VIDOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP in privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, dobavitelji, kupci, potencialni kupci, pogodbeni sodelavci, vsi ostali obiskovalci poslovnih enot
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varstvo blaga in inventarja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slika posameznika, opremljena z datumom in časom
 • Uporabniki zbirke: vodje organizacijskih enot, vodilni delavci, mednarodna logistika koncerna
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: onemogočen dostop tretjih oseb do naprav in programske opreme, varovanje posnetkov v trezorju, evidenca vpogledov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje z drugimi zbirkami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mueller drogerija d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • Priimek in ime • EMŠO • datum rojstva • spol, • davčna številka • šifra davčne uprave • občina rojstva • kraj rojstva • priimek ob rojstvu • država rojstva • državljanstvo • vrsta stanu • stalno bivališče (ulica, pošta, občina, krajevna skupnost, država, telefon) • začasno bivališče • način prihoda na delo ( način prihoda, oddaljenost-km, mestni prevoz, medmestni prevoz) • delovno razmerje (način objave, datum objave, datum sklepa, številka sklepa) • sklenitev delovnega razmerja (datum, vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe od - do, vzrok sklenitve delovnega razmerja, vrsta delovnega časa, število delovnih dni, delo ob sobotah) • mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, začetek, konec) • prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum) • odpoved iz poslovnih razlogov • delovno mesto • organizacijska enota • delovna knjižica (številka, datum izdaje, občina izdaje) • kraj opravljanja dela • podatki za obračun plač (ocena delovne uspešnosti delavca, bruto plača, davčne olajšave, mesečna vozovnica, dnevna vozovnica) • individualna pogodba • dopust - nočno delo • delovna doba (delovna doba pred zaposlitvijo v Mueller drogeriji, benificirana delovna doba • priznana delovna doba • delovna doba v tujini •registrska številka zavezanca • izobrazba (poklic, vrsta šole, stopnja izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe) • funkcionalno usposabljanje • šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval) • dodatna znanja • dodatne zmožnosti • družinski člani, ki so zavarovani po delavcu, otroci do 15 let starosti, pravica do dodatnega dneva dopusta, člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO) • predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve) • članstvo, funkcije • priznanja, nagrade • vrste kršitev in izrečeni ukrepi • zdravstveni pregledi • osebni zdravnik • bolniške odsotnosti • omejitve dela • invalidnost • porodniška • zaščitna delovna sredstva • zgodovina sprememb razporeditev delavca
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v kadrovskih mapah. Te se hranijo v omarah, ki so nameščene v posameznih pisarnah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH NA PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje na praktičnem usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za kadrovske potrebe (spremljanje praktičnega usposabljanja)
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ⇒ podatki o dijaku: • ime in priimek, • spol, • EMŠO, • davčna številka, • telefonska številka, • številka mobilnega telefona, • e - pošta, • stalno bivališče (naslov, pošta, občina, država), • začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država), • ime in naslov banke in podružnice, kjer ima dijak / študent odprt račun, • številka računa ali hranilne knjižice, • cena mesečnega prevoza na delo, • šola (naziv in naslov), • program, oddelek in smer šolanja, • letnik šolanja, • termin opravljanja prakse (pričetek – zaključek) • ime in naslov organizacijske enote, kjer dijak / študent opravlja prakso, • stroškovno mesto organizacijske enote, • ime in priimek ter delovno mesto mentorja, • izplačane nagrade in dodatki za opravljeno prakso.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka je v papirni obliki in se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O DELOVNEM ČASU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mueller drogerija d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za obračun plač, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: • ime in priimek delavca, delovno mesto, začetek delovnega časa posameznega dne, konec delovnega časa posameznega dne, prosti dnevi, dopusti, bolniške odsotnosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v aplikacijah X-Time in LOGA. Dostop je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mueller drogerija d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za obračun plač, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega prebivališča , EMŠO, davčna številka in davčna izpostava, delovna doba, podatki o kategoriji invalidnosti, znesek dnevne oz. mesečne vozovnice za prevoz na delo in iz dela, uveljavljanje olajšav za obračun dohodnine, urna postavka preteklega leta za obračun refundiranih bolniških, podatki o dolgovih delavcev, podatki o bruto in neto prejemkih po mesecih (letni kartoni), letni podatki za obrazec M – 4/M – 8, podatki o letni prijavi dohodnine za delavce .
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, posamezniki, na katerega se podatki nanašajo, ZZZS, DURS, ZPIZ in banke za nakazila.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniški aplikaciji in v papirni obliki. Podatki v papirni obliki so v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov v rač. aplikacijah je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O IMETNIKIH PERSONALNE KARTICE MUELLER

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev imetnika kartice.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mueller drogerija d.o.o. in upokojenci družbi, ki so bili pred upokojitvijo zaposleni v družbi najmanj pet let.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za beleženje prisotnosti, za uveljavljanje personalnega popusta, prijava in odjava na blagajnah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oz. za čas trajanja zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, personalna številka, fotografija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi deloma v papirni obliki, deloma pa v aplikacijah X-Time in LOGA. Dostop je varovan z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Mueller drogerija d.o.o., študenti in dijaki na praktičnem usposabljanju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic v primerih nesreč pri delu, zagotavljanje zakonskih pogojev varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum opravljenega izpita iz varstva pri delu, datum opravljenega zdravniškega pregleda, podatki iz poročil R8, zapisniki in izjave.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstvo zavarovanje Slovenije, delavci pri primeru uveljavljanja odškodnin, inšpektorat RS za delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Podatki se hranijo v omarah, ki so nameščene v posameznih pisarnah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POSLANI IN PREJETI POŠTI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: trenutni in bivši zaposleni v Mueller drogeriji d.o.o., dobavitelji, stranke, nediferencirani prejemniki in pošiljatelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Za posredovanje informacij, obveščanje, odgovarjanje na vprašanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv pošiljatelja / prejemnika, naslov, kdo je prevzemnik pošiljke interno (za dohodno pošto), opis vsebine pošiljke, datum prejema/pošiljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je 24 ur na dan varovana z varnostnikom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v kadrovskih mapah. Te se hranijo v omarah, ki so nameščene v posameznih pisarnah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci v nagradnih igrah, ki jih organizira Mueller drogerija d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zrebanje, za dostavo nagrad in obračun dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • davčna številka, • telefonska številka, • številka mobilnega telefona, • e - pošta • stalno bivališče (naslov, pošta, občina, država), • začasno bivališče (naslov, pošta, občina, država)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka je v papirni obliki in se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O PROŠNJAH ZA ZAPOSLITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kanditati, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto in kandidati, ki samoiniciativno pošljejo prošnjo za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izbor novih zaposlenih, za izvajanje razgovorov in pošiljanje odgovorov na prošnje ter za izvajanje pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata, podatki iz življenjepisa, podatki iz prošnje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka je v papirni obliki in se zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O UDELEŽECIH PROGRAMA UGODNOSTI MOJ OTROK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna privolitev nosečnic in staršev novorojenih otrok, v skladu s 1.točko 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nosečnice, starši in novorojeni otroci, za katere starši s prostovoljno izjavo dajo soglasje k zbiranju podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Informiranje nosečnic in staršev o izdelkih ter novostih. Omogočanje ugodnejšega nakupa izdelkov za nosečnice in otroke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Nosečnice in starši novorojenih otrok – vrste osebnih podatkov: ime in priimek, prebivališče – pošta, poštna številka in kraj/ulica, elektronski naslov, ime otroka, datum rojstva otroka, predviden datum rojstva otroka. Novorojeni otroci: datum rojstva, spol.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: Prodajna mesta - do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v pisarni poslovne enote, v posebni mapi.Uprava– do prenosa podatkov v bazo podatkov - v zaprti omari oddelka, ki je pristojen za obdelavo podatkov. Uprava – po prenosu v bazo podatkov – v arhivskih prostorih upravljavca zbirke podatkov. Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam