Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Elektro Celje - podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Sedež ali naslov: Vrunčeva 2 a
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5223067000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ODJEMALCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Energetski zakon (EZ-1), Ur.list RS, št. 17, z dne 7.3.2014
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odjemalci in proizvajalci električne energije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun porabljene in proizvedene ee, pošiljanje računov in drugih dokumentov odjemalcem in proizvajalcem električne energije, obračun omrežnine z dodatki in pošiljanje dobaviteljem ee.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek odjemalca ali proizvajalca - naslov - pošta - zavezanci za DDV - identifikacijska številka za DDV ( obvezen podatek) - opcijski osebni podatki: davčna številka, EMŠO, telefon, telefaks, številka transakcijskega računa oziroma osebnega računa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d. - Informatika d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor - RTV Slovenija v skladu z zakonom o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05) - SODO d.o.o. - Dobavitelji ee - Borzen - Agencija za energijo - Ministrstvo za infrastrukturo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se zaklenjenih omarah pri referentih, nato se prenesejo v zaklenjene arhive, kodiran pristop v bazo vodenih v računalniku, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca odjemalcev električne energije

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odjemalci električne energije - fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslovni podatki odejamlca električne energije, naslovni podatki merilnega mesta pri odjemalcu, splošni podatki merilnega mesta, podatki o merilnih in krmilnih napravah, odčitki električnih števcev pri odjemalcu, postavka računa, opomina, priključna moč, poraba električne energije po obdobjih, trajniki.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni v podjetju ter štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, invalidskega zavarovanja ter dodatnega pokojninskega zavarovanja - kadrovska evidenca, obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, - državljanstvo - ime očeta/matere - kraj dela, - poklic, - šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovno usposobljenost, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), - zavarovalna doba, - oblika delovnega razmerja (določen –nedoločen čas), - datum sklenitve delovnega razmerja, - datum prenehanja delovnega razmerja, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - podatki o invalidnosti (datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, kategorija invalidnosti, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice), - družinski člani - izobraževanja - upokojitev, delna upokojitev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d. - ZPIZ, ZZZS - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti - Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je hranjena v relacijsko povezanih tabelah, na centralnem računalniku, katerega upravlja podjetje Informatika d.d., kot pogodbeni obdelovalec, čigar pravice in dolžnosti so urejene v pogodbi o izvajanju informacijskih storitev. Do podatkov iz zbirke dostopajo uporabniki (zaposleni) z uporabo aplikacij IIS v skladu z dodeljenimi pooblastili, pri čemer se avtenticirajo z uporabniškim imenom in geslom. Pravila ravnanja z gesli določa Varnostna politika podjetja – poglavje 12 – politika gesel. V kadrovski službi so podatki hranjeni v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari, v bazo podatkov na računalniku je kodiran pristop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Os. podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA IN DRUGIH IZPLAČILIH DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci, člani NS in komisij NS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, izvrševanje obveznosti iz naslova plač in drugih dohodkov iz zaposlitve, obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno - letni zbir izplačanih plač, ostalo v skladu s Klasifikacijskim načrtom družbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - podatki o delovnem času, - možno število ur /s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: - dejansko opravljene ure, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom plače, - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, - ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: - ure začasne nezmožnosti za delo, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o bruto plačah: - izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička - odstotek povečanja - podatki o olajšavah vzdrževanih družinskih članih zaposlenega delavca – ime priimek, EMŠO, davčna številka - matična evidenca M4, - podatki za odmero dohodnine, - naslov, - TRR, - ocenitev, - ocenitev uspešnosti, - nagrada, - dodatki, - odtegljaji ( sodni sklepi, administrativne prepovedi), - refundacije, - materialni stroški, - bonitete, - prispevki in davki, - prostovoljno zdravstveno zavarovanje, - prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, - odločbe raznih organov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d. in - pooblaščeni revizor, - ZPIZ, - Modra zavarovalnica d.d., - Ministrstvo za delo družino in enake možnosti, - Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, - CSD, - ZZZS, - FURS, - Statistični urad RS, - Ministrstvo za infrastrukturo – Direktorat za energijo, - Sodišča in druge institucije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu OE Računovodske službe, dostop v informacijski sistem, zaščiten z avtorizacijami, Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Os. podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA POŠKODB PRI DELU, POKLICNIH BOLEZNI IN NEVARNIH POJAVOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l. RS, št. 43/2011), Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/2013)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu; poklicno oboleli delavci; prijavitelji delovnih nezgod, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti delodajalca v zvezi s prijavami nezgod, ugotovljenih poklicnih bolezni in nevarnih pojavov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - enotna matična številka občana; - stalno prebivališče in naslov; - poklic; - šolska in strokovna izobrazba; - strokovna usposobljenost; - delovno mesto; - delovni čas (v urah na teden); - zavarovalna doba; - dejavnost organizacije (šifra); - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna; - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, čas dneva), kje se je pripetila nesreča ( na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju); - koliko oseb seje skupaj poškodovalo; - koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; - vzrok nesreče; - ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, - uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varovalne opreme in osebne varovalne opreme, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu;
 • Uporabniki zbirke: - Vodja službe za varnost in zdravje (VZD) pri delu ter požarno varnost(PV) - pooblaščeni strokovni delavci za VZD ter PV - izbrani osebni zdravnik poškodovanca - Inšpektorat RS za delo - ZZZS in Inštitut za varovanje zdravja RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pri vodji službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost in pooblaščenih strokovnih delavcih za VZD ter PV. Avtoriziran dostop v informacijski sistem VZD (proizvajalca TREF). Varnostna politika za uporabnike informacijskih storitev in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 mesec ( 1- mesečno brisanje oz. presnemavanje).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov na strežniku v zaklenjenem prostoru z nadzorovanim vstopom, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz izbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS št. 64/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, obiskovalci, študenti/dijaki na praksi in na delu preko ŠS, čistilke, varnostnik, zunanji vzdrževalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - čas vhoda/izhoda, - razlog vstopa v prostore družbe in oseba/služba, kamor je namenjen - mesto vstopa in izstopa ter odpiranje internih prehodov po stavbi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d. v službi poslovne informatike in službi DCV - direktorji OE - delavci v kadrovski službi - tajnica predsednika uprave - varnostnik podjetja,ki opravlja fizično varovanje na recepciji upravne stavbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do aplikacije, ki omogoča pregled evidence vstopov in izstopov je zaščiten z domenskim uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov v podatkovnem strežniku, kjer se nahaja baza podatkov, ki vsebuje tudi evidenco vstopov in izstopov je omogočen samo sistemskim skrbnikom podatkovnega strežnika, sistemskemu računu aplikacije Codeks, ter skrbniku varnostnega kopiranja. Aplikacijski in podatkovni strežnik, ter sistem za varnostno kopiranje se nahajajo v strežniki sobi, ki ima vzpostavljeno kontrolo pristopa v skladu s Politiko varovanja prostorov in IKT opreme.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Os. podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l. RS, št. 43/2011), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur.l. RS, št. 87/2002, (29/2003 popr.) spremembe Ur.l. RS, št. 124/2006, 43/2011-ZVZD-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki jih delodajalec napoti na predhodni, usmerjeni obdobni ali drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje zdravstvenih pregledov v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V NAPOTNICI za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca. V ZDRAVNIŠKEM SPRIČEVALU z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu. V NAPOTNICI za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: - ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, dan od katerega je oseba zaposlena pri delodajalcu, dan od katerega je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca. V ZDRAVNIŠKEM SPRIČEVALU z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) • datum in ura zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: - vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost - pooblaščeni strokovni delavci za VZD ter PV - pooblaščeni izvajalec medicine dela - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pri vodji službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost in pooblaščenih strokovnih delavcih za VZD ter PV. Avtoriziran dostop v bazo podatkov na osebnih računalnikih. Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Os. podatki iz zbirke os. podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l. RS, št. 43/2011), Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS, 89/1999, 39/2005).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje programa usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti (PV) ter ravnanja z okoljem (SRO). Zagotavljanje varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, podatki o strokovni izobrazbi, delovno mesto, opis del in nalog, zapisnik o preizkusu znanja delavcev za varno delo, opis del in nalog z vidika varnosti in zdravja pri delu, podatki o razporeditvah delavca, podatki o izobraževanjih in usposabljanjih delavca, podatki o teoretičnih in praktičnih preizkusih znanja o varnosti in zdravju pri delu, zapisniki in potrdila o izobraževanjih in usposabljanjih , program in datum usposabljanja z varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost - pooblaščeni strokovni delavci za VZD ter PV - zunanji izvajalci usposabljanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pri vodji službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost in pooblaščenih strokovnih delavcih za VZD ter PV. Avtoriziran dostop v bazo podatkov na osebnih računalnikih. Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O OSEBNI VAROVALNI OPREMI DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur.l. RS, št. 43/2011), Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS, 89/1999, 39/2005)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki jim delodajalec v skladu s pravilnikom ter na podlagi ocene tveganj za varnost in zdravje pri delu določi osebno varovalno opremo (OVO).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Zagotavljanje varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, podatki o strokovni izobrazbi, delovno mesto, opis del in nalog, opis del in nalog z vidika varnosti in zdravja pri delu, podatki o razporeditvah delavca, vrsta in količina osebne varovalne opreme.
 • Uporabniki zbirke: - vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost - pooblaščeni strokovni delavci za VZD ter PV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pri vodji službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost in pooblaščenih strokovnih delavcih za VZD ter PV.Avtoriziran dostop v bazo podatkov na osebnih računalnikih. Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru. Zbirka je hranjena v relacijsko povezanih tabelah, na centralnem računalniku, katerega upravlja podjetje Informatika d.d., kot pogodbeni obdelovalec, čigar pravice in dolžnosti so urejene v pogodbi o izvajanju informacijskih storitev. Do podatkov iz zbirke dostopajo uporabniki (zaposleni) z uporabo aplikacij IIS v skladu z dodeljenimi pooblastili, pri čemer se avtenticirajo z uporabniškim imenom in geslom. Pravila ravnanja z gesli določa pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture v podjetju, v poglavju Varnostna politika. Podjetje TREF, d.o.o. na podlagi pogodbe, nudi in vzdržuje program, katerega za vodenje evidence uporabljajo vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost in pooblaščeni strokovni delavci za VZD ter PV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA STVARNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke prodajnih pogodb in pogodb o ustanovitvi stvarnih pravic na tujih nepremičninah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izgradnja ali vzdrževanje elektroenergetskih objektov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, pošta, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se zaklenjenih omarah pri pooblaščenih osebah, nato se prenesejo v zaklenjene arhive, avtoriziran dostop v bazo podatkov na osebnih računalnikih, pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA POSLOVNE IN INTERNE ZVOČNE KOMUNIKACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007), Zakon o elektronskih komunikacijah -(ZEKom-1, Ur.l. RS, št. 109/2012), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovna komunikacija na telefonskih številkah (03) 42 01 240, (03) 42 01 242, (03) 42 01 250 in interna komunikacija uporabnikov radijskih postaj lastnega radijskega sistema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Snemanje v okviru zakonite poslovne prakse zato, da se zagotovi dokaz poslovni ali interni komunikaciji. V primeru nevarnih dogodkov na distribucijskem električnem omrežju zvočni posnetki omogočijo pooblaščenim strokovnim delavcem Službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost rekonstrukcijo dogodkov za poročanje o nevarnih pojavih in delovnih nesrečah ter pripravo preventivnih ukrepov skladno z zakonodajo. Uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Poslovna komunikacija se hrani do 12 mesecev (pogojeno s tehnologijo snemanja na prepisljive medije), razen v primerih delovnih nesreč, ko je potrebno dokumentacijo hraniti trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zvočni zapis, oznaka linije (telefonske ali radijske), datum, ura in čas trajanja poslovne ali interne komunikacije.
 • Uporabniki zbirke: Posredovanje podatkov iz zbirke osebnih podatkov je možno zgolj na podlagi vsakokratnega izrecnega pooblastila direktorja sektorja s seznanitvijo predsednika uprave. Brez vsakokratnega pooblastila lahko do zbirke za potrebe svojega dela, skladno s pravilnikom o varovanju osebnih podatkov dostopajo pooblaščene osebe sektorja za obratovanje in razvoj ter Vodja službe za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja se zajeti posnetki komunikacije hranijo na strežniku v varovanih prostorih pod videonadzorom. Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA ČLANOV KOLETIVNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o dohodnini, Zakon o zavarovalništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so vključeni v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in jim delodajalec sofinancira pokojninski načrt.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureja pravice in obveznosti iz dodatnega pokojninskega zavarovanja v obdobju varčevanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu kolektivnega zavarovanja: ime in priimek, rojstni datum, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, spol, stalni naslov, začetek zavarovanja, izjava o (ne)plačilu mesečne premije.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje d.d. - Modra Zavarovalnica d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjave o pristopu so hranjene v zaklenjeni omari v kadrovski službi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA DELNIČARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut družbe Elektro Celje, d.d., Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe kot lastniki delnic ECEG
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki za pravilno evidenco delničarjev in izplačilo dividend.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s Klasifikacijskim načrtom družbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - podatki za odmero dohodnine, - naslov, - TRR, - število delnic EC.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Elektro Celje, d.d. - pooblaščeni revizor, - KDD Klirinško depotna družba d.d. Ljubljana - IXTLAN Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari v arhivu EFS, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, Pravilnik za uporabo informacijske infrastrukture in pravilnik o varovanju osebnih podatkov, varovanju dokumentarnega gradiva in videonadzoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam