Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Delo Prodaja d.d.
Sedež ali naslov: Dunajska 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5096014000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV ČLANOV KLUBA KIOSK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (1. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-UPB1)).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, kupci na prodajnih mestih Delo Prodaja, ki so z izpolnjeno pristopno izjavo vstopili v Klub Kiosk.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene: • neposredno trženje - obveščanje o novostih poslovanja in ponudbe prodajnih mest Dela Prodaje (vsi uporabniki prejmejo enako obvestilo preko navadne pošte, elektronske pošte in/ali SMS in MMS spor
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo še največ dve leti po koncu leta, v katerem je uporabnik naredil zadnjo transakcijo (nakup ali unovčenje ugodnosti) v Klubu Kiosk.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek uporabnika, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, MSISDN številka mobilnega telefona, elektronska pošta, datum rojstva, spol, datum nakupa, prodajno mesto nakupa, vrsta, vsebina in vrednost nakupa, zbrane točke uporabnika, datum pošiljanja sporočila, vsebina poslanega sporočila, način pošiljanja sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik zbirke podatkov je Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5096014000. Pogodbeni obdelovalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Margento storitve d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče, matična številka: 1674005000.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poskrbljeno je za ustrezno varovanje prostorov in strojne ter programske opreme, ki omogoča dostop do osebnih podatkov. Varovanje se izvaja z ustreznimi organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prenašanje podatkov z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi se izvaja le ob izvajanju postopkov in ukrepov za zavarovanje teh podatkov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino, za brisanje podatkov iz računalniških medijev pa se uporablja takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Zagotovljena je sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06, člen 13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, zdravstveno stanje na osnovi preventivnih pregledov delavcev, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija vezana na zbirko in ki se nahaja v osebnih mapah, se hrani v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov, ki so vodeni v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 27.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06, 16. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz plač, urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki s hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32 člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela oziroma stroškovno mesto, delovni čas, podatki o zavarovalni dobi, oblika delovnega razmerja, invalidnost, delna upokojitev, številka transakcijskega računa, podatki o plačah in nadomestilih plač, podatko o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci uporabnika, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniku in omari v prostorih računovodsko finančnega sektorja ter centralnem arhivu DELA. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PARTNERJEV FIZIČNI OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06, člen 13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje poslovnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še pet let po zaključku sodelovanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, strokovna usposobljenost, davčna številka, številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v kovinski omari v pisarni delavca, ki je zadolžen za sklepanje pogodb z zunanjimi partnerji, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA DELNIČARJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje korporacijskih pravic delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z zakonodajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 2. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, državljanstvo, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt račun, število delnic, obračun dividend.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, davčna uprava, banka Slovenije drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari pooblaščenega delavca, ki je zadolžen za vodenje delniške knjige, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 27.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca davčnih številk oseb, ki opravljajo delo na franšiznih (prodajnih) mestih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki na franšiznih (prodajnih) mestih opravljajo prodajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki se nanašajo na davčno potrjevanje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek uporabnika, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: - Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5096014000; - Finančna uprava Republike Slovenije; - drugi uporabniki v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poskrbljeno je za ustrezno varovanje prostorov in strojne ter programske opreme, ki omogoča dostop do osebnih podatkov. Varovanje se izvaja z ustreznimi organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Prenašanje podatkov z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi se izvaja le ob izvajanju postopkov in ukrepov za zavarovanje teh podatkov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino, za brisanje podatkov iz računalniških medijev pa se uporablja takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela brisanih podatkov. Zagotovljena je sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam