Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA TREBNJE
Sedež ali naslov: Goliev trg 5
Poštna številka: 8210 Trebnje
Kraj: Trebnje
Matična številka: 5882958000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi Občine Trebnje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - EMŠO oz. datum rojstva, - kraj in država rojstva, - davčna številka, - številka transakcijskega računa in banka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, funkcionalna in specialna znanja, udeležba na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, opravljeni strokovni izpiti in preizkusi znanja ter druga strokovna usposobljenost, - priznanja in nagrade, - izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje dela, - ali je delavec invalid in kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime oz. firma drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - podatki o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih, - podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni in pokojninski dobi. b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi in delovnem razmerju: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu, - podatki o letnih ocenah, - podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - razlog prenehanja delovnega razmerja, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno – v personalnih mapah, se hrani v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari v prostorih Občine Trebnje pri direktorju Občinske uprave Občine Trebnje. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - ime in priimek, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - številka osebnega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - neto plača (za mesec poročanja za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela. č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, plačani prispevki za poškodbe pri delu; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. d) dodatni podatki: - podatki o kreditih, - vzdrževani družinski člani (ime, priimek, datum rojstva, davčna številka, sorodstvo) - podatki o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (številka pogodbe, datum pristopa, datum začetka zavarovanja, datum izračuna, leta delovne dobe na dan pristopa, vzrok prekinitve, pokojninska doba na dan pristopa, premijski razred, znesek premije).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v mapah in registratorju v zaklenjeni omari v prostorih Občine Trebnje na Referatu za proračun ter na računalniškem sistemu, ki je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca upravičencev do regresa za prehrano in prevoza na delo.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pri upravičencih do regresa za prehrano: ime in priimek, število delovnih dni, datum odsotnosti in vzrok odsotnosti; Pri upravičencih do prevoza na delo: ime in priimek, relacije vožnje (od bivališča do službe), delovne dni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se hrani v zaklenjeni omari v prostorih Občine Trebnje na Referatu za proračun, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran in omogočen le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za obračun stroškov dela in urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov časa se vodi in hrani na osebnem računalniku pooblaščenih oseb. Dostop v bazo podatkov je avtoriziran in omogočen le pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zdravstvenih pregledih pred zaposlitvijo in preventivnih zdravstvenih pregledih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi občine Trebnje, kandidati za zaposlitev na občini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), naslov (kraj, ulica, števila, naziv pošte), poštna številka, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve v Občini Trebnje, naziv sedanjega delovnega mesta in datum zaposlitve, datum opravljenega zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda pri pooblaščenem zdravniku, datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja: kratek opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva in humanizacije dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci občine, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zdravniška spričevala o pregledih pred zaposlitvijo in zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih Občine Trebnje, v pisarni direktorja Občinske uprave Občine Trebnje. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca upravnih in drugih postopkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vložijo vloge in druge dokumente ter osebe, ki so navedene v dokumentih, na katere se nanašajo zadeve, ki se rešujejo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidentiranje dokumentarnega gradiva, vodenje postopkov in statistično poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov, kraj in pošta prebivališča, stopnja zaupnosti, rok hrambe, ostali podatki za vodenje posameznih postopkov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na strežniku upravljalca. Dostop je avtoriziran in omogočen zgolj pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v občinski upravi Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, ustanova in naslov ustanove zaposlitve, delovno mesto; izvajalci usposabljanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi izvajalcev usposabljanja in morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v registratorju, ki se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih Občine Trebnje, v pisarni Službe za splošne zadeve Občine Trebnje. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka/matična številka zavezanca, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče/sedež, podatki o lastništvu stanovanja, poslovnega prostora oz. nezazidanega stavbnega zemljišča, pravni status, olajšava, oprostitev, delež lastništva, lokacija stavbnega zemljišča (naslov objekta), lega stavbnega zemljišča (območje), premoženjski predmeti na naslovu, namembnost in površina premoženjskega predmeta, opremljenost s komunalnimi objekti in napravami, število točk, ki so osnova za odmero nadomestila, oprostitev, znesek odmerjenega nadomestila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na strežniku upravljavca in je varovana preko uporabniškega imena in gesla. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firma in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke), pravna opredelitev prekrška, številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo.
 • Uporabniki zbirke: Občinski inšpektor, drugi uporabniki v skladu z 204.a členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku občinskega inšpektorja. Podatki so varovani z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o štipendistih Občine Trebnje.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Občine Trebnje, prosilci za pridobitev štipendije Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo mesečne štipendije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun, vrsta in letnik izobraževanja/študija, povprečna ocena študenta/dijaka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku odgovorne osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop je avtoriziran in omogočen zgolj pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o prejemnikih denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Trebnje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo enkratne denarne pomoči.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, spol, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, državljanstvo, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja, podatki o gospodinjstvu, podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti, podatki o statusu, podatki o izobrazbi, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o premoženju, podatki o socialnih stiskah in težavah posameznika, družin in skupin prebivalstva, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, davčna številka, številka tekočega oz. drugega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o prejemnikih enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelj in novorojenec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Starš: ime in priimek starša, naslov stalnega prebivališča, enotna matična številka, status (oče ali mati), davčna številka, otrok: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, enotna matična številka, državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o osebah, ki delno ali v celoti oproščene plačila storitev institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji ter po potrebi tudi njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Mesečno spremljanje koriščenje storitve in morebitno kasnejše sodno uveljavljanje terjatve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, premoženjsko stanje, zadnji dohodek, - po potrebi za družinske člane (ime in priimek, premoženje, stalno prebivališče,dohodek), - podatek o višini plačila oziroma doplačila storitve institucionalnega varstva, - podatek v katerem domu se upravičenec nahaja. državljanstvo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o osebah, ki delno ali v celoti oproščene plačila storitve pomoči na domu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji ter po potrebi tudi njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Mesečno spremljanje koriščenje te storitve in morebitno kasnejše sodno uveljavljanje terjatve.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, premoženjsko stanje, zadnji dohodek - po potrebi za družinske člane (ime in priimek, stalno prebivališče,dohodek) - podatek o višini oprostitve plačila storitve pomoči na domu - podatek o številu koriščenja storitve pomoči na domu za vse uporabnike (za tiste, ki plačajo storitev v celoti in za tiste, ki so oproščene plačila storitve)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o družinskih pomočnikih in osebah, katerim priznana pravica do družinskega pomočnika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelj (invalidna oseba, ki se ji prizna pravica do družinskega pomočnika) in oseba, ki opravlja delo družinskega pomočnika..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Mesečno spremljanje koriščenje te storitve in mesečnega izplačila za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o vlagatelju: ime in priimek, naslov, - o osebi, ki je družinski pomočnik: ime, priimek, naslov, enotna matična številka občana, davčna št, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije razporejeni na območju Občine Trebnje po upravni evidenci MORS, prostovoljci v društvih pomembnih za zaščito in reševanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organiziranje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z zakonom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, leto rojstva otrok, podatki o usposobljenosti in znanjih, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, izobrazbi, zaposlitvi, številko telefona in mobilnega telefona, elektronski naslov, enotno matično številko, davčno številko, za pripadnike Civilne zaščite pa tudi podatki o datumu zdravniškega in psihofizičnega pregleda ter zadolžitvi v Civilni zaščiti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe v Službi za splošne zadeve. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca sklenjenih nepremičninskih pravnih poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Št. pogodbe, datum sklenitve, vrsta pravnega posla, ime in priimek, naslov, kupnina.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku pooblaščene osebe v Pisarni župana in je varovana preko uporabniškega imena in gesla. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca najemnikov neprofitnih in službenih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki neprofitnih in službenih stanovanj v lasti Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Opis nepremičnine, naslov, površina, ime in priimek najemnika, trajanje najema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop je avtoriziran in omogočen zgolj pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca najemnikov poslovnih prostorov in garaž.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Trebnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Opis nepremičnine, naslov, površina, ime in priimek najemnika, trajanje najema.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku pooblaščene osebe na Oddelku za družbene dejavnosti. Dostop je avtoriziran in omogočen zgolj pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca zavezancev iz prvega odstavka 41. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavezanci - poklicni funkcionarji, nepoklicni župani in podžupani, uradniki na položaju ter osebe, odgovorne za javna naročila, skladno s 4. členom ZIntPK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje zavezancev in njihove istovetnosti za posredovanje seznamov Komisiji za preprečevanje korupcije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčna številka zavezanca, funkcija oziroma položaj, naslov stalnega bivališča, pri funkcionarjih z omejenim mandatom in uradnikih na položaju tudi datum nastopa oziroma prenehanja funkcije oziroma položaja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Občine Trebnje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v registratorju v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščene osebe na Oddelku za gospodarstvo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trebnje, ki ga je dne 7. 12. 2012 izdal župan Občine Trebnje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Občine Trebnje, zaposleni v Občinski upravi Občine Trebnje, obiskovalci in druge osebe, ki se nahajajo na območju pod videonadzorom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi varnosti ljudi in premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov, zaradi narave dela, zaradi katere obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo do 30 dni (oz. največ do zakonsko določene omejitve) in se po tem roku avtomatsko brišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznikov, ki se pridobijo z izvajanjem videonadzora.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki osebnih podatkov so fizične osebe, ki bodo zahtevale vpogled v posnetke (na podlagi utemeljene zahteve, v skladu z določili Pravilnika o izvajanju videonadzora in veljavno zakonodajo), ter drugi pristojni organi (sodišča, policija, državno tožilstvo, ipd.), ki imajo pravico uporabiti podatke v posameznih postopkih (predkazenski, kazenski postopek, prekrškovni postopek, pravdni postopek, ipd.).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zapisi so shranjeni na digitalnem strežniku, shranjenem v posebnem zaklenjenem prostoru, do katerega imajo dostop le pooblačene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam