Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠEŠIR, d.d., ŠKOFJA LOKA
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA 57
Poštna številka: 4220
Kraj: ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5034248000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.L.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkvo se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbir osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebno ime, datum in čas prihoda na delo, datum in čas odhoda z dela,vmesni izhodi, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, ure čakanja na delo, ure zastojev in prekinitev pri delu, neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo podjetja in pooblaščeni delavci družbe ŠEŠIR, d.d.,Škofja Loka, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno- v matični knjigi in personalnih mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbir osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka : a)podatki o delavcu: - osebno ime, - datum, kraj občina in država rojstva, _ enotna matična številka občana, - matična številka v družbi, - davčna številka,- državljanstvo, -naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države, država), - relacija prevoza na delo in z dela, način prihoda na delo, - izobrazba, - poklic, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), ali je delavec invalid – kategorija in invalidnosti,- ali je delavec delno upokojen, - naziv banke in številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plače, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - opravljene ure – redno delo- dodatki – davčna olajšava – boniteta – akontacija dohodnine – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega , bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače) Plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, - ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, prispevki v breme delodajalca:- plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, - plačani prispevki za beneficirano dobo, prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, e) podatki o posojilih in drugih odtegljajih.
 • Uporabniki zbirke: Poslovodstvo podjetja in pooblaščeni delavci družbe ŠEŠIR, d.d.,Škofja Loka, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno- v matični knjigi in personalnih mapah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Zbir osebnih podatkov se vodi tudi v računalniški obliki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam