Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o.
Sedež ali naslov: Dol pri Ljubljani 28
Poštna številka: 1262
Kraj: Dol pri Ljubljani
Matična številka: 2353326000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca video nadzora prostorov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Hišni red družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki se nahajajo na območju prodajnih, proizvodnih in poslovnih prostorov ter na parkirišču oziroma na dovozni poti do proizvodnih površin Poslovne cone JUB.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter preprečitve nesreč na področju proizvodnje in skladiščenja kemičnih snovi ter za nadzor vstopov in izstopov v službene prostore ter prodajalno in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do presnemavanja na disku, vendar najdlje eno leto, razen v primeru suma nastanka škodnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v prostor. V primeru vstopa v ograjene površine Poslovne cone JUB tudi ime, priimek in naslov obiskovalca oziroma zaposlenega. V primeru vstopa na varovano območje z motornim vozilom tudi registrske oznake in tip motornega vozila.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba izvajalca fizičnega oziroma tehničnega varovanja, varnostni inženir, vodja vzdrževanja ter direktor družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. V evidenco se zabeležijo tudi vsi vpogledi in posredovanju podatkov drugim uporabnikom ter osebe, ki jih je potrebno obveščati v primeru izrednih dogodkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku varnostne službe zadolžene za fizično in tehnično varovanje prostorov družbe, v pogodbi o izvajanju varovanja ter pravilniku o varovanju premoženja družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vstopov in izstopov v prostore družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Hišni red družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki pridejo na območje proizvodnih in poslovnih prostorov Poslovne cone JUB
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen obračunavanja prisotnosti na delu ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter preprečitve nesreč na področju proizvodnje in skladiščenja kemičnih snovi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o času vstopa in izstopa se hranijo največ pet let in sicer zaradi pravice zaposlenih, da uveljavljajo materialne pravice iz naslova delovnega razmerja v petih letih po njihovi zapadlosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Elektronski zapis vstopa in izstopa zaposlenih ter ročni vpis v zvezek varnostnika glede ostalih obiskovalcev, pri čemer se evidentira njihovo ime in priimek ter naslov.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba izvajalca fizičnega oziroma tehničnega varovanja, varnostni inženir, vodja vzdrževanja, direktor družbe, odgovorna oseba za obračun plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. V evidenco se zabeležijo tudi vsi vpogledi in posredovanju podatkov drugim uporabnikom ter osebe, ki jih je potrebno obveščati v primeru izrednih dogodkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku varnostne službe zadolžene za fizično in tehnično varovanje prostorov družbe, v pogodbi o izvajanju varovanja ter pravilniku o varovanju premoženja družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih, stroškov dela in pravic iz naslova obveznih socialnih zavarovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): b. točka 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ; tretji odstavek 159. člena Zakon o delovnih razmerjih ; Pravilnik o arhiviranju družbe.; Pravilnik o plačah družbe.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki so kakorkoli zaposlene v družbi TRC JUB d.o.o. ali opravljajo zanjo dela in naloga na podlagi kakšnega drugega pravnega naslova (npr. avtorske pogodbe, študentske napotnice,…)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih obveznosti in obveznosti delodajalke v zvezi s pravicami zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hrani pet let po prenehanju delovnega razmerja, ker v skladu z ZDR toliko traja zastaralna doba za denarne zahtevke iz naslova delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, oblika delovnega razmerja, delovno mesto in naziv, prejšnje zaposlitve (delovna knjižica), funkcionalna in specialna znanja, udeležba na izobraževanjih, delovna doba, pokojninska doba, plača, delovni čas, socialni izdatki in prispevki, invalidnost, zavarovalna doba pri delodajalki, podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju plačanem iz sredstev delodajalke oziroma delavca, podatki o administrativnih prepovedih, podatki o plačilu članarin in drugih prostovoljnih odtegljajev (samo na zahtevo delavca), državljanstvo, podatki o ocenah in napredovanjih, priznanja, nagrade, življenjepis (v primeru osebne privolitve), firma ali ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec dodatno zaposlen, podatek ali se delavec ukvarja z dopolnilnim delom (obrtnik- podjetnik), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dalj časa trajajoča življenjska skupnost, ali je zakonski partner oz. partner iz dalj. časa trajajoče življenjske skupnosti zaposlen, in številka domačega telefona ali mobitela zaposlenega zaradi dosegljivosti v primeru nujne intervencije v službi.Osebni podatki družinskih članov (v primeru osebne privolitve) oz. osebni podatki otrok mlajših od 15 let (zaradi uveljavljanja pripadajočih dni dopusta):priimek in ime, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, stalno prebivališče, začasno prebivališče, sorodstveno razmerje z zaposlenim
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, kadrovska služba. Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam. Samo v primeru zakonskih obveznosti se zgolj z zakonom oziroma s podzakonskimi akti določeni podatki pošiljajo tudi na Ministrstvo za finance RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca stroškov dela – obračun in izplačilo plač in ostalih pravic iz naslova delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): c. točka 6. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, tretji odstavek 159. člena Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik o arhiviranju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki so kakorkoli zaposlene v družbi ali opravljajo zanjo dela in naloga na podlagi kakšnega drugega pravnega naslova (npr. avtorske pogodbe, študentske napotnice,…)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje prisotnosti zaposlenih, opravljenih službenih potovanj, izrabe letnega in izrednega dopusta, bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih in opravljenih nadur.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let po prenehanju delovnega razmerja, ker v skladu z ZDR toliko traja zastaralna doba za denarne zahtevke iz naslova delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, čas prihoda in odhoda na delovno mesto, izraba letnega dopusta, podatki o izrabi z zakonom določenih dela prostih dni, nadure, službena odsotnost, privatna odsotnost, odsotnost zaradi izobraževanja, odsotnost zaradi bolezni ali nege, odsotnost po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, kadrovska služba. Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam. Samo v primeru zakonskih obveznosti se zgolj z zakonom oziroma s podzakonskimi akti določeni podatki pošiljajo tudi na Ministrstvo za finance RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe – kadrovska referentka in oseba zadolžena za obračun plač. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o letovanju v počitniških kapacitetah skupine JUB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje prosilca za letovanje v počitniških kapacitetah skupine JUB
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in njihovi družinski člani, ki zaprosijo za letovanje v počitniških objektih delodajalke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje obračuna in določitev prednostne liste do letovanja v počitniških objektih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se shranjujejo za dobo treh let, da se zaposlenim zagotovi pravična razporeditev v primeru več prošenj za isti termin.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, drugi podatki ki vplivajo na pravična razporeditev v primeru več prošenj za isti termin, termin dopusta, naziv počitniške lokacije.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen članom komisije pristojne za razporejanje letovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): soglasje kupca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki kupujejo blago preko naročilnic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravočasnih in pravilnih dobav naročenega blaga, reševanje poznejših reklamacij v zvezi z nakupom blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po opravljenem naročilu, v primeru reklamacij pa do rešitve zadeve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, davčna in matična številka, ob izrecnem soglasju tudi telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte kontaktne osebe, vrsta in količina nabavljenega blaga ter rok dobave
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in kadrovska služba družbe TRC JUB d.o.o., vodstvo in kadrovska služba matične družbe JUB d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca referenčnih objektov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisno soglasje lastnika objekta
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki so uporabljale materiale družbe TRC JUB d.o.o. in izrecno pisno soglašajo z uporabo podobe njihovega objekta ali/in njegovega naslova pri navajanju referenc
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje potencialnih kupcev o končni zunanji podobi objektov ob uporabi materialov družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet let po pridobljenem soglasju lastnika objekta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov objekta, kraj in poštna številka,fotografije objekta,
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki lastnikov (naslov objekta) se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, predstavi se jim zgolj slika referenčenega objekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri delodajalki oziroma tretje osebe, ki so se poškodovali v službenih prostorih oziroma na terenu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti pri delu in pravic poškodovancev iz naslova obveznih in prostovoljnih zavarovanj ter zagotavljanje izvrševanja obveznosti iz naslova zagotavljanja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo tri leta po škodnem dogodku, v primeru spora pa do njegove končne rešitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov poškodovane osebe, podatki o škodnem dogodku (čas, kraj, priče, vzrok za nastanek poškodb, vrsta poškodbe, ukrepi za pomoč poškodovancu), fotografije kraja delovne nesreče, ukrepi za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen inšpekcijskim organom in zavodu za zdravstveno oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja; datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen odgovorni osebi – kadrovski referentki in osebi zadolženi za obračun plač. Samo v primeru zakonskih obveznosti se zgolj z zakonom oziroma s podzakonskimi akti določeni podatki pošiljajo tudi na Ministrstvo za finance RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe – kadrovska referentka in oseba zadolžena za obračun plač. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): soglasje dobavitelja blaga oziroma izvajalca storitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki dobavljajo blago družbi oziroma zanjo izvajajo storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje pravočasnih in pravilnih dobav naročenega blaga, reševanje poznejših reklamacij v zvezi z nakupom blaga
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo tri leta po opravljenem naročilu, v primeru reklamacij pa do rešitve zadeve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, davčna in matična številka, ob izrecnem soglasju tudi telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte kontaktne osebe, vrsta in količina nabavljenega blaga
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in komercialna služba družbe. Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca zbirk podatkov v vpisniku oz. delovodniku pošte ter podatkov iz elektronskega pisarniškega poslovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Hišni red TRC JUB d.o.o., pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pošiljajo oziroma prejemajo navadno ali elektronsko pošto v družbo TRC JUB d.o.o. oziroma iz nje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje pravic in obveznosti iz štipendijske pogodbe ali pogodbe o izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še enkrat tolikšno dobo po zaključku štipendiranja oz. izobraževanja, kot je le-to trajalo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov prejemnika oziroma pošiljatelja, datum odprave pošiljke oziroma njenega prejema, vrsta pošiljke – priporočena/navadna in pismo/paket/el.sporočilo, opis zadeve (če je označeno), podatki o masi oziroma velikosti pošiljke iz poštne knjige.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo, finančna in kadrovska služba družbe. Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen odgovorni osebi na katero se signira pošiljka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti delovno razmerje v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Shranjevanje podatkov zaradi zaposlitve ali zaradi morebitne zaposlitve v prihodnosti, Varstvo zaradi morebitnih tožb iz naslova diskriminacije v postopku izbire delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, telefonska številka / elektronski naslov, spol, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, stan, stalno bivališče (ulica, pošta, občina), začasno bivališče, pridobljeni strokovni naziv, zaključena šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, pričakovana skupna mesečna plača, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in kadrovska služba družbe.Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o zavarovancih skupinskega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, na katere se nanša Pogodba k policam za skupinsko prostovoljno zdravstveno zavarovanje št. xxxxx in xxxxx ter zavarovanja tujina z asistenco.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence za potrebe obračuna skupinskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, vrsta in višina zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen odgovorni osebi – kadrovski referentki in osebi zadolženi za obračun zavarovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe – kadrovska referentka in oseba zadolžena za obračun plač. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o zavarovancih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delavci, ki jim družba plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ime in priimek, številka police, datum pristopa, datum izstopa, način vplačevanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence za potrebe obračuna dodatnega zavarovanja in uveljavljanja pravic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka police, datum pristopa, datum izstopa, način vplačevanja.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen odgovorni osebi – kadrovski referentki in osebi zadolženi za obračun zavarovanja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe – kadrovska referentka in oseba zadolžena za obračun plač. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih in pisnih opozorilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v disciplinskih postopkih in postopkih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje kršitev delovnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 2 leti od pravnomočnosti izreka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: me in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, organizacijska enota, pravna označitev kršitve, disciplinska sankcija oz. pisno opozorilo, datum dokončnosti izreka.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo in kadrovska služba družbe.Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščene osebe iz finančno računovodske službe, ki jih je za obdelavo pooblastil član uprave zadolžen za to področje. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o arhiviranju družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca izdaje ključev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Hišni red družbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse osebe, ki jim varnostnik začasno izroči ključe prodajnih, proizvodnih, skladiščnih in drugih poslovnih prostorov za potrebe opravljanja njihove dejavnosti (zaposleni, zunanji pogodbeni izvajalci, čistilna služba).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter preprečitve nesreč na področju proizvodnje in skladiščenja kemičnih snovi oziroma za nadzor vstopov in izstopov v službene prostore ter prodajalno in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let, razen v primeru suma nastanka škodnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, organizacija v kateri so zaposleni.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba izvajalca fizičnega oziroma tehničnega varovanja, varnostni inženir, vodja vzdrževanja ter direktor družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. V evidenco se zabeležijo tudi vsi vpogledi in posredovanju podatkov drugim uporabnikom ter osebe, ki jih je potrebno obveščati v primeru izrednih dogodkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku varnostne službe zadolžene za fizično in tehnično varovanje prostorov družbe, v pogodbi o izvajanju varovanja ter pravilniku o varovanju premoženja družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljavec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam