Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KA STUDIO PROJEKTIRANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 4
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5934974000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov/dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 1. odstavka 10. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri nas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: Ime in priimek, naslov, EMŠO, rojstne podatke, davčna številka, telefonska številka (GSM), številka osebnega dokumenta in številka osebnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke uporabljajo zaposleni pri KA STUDIO PROJEKTIRANJE D.O.O., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omari imajo zaposleni, ki so pooblaščeni. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so dokumenti so shranjeni v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero se povečuje točno ta registrirana zbirka) : Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 : Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in hkrati ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo za fizične osebe, na podlagi 2. odstavka 10. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo), s katerimi smo v pogodbenem razmerju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih se nanaša na vse zaposlene pri nas, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti r
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: -podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); -podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci) : vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; -podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi : datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; -podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi : datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni pri KA STUDIO PROJEKTIRANJE D.O.O., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS) -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju in računovodski servis , Erika Kostanjšek s.p., ki omogoča izvajanje pogodb o zaposlitvi na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omari imajo zaposleni, ki so pooblaščeni. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so dokumenti so shranjeni v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka) : Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 : Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev/strank - fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 1. odstavka 10. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci oziroma naročniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun storitev in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok varovanja osebnih podatkov je pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca kupcev/strank vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka osebnega računa in številka telefona (GSM).
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke uporabljajo zaposleni pri KA STUDIO PROJEKTIRANJE D.O.O., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omari imajo zaposleni, ki so pooblaščeni. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so dokumenti so shranjeni v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero se povečuje točno ta registrirana zbirka) : Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 : Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in hkrati ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca drugih prejemkov fizičnih oseb, ki niso zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo za fizične osebe, na podlagi 2. odstavka 10. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo), s katerimi smo v pogodbenem razmerju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca pos
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebne podatke se varuje pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posameznikov zajema naslednje podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, številke osebnih računov pri bankah za nakazila prejemkov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni pri KA STUDIO PROJEKTIRANJE D.O.O., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omari imajo zaposleni, ki so pooblaščeni. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako tudi v času, ko v njih ni zaposlenih so dokumenti so shranjeni v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka) : Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 : Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1 in ZVOP-1-UPB1 (uradno prečiščeno besedilo).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam