Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ODRANCI
Sedež ali naslov: PANONSKA ULICA 33
Poštna številka: 9233
Kraj: ODRANCI
Matična številka: 5874718000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci -Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni referenta za splošne zadeve Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o vlagateljih za znižano plačilo vrtca.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji za znižano plačilo vrtca in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic za znižano plačilo vrtca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Navedbo obdobja za katero se uveljavlja znižano plačilo: -Podatke o vlagatelju: Ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča (za tujce začasnega), enotna matična številka (EMŠO), davčna številka; -Podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (za tujce začasnega), vrtec v katerega so oziroma bodo vključeni; -Podatke o vseh družinskih članih: Ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status; -Podatke o zaposlitvi staršev ozirom opravljanju dejavnosti; -Podatke o obdavčljivih letnih bruto dohodkih družinskih članov; -Podatke o premoženju družinskih članov; -Opis posebnih socialnih razmer.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zavezancih za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, zavezanci za plačilo NUSZ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Ime in priimek, naslov, EMŠO, površina stavb, katerega uporabnik oziroma lastnik je zavezanec.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna občine.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje izplačil obveznega zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Ime in priimek, naslov, rojstni datum (EMŠO), davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca plačil obveznosti za družinske pomočnike.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski pomočniki in oskrbovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje izplačil za družinskega pomočnika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu: - za družinskega pomočnika: ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, poslovni račun, … - za oskrbovanca: ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, stopnja invalidnosti,…
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca doplačil oskrbnin stroškov za starejše občane.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do doplačil oskrbnin za starejše občane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje doplačil oskrbnin za starejše občane.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu: - ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, zakonski status, dohodki, poslovni račun, …
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca doplačil oskrbnin stroškov pomoči na domu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do doplačil oskrbnin stroškov pomoči na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje doplačil oskrbnin stroškov pomoči na domu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbir podatkov iz 110. in 111. člena Zakona o socialnem varstvu: - ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih članov, zaposlitev, dohodki.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca članov občinskega sveta in članov občinskih delovnih teles.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani občinskega sveta in člani občinskih delovnih teles.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje izplačil članom občinskega sveta, komisij, odborov. Pošiljanje vabil, obvestil in drugih za delovanje le-teh.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčna številka, naziv banke, osebni račun, datum imenovanja, višina sejnine.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca vlagateljev vlog za subvencionirano najemnino.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vlagatelji – najemniki, ostali uporabniki stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje subvencioniranja najemnin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, dohodki, sorodstvena razmerja, lastništvo stanovanj.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi referenta za splošne zadeve Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o dodeljenih državnih pomoči namenjenih za področje kmetijstva.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani Občine Odranci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vpis vlog, obdelavo in odobritev sofinanciranja ukrepov s področja kmetijstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična številka, davčna številka, KMG MID, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi referenta za splošne zadeve Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca najemnikov občinskih stanovanj.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje najemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, naslov ter drugi podatki o stanovanju, ki je predmet najemne pogodbe, podatki o višini mesečne najemnine, način plačila mesečne najemnine, čas trajanja pogodbenega razmerja, datum sklenitve pogodbe, aneksi k pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Občinske uprave Občine Odranci, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v sobi Občinske uprave Občine Odranci, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 23.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam