Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kettejeva 15
Naziv ali firma: OSNOVNA ŠOLA ROJE
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 5082854000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -učenci, vpisani v Osnovno šolo Roje - starši učencev, vpisanih v Osnovno šolo Roje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih - podatki o izdanih drugih listinah - družinska in socialna anamneza - razvojna anamneza - diagnostični postopki - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -učenci, vpisani v Osnovno šolo Roje - starši oziroma skrbniki učencev, vključeni v Osnovno šolo Roje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v Osnovno šolo Roje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem podatki o napredovanju učenca podatki o izdanih spričevalih podatki o izdanih drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor; - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Zavod za invalidsko pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda in skupnosti osnovnih šol; Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog evidence vpisanih in vklučenih otrok

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci, vpisani in vključeni v vrtec - starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov - sodelovanje s starši;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, prebivališče otroka in staršev - datum rojstva in spol otroka - naslov, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda Osnovne šole Roje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04), ter 2. odstavkom 50.člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03- UPB)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Katalog evidence zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas(ur/teden), zzavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (nedoločen ali določen čas), invalid, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda; Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Katalog zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v Osnovno šolo Roje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učenca: telesna višina, volumninoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivna moč, koordinacija gibanja telesa, fizična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprinterska hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v kabinetu športne vzgoje in v zaklenjeni omari v učilnici fizioterapije Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda in skupnosti osnovnih šol - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda in skupnosti osnovnih šol; Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vklučeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno pomoč oz. svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Strokovno svetovanje oz. pomoč otrokom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - družinska in socialna anamneza - razvojna anamneza - diagnostični postopki - strokovna mnenja drugih institucij; centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov in vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda Osnovne šole Roje Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne službe Zavoda. Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev - mesečna plačila staršev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Zavoda in Skupnosti osnovnih šol. Pooblaščeni delavci občine oz. upravne enote Domžale Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda in skupnosti osnovnih šol; Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Katalog evidence o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: · delo, ki ga opravljal ob nezgodi · koliko ur je delal tistega dne · ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat · narava poškodbe · poškodovani del telesa · ali je bila poškodba smrtna · podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu: · kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva · kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo · koliko oseb se je skupaj poškodovalo · koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod · ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu · vir nesreče · vzrok nesreče · ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen · uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Osnovne šole Roje Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda in skupnosti osnovnih šol; Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam