Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Notarka Staša Lepej
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): C. B. Kidriča 7, Zagorje ob Savi
Naziv ali firma: Notarka Staša Lepej
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na uporabnike notarskih storitev – udeležence pravnih poslov, njihove pooblaščence, zapisne priče in tolmače.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določen je v zakonu o notariatu, za opravljanje notarske dejavnosti, za ugotovitev osebne istovetnosti udeležencev pravnega posla, za ugotavljanje osebne istovetnosti iz uradnih dokumentov. Način ugotavljanja je vselej naveden v notarski listini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega / začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, državljanstvo, št. osebnega dokumenta, datum izdaje osebnega dokumenta, številka TRR, matična številka za pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika pravne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Udeleženci pravnih poslov, sodišče za potrebe zemljiške knjige in izvršilnega postopka, notarka in zaposleni v notarski pisarni v okviru delovnega procesa, računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim dne 5. 11. 2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko in v notarskih vpisnikih in knjigah, ki jih notar vodi v skladu z zakonom o notariatu in pravilnikom o poslovanju notarja. Zavarovanje notarskega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno (V. poglavje zakona o notariatu – Hramba listin in vodenje knjig in VI. poglavje pravilnika o poslovanju notarja). Celoten notarski arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Tehnično lahko do podatkov v notarskem arhivu dostopajo samo notarka in njeni zaposleni pri opravljanju dela. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oz. s posebno izjavo k tej pogodbi zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo stranke po predhodnem naročilu in dovoljenju notarke. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam