Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PREŠERNOVA 22
Naziv ali firma: VIŠJE SODIŠČE V CELJU
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5111773000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA O ZAPOSLENIH NA VIŠJEM SODIŠČU V CELJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006), Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB2 – Ur.l. RS, št. 32/2006), Zakon o sodniški službi, uradno prečiščeno besedilo (ZSS-UPB2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci - uradniki, strokovno tehnično osebje in sodniški pripravniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje učinkovite kadrovske politike in kadrovske funkcije, za posredovanje informacij za kadrovske odloč
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; davčna številka; EMŠO; datum, kraj in država rojstva; stalno in začasno prebivališče; številka osebnega računa; kraj dela; naziv najvišje dokončane šole; poklic; stopnja izobrazbe; naziv delovnega mesta oz. funkcije; datum izvolitve/imenovanja funkcionarja; pripravništvo; invalidnost; naziv dosedanjih delovnih mest; datum sklenitve delovnega razmerja; delovna doba do sklenitve delovnega razmerja in skupna delovna doba; prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje; letni dopust; družinski člani; število otrok do 15. leta otrokove starosti zaradi pravice do letnega dopusta; izraba letnega dopusta; odsotnosti zaradi bolezni, poškodbe ali nege družinskega člana; količnik in dodatki; vrsta delovnega razmerja; za določen/nedoločen čas; s polnim ali manj kot polnim delovnim časom; razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas; prerazporeditve; napredovanja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; prenehanje in način prenehanja funkcije.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, zaposleni v Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Celju, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Osebni spisi zaposlenih so shranjeni v kovinski omari. Dostop do njih imajo le zaposleni v kadrovski službi. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC – Kadrovska evidenca je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Omogočena je povezava s centralno kadrovsko evidenco Ministrstva za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KANDIDATOV ZA OPRAVLJANJE SODNIŠKEGA PRIPRAVNIŠTVA NA VIŠJEM SODIŠČU V CELJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-UPB1,Ur. l. RS, št.83/2003) – čl. 10/a
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sodniško pripravništvo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje stanja na področju izobraževanja in sestavljanje prednostnih vrstnih redov kandidatov za opravljanje sodniškega pripravništva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče, čas vložitve prijave, povprečna ocena dosežena v času univerzitetnega študija.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, zaposleni v Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Celju, Ministrstvo za pravosodje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Centralno evidenco vseh kandidatov vodi Ministrstvo za pravosodje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PLAČ ZAPOSLENIH JAVNIH USLUŽBENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur.l. RS, št. 40/2006), Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB2 – Ur.l. RS, št. 32/2006), Zakon o sodniški službi, uradno prečiščeno besedilo (ZSS-UPB2
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni višji sodniki (funkcionarji) in sodno osebje (javni uslužbenci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izpolnjevanja obrazcev Zavoda za zaposlovanje (podatki o izplačanih plačah v obdobju 12 mesecev), izpolnjevanje vlog za kredite zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali s skrajšanim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače, h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa. - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) plače iz dobička, c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e) nadomestila neto plače v breme drugih, f) neto plače iz dobička, g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, c) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, zaposleni za svoje kadrovske podatke, zaposleni v finančno računovodski službi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št.86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA KANDIDATOV ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - Ur.l. RS, št. 42/2002, 79/2006) in Zakon o javnih uslužbencih, uradno prečiščeno besedilo (ZJU-UPB2 - Ur.l. RS, št. 32/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati prijavljeni na razpisano prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba javnih natečajev in razpisov z namenom zagotovitve ustreznih kadrovskih virov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Obvezno do pravnomočnega zaključka izbirnega postopka, po tem skladno z internimi odločitvami oziroma skladno z dispozicijo kandidata; podatki izbranega kandidata, ki se zaposli na sodišču, preidejo v kadrovsko evidenco zaposlenih na Višjem sodišč
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, dosežena stopnja izobrazbe, funkcionalna in specialna znanja, delovne izkušnje, podatki o nekaznovanosti, in podatki o tem ali je kandidat v kazenskem postopku, kadar se to zahteva, potrdilo o državljanstvu, znanje tujih jezikov.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, člani natečajnih/izbirnih komisij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O JAVNIH USLUŽBENCIH RAZPOREJENIH NA DELOVNO DOLŽNOST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi, uradno prečiščeno besedilo (ZObr-UPB1 - Ur.l. RS, št. 103/2004), Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Ur.l. RS, št. 80/2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Javni uslužbenci razporejeni na delovno dolžnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporeditev javnih uslužbencev na delovno dolžnost za izvajanje nalog Višjega sodišča v Celju v vojni.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča, delovno mesto oziroma dolžnost na katero je razporejen, datum razporeditve.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/2001), Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur.l. SRS, št. 1/84, 18/87 in 35/88), Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Ur.l. SRS,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju nesreč pri delu, za potrebe statističnih analiz (identiteta zaposlenih ni razvidna), za inšpekcijo dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja; - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vzrok nesreče f) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen g) ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, pooblaščeni delavec za varstvo pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ - Ur.l. RS, št. 106/1999, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 109/2001, 83/2002 Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-307/98-38, 40/2003 Odl.US: U-I-273/00-13, 63/2003, 63/20
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidi zaposleni na Višjem sodišču v Celju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju invalidnosti zaposlenih ter za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, naslov, datum rojstva, datum nastopa dela, vzrok invalidnosti, kategorija invalidnosti, št. zadeve pri ZPIZ, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa pravic iz invalidnosti, datum obravnave na invalidski komisiji, začetek postopka, ocena invalidnosti, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA OPRAVLJENIH USMERJENIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/2001) – čl. 39, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. Rs, št. 87/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Celju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju opravljenih zdravstvenih pregledov – načrtovanje datumov ponovnih zdravstvenih pregledov ter evidenco morebitnih omejitev pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/2005, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto – naziv, datum pregleda, ugotovitve pregleda
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA OPRAVLJENIH USPOSABLJANJ ZA VARNO DELO IN

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/2001) – čl. 39.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Celju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja stanja na področju opravljenih preizkusov znanja – načrtovanje datumov ponovnih preizkusov znanja – usposabljanj za varno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto – naziv delovnega mesta, datum opravljenega preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, strokovni delavec za varstvo in zdravje pri delu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA ODREJENIH URADNIH POTOVANJ – IZDANIH POTNIH NALOGOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Celju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ugotavljanja števila službenih potovanj, analizo in načrtovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, kraj potovanja.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, računovodski delavci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 16. člen, 47. člen Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Višjem sodišču v Celju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo obračunov plač, za potrebe izpolnjevanja obrazcev Zavoda za zaposlovanje (podatki o izplačanih plačah v obdobju 12 mesecev), izpolnjevanje vlog za kredite zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: - Ime in priimek, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo, - podatke o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - ostali stroški dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje, - prispevki v breme zavarovanca, - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja kadrovske službe in urada predsednika, pooblaščeni računovodski delavci, zadolženi za vnos in obdelavo stroškov dela zaposlenih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Zbirke podatkov so shranjene v kovinski omari. Dostop do njih imajo le zaposleni v kadrovski službi. Vstop v kadrovski informacijski sistem v okviru aplikacije MFERAC – Stroški dela je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. VPISNIK ZA RAZNE CIVILNE ZADEVE R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v civilnih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. VPISNIK ZA GOSPODARSKE ZADEVE NA II. STOPNJI Cpg

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožniki oziroma predlagatelji in toženci oziroma nasprotne stranke v gospodarskih zadevah na drugi stopnji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. VPISNIK ZA RAZNE GOSPODARSKE ZADEVE R

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v gospodarskih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. VPISNIK ZA PREKRŠKOVNE ZADEVE PRp

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci v prekrškovnih zadevah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov prebivališča (stalnega in začasnega), zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. VPISNIK ZA PREKRŠKOVNE ZADEVE – PRENEHANJE VELJAVNOSTI VOZNIŠKIH DOVOLJENJ – EPVDp

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci – vozniki v prekrškovnih zadevah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov prebivališča (stalnega in začasnega), zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. VPISNIK ZA PREKRŠKOVNE ZADEVE – PRpv

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci – vozniki v prekrškovnih zadevah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva za tujce, ki nimajo EMŠO, naslov prebivališča (stalnega in začasnega), zaposlitev, firma in sedež pravne osebe ter matična številka.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. IMENIKI K VPISNIKOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci, toženci oz. predlagatelji, zapustniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. VPISNIK ZA ZADEVE SODNE UPRAVE Su

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, sodnik, predsednik sodišča, sekretar sodišča, vodja urada predsednika in kadrovske službe, v delu vpisnika s področja posamezne službe vodja službe..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Su vpisnik je hkrati pripravljen tudi kot računalniški vpisnik, vstop vanj je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. VPISNIK ZA ZAUPNE IN STROGO ZAUPNE ZADEVE SODNE UPRAVE SuZ

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) ) določa obliko in vsebino vpisnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, na katere se nanašajo zadeve sodne uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev sodne uprave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vpisničar, sodnik, predsednik sodišča, sekretar sodišča, v delu vpisnika s področja posamezne službe vodja službe, vodja urada predsednika in kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. VPISNIK ZA CIVILNE ZADEVE NA DRUGI STOPNJI Cp in Cp I

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tožniki oziroma predlagatelji in toženci oziroma nasprotne stranke v civilnih zadevah na drugi stopnji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Vstop v elektronsko obliko vpisnika je zaščiten, saj je varovan z vstopnim geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. VPISNIK ZA KAZENSKE ZADEVE NA II. STOPNJI Kp

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci v kazenskih zadevah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. VPISNIK ZA RAZNE KAZENSKE ZADEVE Kr

 • Pravna podlaga (neobvezno): V skladu z 81. in 82. členom Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 19/1994, 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 72/2005, 49/2006-ZVPSBNO) določa obliko in vsebino vpisnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obdolženci v kazenskih zadevah, ki jih sodišče ne vpisuje v druge kazenske vpisnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence zadev, ki jih sodišče obravnava.
 • Rok hrambe (neobvezno): Skladno s prvim odstavkom 260. člena Sodnega reda se vpisniki hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04 in 113/05, ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: Vodja sodne pisarne in vpisnika, vodja oddelka, sodnik, predsednik sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja vpisnik ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepajo. Vpisniki se hranijo v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku Višjega sodišča v Celju o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam