Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Sedež ali naslov: Zagrebška c. 18
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1278096000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, družinski člani, študentje in dijaki, zunanji pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelovanje kadrovskih evidenc po različnih sklopih mesečno in letno.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki zaposlenih/zunanjih sodelavcev: priimek in ime; EMŠO; datum rojstva; priimek ob rojstvu; kraj rojstva; državljanstvo; davčna številka; spol; zakonski stan; stalno prebivališče; začasno prebivališče; telefonska številka; e-pošta. - Podatki o izobrazbi zaposlenih: datum pridobitve izobrazbe; datum opravljanja pripravniškega izpita; način pridobtive šolske izobrazbe; šolska izobrazba; poklic; stopnja šolske izobrazbe; stopnja strokovne izobrazbe; stopnja strokovne usposobljenosti; program izobraževanja; ostala izobraževanja. - Podatki delovne uspešnosti: ocena delovne uspešnosti; ocenjevalno obdobje; vsebina letnega razgovora. - Podatki o delovnem mestu: delovno mesto; tarifni količnik; organizacijska enota; kraj dela; oblika delovnega razmerja; delovni čas; pogoji dela; podatki o delovni knjižici; zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju; dopolnilno delo; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog za prenehanje delovnega razmerja; delovna doba. - Zdravstveno stanje: invalidnost; telesna okvara; kronična bolezen; nega težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe. - Zdravniški pregledi: začasna delovna nazmožnost; datum zdravniškega pregleda; ocena tveganja; ocena delovne zmožnosti. - Varstvo družinskih članov: porodniški dopust; očetovski dopust; dopust za nego varstva otrok; odsotnost z dela; vsebina odločbe. - Podatki obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja: matična št. PRS; registrska št. zavarovanca; podlaga zavarovanja; šifra dejavnosti; registrska št. prijave potrebne po delavcu; datum pričetka zavarovanja; delovni in zavarovalni čas. - Podatki dodatnega pokojninskega zavarovanja: premija; način plačevanja; premija obvestil; upravičenec/ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov, davčna številka, izjava. - Podatki o vzdrževanih družinskih članih: priimek in ime; EMŠO; datum rojstva; državljanstvo; sorodstvo; stalno ali začasno prebivališče; potrdilo o šolanju; podlaga zavarovanja; otroci stari do 15 let. - Pogodbeno in študentsko delo: ime in priimek; EMŠO; davčna številka; stalno prebivališče; telefonska številka; e-pošta; naslov podjetja zaposlitve; vrsta dela; čas dela; honorar; račun za nakazilo honorarja; podatki o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uprabljavca; vsi vodstveni delavci; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; Družbe (dodatnega pokojninskega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oziroma programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz izbirke osebnih podatkov, se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca; matična številka drugega delodajalca; številka transakcijskega računa; telefonska številka; določitev dopusta; družinski člani; podatki iz določenih listin: osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list. - Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec; bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač; zaostala izplačila in nadomestila plač; izredna izplačila (za delovno uspešnost, za uspešnost poslovanja). - Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni delovni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. - Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznika: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja; za potreba inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): tajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalcev; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjenje, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz . programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci; kandidati za zaposlitev v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO; državljanstvo; datum rojstva; stalno oz. začasno prebivališče; invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti); poklic; šolska izobrazba; strokovana usposobljenost; stroškovno mesto; datum zaposlitve; delovno mesto; opis dela; podatki iz ocene tveganja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, račinalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z urednimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu; vodenje evidenc po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: Ime in priimek; EMŠO; davčna številka; kraj rojstva; stalno ali začasno prebivališče; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; delovno mesto; delovni čas (v urah na teden); zavarovalna doba; dejavnost organizacije. - Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opavljal ob nezgodi; koliko ur je delal tistega dne; ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja. - Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva); kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od doma na delo, na službenem potovanju, drugo); koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varnostna oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izkloplejena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami terj javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidencao usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci; delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in kraj rojstva; stalno in začasno prebivališče; poklic; izobrazba; vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varnost pri delu in varstvo pred požarom; datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; izvajalci usposabljanja; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o praktičnem izobraževanju študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višješolski program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; stalno in začasno bivališče; telefonska številka; e-pošta; davčna številka; številka transakcijskega računa; vpisna številka; leto prvega vpisa; način študija; študijski program; ime in naslov podjetja ter osebe, ki ga zastopa; ime in priimek ter naziv mentorja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izkloplena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis v višješolski strokovni program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje vpisnega postopka; za potrebe višješolske dejavnosti, višješolske prijavne službe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; EMŠO; spol; telefonska številka; e-pošta; stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; način študija; študijski program; podatki o srednješolski izobrazbi; podatki o preizkusu zanja; podatki o mojstrih, delovodskih oziroma poslovodskih izpitih; podatki o dosedanjem izobraževanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca diplomantov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za vodenje evidence višješolske prijavne službe; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; spol; EMŠO; vpisna številka; datum, kraj in občina rojstva; država rojstva; stalno in začasno bivališče; državljanstvo; telefonska številka; e-pošta; podatki o zaposlitvi; način študija; študijski program; podatki o prehodno pridobljeni izobrazbi; datum diplomiranja; datum izdaje diplome; datum prejema diplome in številka diplome.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Noslilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višješolski študijski program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za potrebe višješolske prijavne službe, statistične obdelave, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; vpisna številka; način študija; datum prvega vpisa; datum izpita; podatki o tem ali opravlja izpit prvič ali ga ponavlja; ocena dosežena na izpitu; poročilo o opravljenem praktičnem pouku.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o udeležencih funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja v programih, ki jih izvaja šola ter o izdanih potrdilih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci funkcionalnega izobraževanja in usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; datum in kraj rojstva; EMŠO; pridobljena strokovna izobrazba; program izobraževanja oz. usposabljanja; zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko apliktivne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa zavarovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o osebnih listih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki so vpisani v višješolski študijski program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; spol; EMŠO; vpisna številka; spol; datum, kraj in občina rojstva; država rojstva; stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; davčna številka; telefonska številka; e-pošta; podatki o zaposlitvi oz. statusu; način študija; študijski program; podatki o srednješolski izobrazbi; podatki o preizkusu znanja, mojstrih, delovodskih oz. poslovodskih izpitih; podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in končanju študija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca plačil študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izredni študenti, ki so vpisani v višješolski študijski program.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vodenja evidence višješolske dejavnosti; za sprejemanje plačil študentov; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; vpisna številka; višina plačila; ime plačnika oz. naziv podjetja, če je plačnik pravna oseba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam