Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Biljana Cocić, dr. stom.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zasebna zdravstvena delavka
Naziv ali firma: Biljana Cocić, dr. stom.
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj: Mlinše 11/a, Izlake
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije (kupci, zdravstvena evidenca)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, zavarovanci, bolniki, kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zobozdr
 • Rok hrambe (neobvezno): Popis bolezni se hrani še 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva in za uveljavljanje pravic pacientov, zavarovancev in kupcev iz zdravstvenega zavarovanja. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence, opredeljene v zakonu.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pacienti; izvajalci zdravstvene dejavnosti; delavci v zdravstveni administraciji, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih prostorih zasebnega zdravstvenega delavca ter v računalniških bazah podatkov zasebnega zdravstvenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zdravstvene kartoteke – zobozdravstveni kartoni pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu, izjava o izbiri zdravnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Bolniki in drugi pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preventiva, kurativa, zdravljenje, rehabilitacija, medicinsko tehnični pripomočki s področja zobozdravstva in protetike.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika, ob zamenjavi izbranega zdravnika se zdravstveni karton izroči drugemu izbranemu zdravniku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, status zob in obzobnih tkiv.
 • Uporabniki zbirke: Bolniki in drugi pacienti, zdravstvene zavarovalnice, ZPIZ, ZZZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih prostorih zasebnega zdravstvenega delavca ter v računalniških bazah podatkov zasebnega zdravstvenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah s področja dela, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o dohodnini
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri zasebni zdravstveni delavki zaposleni delavci, pogodbeni delavci ali študentje na praksi ali preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, pogodbe o študentskem delu, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, priimek in ime, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, občina in država rojstva in številka zdravstvenega zavarovanja po delavcu zavarovanih družinskih članov, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja ali pogodbe o delu, datum prenehanja delovnega razmerja ali pogodbe o delu, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju in drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih prostorih zasebnega zdravstvenega delavca ter v računalniških bazah podatkov zasebnega zdravstvenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in drugi poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, evidentiranje prometa po poslovnih partnerjih, vodenje knjigovodstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma in status družbe ali ime in priimek s. p., naslov sedeža opravljanja dejavnosti, telefonska številka, telefax številka, elektronski naslov, davčna številka, matična številka, transakcijski račun, ime in priimek zakonitega zastopnika.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni delavci in pogodbeni računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih prostorih zasebnega zdravstvenega delavca ter v računalniških bazah podatkov zasebnega zdravstvenega delavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 30. 4. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam