Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Arkova 13
Naziv ali firma: E-trading d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5280
Kraj: Idrija
Matična številka: 5565740
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zaravarovanja v podjetju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime posameznika, priimek posameznika, datum rojstva, kraj rojstva, spol; osebni podatki v kontaktni funkciji: naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj in poštna številka, občina, država; ostalo: EMŠO, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor zaposlitve (zasebni, državni, mešani), datum priznavanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o videonadzoru v podjetju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih; kupci, ki se nahajo v poslovnih prostorih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: slika, datum, čas.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka osebnih podatkov osebnih dohodkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime in priimek; osebni podatki: naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj in poštna številka; ostalo: EMŠO, davčna številka, številka TRR, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, stopnja strokovne usposobljensoti, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, zavarovalna doba delavca; delovni čas delavca in njegova izobrazba (možno število ur; skupaj opravljene delovne ure, skupaj neopravljene ure: skupaj neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo osebnega doodka iz sredstev delodajalca, neopravljene ure za katere se dobiva nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije za zdravstveno zavarovanje, neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa), bruto osebni dohodek (izplačani bruto osebni dohodek, bruto osebni dohodek iz dobička, izplačani čisti osebni dohodek, nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev delodajalca, nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih, delodajalčev: čisti osebni dohodek iz dobička, neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe delodajalca); dela na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem (število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime, priimek, dekliški priimek; osebni podatki v kontaktni funkciji: naslov (kraj, ulica, številka, naziv pošte, poštna številka); ostalo: kraj rojstva, EMŠO, stopnja izobrazbe, poklic, datum opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, dela in naloge zaposlenega, tedenski delovni čas.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov za obračun davka in prispevkov od osebnih dohodkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime in priimek; osebni podatki: naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj in poštna številka; ostalo: EMŠO, davčna številka; osnova za davek in prispevke zaposlenega: osnova za prispevke, osnova za prispevke od nadomestil po predpisih PIZ, osnova za prispevke za neplačane odsotnosti, osnova za davke od osebnih prejemkov, osnovna za prispevke od drugih osebnih prejemkov, razen za prispevke od regresa, osnova za prispevke od regresa, osnova za davek od regresa, osnova za prispevke od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1, osnova za davek od premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1; prispevki za socialno varnost in drugi prispevki: zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, starševsko varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (razlika do minimalne plače), pokojninsko in invalidsko zavarovanje (neplačana odsotnost).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, naročniki katalogov E-tradinga
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek stranke, stalno/začasno prebivališče, telefonska številka, fax številka, elektronski naslov, rojstni datum, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, številka kreditne kartice.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov družinskih članov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju; družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime, priimek, ime družinskega člana, priimek družinskega člana; Osebni podatki v kontaktni funkciji: naslov stalnega in začasnega prebivališča družinskega člana, kraj in poštna številka prebivališča družinskega člana, občina prebivališča družinskega člana; ostalo: EMŠO zaposlenega, EMŠO družinskega člana, državljanstvo družinskega člana, sorodstveno razmerje, veljavnost potrdila o šolanju.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o poškodbah pri delu zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime, priimek, rojstni podatki; osebni podatki v kontaktni funkciji: naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, kraj in poštna številka; ostalo: EMŠO, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, stopnja strokovne usposobljenosti, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca, zavarovalna doba delavca, dejavnost organizacije oziroma delodajlca; podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal delavec v času nesreče, število opravljenih ur na dan nesreče, podatki o istovrstnih predhodnih poškodbah delavca pri delu, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila nesreča, kje se je z godila nesreča, število poškodovanih oseb pri nesreči pri delu, podatki o istovrstni predhodni nesreči na istem delovnem, uporaba osebnih varstvenih sredstev.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva; naslov stalnega in začasnega prebivališča, kraj in poštna številka, občina, država; EMŠO, davčna številka, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca, izmensko delo, zavarovalna doba delavca, zaposlitev za nedoločen/določen čas, delavec invalid/upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam