Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECOLAB d.o.o.
Sedež ali naslov: Vajngerlova ulica 4
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5740550000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 6. člen Sklenjena pogodba o zaposlitvi in ZDR-1 Soglasje delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se obdelujejo v času trajanja delovnega razmerja, v kolikor pa zakon tako določa, se nekateri podatki obdelujejo trajno, kot arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a.) Podatki o delavcu: - ime in priimek, domači kontaktni podatki (naslov, telefonska številka), datum in kraj rojstva, spol, zakonito prebivanje, državljanstvo, številka potnega lista, bančni račun, družinski status, podatki o preživljancih, kontaktni podatki v primeru urgence in naslov in telefonska številka, karierni nivo/delovna doba, podatki o plači, interna številka delavca, oddelek, delovna enota, službeni kontaktni podatki, (telefonska številka, naslov, fax številka, e.mail naslov), stroškovno mesto, napredovanje in ponovna zaposlitve, linije poročanja, podatki o izobrazbi, prejšnje zaposlitve, jeziki, podatki glede upokojitve, pokojninskega zavarovaja in prispevkov, članstvo v sindikatu, vključno s plačili in pozicijo. – slika, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – invalidnost, – kategorija invalidnosti, – delna upokojitev, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b.) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c.) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Č.) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja Ecolab d.o.o. (vodja financ, računovodstva in kontrolinga, direktor družbe, vodja posameznega oddelka) - Zunanji izvajalec obračuna plač - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni omari v Kadrovski službi podjetja. Družba uporablja sistem kodiranega pristopa v bazo podatkov vodenih v računalniku ter sistem gesel za dostop do podatkov v elektronski obliki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 6. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje; d) prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja Ecolab d.o.o. (vodja financ, računovodstva in kontrolinga, direktor družbe) - Zunanji izvajalec obračuna plač - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije - banke - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v fasciklih v zaklenjeni omari v okviru obračuna plač, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca o poškodbah pri delu in nevarnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu ali prisostvovali pri nevarnem dogodku (možnost nastanka poškodbe osebe ali predmetov dela, delovnih sredstev itd.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek poškodovanega delavca, datum/čas poškodbe, domači naslov, telefon doma, kraj, pošta, rojstni datum, spol, datum prijave, začetek dela v Ecolabu, delovna doba, oddelek, delovodja na dan nesreče, izmena, čas začetka dela zaposlenega na dan poškodbe, priče, delovno mesto, kraj poškodbe, narava nesreče, izvajanje delovne naloge-kratek opis in uporabljena oprema. - podatki o poškodovanem delavcu: a) koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan b) koliko ur je delal ta dan pred poškodbo c) ali je bil poškodovan med delom č) ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu d) ali je poškodovanec umrl - podatki o poškodbi pri delu a) datum, čas, kraj in dan nezgode b) kje se je pripetila nesreča: na delu, na poti na delo, na poti z dela, na službeni poti c) število umrlih na kraju dogodka č) število poškodovanih na kraju dogodka d) zunanji vzrok poškodbe e) materialni povzročitelj poškodbe f) nastanek poškodbe – kratek opis poškodbe g) ali je delovno mesto nevarno h) ali je delovno mesto tehnično zavarovano i) uporaba zaščitnih sredstev - podatki o nezgodi a) točen opis poškodb zaradi nezgode b) ali je poškodovani pred nezgodo pil alkoholne pijače c) navedbe prič nezgode č) ali je bila na podlagi nezgode uvedena preiskava d) podatki o ostalih udeležencih prometne nezgode e) zdravnik, ki je nudil prvo pomoč f) kdaj in kje se je poškodovanec zdravil zaradi te nezgode g) do katerega dne je bil poškodovanec nesposoben za delo h) ali zdravnik predvideva, da bo imel poškodovanec trajne posledice i) ali je poškodovanec že imel enako ali podobno poškodbo na tem delu telesa pred nezgodo j) ali se je poškodovanec na sedaj poškodovanem delu telesa že zdravil zaradi poškodbe ali obolenja pred nezgodo k) vozniško dovoljenje: številka, kategorija, izdano dne, velja od-do, izdano pri l) prometno dovoljenje: številka, velja do m) naziv banke, pri kateri ima poškodovanec transakcijski račun , številka le-tega
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja Ecolab d.o.o. (kadrovska služba, vodja oddelka kjer se je nesreča ali nevarni dogodek pripetil) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Pooblaščeni zdravnik - Zavarovalnica Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari pri vodji proizvodnje in pri kontrolerju v proizvodnji. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), 6.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno (enako kot osebne podatke)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) priimek ob rojstvu c) enotna matična številka občana, d) spol, e) datum rojstva, f) stalno in začasno prebivališče in naslov, g) število ur polnega delovnega časa na dan in na teden - opis delovnega mesta: a) naziv delovnega mesta, b) razporejen od-do c) strokovna izobrazba za delovno mesto č) dodatne zahteve d) strokovna izobrazba delavca e) opis in potek dela f) glavno in druga opravila g) trajanje ur na izmeno h) število ur za redno delo na dan, na teden, na mesec i) predmeti dela: surovine, kemikalije, polizdelki, izdelki j) prihod na delo v km k) način prihoda na delo l) delovne razmere m) telesne aktivnosti n) psihofizične zahteve o) stopnja in trajanje obremenitev in škodljivosti p) pomembne izmerjene vrednosti obremenitev in škodljivosti r) sredstva in oprema za osebno varnost pri delu, za katera se uporabljajo s) zdravstvene zahteve dela š) zavarovanec je/ni seznanjen z opisom delovnega mesta t) datum priznanja pravice u) datum začetka uveljavljanja pravice v) vrsta pravice, ki se uveljavlja z) datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci podjetja Ecolab d.o.o. (vodja financ, računovodstva in kontrolinga, direktor družbe) - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Pooblaščeni zdravnik - Pooblaščena oseba podjetja za varstvo pri delu - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi ali v zaklenjeni omari v Kadrovski službi podjetja, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca podatkov o strankah, dobaviteljih in njihovih kontaktnih osebah in terjatvah in plačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki, kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sledenje kupcev in odprtih terjatev, statistična obdelava, segmentacija kupcev, obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - naziv stranke - Naslov - Matična številka - Davčna številka - ime in priimek kontaktne osebe - E- naslov - Telefon/fax - Transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo na računalnikih, dostop do podatkov je zavarovan z geslom. izven delovnega časa so prostori, kjer se nahajajo računalniki zaklenjeni oz. se fizično hranijo v omarah v finančno-računovodski službi, prodajnih divizijah in prodajni administraciji. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca o delavcih, ki delajo preko posredovalcev dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki delajo preko študentskega servisa in delavci, ki delajo preko posredovalcev dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje plačila študentom in delavcem preko posredovalcev dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) naslov bivanja c) davčna številka, EMŠO d) številka TRR in ime banke e) telefonska številka f) izobrazba g) pričetek in trajanje dela h) delovno mesto i) količina ur dela j) cena na enoto k) skupaj plačilo
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - študentski servis - posredovalci dela - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v Kadrovski službi podjetja ali službi za obračun plač, monitor v pisarnah je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

7. Evidenca podatkov o uporabi mobitela, avtomobila, zaščitnih sredstev oz. drugih sredstev, danih v uporabo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov sredstev danih v uporabo, omogočanje uporabe sredstev, mesečno spremljanje (u)porabe
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) mobilni telefon: priimek in ime, delovno mesto, stroškovno mesto, vrsta aparata, tip aparata, nakupna vrednost aparata, amortizacija po dveh letih b) druga sredstva dana v uporabo (žigi, ključi, prenosniki, kartice, poslovne bančne kartice): ime in priimek prejemnika, številka in odtis žiga, oznaka ključa pisarne, danega v uporabo, datum, ko so bila sredstva dana v uporabo. c) avtomobili: priimek in ime, naslov bivališča, delovno mesto, stroškovno mesto, tip in vrsta avtomobila, registrska številka avtomobila, prevoženi kilometri, lokacija poti, namen poti, začetno in končno stanje kilometrov, podatki o točenju bencina (račun in datum) d) podatki o uporabi službenega vozila: relacija potovanja, čas potovanja, prevoženi kilometri, datum vrnitve vozila, kupljeni material.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, pooblaščeni zunanji sodelavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v oddelku financ in računovodstva (podatki glede službenih avtomobilov, sredstev danih v uporabo), ali pri asistentu direktorja (podatki glede mobilnih telefonov, sredstev danih v uporabo), monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika. Zakon o varstvu osebnih podatkov - 1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece, v primeru suma kršitve do 1 leto. Nato se uniči
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe - registrska številka avtomobila - obiskani delavec družbe - čas prihoda in odhodka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, organi pregona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari družbe v okviru oddelka vzdrževanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev na področju zdravja in varnosti pri delu ter požarna varnost
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) datum rojstva, naslov, občina c) delovno mesto (dela in naloge) č) izobrazba d) EMŠO - splošni podatki: a) naziv podjetja, b) čas (datum in ura) opravljanja preizkusa, c) kraj opravljanja preizkusa, č) program usposabljanja d) ali je uspešno / neuspešno opravil teoretično in praktično usposabljanje, e) skupno št. udeležencev, ki so opravljali usposabljanje teoretično in praktično, f) skupno število udeležencev, ki so uspešno opravili teoretično in praktično usposabljanje, g) kdo je izvajal teoretično in praktično usposabljanje.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, pooblaščeni zunanji sodelavec - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov – 1 (Uradni list RS, št 94/2007-UPB1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Posnetki se hranijo največ 90 dni oz. 12 mesec v primeru škodnega dogodka. V arhivu je največ 90 dni arhive, ki se avtomatsko presnemava
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas zadrževanja v prostoru, posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, organi pregona.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. Evidenca podatkov iz reklamacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na reklamacije glede prejete pisne oz. ustne reklamacije na izdani račun.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odprava vzrokov reklamacije, možnosti za izboljšanje delovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Datum prejete reklamacije, - ime in priimek stranke/naziv stranke, - naslov oz. telefonski kontakt, - predmet reklamacije, - zapiski o reševanju, - datum zaključka
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo na računalnikih, dostop do podatkov je zavarovan z geslom. izven delovnega časa so prostori, kjer se nahajajo računalniki zaklenjeni oz. se fizično hranijo v omari v oddelku prodajne administracije in / ali v prodajnih divizijah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

12. Evidenca o avtorskih in podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in drugi, ki delajo preko avtorske ali podjemne pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje plačila osebam, ki za podjetje opravljajo določena dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) rojstni datum c) naslov d) davčna in EMŠO številka e) pričetek in trajanje dela f) vrsta dela g) količina ur dela h) cena na enoto
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v Kadrovski službi podjetja, monitor v pisarni Kadrovske službe je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

13. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih in izrečenih opozorilih pred redno odpovedjo iz krivdnega razloga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ali delavci, napoteni v Ecolab preko kadrovskih agencij, ki so bili udeleženi v kakšni kršitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje kršitev ter izrečenih disciplinskih ukrepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) rojstni datum c) naslov d) delovno mesto e) opis in vrsta kršitve.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v Kadrovski službi podjetja, monitor v pisarni Kadrovske službe je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

14. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek (dekliški priimek) in ime b) datum rojstva, naslov, občina c) delovno mesto č) izobrazba, poklic d) EMŠO
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, pooblaščeni zunanji sodelavec (pooblaščena zdravstvena ustanova) - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

15. Evidenca vlog in ponudb za delo.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki so zainteresirani za delo v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nabor kandidatov za prosta delovna mesta
 • Rok hrambe (neobvezno): Če se posameznik prijavi na razpis – 1 mesec po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) datum rojstva, naslov c) podatki o izobrazbi, dokazila d) drugo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

16. Evidenca podatkov o študentih in dijakih na strokovni praksi ali študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo študentsko delo ali strokovno prakso v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ureditev napotnice za zdravniški pregled, vključitev v zavarovanje za primer poklicne bolezni, plačilo, priprava podjemne pogodbe (po potrebi).
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) datum rojstva, naslov, občina c) kraj rojstva d) EMŠO, davčna številka, številka TRR, ime banke e) podatki o študiju in delovnih izkušnjah d) podrobnosti glede dela ki ga bo opravljal
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki oz. zaposleni, ki se udeležijo posameznih izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: a) priimek in ime b) datum rojstva, naslov, občina c) delovno mesto d) Izobrazba, strokovna usposobljenost e) Podatki o terminu usposabljanja in kraju, ter izvajalcu f) Podatki o predavateljih (zunanji, notranji) g) podatki o izobraževalni instituciji, h) pregled izobraževanj zaposlenih vključno s stroški, pravice in obveznosti zaposlenih vključenih v izobraževanje i) Podatki o študiju ob delu, j) podatki o opravljenem strokovnem izpitu.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci podjetja, zunanji pooblaščeni sodelavec - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni omari v kadrovski službi, monitor v pisarni je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

18. Podatki o uporabnikih službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov – 1 (Uradni list RS, št 94/2007-UPB1), ZDR-1 (Uradni list RS, št.21/2013 s spremembami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki jim je bilo v uporabo dano službeno vozilo; osebe, ki se omenjajo v poročilih o nesreči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Analiza za potrebe izboljšanja varnosti in zdravja pri delu; analiza stroškov povezanih z uporabo sredstva; evidentiranje za potrebe morebitnega uveljavljanja zahtevkov zoper zaposlene, katerim je bilo sredstvo dano v uporabo; izdelava poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se bodo hranili tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani in nadalje obdelani; kot je potrebno za izpolnjevanje obveznosti upravljavca v skladu z lokalno zakonodajo oziroma daljše obdobje, kjer je to dopustno na podlagi zakonitega poslovnega interesa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, elektronski naslov, nadrejeni, oddelek, sektor, naziv delovnega mesta; podatki iz poročil o nesreči kot so opis dogodka/nesreče, podatki o kraju nesreče, podatki o udeleženih osebah, vrsti nesreče, vrsti zaposlenega, datum zaposlitve (oziroma delovni dobi), odsotnosti od dela, vrsta poškodbe, vrsta bolezni, ali je dogodek povezan z delom, podatki o pričah (ime in priimek, telefonska številka), podatek o tem, ali je bilo poročilo o dogodku poslano zavarovalnici, zgodovinski podatki o nesrečah; podatki o tem, ali je bil voznik na preizkušnji, podatki o vozniku (ime in priimek in kontaktni podatki), podatki o izkušnjah voznika, informacije o vozilu (leto registracije, tip vozila, registrska številka), imena drugih poškodovanih oseb, datum prevzema vozila, datum prve registracije, registrirano do, številka zavarovalne police, veljavnost zavarovanja, številka šasije; podatki iz vozniškega dovoljenja: ime in priimek, datum rojstva/EMŠO, kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, dovoljenje izdal, serijska številka, podpis imetnika, kategorija vozila za katero velja vozniško dovoljenje, datum izdaje, datum veljavnosti, omejitve/informacije; podatki iz odločbe o prekrških: datum, registracijska številka avtomobila, strošek kazni, podatki o kraju prekrška: kraj, datum, vrsta in razvrstitev prometnega prekrška, pravna podlaga, opis prometnega prekrška, dovoljena hitrost, izmerjena prekoračitev hitrosti, dokazilo; podatki o vozilu: registracijska številka, država registracije/mednarodna razpoznavna oznaka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in pooblaščeni delavci iz skupine Ecolab; pogodbeni obdelovalci; Ecolab Inc., 370 Wabasha St. N #100, St Paul, MN 55102, ZDA, Ecolab USA Inc. 370 Wabasha St. N#100, St Paul, MN 55102, ZDA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se: varujejo prostori, aparaturna in sistemska programska oprema, in računalniške strojne opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami; varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki; zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov; onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do osebnih podatkov ter do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk; omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam