Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Detektivska agencija RaF, Razdrih & Co., d.n.o.
Sedež ali naslov: Kidričeva cesta 66b
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5943914000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci po pogodbah o zaposlitvi , delavci po podjemnih pogodbah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ( Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l. RS, št.: 40/2006 ).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: •priimek in ime, datum rojstva oz. EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; •kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je izdala Detektivska agecncija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci po pogodbah o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za namen obračuna in izplačila plače delavcem, izračuna pokojninske osnove, odmero dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno ( Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l. RS, št.: 40/2006 ).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela vsebuje: •ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, občina bivanja, naslov, pošta bivanja, državljanstvo, izobrazba, začetek zaposlitve, stroškovno mesto, minulo delo, status in tip pogodbe, delovno razmerje, delovno mesto, število točk, vrednost točke, tarifni razred •naziv banke in enote, številka TRR, način izplačila, olajšave vzdrževanih družinskih članov, osnove za obračun nadomestil, osebna uspešnost, promet za obračun plač, dodatki, odbitki, neto zneski izplačil Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje: •podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni na obračunu plač, delavec, MF DURS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, revizorji, inšpektorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je izdala Detektivska agencija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 32/94 in 96/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe - naročniki detektivskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonske obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po izpolnitvi pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov veljajo samo, če zakon tako določa.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe. Podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe). Podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe). Podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila). Datum izpolnitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Detektivi, administrativni kader detektivske družbe, inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je izdala Detektivska agencija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 32/94 in 96/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so predmet naročila detektivske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi, ki odločajo o teh pravicah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov veljajo samo, če zakon tako določa.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni informaciji.
 • Uporabniki zbirke: Naročniki detektivskih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje podatkov je v skladu z določili Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, ki ga je izdala Detektivska agencija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam