Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZDA, TEKSTILNA TOVARNA, D.D.
Sedež ali naslov: SAVSKA CESTA 46
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 5089972000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum, kraj, občina in država rojstva, - enotna matična številka občana, - matična številka v družbi, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, pošta, poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države, država), - relacija prevoza na delo in z dela, način prihoda na delo, - izobrazba, - poklic, - delovno mesto, - delovni čas (ur tedensko), - ali je delavec invalid - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) - naziv banke in številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plače, ki bremenijo delodajalca:: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - opravljene ure - redno delo - dodatki - davčna olajšava - boniteta - akontacija dohodnine - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - davki na izplačane plače, - povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, - sindikat, - ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, -plačani prispevki za zaposlovanje, - plačani prispevki za benificirano dobo prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje. e) podatki o posojilih in drugih odtegljajih
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za finance, - Davčna uprava Republike Slovenije, - Računsko sodišče, - Izbrana Revizijska hiša, ki revidira računske izkaze, - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - v primerih zahteve delavca banke za odobritev posojila, - v izjemnih primerih sodišča, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni organizatorja programerja v OE finance in računovodstvo in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori so izven delavnega časa zakljenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje predhodnih in usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - napotnica za predhodni ali usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: priimek, dekliški priimek in ime, kraj rojstva, EMŠO, naslov (kraj, ulica, številka, naziv pošte), izobrazba (stopnja), poklic (SKP), pregled pred prvo zaposlitvijo/po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljalcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za.., pripombe delodajalca - zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem ali usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto/z naslednjimi omejitvami, začasno/trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu) - datum in ura predvidenega in zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi, matična številka v družbi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - pooblaščeni zdravnik - osebni zdravnik - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Inšpektorat za delo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu - Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah - Statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, spol, državljanstvo, datum rojstva, enotna matična številka občana, matična številka v družbi, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal v času poškodbe b) koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan c) koliko ur je delal ta dan pred poškodbo d) ali je bil poškodovan med delom e) ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu f) ali je delovno mesto nevarno g) ali je delovno mesto tehnično zavarovano h) uporaba zaščitnih sredstev i) ali je poškodovanec umrl j) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) datum prijave poškodbe pri delu b) datum poškodbe: dan, mesec, leto, dan v tednu, ura dneva c) kje se je poškodba pripetila: na delu, pot na delo, pot iz dela, službena pot d) kraj poškodbe e) oblika poškodbe f) poškodovani del telesa g) delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času poškodbe h) število poškodovanih na kraju dogodka i) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nezgode ali na poti v zdravstveni zavod j) vrsta poškodbe k) oblika poškodbe (zunanji vzrok poškodbe) in vzrok poškodbe (materialni povzročitelj poškodbe) l) kratek opis nastanka poškodbe m) podatki o neposrednem vodju (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča) n) podatki o očividcu (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča) o) ali je bila nudena prva pomoč p) pričakovani bolniški stalež q) podatki o osebi, ki je opravila ogled oz. interno raziskavo (ime in priimek)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - pooblaščeni zdravnik - osebni zdravnik - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - po potrebi – zavarovalnica, odvetniške službe, sodišča, Inšpektorat RS za delo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorjih v pisarni v OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. DELNIŠK A KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za ugotavljanje lastništva družbe, za potrebe glasovanja na skupščini, za izplačilo dividend in uveljavljanje drugih pravic delničarjev, za računovodske, finančne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče, število delnic, vrsta delnic, datum izvedene spremembe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki za skupščino družbe so hranjeni v registratorju v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani. Kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih - Urejanje pravic in obveznosti iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter socialnega varstva - Uvelj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - enotna matična številka občana, - matična številka v družbi, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, pošta, poštna številka, občina, šifra občine, država, šifra države, država), - relacija prevoza na delo in z dela, način prihoda na delo, - izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, dodatna znanja, -ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - poklicno izobraževanje: naziv šole, vrsta strokovnega programa, smer, letnik, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, stroški izobraževanja, - funkcionalno usposabljanje (zunanje in notranje): vrsta usposabljanja, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, čas trajanja usposabljanja, kraj usposabljanja, kotizacija, potrdilo, preizkus znanja, - podatki o osebnih dokumentih: banka in številka osebnega bančnega računa, delovna knjižica (registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje), - zavarovalna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, beneficirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve, - zavarovanje: nezgodno zavarovanje, dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, - podatki o družinskih članih: obvezno zdravstveno zavarovanje po delavcu (osebno ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, datum potrdila o šolanju); za davčno olajšavo (osebno ime, datum rojstva, davčna številka, naslov, sorodstveno razmerje z vzdrževanim članom); za izračun letnega dopusta (rojstni list otroka), - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavarovalnice - Izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja (Kapitalska družba, Skupna pokojninska družba) - Ministrstvo za finance, - Davčna uprava RS - Inšpekcijski organ - Statistični organ - Banke ( v primerih zahteve delavca za odobritev posojila) - Sodišča (v izjemnih primerih) - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) datum rojstva d) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) e) poklic f) šolska izobrazba g) podlaga zavarovanja h) sektor (družbeni, mešani, zasebni) - datum priznavanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - pooblaščeni zdravnik - Zavod za pokojninsko in invadidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženje družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naziv oziroma firma podjetja iz katere prihaja - datum in čas prihoda - namen obiska oziroma obiskana oseba - čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v vodotesni in ognjevarni omari v pisarni v OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zakljenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti štipendistov - Statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o štipendistu: ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica in hišna številka, pošta, občina, država), državljanstvo, številka osebnega bančnega računa in naziv banke, - podatki o šolanju: naziv, naslov in občina šole oziroma fakultete, usmeritev in vrsta izobraževalnega programa, smer in letnik izobraževanja, višina štipendije, relacija prevoza, višina dodatka za prevoz, bivanje v času šolanja, zaključno spričevalo, podatki o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu - podatki o starših oziroma zakonitih zastopnikih: ime in priimek, status oseb, ki vzdržujejo štipendista (oče, mati), ali je oseba, ki vzdržuje štipendista edini hranilec, ali štipendist nima vzdrževalca – vzdržuje se sam.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - Statistični urad Republike Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O KORIŠČENJU POČITNIŠKIH KAPACITET

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki koristijo počitniške kapacitete (zaposleni delavci, upokojenci, zunanji koristniki, družinski člani koristnikov).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pravilnika o počitniški dejavnosti - Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcih: ime in priimek, matična številka v družbi, naslov prebivališča, datum rojstva, številka osebnega dokumenta (potnega lista ali osebne izkaznice), delovna doba pri delodajalcu v letih, zaposlitev zakonca pri istem delodajalcu, število predšolskih otrok, število šoloobveznih otrok, samohranilec, še ni letoval v apartmajih, leto zadnjega letovanja v apartmajih last delodajalca, datum prijave, datum termina letovanje, vrstni red prosilcev in čas letovanja, stroški letovanja ter način plačila - podatki o drugih koristnikih: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, številka osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), datum termina letovanje, stroški letovanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v pisarni OE kadri in splošne zadeve in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično varovani, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študentje, pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, ki jih ima delavec v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in kolektivno pogodbo, predlaga za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, matična številka delavca v družbi, organizacijska enota, šifra delovnega mesta, datum in čas prihoda na delo, datum in čas odhoda z dela, vmesni izhodi, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, ure čakanja na delo, ure zastojev in prekinitev pri delu, ure ustavitve zaradi stavke, neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delaveci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni organizatorja programerja v OE finance in računovodstvo in arhivu družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O OBLIKAH RAZREŠEVANJA KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPOROV PRI DELODAJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnimi pogodbami o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a.) podatke o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika; b.) podatke o organizatorju stavke: - naziv organizatorja stavke; c.) podatke o stavki - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, - razlogi za stavko, - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), - trajanje stavke, - število izgubljenih delovnih dni, - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, - ocena rezultatov stavke. 2. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a.) podatke o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca iz PRS, - davčna številka delodajalca, - šifra dejavnosti delodajalca po SKD, - ime kolektivne pogodbe in šifra, - število zaposlenih, - šifra proračunskega porabnika; b.) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije, - naslov sindikalne organizacije, - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c.) podatke o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora, - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ZVEZDA, tekstilna tovarna, d.d., Kranj - drugi uporabniki v skladu z ZAkonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vodje kadrov in splošnih zadev in arhivu družbe. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in fizično nadzorovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam