Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: dm drogerie markt d.o.o.
Sedež ali naslov: Litostrojska cesta 48
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5606454000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, delavci, kupci, potencialni kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja družbe in zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Monitorji za video nadzor so nameščeni v skladiščnih in pisarniških prostorih prodajaln, v delovnih prostorih distribucijskega centra ter ob vstopu in izstopu v distribucijski center, v poslovno stavbo in parkirne prostore na sedežu družbe. Posnetki se v času obstoja hranijo na elektronskih medijih, ki so dostopni samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o udeležencih marketinških aktivnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci marketinških aktivnosti družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov o nakupnih navadah udeležencev marketinške aktivnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: · ime in priimek · prebivališče – pošta, poštna številka in kraj/ulica · datum rojstva ali letnica rojstva · elektronski naslov · telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: § Prodajalne - do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v posebni kuverti v skladišču prodajalne § Centrala – do prenosa podatkov v bazo podatkov - v posebni kuverti v zaprti omari oddelka, ki je pristojen za obdelavo podatkov § Centrala – po prenosu v bazo podatkov – v zaklenjenih kletnih prostorih upravljavca zbirke podatkov § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o udeležencih programa dm babybonus

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši in novorojeni otroci, za katere starši s prostovoljno izjavo dajo soglasje k zbiranju podatkov Pravna podlaga: Prostovoljna privolitev staršev novorojenih otrok v skladu s 1.točko 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: § Informiranje staršev o izdelkih in novostih § Omogočanje ugodnejšega nakupa izdelkov za otroke § Zbiranje podatkov o nakupnih navadah staršev majhnih otrok
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Starši novorojenih otrok – vrste osebnih podatkov o ime in priimek o prebivališče – pošta, poštna številka in kraj/ulica o davčna številka o datum rojstva o telefonska številka o podatki o izdelkih / nakupnih navadah Novorojeni otroci: o ime o priimek o kraj rojstva o datum rojstva o spol o število bratcev/sestric · vsi podatki iz kopije rojstnega lista, ki ga posredujejo otrokovi starši
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: § Prodajalne - do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v posebni kuverti v skladišču prodajalne § Centrala – do prenosa podatkov v bazo podatkov - v posebni kuverti v zaprti omari oddelka, ki je pristojen za obdelavo podatkov § Centrala – po prenosu v bazo podatkov – v zaklenjenih kletnih prostorih upravljavca zbirke podatkov § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: § Izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi § Izvajanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja družinskih članov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki za izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi: § ime in priimek, enotna matična številka občana, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica s hišno številko, številka in kraj pošte), občina in država prebivališča, davčna številka, poklicni naziv in dosežena stopnja šolske izobrazbe, delovna doba do vstopa, državljanstvo, številka osebnega bančnega računa, naziv banke § naziv delovnega mesta za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi, kraj dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, stopnja strokovne izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, delovni/zavarovalni čas (ur tedensko), tarifni razred, osnovna plača, odpovedni rok, število dni letnega dopusta, zavarovalna doba (datum pričetka zavarovanja), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), izmensko delo, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) Osebni podatki o družinskih članih - izvajanje pravic in obveznosti iz naslova zdravstvenega zavarovanja: § ime in priimek družinskih članov, ki zavarovani po zaposlenem delavcu, enotna matična številka družinskega člana, datum rojstva družinskega člana, sorodstveno razmerje, stalno in začasno prebivališče (ulica s hišno številko, številka in kraj pošte), občina in država prebivališča.
 • Uporabniki zbirke: · Pooblaščeni delavci upravljavca · Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: § Podatki, ki se vodijo ročno se hranijo v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni ognjevarni omari, ki je nameščena v zaklenjenih pisarniških oz. arhivskih prostorih. § Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o udeležencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger
 • Namen obdelave osebnih podatkov: § zbiranje podatkov o nakupnih navadah udeležencev § nagrajevanje udeležencev § prijava nagrad davčnemu uradu in plačilo davka od osebnih prejemkov (plačilo akontacije dohodnine)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: § ime in priimek § - prebivališče – pošta, poštna številka in kraj/ulica § - letnica rojstva § - enotna matična številka § - davčna številka - telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: § Prodajalne - do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v posebni kuverti v skladišču prodajalne § Centrala – do prenosa podatkov v bazo podatkov - v posebni kuverti v zaprti omari oddelka, ki je pristojen za obdelavo podatkov § Centrala – po prenosu v bazo podatkov – v zaklenjenih kletnih prostorih upravljavca zbirke podatkov § Podatki o nagrajencih in plačani akontaciji dohodnine – v zaprtih omarah računovodstva. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o udeležencih programa dm babybonus preko active beauty terminala

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna privolitev staršev novorojenih otrok in nosečnic v skladu s 1.točko 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši in novorojeni otroci, za katere starši s prostovoljno izjavo dajo soglasje k zbiranju podatkov ter nosečnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  Informiranje staršev o izdelkih in novostih  Omogočanje ugodnejšega nakupa izdelkov za otroke  Zbiranje podatkov o nakupnih navadah staršev majhnih otrok
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Starši novorojenih otrok – vrste osebnih podatkov o ime in priimek o prebivališče – pošta, poštna številka in kraj/ulica o datum rojstva o telefonska številka o podatki o izdelkih / nakupnih navadah o elektronski naslov Novorojeni otroci: o ime o priimek o datum rojstva oziroma predviden datum rojstva pri vključitvi v program nosečnice o spol
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, pooblaščeno podjetje za vodenje baze podatkov, pooblaščeno podjetje za tisk reklamnih materialov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: - Prodajalne - do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v posebni kuverti v skladišču prodajalne; - Centrala – do posredovanja podjetju za vodenje baze podatkov – v posebni kuverti v zaprti omari oddelka pristojnega za posredovanje materialov podjetju za vodnej baze podatkov; - Podjetje za vodenje baze podatkov – do prenosa podatkov v bazo podatkov – v posebni kuverti v zaprti omari - Podjetje za vodenje baze podatkov – po prenosu v bazo podatkov – v zaklenjenih prostorih - Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki se poškodujejo pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki iz evidence zaposlenega delavca: § Ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), datum rojstva, delovno mesto, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), Podatki o delu, ki ga je opravljal delavec ob nezgodi § trajanje opravljanja dela na dan poškodbe § čas poškodbe (med delom, izven dela, službena pot, redni delovni čas, izredno delo) § kraj poškodbe (delovno mesto, izven delovnega mesta) § ali je bila poškodba smrtna § uporaba zaščitnih sredstev Podatki o poškodbi pri delu: § kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva § kraj, kjer se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo § število poškodovanih oseb § število oseb , ki so izgubile življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod § vzrok nesreče § opis poškodbe
 • Uporabniki zbirke: · Pooblaščeni delavci upravljavca · Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: § Podatki, ki se vodijo ročno se hranijo v zaklenjenih pisarniških oz. arhivskih prostorih. § Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: § Izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi § Izvajanje pravic iz naslova zdravstvenega ter invalidskega in pokojninskega zavarovanja § Izvajanje obveznosti iz naslova zakona o dohodnini.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki iz evidence zaposlenega delavca: § ime in priimek, enotna matična številka občana, stalno in začasno prebivališče (ulica s hišno številko, številka in kraj pošte), občina, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), delovni dnevi/teden, skupna delovna doba, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), Osebni podatki za obračun plače: § osnovna plača, dodatek za minulo delo, uveljavitev olajšav pri izračunu dohodnine Podatki o opravljenih urah in obračunanih ter izplačanih plačah za: § redno delo, letni dopust, praznik, izredni dopust, nadurno delo, dežurstvo na domu, nadure na domu, nedeljsko in praznično delo, boleznine do in nad 30 dni, nego družinskih članov in nadomestilih iz naslova starševskega varstva § plači iz naslova poslovne in delovne uspešnosti, regresu za letni dopust ter nagradah Podatki o izplačilu nadomestil materialnih stroškov za: § topli obrok, prevoz na delo ter drugih izplačilih nadomestil materialnih stroškov Podatki o obračunu in izplačilu bonitet. Podatki o prostovoljnih in sodnih odtegljajih iz plač.
 • Uporabniki zbirke: · Pooblaščeni delavci upravljavca · Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št.86/
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: § Podatki, ki se vodijo ročno se hranijo v zaklenjenih pisarniških oz. arhivskih prostorih. § Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca dijakov na obvezni šolski praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, za katere je družba s šolskim zavodom sklenila pogodbo o praktičnem usposabljanju dijakov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz obveznega praktičnega usposabljanja dijakov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki dijaka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka osebnega bančnega računa, naziv banke, naziv šole, datum pričetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja Podatki o opravljenem delu: · Opravljeno število ur/mesec · Skupno število opravljenih ur · Prisotnost na delu v dnevih/mesec · Skupna prisotnost v dnevih Podatki o izplačilih dijaku: · Nagrada · Nadomestilo za prehrano · Prevoz na prakso
 • Uporabniki zbirke: · Pooblaščeni delavci upravljavca · Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: § Podatki, ki se vodijo ročno se hranijo v zaklenjenih pisarniških oz. arhivskih prostorih. § Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so dali pobudo za zaposlitev v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti kandidatov za zaposlitev na razpisano prosto delovno mesto, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki, ki so potrebni za pogajanje za sklenitev pogodbe o zaposlitvi: Osebni podatki kandidata za zaposlitev: § Ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), telefonska številka, poklicni naziv in dosežena stopnja izobrazbe šolske izobrazbe, elektronski naslov § drugi podatki, ki jih kandidat prostovoljno posreduje potencialnemu delodajalcu Podatki o prostem delovnem mestu, za katerega se kandidat pogaja: § Naziv delovnega mesta, kraj opravljanja dela delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: § Podatki, ki se vodijo ročno se hranijo v zaklenjenih pisarniških oz. arhivskih prostorih. § Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca. § Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o udeležencih marketinške aktivnosti dm babybonus book

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika oziroma udeleženca marketinške aktivnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Udeleženci marketinške aktivnosti dm babybonus book - Otroci za katere udeleženec z osebno privolitvijo poda soglasje k zbiranju in obdelovanju osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje osebnih podatkov v namen: - pošiljanja marketinškega materiala in informiranja o marketinških aktivnostih - pošiljanje rojstnodnevnih voščil za otroka - hramba in vzdrževanje za namen izdelave spominske knjige
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Udeleženec: ime in priimek, prebivališče (naslov, poštna številka in kraj), telefonska številka, elektronski naslov, fotografija Otrok: ime in priimek, rojstni datum, fotografija
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci delodajalca - pooblaščeno podjetje za vodenje baze podatkov - pooblaščeno podjetje za tisk spominske knjige
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: - Centrala – v elektronski obliki, dostop do osebnih podatkov je možen pooblaščenim delavcem delodajalca; - Prenos osebnih podatkov med dm drogerie markt d.o.o. in pogodbenimi obdelovalci poteka po zavarovanih informacijskih poteh (https, ftps, šifriranje podatkov) - Poslovalnice: fizična hramba osebnih podatkov (spominska knjiga), do prevzema se hranijo v zaprti kuverti v zaklenjenem prostoru v poslovalnici
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. dm active beauty svet ugodnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci v program dm active beauty svet ugodnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje podatkov o nakupovalnih navadah udeležencev marketinške dejavnosti. Zbiranje v namen pošiljanja marketinških materialov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, prebivališče, naslov, poštna številka, e-naslov, telefon
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, pooblaščeno podjetje za vodenje baze podatkov, pooblaščeno podjetje za tisk reklamnih materialov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: -prodajalne-do zaključka delovnega dne v blagajni, nato v posebni kuverti v skladišču prodajalne. Centrala: do posredovanja podjetju za vodenje baze podatkov v posebni kuverti v zaprti omari oddelka, pristojnega za posredovanje materialov podjetju za vodenje baz podatkov. Podjetje za vodenje baz podatkov: v posebni kuverti v zaprti omari. Dostop do baze podatkov vodenih v računalnikih je zavarovan z gesli za pristop do baze. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam